1. වස් කවි කීම - පළමු කොටස
 2. වස් කවි කීම - දෙවෙනි කොටස
 3. වස් කවි කීම - තෙවෙනි කොටස
 4. නොදෙන්න හිටි රන් පදක්කම
 5. නීච කුමන්ත්‍රණේ
 6. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -පළමු කොටස
 7. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -දෙවෙනි කොටස
 8. තුම්පනේ, මාතර, බදුල්ලේ කියලා වෙනස්යැ
 9. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... -පළමුවෙනි කොටස
 10. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - දෙවෙනි කොටස
 11. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - තෙවෙනි කොටස
 12. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - හතරවෙනි කොටස
 13. අඟුල්මල් දහනය - පළමුවෙනි කොටස
 14. අඟුල්මල් දහනය - දෙවෙනි කොටස
 15. අඟුල්මල් දහනය - තෙවෙනි කොටස
 16. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පළමුවෙනි කොටස
 17. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දෙවෙනි කොටස
 18. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - තෙවෙනි කොටස
 19. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හතරවෙනි කොටස
 20. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පස්වෙනි කොටස
 21. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හයවෙනි කොටස
 22. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හත්වෙනි කොටස
 23. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - අටවෙනි කොටස
 24. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - නවවෙනි කොටස
 25. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහවෙනි කොටස
 26. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 27. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දොළොස්වෙනි කොටස
 28. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහතුන්වෙනි කොටස
 29. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහතරවෙනි කොටස
 30. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පහළොස්වෙනි කොටස
 31. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහසයවෙනි කොටස
 32. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහත්වෙනි කොටස
 33. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහඅටවෙනි කොටස
 34. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහනවවෙනි කොටස
 35. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - විසිවෙනි කොටස
 36. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - පළමුවෙනි කොටස
 37. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - දෙවෙනි කොටස
 38. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - තෙවෙනි කොටස
 39. වීරයා ගෙදරද? - පළමුවෙනි කොටස
 40. වීරයා ගෙදරද? - දෙවෙනි කොටස
 41. වීරයා ගෙදරද? - තෙවෙනි කොටස
 42. වීරයා ගෙදරද? - සිව්වෙනි කොටස
 43. වීරයා ගෙදරද? - පස්වෙනි කොටස
 44. ගණිත ගැටේ - පළමුවෙනි කොටස
 45. ගණිත ගැටේ - දෙවෙනි කොටස
 46. ගණිත ගැටේ - තෙවෙනි කොටස
 47. ගණිත ගැටේ - සිව්වෙනි කොටස
 48. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - පළමුවෙනි කොටස
 49. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - දෙවෙනි කොටස
 50. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - තෙවෙනි කොටස
 51. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - සිව්වෙනි කොටස
 52. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පළමුවෙනි කොටස
 53. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - දෙවෙනි කොටස
 54. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - තෙවෙනි කොටස
 55. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - සිව්වෙනි කොටස
 56. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පස්වෙනි කොටස
 57. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - හයවෙනි කොටස
 58. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -හත්වෙනි කොටස
 59. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -අටවෙනි කොටස
 60. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -නවවෙනි කොටස
 61. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහවෙනි කොටස
 62. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -එකොළොස්වෙනි කොටස
 63. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දොළොස්වෙනි කොටස
 64. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහතුන්වෙනි කොටස
 65. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -පළමු කොටස
 66. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -දෙවෙනි කොටස
 67. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -තෙවෙනි කොටස
 68. චිත්තම්මා
 69. ආදර පූජාසනේ...- පළමුවෙනි කොටස
 70. ආදර පූජාසනේ...- දෙවෙනි කොටස
 71. ආදර පූජාසනේ...- තෙවෙනි කොටස
 72. ආදර පූජාසනේ...- සිව්වෙනි කොටස
 73. ආදර පූජාසනේ...- පස්වෙනි කොටස
 74. ආදර පූජාසනේ...- හයවෙනි කොටස
 75. ආදර පූජාසනේ...- හත්වෙනි කොටස
 76. ආදර පූජාසනේ...- අටවෙනි කොටස
 77. ආදර පූජාසනේ...- නවවෙනි කොටස
 78. ඇස් පෑදේවා! - පළමුවෙනි කොටස
 79. ඇස් පෑදේවා! - දෙවෙනි කොටස
 80. ඇස් පෑදේවා! - තෙවෙනි කොටස
 81. අන්දොස් මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 82. අන්දොස් මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 83. අන්දොස් මංගල්ලේ - තෙවෙනි කොටස
 84. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පළමුවෙනි කොටස
 85. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - දෙවෙනි කොටස
 86. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - තෙවෙනි කොටස
 87. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - සිව්වෙනි කොටස
 88. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පස්වෙනි කොටස
 89. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - පළමුවෙනි කොටස
 90. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - දෙවෙනි කොටස
 91. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - තෙවෙනි කොටස
 1. අජාසත්ත - පළමු කොටස
 2. අජාසත්ත - දෙවෙනි කොටස
 3. අජාසත්ත - තෙවෙනි කොටස
 4. අජාසත්ත - හතරවෙනි කොටස
 5. අජාසත්ත - පස්වෙනි කොටස
 6. කෙලින් සනා - පළමු කොටස
 7. කෙලින් සනා - දෙවෙනි කොටස
 8. කෙලින් සනා - තෙවෙනි කොටස
 9. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පළමු කොටස
 10. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දෙවෙනි කොටස
 11. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - තෙවෙනි කොටස
 12. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හතරවෙනි කොටස
 13. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පස්වෙනි කොටස
 14. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හයවෙනි කොටස
 15. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හත්වෙනි කොටස
 16. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - අටවෙනි කොටස
 17. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - නවවෙනි කොටස
 18. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දහවෙනි කොටස
 19. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පළමුවෙනි කොටස
 20. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දෙවෙනි කොටස
 21. මඩ ගොහොරුවක පචවී - තෙවෙනි කොටස
 22. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හතරවෙනි කොටස
 23. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පස්වෙනි කොටස
 24. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හයවෙනි කොටස
 25. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හත්වෙනි කොටස
 26. මඩ ගොහොරුවක පචවී - අටවෙනි කොටස
 27. මඩ ගොහොරුවක පචවී - නවවෙනි කොටස
 28. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දහවෙනි කොටස
 29. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - පළමුවෙනි කොටස
 30. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - දෙවෙනි කොටස
 31. ඉඳියාප්ප ගන්නවාද? - තෙවෙනි කොටස
 32. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - හතරවෙනි කොටස
 33. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පළමුවෙනි කොටස
 34. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දෙවෙනි කොටස
 35. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - තෙවෙනි කොටස
 36. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - සිව්වෙනි කොටස
 37. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පස්වෙනි කොටස
 38. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හයවෙනි කොටස
