1. වස් කවි කීම - පළමු කොටස
 2. වස් කවි කීම - දෙවෙනි කොටස
 3. වස් කවි කීම - තෙවෙනි කොටස
 4. නොදෙන්න හිටි රන් පදක්කම
 5. නීච කුමන්ත්‍රණේ
 6. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -පළමු කොටස
 7. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -දෙවෙනි කොටස
 8. තුම්පනේ, මාතර, බදුල්ලේ කියලා වෙනස්යැ
 9. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... -පළමුවෙනි කොටස
 10. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - දෙවෙනි කොටස
 11. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - තෙවෙනි කොටස
 12. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - හතරවෙනි කොටස
 13. අඟුල්මල් දහනය - පළමුවෙනි කොටස
 14. අඟුල්මල් දහනය - දෙවෙනි කොටස
 15. අඟුල්මල් දහනය - තෙවෙනි කොටස
 16. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පළමුවෙනි කොටස
 17. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දෙවෙනි කොටස
 18. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - තෙවෙනි කොටස
 19. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හතරවෙනි කොටස
 20. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පස්වෙනි කොටස
 21. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හයවෙනි කොටස
 22. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හත්වෙනි කොටස
 23. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - අටවෙනි කොටස
 24. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - නවවෙනි කොටස
 25. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහවෙනි කොටස
 26. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 27. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දොළොස්වෙනි කොටස
 28. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහතුන්වෙනි කොටස
 29. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහතරවෙනි කොටස
 30. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පහළොස්වෙනි කොටස
 31. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහසයවෙනි කොටස
 32. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහත්වෙනි කොටස
 33. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහඅටවෙනි කොටස
 34. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහනවවෙනි කොටස
 35. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - විසිවෙනි කොටස
 36. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - පළමුවෙනි කොටස
 37. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - දෙවෙනි කොටස
 38. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - තෙවෙනි කොටස
 39. වීරයා ගෙදරද? - පළමුවෙනි කොටස
 40. වීරයා ගෙදරද? - දෙවෙනි කොටස
 41. වීරයා ගෙදරද? - තෙවෙනි කොටස
 42. වීරයා ගෙදරද? - සිව්වෙනි කොටස
 43. වීරයා ගෙදරද? - පස්වෙනි කොටස
 44. ගණිත ගැටේ - පළමුවෙනි කොටස
 45. ගණිත ගැටේ - දෙවෙනි කොටස
 46. ගණිත ගැටේ - තෙවෙනි කොටස
 47. ගණිත ගැටේ - සිව්වෙනි කොටස
 48. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - පළමුවෙනි කොටස
 49. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - දෙවෙනි කොටස
 50. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - තෙවෙනි කොටස
 51. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - සිව්වෙනි කොටස
 52. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පළමුවෙනි කොටස
 53. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - දෙවෙනි කොටස
 54. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - තෙවෙනි කොටස
 55. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - සිව්වෙනි කොටස
 56. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පස්වෙනි කොටස
 57. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - හයවෙනි කොටස
 58. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -හත්වෙනි කොටස
 59. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -අටවෙනි කොටස
 60. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -නවවෙනි කොටස
 61. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහවෙනි කොටස
 62. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -එකොළොස්වෙනි කොටස
 63. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දොළොස්වෙනි කොටස
 64. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහතුන්වෙනි කොටස
 65. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -පළමු කොටස
 66. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -දෙවෙනි කොටස
 67. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -තෙවෙනි කොටස
 68. චිත්තම්මා
 69. ආදර පූජාසනේ...- පළමුවෙනි කොටස
 70. ආදර පූජාසනේ...- දෙවෙනි කොටස
 71. ආදර පූජාසනේ...- තෙවෙනි කොටස
 72. ආදර පූජාසනේ...- සිව්වෙනි කොටස
 73. ආදර පූජාසනේ...- පස්වෙනි කොටස
 74. ආදර පූජාසනේ...- හයවෙනි කොටස
 75. ආදර පූජාසනේ...- හත්වෙනි කොටස
 76. ආදර පූජාසනේ...- අටවෙනි කොටස
 77. ආදර පූජාසනේ...- නවවෙනි කොටස
 78. ඇස් පෑදේවා! - පළමුවෙනි කොටස
 79. ඇස් පෑදේවා! - දෙවෙනි කොටස
 80. ඇස් පෑදේවා! - තෙවෙනි කොටස
 81. අන්දොස් මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 82. අන්දොස් මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 83. අන්දොස් මංගල්ලේ - තෙවෙනි කොටස
 84. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පළමුවෙනි කොටස
 85. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - දෙවෙනි කොටස
 86. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - තෙවෙනි කොටස
 87. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - සිව්වෙනි කොටස
 88. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පස්වෙනි කොටස
 89. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - පළමුවෙනි කොටස
 90. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - දෙවෙනි කොටස
 91. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - තෙවෙනි කොටස
 92. පොඩි නිමල්ට ලොකු නිමල් මාමාගෙන්.....
 93. නොසොයමි නුඹව අම්මේ ආපහු නාව!
 94. දහතුනේ මාරකේ...Thirteen Lives
 95. යුවති කිරිල්ලීගෙන් බිරිඳට... - පළමුවෙනි කොටස
 96. යුවති කිරිල්ලීගෙන් බිරිඳට... -දෙවෙනි කොටස
 1. අජාසත්ත - පළමු කොටස
 2. අජාසත්ත - දෙවෙනි කොටස
 3. අජාසත්ත - තෙවෙනි කොටස
 4. අජාසත්ත - හතරවෙනි කොටස
 5. අජාසත්ත - පස්වෙනි කොටස
 6. කෙලින් සනා - පළමු කොටස
 7. කෙලින් සනා - දෙවෙනි කොටස
 8. කෙලින් සනා - තෙවෙනි කොටස
 9. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පළමු කොටස
 10. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දෙවෙනි කොටස
 11. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - තෙවෙනි කොටස
 12. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හතරවෙනි කොටස
 13. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පස්වෙනි කොටස
 14. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හයවෙනි කොටස
 15. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හත්වෙනි කොටස
 16. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - අටවෙනි කොටස
 17. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - නවවෙනි කොටස
 18. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දහවෙනි කොටස
 19. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පළමුවෙනි කොටස
 20. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දෙවෙනි කොටස
 21. මඩ ගොහොරුවක පචවී - තෙවෙනි කොටස
 22. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හතරවෙනි කොටස
 23. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පස්වෙනි කොටස
 24. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හයවෙනි කොටස
 25. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හත්වෙනි කොටස
 26. මඩ ගොහොරුවක පචවී - අටවෙනි කොටස
 27. මඩ ගොහොරුවක පචවී - නවවෙනි කොටස
 28. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දහවෙනි කොටස
 29. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - පළමුවෙනි කොටස
 30. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - දෙවෙනි කොටස
 31. ඉඳියාප්ප ගන්නවාද? - තෙවෙනි කොටස
 32. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - හතරවෙනි කොටස
 33. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පළමුවෙනි කොටස
 34. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දෙවෙනි කොටස
 35. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - තෙවෙනි කොටස
 36. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - සිව්වෙනි කොටස
 37. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පස්වෙනි කොටස
 38. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හයවෙනි කොටස
 39. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හත්වෙනි කොටස
 40. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - අටවෙනි කොටස
 41. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - නවවෙනි කොටස
 42. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දහවෙනි කොටස
 43. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - එකොළොස්වෙනි කොටස
 44. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දොළොස්වෙනි කොටස
 45. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පළමුවෙනි කොටස
 46. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක්- දෙවෙනි කොටස
 47. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - තෙවෙනි කොටස
 48. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - සිව්වෙනි කොටස
 49. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පස්වෙනි කොටස
 50. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හයවෙනි කොටස
 51. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හත්වෙනි කොටස
 52. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - අටවෙනි කොටස
 53. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - නවවෙනි කොටස
 54. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - දහවෙනි කොටස
 55. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 56. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දොළොස්වෙනි කොටස
 57. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහතුන්වෙනි කොටස
 58. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහතරවෙනි කොටස
 59. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -පහළොස්වෙනි කොටස
 60. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහසයවෙනි කොටස
 61. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහත්වෙනි කොටස
 62. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහඅටවෙනි කොටස
 63. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහනවවෙනි කොටස
 64. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිවෙනි කොටස
 65. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඑක්වෙනි කොටස
 66. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිදෙවෙනි කොටස
 67. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිතුන්වෙනි කොටස
 68. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහතරවෙනි කොටස/a>