 39. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හත්වෙනි කොටස
 40. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - අටවෙනි කොටස
 41. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - නවවෙනි කොටස
 42. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දහවෙනි කොටස
 43. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - එකොළොස්වෙනි කොටස
 44. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දොළොස්වෙනි කොටස
 45. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පළමුවෙනි කොටස
 46. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක්- දෙවෙනි කොටස
 47. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - තෙවෙනි කොටස
 48. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - සිව්වෙනි කොටස
 49. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පස්වෙනි කොටස
 50. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හයවෙනි කොටස
 51. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හත්වෙනි කොටස
 52. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - අටවෙනි කොටස
 53. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - නවවෙනි කොටස
 54. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - දහවෙනි කොටස
 55. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 56. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දොළොස්වෙනි කොටස
 57. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහතුන්වෙනි කොටස
 58. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහතරවෙනි කොටස
 59. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -පහළොස්වෙනි කොටස
 60. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහසයවෙනි කොටස
 61. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහත්වෙනි කොටස
 62. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහඅටවෙනි කොටස
 63. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහනවවෙනි කොටස
 64. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිවෙනි කොටස
 65. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඑක්වෙනි කොටස
 66. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිදෙවෙනි කොටස
 67. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිතුන්වෙනි කොටස
 68. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහතරවෙනි කොටස/a>
 69. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිපස්වෙනි කොටස
 70. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහයවෙනි කොටස
 71. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහත්වෙනි කොටස
 72. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඅටවෙනි කොටස
 73. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිනවවෙනි කොටස
 74. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -තිස්වෙනි කොටස
 75. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පළමුවෙනි කොටස
 76. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -දෙවෙනි කොටස
 77. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -තෙවෙනි කොටස
 78. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -සිව්වෙනි කොටස
 79. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පස්වෙනි කොටස
 80. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -හයවෙනි කොටස
 81. කපුටු ගෙත්තම නං... -පළමුවෙනි කොටස
 82. කපුටු ගෙත්තම නං... -දෙවෙනි කොටස
 83. පතාගෙන ඇවිත්...- පළමුවෙනි කොටස
 84. පතාගෙන ඇවිත්...- දෙවෙනි කොටස
 85. පතාගෙන ඇවිත්...- තෙවෙනි කොටස
 86. පතාගෙන ඇවිත්...- සිව්වෙනි කොටස
 87. පතාගෙන ඇවිත්...- පස්වෙනි කොටස
 88. පතාගෙන ඇවිත්...- හයවෙනි කොටස
 89. පතාගෙන ඇවිත්...- හත්වෙනි කොටස
 90. පතාගෙන ඇවිත්...- අටවෙනි කොටස
 91. පතාගෙන ඇවිත්...- නවවෙනි කොටස
 92. පතාගෙන ඇවිත්...- දහවෙනි කොටස
 93. පතාගෙන ඇවිත්...- එකොළොස්වෙනි කොටස
 94. පතාගෙන ඇවිත්...- දොළොස්වෙනි කොටස
 95. පතාගෙන ඇවිත්...- දහතුන්වෙනි කොටස
 96. පතාගෙන ඇවිත්...- දාහතරවෙනි කොටස
 1. මීන සංහාරය
 2. ගස්සලා යවමුද? -පළමුවෙනි කොටස
 3. ගස්සලා යවමුද? දෙවෙනි කොටස
 4. ගස්සලා යවමුද? තෙවෙනි කොටස
 5. ගස්සලා යවමුද? හතරවෙනි කොටස
 6. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -පළමු කොටස
 7. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -දෙවෙනි කොටස
 8. අනේ කුරුලු කූඩුවලට ගහන්නෙපා කැට කැබිලිති
 9. ආවොත් නොයා බැරිය! - පළමු කොටස
 10. ආවොත් නොයා බැරිය! - දෙවෙනි කොටස
 11. ආවොත් නොයා බැරිය! - තෙවෙනි කොටස
 12. මගේ චූස් - මටම චූස්
 13. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- පළමුවෙනි කොටස
 14. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- දෙවෙනි කොටස
 15. අනේ පාලි, තව චුට්ටක්....
 16. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - පළමුවෙනි කොටස
 17. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - දෙවෙනි කොටස
 18. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - තෙවෙනි කොටස
 19. හයටත් කලින්........ - පළමුවෙනි කොටස
 20. හයටත් කලින්........ - දෙවෙනි කොටස
 21. හයටත් කලින්........ - තෙවෙනි කොටස
 22. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පළමුවෙනි කොටස
 23. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - දෙවෙනි කොටස
 24. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - තෙවෙනි කොටස
 25. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - සිව්වෙනි කොටස
 26. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පස්වෙනි කොටස
 27. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - හයවෙනි කොටස
 28. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - පළමුවෙනි කොටස
 29. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - දෙවෙනි කොටස
 30. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - තෙවෙනි කොටස
 31. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පළමුවෙනි කොටස
 32. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - දෙවෙනි කොටස
 33. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - තෙවෙනි කොටස
 34. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - සිව්වෙනි කොටස
 35. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පස්වෙනි කොටස
 36. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හයවෙනි කොටස
 37. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හත්වෙනි කොටස
 38. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -පළමුවෙනි කොටස
 39. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -දෙවෙනි කොටස
 40. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පළමුවෙනි කොටස
 41. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-දෙවෙනි කොටස
 42. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-තෙවෙනි කොටස
 43. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-සිව්වෙනි කොටස
 44. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පස්වෙනි කොටස
 45. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හයවෙනි කොටස
 46. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හත්වෙනි කොටස
 47. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-අටවෙනි කොටස
 48. මගෙ ඡන්දෙට මිලක් දියෝ!
 49. එකෙන්ම ඇති වුණා....
 50. දහතුනේදී...- පළමුවෙනි කොටස
 51. දහතුනේදී...- දෙවෙනි කොටස
 52. දහතුනේදී...- තෙවෙනි කොටස
 53. දහතුනේදී...- සිව්වෙනි කොටස
 54. දහතුනේදී...- පස්වෙනි කොටස
 55. දහතුනේදී...- හයවෙනි කොටස
 1. නීල බිඟු කැල
 2. නිල් බෘංගයන්ගේ වස වැරැද්දක්
 3. සමුදුරු මූර්තිය
 4. දහ බලු කතා වස්තුව- පළමුවැනි කොටස
 5. දහ බලු කතා වස්තුව- දෙවෙනි කොටස
 6. මගේ දෛවය මගේ රිස්සට...
 7. කූචු කුචයියෝ
 8. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - පළමු කොටස
 9. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - දෙවෙනි කොටස
 10. දියවිනි ඉනාව- පළමුවැනි කොටස
 11. දියවිනි ඉනාව- දෙවෙනි කොටස
 12. දියවිනි ඉනාව- තෙවෙනි කොටස
 13. දියවිනි ඉනාව- හතරවෙනි කොටස
 14. දියවිනි ඉනාව- පස්වෙනි කොටස
 15. සිඳු දකින සඳ - පළමුවෙනි කොටස
 16. සිඳු දකින සඳ - දෙවෙනි කොටස
 17. සිඳු දකින සඳ - තෙවෙනි කොටස
 18. රැජින COLOMBO එයි! - පළමුවෙනි කොටස
 19. රැජින COLOMBO එයි! - දෙවෙනි කොටස
 20. රැජින COLOMBO එයි! - තෙවෙනි කොටස
 21. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - පළමුවෙනි කොටස
 22. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - දෙවෙනි කොටස
 23. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - තෙවෙනි කොටස
 24. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - පළමුවෙනි කොටස
 25. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - දෙවෙනි කොටස
 26. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - පළමුවෙනි කොටස
 27. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - දෙවෙනි කොටස
 28. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - තෙවෙනි කොටස
 29. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - හතරවෙනි කොටස
 30. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 31. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - දෙවෙනි කොටස
 32. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -තෙවෙනි කොටස
 33. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හතරවෙනි කොටස
 34. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පස්වෙනි කොටස
 35. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -හයවෙනි කොටස
 36. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හත්වෙනි කොටස
 37. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- පළමුවෙනි කොටස
 38. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- දෙවෙනි කොටස
 39. හරෝහරා - පළමුවෙනි කොටස
 40. හරෝහරා - දෙවෙනි කොටස
 41. හරෝහරා - තෙවෙනි කොටස
 42. හරෝහරා - සිව්වෙනි කොටස
 43. හරෝහරා - පස්වෙනි කොටස
 44. හරෝහරා - හයවෙනි කොටස
 45. හරෝහරා - හත්වෙනි කොටස
 46. හරෝහරා - අටවෙනි කොටස
 47. හරෝහරා - නවවෙනි කොටස
 48. හරෝහරා - දහවෙනි කොටස
 49. හරෝහරා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 50. හරෝහරා - දොළොස්වෙනි කොටස
 51. හරෝහරා - දහතුන්වෙනි කොටස
 52. හරෝහරා - දාහතරවෙනි කොටස
 53. හරෝහරා - පහළොස්වෙනි කොටස
 54. හරෝහරා - දහසයවෙනි කොටස
 55. හරෝහරා - දාහත්වෙනි කොටස
 56. හරෝහරා - දහඅටවෙනි කොටස
 57. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-පළමු කොටස
 58. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-දෙවෙනි කොටස
 59. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-තෙවෙනි කොටස
 60. දොළහ වෙද්දී.... පළමු කොටස
 61. දොළහ වෙද්දී.... දෙවෙනි කොටස
 62. දොළහ වෙද්දී.... තෙවෙනි කොටස
 63. දොළහ වෙද්දී.... සිව්වෙනි කොටස
 64. දොළහ වෙද්දී.... පස්වෙනි කොටස
 65. දොළහ වෙද්දී.... හයවෙනි කොටස
 66. මාරක හී පහර පළමුවෙනි කොටස
 67. මාරක හී පහර දෙවෙනි කොටස
 68. මාරක හී පහර තෙවෙනි කොටස
 69. මාරක හී පහර සිව්වෙනි කොටස
 70. මාරක හී පහර පස්වෙනි කොටස
 71. මාරක හී පහර හයවෙනි කොටස
 72. මාරක හී පහර හත්වෙනි කොටස
 73. මාරක හී පහර අටවෙනි කොටස
 74. මාරක හී පහර නවවෙනි කොටස
 75. රටටම බැඩ උලෙන දා - පළමුවෙනි කොටස
 76. රටටම බැඩ උලෙන දා - දෙවෙනි කොටස
 77. Un දොස් මංගල්ලේ -පළමුවෙනි කොටස
 78. Un දොස් මංගල්ලේ -දෙවෙනි කොටස
 1. සීයයි..!
 2. මරිසි මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 3. මරිසි මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 4. සැවුළු සංහාරය - පළමුවෙනි කොටස
 5. සැවුළු සංහාරය - දෙවෙනි කොටස
 6. සැවුළු සංහාරය - තෙවෙනි කොටස
 7. සැවුළු සංහාරය - හතරවෙනි කොටස
 8. සැවුළු සංහාරය - පස්වෙනි කොටස
 9. සැවුළු සංහාරය - හයවෙනි කොටස
 10. සැවුළු සංහාරය - හත්වෙනි කොටස
 11. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි කොළඹදී හිට් වෙයි! - පළමුවෙනි කොටස
 12. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - දෙවෙනි කොටස
 13. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - තෙවෙනි කොටස
 14. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - සිව්වෙනි කොටස
 15. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - පස්වෙනි කොටස
 16. දුකයි! අන්තිම දුකයි!! සත්තෙන්ම හිරිකිතයි!!!
 17. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - පළමුවෙනි කොටස
 18. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - දෙවෙනි කොටස
 19. Neil හඳට - Sunil කරඬුවට - waල්ල බිමට
 20. වීරයා පණ පිටින්...........
 21. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - පළමුවෙනි කොටස
 22. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - දෙවෙනි කොටස
 23. කොටවන කතන්දරේ
 24. ඒකත් මංගල මුත්තමං!
 25. බක්කරේගේ Pork දානය - පළමුවෙනි කොටස
 26. බක්කරේගේ Pork දානය - දෙවෙනි කොටස
 27. පණ බේරපු කිරිල්ලී - පළමුවෙනි කොටස
 28. පණ බේරපු කිරිල්ලී - දෙවෙනි කොටස
 29. පණ බේරපු කිරිල්ලී - තෙවෙනි කොටස
 30. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පළමුවෙනි කොටස
 31. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - දෙවෙනි කොටස
 32. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - තෙවෙනි කොටස
 33. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - සිව්වෙනි කොටස
 34. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පස්වෙනි කොටස
 35. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - හයවෙනි කොටස
 36. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- පළමු කොටස
 37. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- දෙවෙනි කොටස
 38. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පළමු කොටස
 39. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - දෙවෙනි කොටස
 40. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - තෙවෙනි කොටස
 41. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - සිව්වෙනි කොටස
 42. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පස්වෙනි කොටස
 43. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හයවෙනි කොටස
 44. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හත්වෙනි කොටස
 45. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පළමු කොටස
 46. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-දෙවෙනි කොටස
 47. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-තෙවෙනි කොටස
 48. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-සිව්වෙනි කොටස
 49. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පස්වෙනි කොටස
 50. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-හයවෙනි කොටස
 51. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 52. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - දෙවෙනි කොටස
 53. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - තෙවෙනි කොටස
 54. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - සිව්වෙනි කොටස
 55. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පස්වෙනි කොටස
 56. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - හයවෙනි කොටස
 1. අසිරිමත්වූ දේකි - පළමුවෙනි කොටස
 2. අසිරිමත්වූ දේකි -දෙවෙනි කොටස
 3. අසිරිමත්වූ දේකි -තෙවෙනි කොටස
 4. අසිරිමත්වූ දේකි -සිව්වෙනි කොටස
 5. අසිරිමත්වූ දේකි -පස්වෙනි කොටස
 6. අසිරිමත්වූ දේකි -හයවෙනි කොටස
 7. අසිරිමත්වූ දේකි -හත්වෙනි කොටස
 8. අසිරිමත්වූ දේකි -අටවෙනි කොටස
 9. අසිරිමත්වූ දේකි -නවවෙනි කොටස
 10. අසිරිමත්වූ දේකි -දහවෙනි කොටස
 11. අසිරිමත්වූ දේකි -එකොළොස්වෙනි කොටස
 12. අසිරිමත්වූ දේකි -දොළොස්වෙනි කොටස
 13. අසිරිමත්වූ දේකි -දහතුන්වෙනි කොටස
 14. යුවති කිරිල්ලී -පළමුවෙනි කොටස
 15. යුවති කිරිල්ලී -දෙවෙනි කොටස
 16. යුවති කිරිල්ලී -තෙවෙනි කොටස
 17. යුවති කිරිල්ලී -සිව්වෙනි කොටස
 18. යුවති කිරිල්ලී -පස්වෙනි කොටස
 19. යුවති කිරිල්ලී -හයවෙනි කොටස
 20. යුවති කිරිල්ලී -හත්වෙනි කොටස
 21. යුවති කිරිල්ලී -අටවෙනි කොටස
 22. යුවති කිරිල්ලී -නවවෙනි කොටස
 23. යුවති කිරිල්ලී -දහවෙනි කොටස
 24. යුවති කිරිල්ලී -එකොළොස්වෙනි කොටස
 25. යුවති කිරිල්ලී -දොළොස්වෙනි කොටස
 26. යුවති කිරිල්ලී -දහතුන්වෙනි කොටස
 27. යුවති කිරිල්ලී -දාහතරවෙනි කොටස
 28. යුවති කිරිල්ලී -පහළොස්වෙනි කොටස
 29. යුවති කිරිල්ලී -දහසයවෙනි කොටස
 30. යුවති කිරිල්ලී -දාහත්වෙනි කොටස
 31. යුවති කිරිල්ලී -දහඅටවෙනි කොටස
 32. යුවති කිරිල්ලී -දහනවවෙනි කොටස
 33. යුවති කිරිල්ලී -විසිවෙනි කොටස
 34. යුවති කිරිල්ලී -විසිඑක්වෙනි කොටස
 35. යුවති කිරිල්ලී -විසිදෙවෙනි කොටස
 36. යුවති කිරිල්ලී -විසිතුන්වෙනි කොටස
 37. යුවති කිරිල්ලී -විසිහතරවෙනි කොටස
 38. යුවති කිරිල්ලී -විසිපස්වෙනි කොටස
 39. යුවති කිරිල්ලී -විසිහයවෙනි කොටස
 40. හිනා වෙන්න හිනා - පළමුවෙනි කොටස
 41. හිනා වෙන්න හිනා - දෙවෙනි කොටස