 69. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිපස්වෙනි කොටස
 70. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහයවෙනි කොටස
 71. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහත්වෙනි කොටස
 72. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඅටවෙනි කොටස
 73. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිනවවෙනි කොටස
 74. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -තිස්වෙනි කොටස
 75. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පළමුවෙනි කොටස
 76. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -දෙවෙනි කොටස
 77. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -තෙවෙනි කොටස
 78. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -සිව්වෙනි කොටස
 79. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පස්වෙනි කොටස
 80. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -හයවෙනි කොටස
 81. කපුටු ගෙත්තම නං... -පළමුවෙනි කොටස
 82. කපුටු ගෙත්තම නං... -දෙවෙනි කොටස
 83. පතාගෙන ඇවිත්...- පළමුවෙනි කොටස
 84. පතාගෙන ඇවිත්...- දෙවෙනි කොටස
 85. පතාගෙන ඇවිත්...- තෙවෙනි කොටස
 86. පතාගෙන ඇවිත්...- සිව්වෙනි කොටස
 87. පතාගෙන ඇවිත්...- පස්වෙනි කොටස
 88. පතාගෙන ඇවිත්...- හයවෙනි කොටස
 89. පතාගෙන ඇවිත්...- හත්වෙනි කොටස
 90. පතාගෙන ඇවිත්...- අටවෙනි කොටස
 91. පතාගෙන ඇවිත්...- නවවෙනි කොටස
 92. පතාගෙන ඇවිත්...- දහවෙනි කොටස
 93. පතාගෙන ඇවිත්...- එකොළොස්වෙනි කොටස
 94. පතාගෙන ඇවිත්...- දොළොස්වෙනි කොටස
 95. පතාගෙන ඇවිත්...- දහතුන්වෙනි කොටස
 96. පතාගෙන ඇවිත්...- දාහතරවෙනි කොටස
 97. කෝච්චියේ හොර ගෙඩියා
 98. Brighton Marathon - දිව්වද හයියෙන්
 99. බ්‍රොයිලර් මනමේ! -පළමුවෙනි කොටස
 100. බ්‍රොයිලර් මනමේ! -දෙවෙනි කොටස
 101. ඒනං ඔයාට අපිව විස්වාස නෑ!
 102. ගස් නැති රටේ
 103. හොන මුත්තක්ද බලන්නේ?
 104. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - පළමුවෙනි කොටස
 105. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දෙවෙනි කොටස
 106. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - තෙවෙනි කොටස
 107. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - සිව්වෙනි කොටස
 108. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - පස්වෙනි කොටස
 109. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - හයවෙනි කොටස
 110. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - හත්වෙනි කොටස
 111. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - අටවෙනි කොටස
 112. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - නවවෙනි කොටස
 113. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දහවෙනි කොටස
 114. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 115. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දොළොස්වෙනි කොටස
 116. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දහතුන්වෙනි කොටස
 117. මට වෙච්ච දේ - පළමුවෙනි කොටස
 118. මට වෙච්ච දේ - දෙවෙනි කොටස
 119. තිහේදී... - පළමුවෙනි කොටස
 120. තිහේදී... - දෙවෙනි කොටස
 121. තිහේදී... - තෙවෙනි කොටස
 122. තිහේදී... - සිව්වෙනි කොටස
 123. තිහේදී... - පස්වෙනි කොටස
 124. තිහේදී... - හයවෙනි කොටස
 125. තිහේදී... - හත්වෙනි කොටස
 126. තිහේදී... - අටවෙනි කොටස
 127. තිහේදී... - නවවෙනි කොටස
 128. තිහේදී... - දහවෙනි කොටස
 129. තිස් එකේදී... -පළමුවෙනි කොටස
 130. තිස් එකේදී... -දෙවෙනි කොටස
 131. තිස් එකේදී... -තෙවෙනි කොටස
 132. තිස් එකේදී... -සිව්වෙනි කොටස
 133. තිස් එකේදී... -පස්වෙනි කොටස
 134. තිස් එකේදී... -හයවෙනි කොටස
 135. තිස් එකේදී... -හත්වෙනි කොටස
 136. තිස් එකේදී... -අටවෙනි කොටස
 137. තිස් එකේදී... -නවවෙනි කොටස
 138. තිස් එකේදී... -දහවෙනි කොටස
 139. තිස් එකේදී... -එකොළොස්වෙනි කොටස
 140. තිස් එකේදී... -දොළොස්වෙනි කොටස
 141. තිස් එකේදී - 12ට comment එකක්...
 142. තිස් එකේදී... -දහතුන්වෙනි කොටස
 143. තිස් එකේදී... -දාහතරවෙනි කොටස
 144. තිස් එකේදී... -පහළොස්වෙනි කොටස
 145. තිස් එකේදී... -දහසයවෙනි කොටස
 146. තිස් එකේදී... -දාහත්වෙනි කොටස
 147. තිස් එකේදී... -දහඅටවෙනි කොටස
 148. තිස් එකේදී... -දහනවවෙනි කොටස
 149. තිස් එකේදී... -විසිවෙනි කොටස
 150. තිස් එකේදී... -විසිඑක්වෙනි කොටස
 1. මීන සංහාරය
 2. ගස්සලා යවමුද? -පළමුවෙනි කොටස
 3. ගස්සලා යවමුද? දෙවෙනි කොටස
 4. ගස්සලා යවමුද? තෙවෙනි කොටස
 5. ගස්සලා යවමුද? හතරවෙනි කොටස
 6. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -පළමු කොටස
 7. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -දෙවෙනි කොටස
 8. අනේ කුරුලු කූඩුවලට ගහන්නෙපා කැට කැබිලිති
 9. ආවොත් නොයා බැරිය! - පළමු කොටස
 10. ආවොත් නොයා බැරිය! - දෙවෙනි කොටස
 11. ආවොත් නොයා බැරිය! - තෙවෙනි කොටස
 12. මගේ චූස් - මටම චූස්
 13. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- පළමුවෙනි කොටස
 14. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- දෙවෙනි කොටස
 15. අනේ පාලි, තව චුට්ටක්....
 16. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - පළමුවෙනි කොටස
 17. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - දෙවෙනි කොටස
 18. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - තෙවෙනි කොටස
 19. හයටත් කලින්........ - පළමුවෙනි කොටස
 20. හයටත් කලින්........ - දෙවෙනි කොටස
 21. හයටත් කලින්........ - තෙවෙනි කොටස
 22. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පළමුවෙනි කොටස
 23. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - දෙවෙනි කොටස
 24. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - තෙවෙනි කොටස
 25. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - සිව්වෙනි කොටස
 26. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පස්වෙනි කොටස
 27. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - හයවෙනි කොටස
 28. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - පළමුවෙනි කොටස
 29. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - දෙවෙනි කොටස
 30. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - තෙවෙනි කොටස
 31. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පළමුවෙනි කොටස
 32. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - දෙවෙනි කොටස
 33. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - තෙවෙනි කොටස
 34. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - සිව්වෙනි කොටස
 35. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පස්වෙනි කොටස
 36. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හයවෙනි කොටස
 37. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හත්වෙනි කොටස
 38. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -පළමුවෙනි කොටස
 39. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -දෙවෙනි කොටස
 40. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පළමුවෙනි කොටස
 41. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-දෙවෙනි කොටස
 42. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-තෙවෙනි කොටස
 43. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-සිව්වෙනි කොටස
 44. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පස්වෙනි කොටස
 45. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හයවෙනි කොටස
 46. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හත්වෙනි කොටස
 47. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-අටවෙනි කොටස
 48. මගෙ ඡන්දෙට මිලක් දියෝ!
 49. එකෙන්ම ඇති වුණා....
 50. දහතුනේදී...- පළමුවෙනි කොටස
 51. දහතුනේදී...- දෙවෙනි කොටස
 52. දහතුනේදී...- තෙවෙනි කොටස
 53. දහතුනේදී...- සිව්වෙනි කොටස
 54. දහතුනේදී...- පස්වෙනි කොටස
 55. දහතුනේදී...- හයවෙනි කොටස
 1. නීල බිඟු කැල
 2. නිල් බෘංගයන්ගේ වස වැරැද්දක්
 3. සමුදුරු මූර්තිය
 4. දහ බලු කතා වස්තුව- පළමුවැනි කොටස
 5. දහ බලු කතා වස්තුව- දෙවෙනි කොටස
 6. මගේ දෛවය මගේ රිස්සට...
 7. කූචු කුචයියෝ
 8. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - පළමු කොටස
 9. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - දෙවෙනි කොටස
 10. දියවිනි ඉනාව- පළමුවැනි කොටස
 11. දියවිනි ඉනාව- දෙවෙනි කොටස
 12. දියවිනි ඉනාව- තෙවෙනි කොටස
 13. දියවිනි ඉනාව- හතරවෙනි කොටස
 14. දියවිනි ඉනාව- පස්වෙනි කොටස
 15. සිඳු දකින සඳ - පළමුවෙනි කොටස
 16. සිඳු දකින සඳ - දෙවෙනි කොටස
 17. සිඳු දකින සඳ - තෙවෙනි කොටස
 18. රැජින COLOMBO එයි! - පළමුවෙනි කොටස
 19. රැජින COLOMBO එයි! - දෙවෙනි කොටස
 20. රැජින COLOMBO එයි! - තෙවෙනි කොටස
 21. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - පළමුවෙනි කොටස
 22. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - දෙවෙනි කොටස
 23. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - තෙවෙනි කොටස
 24. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - පළමුවෙනි කොටස
 25. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - දෙවෙනි කොටස
 26. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - පළමුවෙනි කොටස
 27. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - දෙවෙනි කොටස
 28. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - තෙවෙනි කොටස
 29. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - හතරවෙනි කොටස
 30. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 31. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - දෙවෙනි කොටස
 32. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -තෙවෙනි කොටස
 33. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හතරවෙනි කොටස
 34. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පස්වෙනි කොටස
 35. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -හයවෙනි කොටස
 36. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හත්වෙනි කොටස
 37. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- පළමුවෙනි කොටස
 38. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- දෙවෙනි කොටස
 39. හරෝහරා - පළමුවෙනි කොටස
 40. හරෝහරා - දෙවෙනි කොටස
 41. හරෝහරා - තෙවෙනි කොටස
 42. හරෝහරා - සිව්වෙනි කොටස
 43. හරෝහරා - පස්වෙනි කොටස
 44. හරෝහරා - හයවෙනි කොටස
 45. හරෝහරා - හත්වෙනි කොටස
 46. හරෝහරා - අටවෙනි කොටස
 47. හරෝහරා - නවවෙනි කොටස
 48. හරෝහරා - දහවෙනි කොටස
 49. හරෝහරා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 50. හරෝහරා - දොළොස්වෙනි කොටස
 51. හරෝහරා - දහතුන්වෙනි කොටස
 52. හරෝහරා - දාහතරවෙනි කොටස
 53. හරෝහරා - පහළොස්වෙනි කොටස
 54. හරෝහරා - දහසයවෙනි කොටස
 55. හරෝහරා - දාහත්වෙනි කොටස
 56. හරෝහරා - දහඅටවෙනි කොටස
 57. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-පළමු කොටස
 58. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-දෙවෙනි කොටස
 59. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-තෙවෙනි කොටස
 60. දොළහ වෙද්දී.... පළමු කොටස
 61. දොළහ වෙද්දී.... දෙවෙනි කොටස
 62. දොළහ වෙද්දී.... තෙවෙනි කොටස
 63. දොළහ වෙද්දී.... සිව්වෙනි කොටස
 64. දොළහ වෙද්දී.... පස්වෙනි කොටස
 65. දොළහ වෙද්දී.... හයවෙනි කොටස
 66. මාරක හී පහර පළමුවෙනි කොටස
 67. මාරක හී පහර දෙවෙනි කොටස
 68. මාරක හී පහර තෙවෙනි කොටස