Tuesday, June 15, 2021

හිනා වෙන්න හිනා - දෙවෙනි කොටස

ක්‍රිකට් අයිඩියා එක නම් හොඳයි මචං.... හැබැයි, අන්තිමට අපි....

5. දිනනවා ෂුවර්

ක්‍රිකට් උණුසුම දිව්‍ය ලෝකෙටත් දැනිලා. ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට ඕනෙ වුණා ක්‍රිකට් තරගයක් සංවිධානය කරන්න. ඒත් ප්‍රශ්නේ - කාත් එක්කද මැච් එක ගහන්නේ?

අපායත් එක්ක ගහමු!මාතලී දිව්‍ය පුත්‍රයා යෝජනා කළා.

ශක්‍රයාත් එවෙලේම යම රජ්ජුරුවන්ට ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දුන්නා, ක්‍රිකට් මැච් එක ගැන කියන්න.

අයිඩියා එක නම් හොඳයි මචං.... හැබැයි, අන්තිමට අපි ඔබතුමන්ලව පැරද්දුවා කියලා දෝෂාරෝපණේ කරන්න එහෙම ඔට්ටු නෑ!යම රජ්ජුරුවෝ කීවා.

එහෙම කොහොමද වෙන්නෙ යාළුවා. ඔක්කොම හොඳ ක්‍රිකටර්ස්ලා ඉන්නෙ දිව්‍ය ලෝකෙනේ... අපිව පරද්දන එක උඹලගෙ දවල් හීනයක් විතරයි!ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාත් උත්තර දුන්නා.

ඔබතුමාට අමතක වෙලා...යම රජතුමා උත්තර දුන්නා. “... ඔක්කොම ක්‍රිකට් අම්පයර්ස්ලා ඉන්නේ අපායේ!

අමතක වුණා කියන්න. ‘හිනා වෙන්න හිනා - පළමුවෙනි කොටස’ කියවනවා නං මෙන්න පාර, හොඳේ! 

6. අගමැති පුතා රට යයි

ඔන්න අගමැතිවරයෙක් හිටියා. අපරාදේ කියන්න බෑ හරිම චරිතවත් මනුස්සයා. එතුමාගේ ආර්යාවත් එහෙමයි. මේ ජෝඩුවට පුතෙකුත් හිටියා.

දැන් පුතා ලොකු ඉලන්දාරියෙක්.

මෙහෙ අධ්‍යාපනේ ඒ වගේ උත්තමයන්ට ඔබින්නේ නැතුව ඇති. ඒකලු රට යන්නෙ; ඒකනේ සම්ප්‍රදායත්....

මේ රටේ දේශපාලනේ කරන ලොකු උත්තමයන්ගේ දූලා පුතාලා කවුරුත් පාහේ වැඩිදුර ඉගෙන ගන්නේ පිටරට ගිහින්. ඇයි කියලා නං අහන්න එපා.

කිසිම රස්සාවකට පුහුණුවක්වත්, ජීවිතේට හැදියාවක්වත් ලබා නොදෙන මෙහෙ අධ්‍යාපනේ ඒ වගේ උත්තමයන්ට ඔබින්නේ නැතුව ඇති. ඒකලු රට යන්නෙ; ඒකනේ සම්ප්‍රදායත්.
ඉතිං ඔන්න මේ අගමැති පුතාත් රට යන්නයි ලෑස්තිය.

තාත්තා පුතාව ළඟටම අඬගහගත්තා.

බොහෝම සුවච, කීකෝරු පුත්‍ර රත්නයත් ඔන්න තාත්තා ළඟින්ම වාඩි වෙලා දිග ධර්ම දේශනාවකට කන් දෙන්නයි ලෑස්තිය.

මගේ රත්තරන් පුතේ, දැන් ඔයා රට යනවනේ....

ඔව් තාත්තේ.

ඒ රටේ.... ඇමරිකාවේ තියෙනවාලු මහ භයානක ලෙඩක්.... ඒඩ්ස් කියලා. පුතත් දැනටම අහලා ඇති මයෙ හිතේ....පුතාත් ඔළුව හොලවලා ඔව්කිව්වා.

ඒකනේ.... ඒක බෝ වෙන්නේ, ඒක හැදිලා තියෙන කවුරු හරි එක්ක ලිංගිකව සම්බන්ධකමක් ඇති කර ගත්තොත් විතරයිලුනෙ... ඉතිං මගේ රත්තරන් පුතා හොඳ පරෙස්සමෙන්; හොඳ කල්කිරියාවෙන් නොහිටියොත් මොකද වෙන්නේ.... මගෙ පුතාටත් ඒඩ්ස් හැදෙනවා.... තේරුණාද?”

පුතා ආයෙමත් ඔළුව වැනුවා.

මේ අගමැතිතුමා කතා කරනකොට අහන් ඉන්න අය නිශ්ශබ්දව අහගෙන ඉන්නවා නං, චියර් කරන්න ඕනෑ තැනදී හුරේදානවා නං උන්නැහේ ලේසියෙන් කතාව නවත්තන්නේ නෑ.

ඒකනෙ පුතේ...

පුතාගෙන් ඔය ලෙඩේ අපෙ කුස්සි අම්මට බෝ වෙනවා. එහෙම වුණොත් නම් පුතේ, කුස්සි අම්මගෙන් මටත්....

පුතා බැරි වෙලාවත් ඔය ජරා ලෙඩේ හදාගෙන ආවොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? පුතාගෙන් ඔය ලෙඩේ අපෙ කුස්සි අම්මට බෝ වෙනවා.

එහෙම වුණොත් නම් පුතේ, කුස්සි අම්මගෙන් මටත් ඔය ලෙඩේ බෝ වෙනවා.... බෝ වෙනවාමයි!
එතකොට ඉතිං පුතාලගේ අම්මටත් මගෙන් ඒඩ්ස් බෝ වෙනවමනේ.
පුතා ඒක ගැනත් හිතන්න ඕනි.... අම්මට ඔය ලෙඩේ බෝ වුණාම ඉතිං
, කොයියම්ම සක්කරයටවත් නවත්තන්න බෑ, පට ගාලා මුළු කැබිනට්ටුවටම ඕක පැතිරෙනවා....
අනේ
, රත්තරන් පුතේ.... කැබිනට්ටුවටම ඔය අසමජ්ජාති ලෙඩේ හැදෙනවා කියන්නෙ මුළු රටටම හැදෙනවා කියන එකනේ.
ඒ නිසා- ඔන්න රට
, ජාතිය, ආගම ගැන හිතලා- පුතා හෙම ඕක හදාගෙන එනවා නෙවෙයි..... හොඳද?”

අගමැති පුත්‍රයා ඒකටත් ඔළුව වනලා හාකිව්වා!

දැන් මෙහෙම ‘යාන්ස්’ හැදෙනවා අඩුයිද? මට නං ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න විදිහක් නෑ.
ඒ කාලේ නම් මට ගොඩක්ම යාන්ස් අහගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ මළ ගෙවල්වලදී, නිඳි මරණ අතරේ.... එතකොට හත් දවසක් යනකල් ඒ ගෙදර දොර-ජනෙල් වහන්නෙත් නැහැනෙ.
ඒකට දැන්.... ෆියුනරල් පාලර් එකට යනවා, ‘එක ලකුණු කර ගන්න’වා, මෘත දේහයට ආචාර කරලා- ශෝක mood එකෙන් ටිකක් වෙලා රඟලා ආපහු එනවා.

ජීවතුන් අතර හිටිද්දීම අපෙන් වැඩිම දෙනෙකු ඉන්නේ තනි වෙලානිසා....

(හත් දවසක් කොහෙද? වැඩිම වුණොත් දවස් තුනයි. ඒකෙදිත් රෑ දහයට විතර පාලර් එක වහනවා!

ඉස්සර නං ‘මිනිය තනි කරන්න හොඳ නෑ’ කියනවනේ. දැන් ඒ කතා නෑ. ජීවතුන් අතර හිටිද්දීම අපෙන් වැඩිම දෙනෙකු ඉන්නේ ‘තනි වෙලා’ නිසා වෙන්ඩැති!)

ඉතිං, මරණය සිදු වෙලා තියෙන පවුලේ කට්ටියත් ලස්සන සුදු ඇඳුම් ඇඳලා, සැන්-පවුඩර් නාලා, (ගැහැනු කට්ටිය නං ෆුල් වේෂ නිරූපණයකුත් කරගෙන) ශෝකබරිතව සැදී-පැහැදී ඉන්නවා.... එන අමුත්තන්ට ආචාර-සමාචාර කරන්න.... තව කට්ටියක් තේ, කෝපි, බීම අල්ලන ඩියුටිය බාර අරගෙන.

එහෙම තැනක- යාන්ස් කියනවා තියා, හයියෙන් කතා කරන්නවත් මොකක්ද වගේ නෙවෙයිද, මං අහන්නේ?