 69. මාරක හී පහර සිව්වෙනි කොටස
 70. මාරක හී පහර පස්වෙනි කොටස
 71. මාරක හී පහර හයවෙනි කොටස
 72. මාරක හී පහර හත්වෙනි කොටස
 73. මාරක හී පහර අටවෙනි කොටස
 74. මාරක හී පහර නවවෙනි කොටස
 75. රටටම බැඩ උලෙන දා - පළමුවෙනි කොටස
 76. රටටම බැඩ උලෙන දා - දෙවෙනි කොටස
 77. Un දොස් මංගල්ලේ -පළමුවෙනි කොටස
 78. Un දොස් මංගල්ලේ -දෙවෙනි කොටස
 79. ටිකිරි මාමට මනාලියෙක්
 80. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - පළමු කොටස
 81. ඉරෙන් හඳෙන් - එළිය අරං...
 82. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 83. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - තෙවෙනි කොටස
 84. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- පළමුවෙනි කොටස
 85. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- දෙවෙනි කොටස
 86. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- තෙවෙනි කොටස
 87. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....-සිව්වෙනි කොටස
 88. කියන්න කවි කර ආවේ මහතුනි....
 89. අවුරුදු දෙදොහක විත්ති
 90. උතුමාණෙනි, 200 Halla Ho සහ අරගලය
 91. සතුටේ ‘සතුට’ සොයන ගමන්....-පළමුවෙනි කොටස
 92. සතුටේ ‘සතුට’ සොයන ගමන්....-දෙවෙනි කොටස
 93. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -පළමුවෙනි කොටස
 94. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -දෙවෙනි කොටස
 95. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -තෙවෙනි කොටස
 96. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -සිව්වෙනි කොටස
 97. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -පස්වෙනි කොටස
 98. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -හයවෙනි කොටස
 99. 2022 අන්තිමේ හිතට වැදුණු තිදෙනෙක්!
 100. මුරදොල්ලේ හැඩකාරම මිනිහා
 101. ලොකු අම්මත් එක්ක... - පළමුවෙනි කොටස
 102. ලොකු අම්මත් එක්ක... - දෙවෙනි කොටස
 103. ලොකු අම්මත් එක්ක... - තෙවෙනි කොටස
 104. ලොකු අම්මත් එක්ක... - සිව්වෙනි කොටස
 105. ලොකු අම්මත් එක්ක... - පස්වෙනි කොටස
 1. සීයයි..!
 2. මරිසි මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 3. මරිසි මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 4. සැවුළු සංහාරය - පළමුවෙනි කොටස
 5. සැවුළු සංහාරය - දෙවෙනි කොටස
 6. සැවුළු සංහාරය - තෙවෙනි කොටස
 7. සැවුළු සංහාරය - හතරවෙනි කොටස
 8. සැවුළු සංහාරය - පස්වෙනි කොටස
 9. සැවුළු සංහාරය - හයවෙනි කොටස
 10. සැවුළු සංහාරය - හත්වෙනි කොටස
 11. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි කොළඹදී හිට් වෙයි! - පළමුවෙනි කොටස
 12. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - දෙවෙනි කොටස
 13. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - තෙවෙනි කොටස
 14. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - සිව්වෙනි කොටස
 15. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - පස්වෙනි කොටස
 16. දුකයි! අන්තිම දුකයි!! සත්තෙන්ම හිරිකිතයි!!!
 17. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - පළමුවෙනි කොටස
 18. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - දෙවෙනි කොටස
 19. Neil හඳට - Sunil කරඬුවට - waල්ල බිමට
 20. වීරයා පණ පිටින්...........
 21. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - පළමුවෙනි කොටස
 22. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - දෙවෙනි කොටස
 23. කොටවන කතන්දරේ
 24. ඒකත් මංගල මුත්තමං!
 25. බක්කරේගේ Pork දානය - පළමුවෙනි කොටස
 26. බක්කරේගේ Pork දානය - දෙවෙනි කොටස
 27. පණ බේරපු කිරිල්ලී - පළමුවෙනි කොටස
 28. පණ බේරපු කිරිල්ලී - දෙවෙනි කොටස
 29. පණ බේරපු කිරිල්ලී - තෙවෙනි කොටස
 30. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පළමුවෙනි කොටස
 31. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - දෙවෙනි කොටස
 32. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - තෙවෙනි කොටස
 33. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - සිව්වෙනි කොටස
 34. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පස්වෙනි කොටස
 35. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - හයවෙනි කොටස
 36. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- පළමු කොටස
 37. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- දෙවෙනි කොටස
 38. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පළමු කොටස
 39. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - දෙවෙනි කොටස
 40. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - තෙවෙනි කොටස
 41. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - සිව්වෙනි කොටස
 42. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පස්වෙනි කොටස
 43. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හයවෙනි කොටස
 44. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හත්වෙනි කොටස
 45. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පළමු කොටස
 46. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-දෙවෙනි කොටස
 47. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-තෙවෙනි කොටස
 48. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-සිව්වෙනි කොටස
 49. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පස්වෙනි කොටස
 50. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-හයවෙනි කොටස
 51. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 52. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - දෙවෙනි කොටස
 53. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - තෙවෙනි කොටස
 54. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - සිව්වෙනි කොටස
 55. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පස්වෙනි කොටස
 56. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - හයවෙනි කොටස
 57. දාහතර වෙද්දී... - පළමුවෙනි කොටස
 58. දාහතර වෙද්දී... - දෙවෙනි කොටස
 59. දාහතර වෙද්දී... - තෙවෙනි කොටස
 60. දාහතර වෙද්දී... - සිව්වෙනි කොටස
 61. දාහතර වෙද්දී... - පස්වෙනි කොටස
 62. දාහතර වෙද්දී... - හයවෙනි කොටස
 63. දාහතර වෙද්දී... - හත්වෙනි කොටස
 64. දාහතර වෙද්දී... - අටවෙනි කොටස
 65. දාහතර වෙද්දී... - නවවෙනි කොටස
 66. දාහතර වෙද්දී... - දහවෙනි කොටස
 67. ප්‍රේමණීය චාරිකාවක් - පළමුවෙනි කොටස
 68. ප්‍රේමණීය චාරිකාවක් - දෙවෙනි කොටස
 69. පහළොවේදී...- පළමුවෙනි කොටස
 70. පහළොවේදී...- දෙවෙනි කොටස
 71. පහළොවේදී...- තෙවෙනි කොටස
 72. පහළොවේදී...- සිව්වෙනි කොටස
 73. පහළොවේදී...- පස්වෙනි කොටස
 74. පහළොවේදී...- හයවෙනි කොටස
 75. පහළොවේදී...- හත්වෙනි කොටස
 76. පහළොවේදී...- අටවෙනි කොටස
 77. පහළොවේදී...- නවවෙනි කොටස
 78. පහළොවේදී...- දහවෙනි කොටස
 79. පහළොවේදී...- එකොළොස්වෙනි කොටස
 80. නාමල් බේබිට නිදිගෙන්...
 81. පැය 69 - 1 = 68 ගෝඨා ගෝ ගමේ උපවාසය
 82. උපවාස කුටියේ, වතුරෙන් යැපුණු පැය 68 දී...
 83. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- පළමුවෙනි කොටස
 84. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- දෙවෙනි කොටස
 85. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- තෙවෙනි කොටස
 86. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- සිව්වෙනි කොටස
 87. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- පස්වෙනි කොටස
 88. ‘පදේට උඩ යයි’ වෙන දේවල් බැලුවාම සිතා!
 89. නඩු බලවපු නඩුවක්!
 90. අබ්ලික් snack - පළමුවෙනි කොටස
 91. අබ්ලික් snack - දෙවෙනි කොටස
 92. සීත හිමේ මැඳුරක හිර වුණාදෝ - පළමුවෙනි කොටස
 93. සීත හිමේ මැඳුරක හිර වුණාදෝ - දෙවෙනි කොටස
 94. සීත හිමේ මැඳුරක හිර වුණාදෝ - තෙවෙනි කොටස
 95. සීත හිමේ මැඳුරක හිර වුණාදෝ - සිව්වෙනි කොටස
 96. දෙපිලම එකය - වළඳන්නේ එක පතය
 97. Nice View
 98. ගෞරව කිරීම, කෘතවේදීත්වය හා සුහදත්ව වර්ධනය
 99. මල්සර ආගමනය
 100. ජීවිතේම ප්‍රීතිමත් කරන්නෙ ආදරේ!
 101. පුදමි තුති කුසුම්!
 1. අසිරිමත්වූ දේකි - පළමුවෙනි කොටස
 2. අසිරිමත්වූ දේකි -දෙවෙනි කොටස
 3. අසිරිමත්වූ දේකි -තෙවෙනි කොටස
 4. අසිරිමත්වූ දේකි -සිව්වෙනි කොටස
 5. අසිරිමත්වූ දේකි -පස්වෙනි කොටස
 6. අසිරිමත්වූ දේකි -හයවෙනි කොටස
 7. අසිරිමත්වූ දේකි -හත්වෙනි කොටස
 8. අසිරිමත්වූ දේකි -අටවෙනි කොටස
 9. අසිරිමත්වූ දේකි -නවවෙනි කොටස
 10. අසිරිමත්වූ දේකි -දහවෙනි කොටස
 11. අසිරිමත්වූ දේකි -එකොළොස්වෙනි කොටස
 12. අසිරිමත්වූ දේකි -දොළොස්වෙනි කොටස
 13. අසිරිමත්වූ දේකි -දහතුන්වෙනි කොටස
 14. යුවති කිරිල්ලී -පළමුවෙනි කොටස
 15. යුවති කිරිල්ලී -දෙවෙනි කොටස
 16. යුවති කිරිල්ලී -තෙවෙනි කොටස
 17. යුවති කිරිල්ලී -සිව්වෙනි කොටස
 18. යුවති කිරිල්ලී -පස්වෙනි කොටස
 19. යුවති කිරිල්ලී -හයවෙනි කොටස
 20. යුවති කිරිල්ලී -හත්වෙනි කොටස
 21. යුවති කිරිල්ලී -අටවෙනි කොටස
 22. යුවති කිරිල්ලී -නවවෙනි කොටස
 23. යුවති කිරිල්ලී -දහවෙනි කොටස
 24. යුවති කිරිල්ලී -එකොළොස්වෙනි කොටස
 25. යුවති කිරිල්ලී -දොළොස්වෙනි කොටස
 26. යුවති කිරිල්ලී -දහතුන්වෙනි කොටස
 27. යුවති කිරිල්ලී -දාහතරවෙනි කොටස
 28. යුවති කිරිල්ලී -පහළොස්වෙනි කොටස
 29. යුවති කිරිල්ලී -දහසයවෙනි කොටස
 30. යුවති කිරිල්ලී -දාහත්වෙනි කොටස
 31. යුවති කිරිල්ලී -දහඅටවෙනි කොටස
 32. යුවති කිරිල්ලී -දහනවවෙනි කොටස
 33. යුවති කිරිල්ලී -විසිවෙනි කොටස
 34. යුවති කිරිල්ලී -විසිඑක්වෙනි කොටස
 35. යුවති කිරිල්ලී -විසිදෙවෙනි කොටස
 36. යුවති කිරිල්ලී -විසිතුන්වෙනි කොටස
 37. යුවති කිරිල්ලී -විසිහතරවෙනි කොටස
 38. යුවති කිරිල්ලී -විසිපස්වෙනි කොටස
 39. යුවති කිරිල්ලී -විසිහයවෙනි කොටස
 40. හිනා වෙන්න හිනා - පළමුවෙනි කොටස
 41. හිනා වෙන්න හිනා - දෙවෙනි කොටස
 42. හිනා වෙන්න හිනා - තෙවෙනි කොටස
 43. හිනා වෙන්න හිනා - සිව්වෙනි කොටස
 44. හිනා වෙන්න හිනා - පස්වෙනි කොටස
 45. හිනා වෙන්න හිනා - හයවෙනි කොටස
 46. හිනා වෙන්න හිනා - හත්වෙනි කොටස
 47. හිනා වෙන්න හිනා - අටවෙනි කොටස
 48. හිනා වෙන්න හිනා - නවවෙනි කොටස
 49. හිනා වෙන්න හිනා - දහවෙනි කොටස
 50. හිනා වෙන්න හිනා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 51. හිනා වෙන්න හිනා - දොළොස්වෙනි කොටස
 52. හිනා වෙන්න හිනා - දහතුන්වෙනි කොටස
 53. හිනා වෙන්න හිනා - දාහතරවෙනි කොටස
 54. හිනා තවත් හිනා - පළමුවෙනි කොටස
 55. හිනා තවත් හිනා - දෙවෙනි කොටස
 56. හිනා තවත් හිනා - තෙවෙනි කොටස
 57. හිනා තවත් හිනා - සිව්වෙනි කොටස
 58. හිනා තවත් හිනා - පස්වෙනි කොටස
 59. හිනා තවත් හිනා - හයවෙනි කොටස
 60. හිනා තවත් හිනා - හත්වෙනි කොටස
 61. හිනා තවත් හිනා - අටවෙනි කොටස
 62. හිනා තවත් හිනා - නවවෙනි කොටස
 63. හිනා තවත් හිනා - දහවෙනි කොටස
 64. හිනා තවත් හිනා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 65. හිනා තවත් හිනා - දොළොස්වෙනි කොටස
 66. ‘හොඳටම කරලා’, අපටම කෙළලා යන්නයි මුන්දැල සැරසෙන්නේ
 67. මැංචෝසන් චාරිකා - පළමුවෙනි කොටස
 68. මැංචෝසන් චාරිකා - දෙවෙනි කොටස
 69. මැංචෝසන් චාරිකා - තෙවෙනි කොටස
 70. මැංචෝසන් චාරිකා - සිව්වෙනි කොටස
 71. මැංචෝසන් චාරිකා - පස්වෙනි කොටස
 72. මැංචෝසන් චාරිකා - හයවෙනි කොටස
 73. මැංචෝසන් චාරිකා - හත්වෙනි කොටස
 74. මැංචෝසන් චාරිකා - අටවෙනි කොටස
 75. මැංචෝසන් චාරිකා - නවවෙනි කොටස
 76. මැංචෝසන් චාරිකා - දහවෙනි කොටස
 77. මැංචෝසන් චාරිකා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 78. මැංචෝසන් චාරිකා - දොළොස්වෙනි කොටස