‘නසරානියෝ!’
‘සිරිත්-විරිත් නොදන්න එවුන් ටිකක්!’
අපේ කට්ටිය මළ ගෙදරකට ගියාම එතැන ඉන්න අය කියනවා ඇති. මොකද, අපි නං එහෙම තැනකට වුණත් යන්නේ- කට්ටියම කතා වෙලා එකම වෙලාවක. ගියාට පස්සේ ශාලාවේ ඈත කොණකට වෙනවා රවුමට පුටුත් තියාගෙන.
ඒත් දැන් සිද්දවෙන වින්නැහිය තමයි ‘දේශපාලනේ’ එතැනට එන එක.

ඒකට වැරැද්දක් කියන්නත් බැහැනෙ. පැය විසි හතරකදී කොච්චර නං දේවල් අලුතෙන් සිදු වෙනවද? කොච්චර news ගලාගෙන එනවද? Deal ගහපුවා; පැළ කරපුවා; plan කරපුවා; අතේ රෝල්... ඔව්වා ගැන තම-තමන්ගේ මත පළ කරන්න හරිහමං වේදිකාවක් නැතිවයිනෙ අපේ අය වුණත් ඉන්නේ.... දෙනවා හිටු කියලා!

ඉතිං කොහෙද, හිනාවට ඉඩක්? නිකං ඇඟේ ලේ නරක් කර ගන්නවා!

මේ දැනුත් තමුන්නාන්සේලාගේ ලේ රත් වෙලා නං හෙම... ඔන්න ආයෙමත් හිනා වෙන්න හිනාපොතෙන්....

අනේ, ගොඩාරියක් කනගාටුයි මේ දැනුත් තමුන්නාන්සේලාගේ ලේ රත් වෙලා නං හෙම... ඔන්න ආයෙමත් ‘හිනා වෙන්න හිනා’ පොතෙන්....

7. අන්තිම ගෝත්‍රිකයා

ඒ යුරෝපීය සංචාරකයා අප්‍රිකානු මාර්ගෝපදේශකයෙකුත් සමඟ අප්‍රිකාවේ ඝන වනාන්තරයක් මැදින් යමින් සිටියේය.

ඉස්සර නම් මේ පැත්තෙන් යන්න බැහැලු නේද?” සංචාරකයා ඇසුවේය.

ඒ කිව්වේ සර්....

මේ හරියේ මිනී කන ගෝත්‍රයක මිනිස්සු හිටියාලුනෙ... උන් තවම ඉන්නවද දන්නෙ නෑ!

හන්ඩ්‍රඩ් ප්‍රසන්ට් ෂුවර් සර්... එකෙක්වත් නෑ....මාර්ගෝපදේශකයා සහතික වූවේය.

එහෙත් සංචාරකයා ඒ කතාවෙන් සෑහීමට පත්වූ බවක් නොපෙනුණි.

තමුසෙ කොහොමද ඔච්චර සහතික කරල කියන්නේ? එකෙක්-දෙන්නෙක්වත් අහම්බෙන් හරි ඉතිරි වෙලා හිටියොත්?”

සර් කොහොමද දන්නේ.... ඒ ගෝත්‍රයෙන් ඉතිරි වෙලා හිටියේ එකම එකයි. අපි ඌව අල්ලාගෙන කෑවෙ ගිය සුමානෙනේ....

8. ඩබල් ටිප්

මේ සිද්ධිය වුණේ බොහොම ඉස්සර. ඒ දවස්වල අපේ රට එංගලන්තෙට යටත් වෙලයි තිබුණේ. අපෙ කළු සුද්දෝ ඉංගිරිසි කතා කරන්න ඉගෙන ගත්තට මොකද සුද්දන්ගේ අනිත් කෙරුවාවල් ගොඩක් දැනගෙන හිටියේ නෑ.

අපෙ ලොකුම කෙරුම්කාරයෙකුට ආරාධනාවක් ලැබුණා- එංගලන්තේ රැජනගේ විවාහ මංගලෝත්සවයට.

ඔහොම ඉන්න කාලේ, අපෙ ලොකුම කෙරුම්කාරයෙකුට ආරාධනාවක් ලැබුණා- එංගලන්තේ රැජනගේ විවාහ මංගලෝත්සවයට.

ලොක්කටත් හරි ආඩම්බරයි. ඇඳුම්-කැඩුම් පොදි බැඳගෙන මිනිහත් ගියා කියමුකෝ, එංගලන්තෙට.

රට-රටවල්වලින් එන අමුත්තන්ට ලොකු හෝටල්වල කාමර වෙන් කරලා තිබුණා. අපේ ලොක්කටත් තරු පහේ හෝටලයක නවාතැන් හම්බ වුණා, උඩ තට්ටුවක.
කාමරේට ගිහින් පොඩ්ඩ වේලාවකින්ම ලොක්කට ශරීර කෘත්‍යය කරන ඕනෑකමක් ඇති වුණා. ඉක්මනට සරමක් ඇඳගෙන මිනිහා ගියා ටොයිලට් එකට.

එයාගෙ ඇස් උඩ ගියා, ඒකෙ තියෙන ගැජට් දැකලා!

කාට කියන්නද- කාගෙන් කියලා අහගන්නද? එව්වා කොහොම වැඩ කරනවද කියල හිතා ගන්නවත් බෑ. දැන් අර ඕනෑකමත් හොඳටෝම වැඩියි. තවත් නං හිර කරගෙන ඉන්නම බෑ. ඒත් ඉතිං මොකේ වාඩි වෙලාද මේ බරෙන් නිදහස් වෙන්නෙ කියල දහ අතේ හිතුවත් වැඩක් වුණේ නෑ.

ලොක්කා මොකද කළේ.... ඕනෑ පුකක් කියලා, අතට ගත්තා මේස් එකක්....

... ඒක පිරෙන්නම බඩු හෑව්!

ම්හු! ජනේලයෙන් එහා පැත්තේ තවත් හෝටලයක්.

බරෙන් නිදහස් වුණාට මොකද, කොහොමද දැන් මේ මේස් එක පුරවලා තියෙන ජරාව වීසි කරන්නෙ... මිනිහා කාමරේ ජනේලය ගාවට ගියා, එළියටවත් වීසි කරන්න. ම්හු! ජනේලයෙන් එහා පැත්තේ තවත් හෝටලයක්.

අනිත් ජනේලේ ගාවට ගියා... ඒත් එහෙමමයි.

ඒ පැත්තට වීසි කරනවද- මේ පැත්තට වීසි කරනවද? දෙගිඩියාවෙ හිතුවා මිනිත්තුවක්. උත්තරයක් හිතට එන්නෙම නෑ.