Monday, June 5, 2023

තිස් එකේදී... -විසිඑක්වෙනි කොටස

“... අහනවද මැඩම්.” බනාසේ නෝනා එතෙක් මොකුත් නොකීවාට පසුබැස්සේ අපේ අම්මා නොවේ.

“ලීලා, ලීලා...” ඒ වයෝවෘද්ධ ගැහැනිය තරවටු බැල්මකින් අපේ අම්මා දිහා බලලා, ඊළඟ විනාඩියේ වත පුරා විහිදුණු හිනාවකින් මුව සරසා ගත්තාය. “මම මොකටද ලීලා ඒක අහන්නේ... ඕක අහල බලන්නයි කියලා, උඹ අපේ ලොකු බේටාටත් තව ටිකකින් කියනවා නේද?”  බනාසේ මැඩම් දඟ ලීලාවෙන් ඒ ටික කිව්වේ හින්දි නිළියක් වගේ රඟමිනි.

ඕනෑම කෙනෙකුගේ කියුම්- කෙරුම්- හැසිරීම් දෙස විමසිල්ලෙන් බලනවා නම් එයාගේ චර්යාව තේරුම් ගැනිල්ල අමාරු දෙයක් නොවේ. බනාසේ මැඩම් ඒ ටික දන්නවා වගෙය.

අපි අතරින් බොහොම ටික දෙනෙකුට විතරයි ඒ සේවය කරන්න පුලුවන්...

බනාසේ නෝනා කියූ විදිහටමය, කරුණු සිදු වී තුබුණෙත්. මට ඒ විත්තිය කිව්වේ අපේ අම්මාමය. ඒ බස් එකේ එද්දීය.

“රංජි. බනාසේ මහත්තයාත් ලොකු පුතා එක්ක ඔයා ගැන හොඳ කියල තියෙනවා වගේ!”
“කොහොමද අම්ම හරියටම දන්නේ?”
“ලොකු පුතා හිනා වෙච්ච විදිහ හොඳයි. අනෙක රංජි, එයාලට ඔයාව හිතට ඇල්ලුවේ නැත්තං ඔයාට දිගටම එන්න කියල කියයිද- මම නැති දවස් තුනට.”

සුමානෙකට දවස් තුනක් මට බනාසේ නිවසට යන්නට වුණේ, ආන්න ඒ විදිහටය. ගෙවීමක් කෙරෙන බව කිව්වත්, ඇත්තෙන්ම ඒ රාජකාරිය මට ඒ තරම් ප්‍රසන්න එකක් නොවිණි.

‘පඩියට කළත් ලෙඩෙකුට සත්කාර කරන එක පිනක් නිමල්. සල්ලිවලට උනත් ඒ දේ කරන්න ලොකු හදවතක් තියෙන්න ඕන. අපි අතරින් බොහොම ටික දෙනෙකුට විතරයි ඒ සේවය කරන්න පුලුවන්...’ කියලා පසුගිය post එකට දිග comment එකක් එවමින් චමින්ද දිසානායක හිතවතා කියා තිබිණි. එහෙම පින්සාර කමෙන්ටුවක් කල් ඇතිවම ලැබී තිබියදී වුණත්, එදා මට හිතුණු දේවල් වැසැංගීමට නොසිතෙයි.

ඒත් එක්කම ගිලානෝපස්ථානය ගැන යහමින් සමාජගතවී තිබෙන මතයක් පිළිබඳවත් මට සිහි වෙයි. ඒ ගැන විස්තර දැනගනු රිසි අයටය, මේ ඔත්තුව!     

දුගඳ හමන මළ මුත්‍රාවලින් වැකුණු ඇඳ ඇතිරිල්ලක් මත අසරණව වැතිරී හිඳින බනාසේ මහතා දුටු මනතින් මට නම් ඇති වුණේ පොඩි පටු පිළිකුලක් නොවේ!
‘අම්මත් එක්ක ආව දවස්වල මට මෙච්චර අපුලක් නොදැනුණු එකනෙ පුදුමෙ... හරි නේන්නං! මං හිටියේ ඈතින්නෙ... දැනූත් එහෙම කරන්නයැ. ඔන්න වැඩේ කරන්න බාර ගත්ත නං පුතෝ කරන එකයි තියෙන්නේ...
අම්මව දෙනවයි කියලා කිව්වා නං තාත්තව ගස් බැඳලා හරි දෙන්නනෙ තියෙන්නේ...’ එහෙම කරන්නට මට ඉගැන්නුවේ අපේ තාත්තාමය!

මට මෙවන් පිළිකුල් සහගත තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්නට වෙන බව ඒ ගෙදර ඇත්තනුත් දැනගෙන හිටියා විය යුතුය. මං එහාට යන විටත් බනාසේලා මා එනතුරු බලා සිටියහ. ඒ කිව්වේ බනාසේ ලොකු පුතාත්, මැඩමුත්.
“මා, let Nimal finish his breakfast first. එන්ජෝයි යුවර් බ්‍රෙක්ෆස්ට් නිමල්... ඊට පස්සේ උඹට පුළුවන් ඩියුටිය පටන් ගන්න.” ලොකු පුතා කිව්වේය.

ඇත්තෙන්ම, ඒ ක්‍රමය මගේ වාසියට හිටියේය.

බනාසේ මහතාව පිරිසුදු කළායින් පස්සේ එදා දහවල් ආහාරයක් ගන්නට මට නොසිතිණි; මට දැනෙමින් තිබ්බේ පුදුමාකාර අපුලකි. මුව වැස්මක් බැඳගෙන; රබර් අත්වැසුම් (ග්ලවුස්) දමාගෙන ඒ පිරිසුදු කිරීම් කළත් මදි විත්තියකි, මට දැනුණේ.

පළමු Microwave උදුන අඩි හයක් උස, රාත්තල් 750ක් බර දැවැන්තයෙක් වුණේල. දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ඒක පුංචි වී; හැන්ඩි වී ගෙවල්වලට ආවේලු.  (1970 දැන්වීමක foto එකකි.)

‘අනේ! මට මෙහෙම නං ඉස්පිරිතාලවල වැඩ කරන අයට, කැළිකසල අයින් කරන අයට කොහොම දැනෙනවා ඇද්ද දෙයියනේ?

කොතරම් අසීරු වුණත් යම් තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්නට පටන්ගත් විට අපි එයට හුරු වෙන්නෙමු. ඒ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය විය යුතුය. මට නං වුණේ ඒකය.

මේ අප්‍රසන්න තත්ත්වය ඇති වෙන බව බනාසේලා හොඳින්ම දැන සිටි බවයි, මට පසුව හොඳටම තහවුරු වුණේ.
මං උදේ එහාට යනකොටත් බනාසේ මැඩම් මට කෑමට දෙයක් සූදානම් කරන්නට පටන් ගෙනය. එහෙම සූදානං කරනවා කිව්වාට ඒවා, කලින් දවසේ හදලා- ඉතුරු වී තිබෙන හොදි- මාළුපිනිය. පෙරදා රාත්‍රියේ ශීතකරණයේ තැබෙන ඒවා, උදෙන් එළියට ගෙන තැබෙයි.

එහෙම ඉතිරි වී තිබෙන ව්‍යංජන වුණත් හතර-පස් දෙනෙකුට සෑහෙයි. (ඒ බව දැකීමෙන් මගේ හිතට ආවේ අදහස් දෙකකි. පළමුවැන්න බනාසේලාගේ ඉසුරුමත් බවයි. දෙවැන්න එංගලන්තයේ සාමාන්‍ය කෑම බීම වර්ග මිලෙන් අඩු බවයි.)

මගේ පිට කබාය ගලවා එල්ලන්නටත් කලින් මැඩම් ඒ වෑංජන මයික්‍රෝවේව් උදුනෙන් රත් කරන්නට පටන් ගනී.

(ලෝකේ වෙනස් වෙලා තියෙන හැටි.
අවුරුදු අසූවකට කලින් මයික්‍රෝවේව් ovens තිබ්බේ නැත. ඊට පස්සේ හැදුණු පළමු Microwave උදුන අඩි හයක් උස, රාත්තල් 750ක් බර දැවැන්තයෙක් වුණේල. දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ඒක පුංචි වී; හැන්ඩි වී ගෙවල්වලට ආවේලු. 1985 විතර එංගලන්තයේ හැම ගෙදරකම තිබුණු මයික්‍රෝවේව් අවන් එක ලංකාවේ සාමාන්‍ය ගෙවල් බහුතරයකට තවමත් රිංගලා නැත.)

මුලින්ම මං හිතුවේ ඇය එසේ ‘මගේ උදේ ආහාරය කඩිනම් කරන්නේ’ ආගන්තුක සත්කාරයට ඇති ලැදියාව නිසා කියලයි. ‘මං වගේ ගොන් ගහක්.’ සති කීපයකට පස්සේ දවසකය හැබෑම තත්ත්වය මා දැන ගත්තේ; එයාම ඇත්ත කිව්වාට පස්සේ.

“මැඩම්, Thanks a lot for your kindness. මම එනකොටම ඔයා මං ගැන වොරි වෙනවා...” උදයක මං කිව්වේ ඒ මාතාව ගැන කරුණාවෙන්. ඒක ඇහිච්ච ගමන් බනාසේ මැඩම් ඔළුව උස්සල මගේ දිහාව බැලුවා. ඒ ඇස් දෙකේම පිටාර ගලන්නට කිට්ටු කඳුළු...

නැත්තං පාන් හරි Crumpets හරි එක්කය. එහේ හැම Super Market එකකම කලින් පිසූ එවැනි කෑම වර්ග...

“බේටා, මේ ටිකේම මට උඹලගෙ අම්මා එක්ක නිදහසේ කතා කරන්න බැරි වුණා. Me sad! ඒක හරියට දවස් ගණනාවක් මොකුත් නොකා බඩගින්නේ හිටියා වගේ. මම කොච්චර දුකෙන්ද ඉන්නේ කියල දන්නෙ ලීලා විතරයි...” ඒ මාතාව microwave oven එක off කරලා මගෙ ඉස්සරහින්ම වාඩි වුණා. දිග කතාවකට මුල පුරණ විත්තියයි මට පෙනුණේ.

“හොඳ වෙලාවට අපේ ගෙදර සේරම අද function එකකට ගිහිං... මට බය නැතිවම කතා කළ හැකි. අපි කවදාවත් හිතුවෙ නෑ දරුවෝ, අපිට මෙහෙම දෙයක් වේවිය කියලා. අපි එංගලන්තෙට ආවට පස්සේ බනාසේ මහත්තයා හම්බ කළා- කළා- කළා. ඒ සල්ලිවලින් අපි ළමයින්ට පුළුවන් තරම් ඉගැන්නුවා; සැප දුන්නා. සල්ලිවලට ගන්න පුළුවන් හැම දේම අපි එයාලට අරං දුන්නා.
හැබැයි, පවුලක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හ..රි..ය..ට..ම අපේ ළමයින්ට කියල දෙන්න අපිට බැරි වුණා. දැන් අපේ දරුවොත් සේරම දේවල් සල්ලිවලටයි අපට අරං දෙන්න හදන්නේ...”

ඇය කියන්නේ මොනවාදැයි මට මුලින්ම වැටහුණේ නැත.

“... මෙච්චර දවසක් වුණා. උඹ එක දවසක්වත් දැක්කද අපේ ළමයි හරි එයාලගේ පවුල්වල අය හරි අපේ මහත්තයාගේ කාමරේට යනවා. අපෙ ලොකු පුතා විතරයි කලාතුරකින් හරි එහාට ගියත් යන්නෙ. ඒක කරන්නෙත් කාමරේ දොරකඩ ඉඳගෙන ‘මොනවද ඕනි’ කියල තාත්තගෙන් අහන්න.
මමය කියල මොනව කරන්නද දරුවෝ? මාත් ලෙඩා. හැමදාම එයා ළඟට ගියාම මට දුකේ බෑ.
මට පුළුවනිද එයාව උස්සන්න... wheel chair එකට ගන්න... ඉතිං මම ඉවසිල්ලක් නැතිව ඉන්නවා උඹ හරි ලීලා හරි එනකල්. ඒ හින්දයි ළමයෝ, මම උඹලගේ උදේ කෑම ටික ඉක්මනට හරි ගස්සල දෙන්නේ. එතකොට උඹලා හරි, ඉක්මනට එයාව හෝදලා අලුත් ඇඳුම් අන්දවනවනේ...”

මට තවමත් පුදුමය. අප එකිනෙකාගේ ජීවන වියමන් මෙලෙස විවිධාකාරයෙන් ගෙත්තම් කරන්නේ කවුරුන් හෝ කෙනෙක්ද? එහෙමත් නැතිනම් බලවේගයක්ද?

ඉතිං, බනාසේ මැඩම් රත් කළ වෑංජන පාවිච්චියට ගැනෙන්නේ චපාති එක්කලාය; එහෙමත් නැතිනම් රොටි වැනි දෙයක් එක්කය. නැත්තං පාන් හරි Crumpets හරි එක්කය. එහේ හැම Super Market එකකම කලින් පිසූ එවැනි කෑම වර්ග packet කරලා තියෙයි. Packing කඩලා අරගෙන රත් කර ගන්නට විතරකි, තියෙන්නේ.
එහෙම වුණත් බනාසේ මැඩම් ඒවාම පාවිච්චියට ගන්නෙත් නැත. මට දැනුණු විදිහට ඒ අංගනාවත් මං වහන්සේ වගේම කෑම හැදීමෙන් සංතෝස වෙන ජාතියේය.