ගඳ ගහන මේස් එක දිගටම අතේ තියාගෙන ඉන්නත් බෑ. ඕනෙ පුකක් කියලා මේස් එකෙන් අල්ලාගෙන, දෙතුන් පාරක් කරකවලා අත ඇරියා!

ජංජාලයයි!!!

වීසි වෙලා ගිය මේස් එක කාමරයේ තිබුණු විදුලි පංකාවේ රැඳුණා. ෆෑන් එක වේගයෙන් කැරකි-කැරකී තිබුණේ.

මේස් එකේ තිබුණු ජරාව ඔක්කොම එළියට වීසි වෙලා කාමරේ බිත්ති හතරේම.... ජරාව වරුසාවක් වැහැලා.... බිංදු බිංදු හැම තැනම; රටාවකට.... හිතලා කළා වගේ!

ලොක්කා ඉක්මනට ෆෑන් එක ඕෆ් කරල දැම්මා.

ගඳේ බෑ.
දැන් මොකද කරන්නේ... රූම් බෝයිව ගෙන්නන බෙල් එක ගැහුවා. විනාඩියෙන් මිනිහා එතැන.

ඉතිං කොල්ලා පවුම් දහය අතට ගත්තට මොකෝ, ඒ සැණින්ම සාක්කුවෙන් තවත් පවුම් දහයක් ඇදල ගත්තා.

කාමරේට ආපු ගමන්ම, රූම් බෝයි ගඳ උහුලගන්න බැරිව නහය වහ ගත්තා.

ලොක්කා මොකද කළේ, සාක්කුවෙන් ඇදල ගත්තා පවුම් දහයේ නෝට්ටුවක්. දික් කළා ඒක රූම් බෝයිට. කරුණාකරලා මේක කාටවත්ම කියන්න එපා. උඹට පුළුවන්ද මේ බිත්ති හතර සුද්ද කරලා දාන්න....එහෙම අහන ගමන්ම අපේ ලොක්කා පවුම් දහය රූම් බෝයිට දුන්නා.

ඒ කාලේ පවුම් දහය කියන්නේ ලොකු ගණනක්. ඉතිං කොල්ලා පවුම් දහය අතට ගත්තට මොකෝ, ඒ සැණින්ම සාක්කුවෙන් තවත් පවුම් දහයක් ඇදල ගත්තා.

ඊළඟට ඒ පවුම් විස්සම අපේ ලොක්කාට දික් කළා, මෙහෙම කියන ගමන්...

මම බිත්ති ටික නං සුද්ද කරලා දාන්නං... හැබැයි සර්, මේකත් අරන්- මට තරහ නැතිව කියලා දෙන්න ඕනි මෙහෙම- මේ වැඩේ කරන ක්‍රමේ...

9. අඩු මාසෙ උපත

ඇයට දරු ලාභයක් ලැබී තිබිණි. මේ බව ආරංචිවූ ඇගේ යෙහෙළියක් තෑගි-බෝගද රැගෙන මිතුරියත් දරුවාත් බැලීමට රෝහලට ගියාය.

අනේ, චූටි පැටියෙක්... ටෙක්ලා. බබා හරි චූටියිනෙ.... බර කීයද?” මිතුරිය ඇසුවාය.

රාත්තල් හතරයි!

බබා ඔච්චරවත් වුණා මදැයි. තවම අපි කසාද බැඳලත් මාස හතරයිනේ...  

අනේ.... හොඳටම මදි.... හොඳටම මදි. හරි නං බබෙක් රාත්තල් පහක්වත් වෙන්න ඕනි.

ඔව් අනේ. ඒ වුණාට බබා ඔච්චරවත් වුණා මදැයි. තවම අපි කසාද බැඳලත් මාස හතරයිනේ...ටෙක්ලා කීවාය.

මෙච්චර ඉක්මනින් ‘හිනා වෙන්න හිනා’ posts ලියවෙන්නට පටන් ගත්තේ කොරෝනා හින්දා බව දැනටමත් ‘නිදිගෙ පංච තන්තරේ’ කියවන රසික-රසිකාවියෝ දනිති. කොරෝනා නිසාත් යාන්ස් හැදෙයි!
එයින් එකක් ගෙඩිය පිටින්ම මෙතනට ඔබන්නටය හදන්නේ.
විදර්ශන ප්‍රකාශන අධිපති ජනක ඉණිමංකඩ මහතාගේ
fb එකෙන්ය මං මේක දැක්කේ! (ස්තුතියි ජනක!) 

‘සති දෙකක් පුරා ගෙදරට වී පොත් බලමින්, චිත්‍රපට නරඹමින් සිටිද්දී ඒවාද එපා වී පාරට වී සිටිද්දී 'එළෝළු, එළෝළූ' ගාමින් කරත්තයක් තල්ලු කරගෙන හාදයෙක් පැමිණියේ ය.

"මල්ලි රුපියල් දෙසීයක් දෙන්නං ඔහේට බැරිද ඕක මට දීලා ටිකක් වෙලා රූෆ් ටොප් එකට වෙලා මේ පොත බල බල ඉන්න. මං මේ කරත්තෙ වට දෙකක් විතර පාරෙ වටේ තල්ලු කරන් ගිහින් ගෙනත් දෙන්නං... නිකංම ඉඳලා එපා වෙලා බං තියෙන්නෙ..."

එවිට කරත්තය තල්ලු කරන් ආ හාදයා මෙසේ කීවේය:

මම සොෆ්ට් වෙයා ඉන්ජිනියර් කෙනෙක්. එහා පාරෙ ඉන්නෙ. මේ එළෝළු කරත්තෙ තල්ලු කරන් ආපු හාදයට මං රුපියල් පන්සීයක් දීලා....

"මාත් එළෝළු විකුණන කෙනෙක් නෙමෙයි අයියෙ. මම සොෆ්ට් වෙයා ඉන්ජිනියර් කෙනෙක්. එහා පාරෙ ඉන්නෙ. මේ එළෝළු කරත්තෙ තල්ලු කරන් ආපු හාදයට මං රුපියල් පන්සීයක් දීලා, මාස්ක් එක දාන්, මං වෙනුවට ඔෆිස් එකේ සූම් මීටිං එකට ඉන්න කියලා, මාත් මේ කම්මැලිකම යන්න 'එළෝළු එළෝළු' ගගා මේ කරත්තෙ පාරෙ වටේ තල්ලු කරනවා..."

(වට්සැප් වලින් ආවක් මට රිසි ලෙස සකසන ලදී. 😉)

මුහුණු පොතෙන් ගත්ත අද්‍යතන යුගයේ කතන්දරේකට පස්සේ, මෙන්න ‘හිනා වෙන්න හිනා’ පොතේ 24 වෙනි පිටුවට යනවා.