එහෙමවත් එයාට උදව්වක් වෙන්න ඕනිනේ...

“මේ හලෝ නිදි. අදත් නංගිල ගෙදර ගෙනියන්න කෑම හදන්න යන්නෙ තවමත් ඔහෙගෙ අත හරියටම හරි ගිහිල්ල නැහැ නේද...” පෙරේදා දහවල් මහරගමට පැමිණි ගමන්, අපේ ගෙදරටත් ගොඩ වැදුණු නමී මගෙන් ඇහුවේය. “... නෙවිලුත් අද එන්න බැහැ කිව්ව නං කොහොමද නිදි කොට්ටාවේ යන්නෙ?”

“අතට ඕනි විදිහට ජීවත් වෙලා බෑ නමී! මොනවා හරි ලේසි කෑමක් හදනවා. මානෙල්ට අම්මලාගේ වැඩ අස්සේ ඔය එකේක ජාති හදන්න වෙලාවක් නැහැනේ. වෙනසකටත් එක්ක මං යනකොට මොනවා හරි හදන් යන්නෙ ඒකයි. එහෙමවත් එයාට උදව්වක් වෙන්න ඕනිනේ... ඒ වැඩ හින්දා මේ දවස්වල blog එක ලියන්න හම්බ වෙන වෙලාව තමයි අඩු වෙන්නෙ...”
“ඒකනෙ! මොනව හරි තියෙනවද නිදි, මටත් කරල දෙන්න පුළුවන්?” නමී ඇහුවේ නිකංම නොවේ. කලින් දෙවතාවක්ම පොල් ගාල දීලා පුරුදු හින්දාය.

(ඒ අයස්මන්තලා එන දවස්වලදීය. ගිය අවුරුද්දේ පාද යාත්‍රාවේ යද්දී අහම්බෙන් අපේ නඩයට set වූ නමීත් දැන් එයාලගේ හිතවතෙකු වී; ඒ group එකේ නිත්‍ය සාමාජිකයෙකුත් වී සිටියි. ඒ කට්ටිය set වෙනකොට දැන් එයාලා නමීටත් ආරාධනය කරති. ගවීන් එංගලන්තයට සංක්‍රමණය වුණු බැවින්, නමීගෙන් ඒ අඩුවත් සපිරෙයි.)

එයාලාට පොල් සම්බෝල ඕනිමය. එහෙම සෙටමෝල් වෙන දවසට නෙවිලුත්- නමීත් ටිකක් කලින් ඇවිත් කන-බොන දෙයක් හදන්නට මට උදව් දෙති. නෙවිල්ය මස්- මාළු- එළවලු කපන්නේ. නමී පොල් ගායි.

“නෑ නමී. ඇහුවටත් ස්තුතියි. මම තවම හදන දෙයක් හිතුවෙ නෑ!”

නමී ගෙදර ගියාට පස්සේ මගේ හිතට ආවේ පෑන් කේක්ය! මසාලා තෝසේය!!

ලංකාවේ අපට නම් පෑන් කේක් කියන්නේ මැදට පැණිපොල් දැමූ කැවිල්ලයි. එයින් රොටියත්, මසාල තෝසේ එකේ කරියත් දෙකය, මං එකතු කළේ.
කරිය හැදුවේ තම්බාගත් හිඟුරල අලත්, කැරට්- ගෝවා හා පෙති කපා බැදගත් සොසේජසුත් මිශ්‍ර කරමිනි. වෙනසකට කළේ, ඒ කරිය තෙම්පරාදු කරද්දී තලාගත් සූදුරු ඇට ටිකක් යහමින් එකතු කිරීමය.
ඒ ඉන්දියානු රසයක් දුන් මසාලා පෑන් කේක් අපේ අම්මාටත්, මානෙල්ලටත් අල්ලලා ගිහිංය. ඒ විත්තිය ‘නිදිගෙ පංච තන්තරේ’ හිතාදර පාඨක ඔබටත් කියන්නේ පොඩි ආඩම්බරයකුත් එක්කය; කැමති නම් අත්හදා බලන්නයි ආරාධනයකුත් කරන්නටය.

ඒ පුරාණයේ හොඳම කොටස ආවේ, හොඳටම රෑ බෝවී ආපහු එන්නට හදද්දීය. Pick Me එකක් හොයා ගන්නට නැත. ආයෙත් තෙල් නැති වෙලාය. රෝසිත්, ගාමිණීත් පැය බාගයක් විතර අරයාට- මෙයාට කතා කරලය; three වීලරයක් හොයා ගත්තේ!

දයාවන්ත චමින්ද දිසානායක සහෘදයා කියා තිබුණු ලොකු හදවතක්...

ඒ තවමත් විධිමත්; විශ්වාසදායී පොදු ගමනාගමන සේවයක් නැති අවිධිමත් ලංකාවේ වර්තමාන තත්ත්වයයි.

ඉතා ක්‍රමවත්- කාර්යක්ෂම පොදු බස් රථ සේවාවක් නිරතුරුව ක්‍රියාත්මක වුණු එංගලන්තයේදී අපට බනාසේ ගෙදරට යන ගමනට පැය දෙකක් විතර ගත වුණැයි, කලින් කොටසකදී මම ඔබට කියුවෙමි. ‘තිස් එකේදී... -දහනවවෙනි කොටස’ට comment එකක් එවමින් Anonymous මහත්මයෙකු මෙසේ විමසා තිබිණි.

Nidi, 2 hours by bus from Hounslow is probably the other end of London lol dare I ask where exactly were you commuting to work??? ඒ මහත්මා ලන්ඩනය ගැන හොඳින්ම දන්නා කෙනෙකු යැයි මට හැඟුණු නිසාමය, මා මේ පිළිතුර දුන්නේ.
ලන්ඩන්වල අනිත් කොනේ වෙන්න ඇති. පැය දෙකේ වෙලාව නං මට හොඳටම මතකයි- ඩැඩාගේ ලොකුම තර්කයත් වුණේ ඒක. පැය හතරක් ට්‍රැවල් කරලා- පැය හත-අටක් වැඩ කරලා ලැබෙන ගතමනාව මදිය කීම.

අනේ මහත්තයෝ, ඒ කොහෙද කියලා අහගන්න දැන් අපේ අම්මට කල්පනාව නෑ. එහෙ ගිය තැන්වලින් මගෙ මතකයේ තියෙන්නේ South Hall විතරයි, වැඩිම කාලයක් ආව-ගියේ එහාට නිසා.’

එහෙම කාලයක් ගත කරලා හරි, එහාට යන්නට මට හිතුණේ එදා බනාසේ මැඩම්ගේ කතාවෙන් පස්සේය;
දයාවන්ත චමින්ද දිසානායක සහෘදයා කියා තිබුණු ‘ලොකු හදවතක්’ මගේ උරස් කුහරයේ ස්ථාපනය වෙන්නට ඇත්තේත් ඊට පස්සේ වෙන්නැති.
බනාසේ නෝනට නං එතකොටත් ලොකු හදවතක් තිබුණු බව ටික දවසකින්ම මට තේරුම් ගියේය; ඒ මව්වත් අංගනාව, ඒ ගෙදර හැදෙන; එහාට ලැබෙන ඕනෑම විශේෂ කෑමකින් කොටසක් වෙනම පරෙස්සම් කර තියාගෙන, මට දෙන්නට පුරුදු වුණු බැවිනි, මට එහෙම හිතෙන්නේ.

“අනේ ඔව් රංජි. බනාසේ මැඩම්ට තව තව හරි යන්න ඕනේ. ඔයා දන්නවද? ඒ මනුස්සයා ලොකු පුතාට හොරෙන්, හිටි ගමන් පවුම් විස්සක් විසිපහක් විතර මට දෙනවා. එයා ලෝබත් නෑ, ගෙදර අනිත් අය වගේ. වැඩේ කියන්නේ, ඒ ගෙදර ඒ මනුස්සයා දෙකේ කොළේට වැටිලා ඉන්න එක.”
බනාසේ නෝනගේ හැටි ගැන අපේ අම්මාට කිව්වම- අම්මාත් මට කිව්වාය.

... ලෝකයේ විශාලම උද්භිද උද්‍යානයද, ලන්ඩනයේ වඩාත් ජනප්‍රිය ආකර්ෂණීය අංගයක්ද වෙයි.   

“Cecil, it’s worth නිමල්ලව Kew Gardens එක බලන්න එක්ක යන එක. යමුද? මටත් කාලෙකින් යන්න බැරි වුණා.” යෝජනාව ගෙනාවේ ‘ලොකු හදවතක් තිබුණු’ නීලියාය; අපේ ගෙදර පැමිණි වෙලාවකය.

එයාට ලොකු හදවතක් තිබුණාය කිව්වේ නිකංම නොවේ. හේතු ඇතිවය.
National තියටර් එකේ නාට්‍ය බලන්නට ගිය ගමනෙන් පස්සේ, අපේ අම්මා නීලියාට එච්චර හොඳ මුහුණක් පෙන්නුවේ නැතත් නීලියා ඒක ගණන් ගත්තේ නැත. කලින් වගේම ඉඳහිට අපේ ගෙදර ආවාය. සමහර දවසක අස්වර් එක්කත්... “එයාගේ මූඩ් එක ටික දවසකින් වෙනස් වෙයි නිමල්! හැමදාම බුම්මගෙන ඉන්නයැ. ලීලගෙයි මගෙයි යාළුකම මොකක්ද, මට එයා ගැන ඔච්චර දෙයක්වත් තේරුම් ගන්න බැරි නං..” කියලා මගෙත්තෙක්කත් රහසෙන් කිව්වාය.