10. කවුරු වෙන්නද ඉන්නේ?

එල්ටීටීඊ එකට ළමා සොල්දාදුවන්  බඳවා ගැනීම නවත්තල නැහැල්ලු! බලහත්කාරයෙනුත් ළමයින්ව පැහැර ගෙන ගිහිල්ලා හමුදාවට බඳවා ගන්නවලු. කොහොම කරනවද නොදන්නවා වුණාට, ළමා සොල්දාදුවන් සෑහෙන ගණනක් හැමදාම කොටි කඳවුරුවලදී පුහුණු කරනවය කියලයි කියන්නේ.

දවසක් වේළුපිල්ලේ පිරභාකරන් ගියාලු ඔය පුහුණුවක් බලන්න. මේ ළමා සොල්දාදුවන් අතරේ බොහොම ලස්සන හුරුබුහුටි කොලු පැංචෙක් හිටියා. හුරුබුහුටිකම වගේම මිනිහගෙ දක්ෂකමත් කැපිලා පෙනුණා. පිරභාකරන්ටත් මේ බව නොපෙනුණා නෙවෙයි. මිනිහා අර ළමයා ඉන්න තැනට ගියා.

“පුතාගෙ නම මොකක්ද?”

“සිව කුමාර් සාමිනාදන් සර්!”

“පුතාගෙ තාත්තගේ නම දන්නවද?” ඊළඟට පිරභාහරන් ඇහුවා.

‘තමිල් ඊලාම් දේශයේ අතිගරු නායක වේළුපිල්ලේ පිරභාකරන් උතුමාණෝ!” කොල්ලා එහෙම කිව්වම පිරභාකරන්වත් කරකවල අතහැරිය වගෙයි.

පිරභාකරන්ගෙ ඇස්වලට කඳුළු පිරුණා. මෙච්චර පුංචි වයසේ, මේ වගේ ජාත්‍යාලයක් තියෙනවා නං-

“එතකොට පුතාගෙ අම්මගේ නම මොකක්ද?”

“තමිල් ඊලාම් දේශය!”

පිරභාකරන්ගෙ ඇස්වලට කඳුළු පිරුණා. මෙච්චර පුංචි වයසේ, මේ වගේ ජාත්‍යාලයක් තියෙනවා නං- මේ කොල්ලා ලොකු වෙනකොට කොහොමට හිටීවිද?

“සිව කුමාර්... පුතා වගේ දාහක් හිටිය නං මම මෙලහටත් දිනලා. මට ඕනෑ පුතා වගේ අය තමයි. මම කැමතියි පුතාගෙ අනාගතය වෙනුවෙන් ඕනෙම උදව්වක් කරන්න. පුතා අනාගතයේදී කවුරු වෙන්නද බලාගෙන ඉන්නේ?”

ළමා සොල්දාදුවා සීරුවෙන් සිටගෙන දෙතුන් පාරක් ඇසිපිය ගැහුවා. ඊට පස්සෙයි උත්තර දුන්නේ.

“අනාථයෙක් වෙන්න සර්!”

11. සීයාගෙ රහස

‘හොඳම සීයා’ තෝරා ගැනීමේ තරගයට ඉදිරිපත්වූ මහලු මිනිස්සු තිදෙනෙක් සතුටු සාමීචියේ යෙදෙන්නට පටන් ගත්හ.

“මට දැන් අසූවක්...තවම මට පුළුවන් පුවක් කෑල්ලක් දත්වලින් හපන්න. මං ජීවිතේට අඩි ගහල නෑ. මස් මාළු කටේ තියල නෑ... සිගරැට් සුරුට්ටු වුණත් එහෙමයි....” පළමුවැන්නා කිව්වේය.

“මම! ඊටත් එහා. මාත් ඔහේ වගෙම තමයි. ඒ වගේම කන-බොන ඒවාත් හොඳට හොයලා-බලලයි කෑවේ. ඇඟට ගුණ ඒවා.... ව්‍යායාමත් කළා. වේලාසන නිඳා ගත්තා, පාන්දර බ්‍රහ්ම මුහුර්තෙන් නැඟිට්ටා...” දෙවැන්නා විස්තර කළේය.

මං හොඳට කෑවා, හොඳට බිව්වා.... සිගරැට්- ගෑනු... ඒ විතරක් නෙවෙයි...

“ඔහෙට කොච්චර වයසයිද දැන්?” තුන්වැන්නා ඇසුවේය.

“අනූවයි!” උත්තර සැපයූ දෙවැන්නා තමන් පිළිබඳ විස්තර කියන්නැයි තුන්වැන්නාට ආරාධනාවක්ද කළේය.

“මම නං ඔහෙලා වගේ නෙවෙයි. අපේ තාත්තත් හොඳ සෙල්ලක්කාරයා... එයා මටත් කිව්වා, ජීවිතේ හොඳ සන්තෝසෙන් ඉන්න ඕනි නං- හොඳට කාලා-බීලා, කරන්න ඕනි දේවල් ඔක්කොම කරන්න ඕනැයි කියලා.”

තෙවැනි මහල්ලා එසේ කියද්දී අනිත් දෙදෙනාම විස්මයෙන් මුව අයාගත්හ.

“...ඉතිං, ඔහෙත් ඒවා කළාද?”

“නැතුව... මං හොඳට කෑවා, හොඳට බිව්වා.... සිගරැට්- ගෑනු... ඒ විතරක් නෙවෙයි, ක්ලබ් ගියා... නිඳා ගත්තේ පාන්දර- නැඟිට්ටේ හවස. ජීවිතේ හොඳට එන්ජෝයි කළා මිසක් වෙන දෙයක් හිතුවෙම නෑ, අපේ තාත්තා වගේම....”

“මගෙ අම්මෝ! ඔහේ ඔව්වා ඔක්කොම කරලත් අවුරුදු සීයකටත් වැඩිය ජීවත් වෙලා තියෙන එකනෙ පුදුමේ....” පළමුවෙනි මහල්ලාට ඉබේම කියැවිණි. එය ඇසුණු විගස තෙවෙනි මහල්ලා කඩා පැන්නේය.

“අවුරුදු සීයක්... පයිත්තියන්ද? තමුසෙට පේන්නෙ මට අවුරුදු සීයක් වගෙද... ඔහෙට අමු කැවිලා. මට තවම හතළිහයි!”

අදට ඇති නේද? පොතෙන් තව යාන්ස් ටිකක් ඊළඟ කොටසෙන්....