“Thanks my dear! කිව් ගාර්ඩ්න්ස් බලන්න යන්නම වටින තැනක් නේන්නං. Neeliya, are you coming with us?” නීලියාගේ යෝජනාව සම්මත කරමින් ඩැඩා ඇහුවේය.

“මොකද නීලියා ඔයයි ඩැඩියි දෙන්නම ‘ගාර්ඩ්න්ස්’ කියලා බහු වචනෙන් කියන්නේ? ඒක තනි එකක් නෙවෙයිද?” මං ඇහුවේ මගේ අතිපණ්ඩිතකම පෙන්නන්නට නොවේ; වැරද්දක් දැක්ක නිසාය.
“මේ හාදයා එක්ක බෑ Cecil. බලපං, ඕනිවට වැඩිය හැම දේම හොයනවා...” නීලියා මිහිරි නෝක්කාඩුවකින්ම ප්‍රතිප්‍රහාර දෙන්නට පටන් ගත්තාය.
“මම නං ඔච්චර දේවල් හොයන්නෑ නිමල්. Attractive දෙයක් දැක්කම හොඳට බලනවා... මේ උඹේ හැටිනෙ. Wait! එහෙට ගියාම උඹට බ්‍රෝචර්ස්, leaflets ගොඩක් හම්බ වෙයි Kew Gardens විස්තර තියෙන.”

අනේ! එදා එහෙදී හම්බ වුණු හා මිලදී ගත්තු එංගලන්තයේ විස්තර පත්‍රිකා තොගය බහා තිබුණු කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියම, ශ්‍රී ලංකාවේ නසරානි; පරවාදී; නාස්තිකාර වේයන්ට රස ආහාරයක් වෙලාය.
රෝහණ බැද්දගේ මහත්තයා අපූරු සිංදුවකින් ගයන තාලයටම කියනවා නං... උන් ‘
කන්න දෙයක් නැතිව වාගෙ -පෙට්ටිය- කාලා’ ය. හත් වලාමෙ වෙච්චි දේට මක් කරන්නද?

ලේසියෙන් හොයා ගන්නට අන්තර්ජාලයේත් විස්තර නොතිබ්බා නං හෙම ‘හුප්පේ’ තමා!

Internet එකේ එක තැනක ඒ විස්තරය තියෙන්නේ මෙහෙමය: ‘Kew Gardens includes more than 50,000 different plants in its living collection and over 7 million preserved specimens. Over 750,000 volumes and illustrations are contained in its library. A UNESCO World Heritage Site, it's also one of London's most popular attractions.

පෘථිවි ගෝලයේ එකේක පෙදෙස්වලින් ලබාගත් විවිධ පැල වර්ග 50,000ක්... ඔව්! ඊටත් වඩා ශාක සංඛ්‍යාවක් නිරිතදිග London ඉසව්වේ, අක්කර 300ක බිම් පෙදෙසක් පුරා පැතිරුණු මේ ‘රාජකීය උද්භිද උද්‍යානයේ’ තිබෙයි. එය ලෝකයේ විශාලම උද්භිද උද්‍යානයද, ලන්ඩනයේ වඩාත් ජනප්‍රිය ආකර්ෂණීය අංගයක්ද වෙයි.

“ඔහොම නෙවෙයි! මෙහෙම...”
à ඊළඟ කොටසට...

Wednesday, May 31, 2023

තිස් එකේදී... -විසිවෙනි කොටස

“හොඳට බලා ගන්න රංජි. ඔයාටත් මේවා කරන්න වෙයි.” අම්මා කියන්නේ ‘හෙද නිලධාරි’ පට්ටමක් දැනටමත් මට හම්බ වෙලා වගෙනෙ.

“මෙයාලට නම් ඕනි සතියේ දවස් හතම මාව මෙහාට ගෙන්න ගන්න. ඒත් රංජි, මං මෙහාට එන්නෙ සුමානෙට දවස් තුනයි. දවසක් ඇර දවසක්. අනිත් දවස් තුනේ මම මේ වගේම ලෙඩ වෙච්ච තව එක්කෙනෙක්ව බලනවා. එක අත්තකම එල්ලීගෙන ඉඳල බැහැනෙ...”

එංගලන්ත වෛද්‍යවරුන් පවසා තිබුණු විදිහට නම් අම්මාට තව වැඩි කාලයක් ඔරොත්තු දෙන්නට

අපේ අම්මා නිතරෝම හිතුවේ එහෙමය. ඒ පැත්තෙන් නං අපට අම්මා එක්ක හැරෙන්නටවත් බැරිය. අම්මාට බලා ගන්නට ලැබෙනවා යැයි කියූ ලෙඩුන් වැඩි හරියක් හොඳටෝම අබල-දුබල වූවන්ය. එහෙම අය කාලයක් අල්ලා නොහිටින බව ඇත්තකි. ඒත් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකු මියයන්නටත් කලින්ම තමන් ගත යුතු ඊළඟ පියවර ගැන හිතා බැලීම පොඩ්ඩක් විතර හෝ අමානුෂික නැද්ද?

මං එහෙම හිතුවේ එදා; 1985දීය!

අද... මට එහෙම හිතෙන්නේ නැත!
දැන්; 2023 අප්‍රේල් 30 වෙනිදා සිට අපේ අම්මා ඉන්නේ මානෙල් නංගිලාගේ ගෙදරය. ඇයත් දැන් අර වාගේ රෝගිනියකි. තරමක ඩිමෙන්ෂියා තත්ත්වයෙන් හිටි අපේ අම්මා බඩවැලේ පිළිකාවකිනුත් පෙළෙන්නීය. එංගලන්ත වෛද්‍යවරුන් පවසා තිබුණු විදිහට නම් අම්මාට තව වැඩි කාලයක් ඔරොත්තු දෙන්නට බැරි වෙන විදිහය.
ඒ විත්තිය කියවුණාම එංගලන්තයේම සිටින අජිත් මල්ලී අම්මාගේ තනියට එහාට ආවේය. සමන්ති, දීපාල්, දීපානි තුන් දෙනාමත්- අම්මාගේ මුණුබුරු මිනිබිරියනුත්- හිත මිතුරනුත් හැකි හැම වෙලාවකම අම්මාගේ ළඟින් සිටියහ.

‘නර්ස් කෙනෙකුත් daily ඇවිත් අම්මව clean කරලා wash කරලා බෙහෙත් දීල යනවා.’ / ‘ඒ වුණත් අම්මා එයාලට wash කරන්න එපැයි කිව්වොත් එයාලා බල කරන්නේ නෑ.’ / ‘... කෑම ගැන වුණත් එහෙමයි. වැඩි appetite එකක් නෑ වගෙයි.’ / ‘දැන් අම්මගේ ළඟින් කව්රු හරි ඉන්නම ඕනි කාලේ.’

“එහෙම නං- අම්මත් ලංකාවට එන්න කැමතියි නං, මම අම්මව බලා ගන්නම්!” මානෙල් යෝජනා කළාය.
චූටි නංගී දීපානිය, ඉස්සෙල්ලාම ඒකට විරුද්ධ වුණේ. “මම අම්මව අපේ ගෙදර ගෙනියන්නං. එහෙ ඉඩත් තියෙනවා...” ඒත් ඒකට අකමැති වුණේ අම්මාය. බෑණාත්; ලොකු මහත් වුණු දරුවන් පස් දෙනෙකුත් ඉන්න එහෙට ගියොත් නිදහසේ ඉන්නට බැරි වෙතැයි අම්මා කියා තිබිණි.

“අම්මගේ හුස්ම තියෙනකල්ම එයාව බලා ගන්න අපිටත් පුළුවන්!” සුනිලුත් ඉදිරිපත් වුණේය. “ අම්මව ලංකාවට එක්ක එන්න බැරිද?”
“පොඩා, ඔයා ඉන්නේ බලංගොඩනෙ... මානෙල් අක්කත් දැනටම ගාමිණී අයියලගෙ අම්මව බලා ගන්නවා නේද?”

මානෙල් ඒකට විසඳුමක් හෙව්වාය. “අපේ අම්මා ලංකාවේ ඉන්නකල්, ගාමිණීල අම්මව බලා ගන්න එයාලගේ කෙනෙකුට කියමු.” ඒත් ගාමිණීට ඉන්නෙත් සොයුරන්ම තිදෙනෙකි. එක ලේලියෙක්, ඒ යෝජනාව ඇසූ විගසම ‘නැන්දම්මාව බලා ගන්නට බැරි යැයි’ පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් පවා දැම්මාය.

පොලිසියේ අර විදිහේ පැමිණිල්ලක් දාල තියෙන්නෙත් ඒකෙ එකෙකුට ජරාව දීල වගෙයි!

පැමිණිලි විභාගයේදී නැන්දම්මාව ‘වැඩිහිටි නිවාසයක’ නවත්වන්නට උපදෙස් ලැබිණි. “අපි ඉන්නකල් ඒ මනුස්සයව එහෙම තැනකට යවන්න බෑ. කමක් නෑ, කාලයක් හිටිය වගේම ඒ මනුස්සයා අපේ ගෙදරම හිටියාවේ. අපේ අම්මත් ආවාවේ! මම දෙන්නවම බලා ගන්නං.” මානෙල් තීරණය කීවාය.

“පොලිසියේ අර විදිහේ පැමිණිල්ලක් දාල තියෙන්නෙත් ඒකෙ එකෙකුට ජරාව දීල වගෙයි.”
“කමක් නෑ මානෙල්, අම්මලා දෙන්නව බලා ගන්න එකට අපිත් ඔයාට උදව් කරන්නං. උදේටයි හවසටයි එයාලව හෝදවල ඇඳුම් මාරු කරනකොටනේ ටිකක් අමාරු. අපි ඒ වෙලාවට එන්නම්.” අසල්වැසි අම්මලා දෙන්නෙක්; හේමමාලි හා නිල්මිණි දෙන්නා අපේ මානිට පොරොන්දු වෙලාය.
දැන් සති හතරකටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ වැඩ සිද්ද වෙන්නේත් එහෙමය.

“ඒ වුණාට ලොකා, අපේ අම්මා කැමති නෑ, මං අම්මව හෝදන වෙලාවට හේමමාලි හරි නිල්මිණි හරි වුණත් මට උදව්වට එනවට. එයාට ලැජ්ජයි වගේ...”

ඇඳටත්, රෝද පුටුවටත් සීමාවී ඉඳින ගාමිණීලගෙ අම්මා එක පැත්තකය. Walker එක නැතිව වුණත් ගාටමින් ඇවිදින්නට පුළුවන්කම තියෙන; ඩිමෙන්ෂියාවෙනුත් පෙළෙන අපේ අම්මා අනිත් පැත්තේය. එහෙ සිද්ද වෙන රසබර වැඩ එමටය! ලියන්නට තරං වටින දේවල්ය.

“මානෙල්, ඔයාට තියෙන්නේ ගෙදර වැඩිහිටි නිවාසයක් කර ගන්න. තව සාමාජිකයෙකුත් දෙන්නං ඕනි නං.” මර්වින් කියයි.
“ඔව්, ඔව්. ඒක හොඳයි මානෙල්. ලොකු අයියට වැඩිය මාස ගාණක් වැඩිමල් කෙනෙකුත් ඉන්නවනෙ. එයත් වැඩිහිටි නිවාසෙට එයි, හාමිනේත් එක්කම.” නෙවිලුත් හතර අතේම වනයි.
“අඩෝ! වයස අනුවම නෙවෙයි මචං ලෙඩ වෙන්නේ. වෙලාවත්...” අයස්මන්ත මහත්තයාත් ඩිමෙන්ෂියා- පිළිකා රෝගීන් කිහිප දෙනෙකු ගැන කියයි. “අලුත් පරම්පරාව රට යන විදිහට, ඉස්සරහට තව කොච්චර වයසක අම්මල තාත්තලා තනි වෙයිද මන්දා. කවුද එයාලව බලා ගන්නේ...”

අපේ පවුලේ අලුත්ම තත්ත්වය ඔහොම ලිව්වේ ලංකාවේ දැන් තිබෙන කණගාටුදායක තත්ත්වය ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්නටය. ඒ එක්කම මං වහන්සේ පත්වී සිටින ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ගැනත් කියන්නටය.

හැකි හැම විටෙකම මං ස්තුති භාවනාවක යෙදෙන විත්තිය ඔයාලට කිව්වනෙ. එහෙම භාවනාවේ නියැලෙද්දී අපේ අම්මාටත්, ගාමිණීලගේ අම්මාටත් ප්‍රමෝදය- සැනසීම- සතුට- සහනය ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කළත්... ‘මොකක්ද නිදි, ඇත්තටම තමුසෙ ඔව්වයින් අදහස් කරන්නේ?’ යටි හිත අහයි. ‘මොකක්ද තමුසෙ පතන ඔය සහනය?’
ඇත්ත තත්ත්වය තේරුම් ගැනීම අමානුෂික වීමක්ද?

මට ඕනි වුණේ sex partner කෙනෙක්ම නෙවෙයි. හොඳ කම්පැනියන් කෙනෙක්.

කය දුබල වුණත්; අත-පය වාරු නැති වුණත්; ජීවත් වෙන්නටමද මිනිසුන් කැමැත්තේ? ‘ඔවුහු විඳවති’යි හිතෙන්නේ බලා හිඳින අපට පමණක්ද...  

අපේ අම්මාට දැන් එයා ඉන්නේ ලංකාවේ විත්තියත්, මානෙල් දුවගේ ගෙදර විත්තියත් අමතකය; බනාසේ පවුල ගැන විතරක් නොව අතීත දිවියේ ගොඩාරියක් දේවලුත් අමතකය.

නමුත් මගේ සමහර මතකයන්; ගොඩක් මතකයන් තවමත් ඉතාම තියුණුය. බනාසේ නිවසෙන් පිටත්ව එද්දී අම්මා සතුටෙන් ඉපිලී සිටි හැටිත් එහෙම මතකයන් අතරේ වෙයි.

“බනාසේ මහත්තයාගේ ලොකු පුතා කැමති වුණා මං නැති දවස් තුනට ඔයාව ගෙන්න ගන්න... එයා මට කිව්වා පළවෙනි සුමානෙ ඔයාවත් එක්ක ඇවිත් පුරුදු කරවන්න. හැබැයි මට තරං ගෙවන්න නං බැහැයි කිව්වා... ඒත් කමක් නැහැනේ රංජි. නිකම්ම ඉන්නවට වඩා.”

“ඩැඩාත් මොකක්ද වැඩක් ගැන මට කිව්ව අම්මෙ.”
“දැක්කෙ නැතැයි එයා හොයල දීපු එකේ තරම. පුළුවනි නං හොයපුවාවෙකෝ.”

ඊළඟ දවසේ අම්මා නැති වෙලාවකය, ඩැඩා බනාසේ වැඩේට එයාගේ අකැමැත්ත කිව්වේ.
“Please නිමොල්, don’t misunderstand me. උඹලගෙ අම්මා උඹටත් පුරුදු කරවන්න හදන life එක ජීවිතයක් නෙවෙයි සන්. Being honest; අවංකවමයි මම මේවා කියන්නේ... උඹට මේවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නිසා.
මට ලීලාව හම්බ වෙනකොට පෙනුණේ එයා මෙච්චර සල්ලිවලට ආසා කෙනෙක් විදිහට නෙවෙයි. එතකොට මාත් ලෝන්ලි life එක ගැන fed up වෙලයි හිටියේ. මට හිතුණා උඹලගේ අම්ම හොඳ house wife කෙනෙක් වෙයි කියලා. මට ඕනි වුණේ sex partner කෙනෙක්ම නෙවෙයි. හොඳ කම්පැනියන් කෙනෙක්. උඹට තේරෙනවද?” ඩැඩා
කියන්නේ පරෙස්සමෙන් වචන තෝරා-බේරා ගනිමිනි.

“... Council Flat එකක් හම්බ වුණාම මම හිතුවේ ලීලාත් එක්ක බොහොම calm & quite ජීවිතයක් ගෙවන්න. ඒත් ලීලා හරි ඉක්මනට වෙනස් වුණා. හම්බ කරන එක ගැනම හිතන්න ගත්ත...
උඹම හිතල බලපං, බනාසේලගේ ගෙදරට යන්න පැය දෙකක්- එන්න පැය දෙකක්... ලීලා පැය අටක් එහෙ වැඩ කළොත් ඔක්කොම 12 hours! දවසෙන් බාගයක්. ඒකට වටිනා ගණනක් හම්බ වෙනවද?”

අනේ! ඔය ඩැඩා කියන්නේ එයා දන්නා තරමේ විදිහටය. ඒ මනුස්සයා ඇත්තම ඇත්ත දන්නවා නං...

අම්මලාගේ උපන් ගමේදී; බදුල්ලේදී ඒ කාලයේ මෙහෙම මුදල් හැංගූ...

අපි එංගලන්තයට ගිය වහාම, අපේ අම්මා අතන-මෙතන හංගගෙන හිටි පවුම් සිය ගණනාවක් රහසේම මගේ භාරයට පත් කළාය. “ඔයාලා යන දවස වෙනකල් මං සුමානෙන් සුමානේ දෙන සල්ලි පරෙස්සමට හංගල තියන්න. වැඩ කරනකොට හම්බ වෙන ගණන් අඩුවෙනුයි මං සැසිල්ට කියල තියෙන්නේ...” මේස්වල, පුංචි රෙදි උරවල හා පරණ ඇඳුම් අස්සේ සුරුණ්ඩි කර හංගා තිබුණු නෝට්ටු හොයා එකතු කර ගන්නට එදා අම්මා වෙහෙසුණු තරමක්...

අම්මලාගේ උපන් ගමේදී; බදුල්ලේදී ඒ කාලයේ මෙහෙම මුදල් හැංගූ ‘උණ බම්බු බැංකුව’ක් ගැනය ඒ වෙලාවේ එකෑවරම මට සිහිපත් වුණේ. ඒ සිදුවීම මගේ පළමු නවකතා පොත ‘යුවති කිරිල්ලී’ ලියද්දීත් ප්‍රයෝජනයට ගත්තෙමි.

“ඉතිං අම්මට පුළුවනිනේ මේවා එකවුන්ට් එකක දාලා තියන්න.”

“මෙහෙ ලංකාව වගේ නෙවෙයි රංජි. වැඩියෙන් හම්බ කරනවා නං වැඩියෙන් tax ගෙවන්න වෙනවා. ඒකයි...”
කතාව අතරේම- කඩදාසි කොළයක අම්මා දුන් සල්ලිවල විස්තර ලියා ඒක දික් කළාම, මට අපේ අම්මගෙන් අපූරු සහතිකයකුත් හම්බ වුණේය. (අදටත් මා එය සිහි කරන්නේ ලොකු ආඩම්බරයෙනි.)
“ඔය ගණන් හිලවු ලියල නුදුන්නත් මං දන්නවා, ඔයා අනුන්ගේය කියන සතයක්වත් ගන්නැති බව.”

“ඒ වගේම තමයි අම්මෙ, අම්මගේ ළඟ සල්ලි තියෙනවයි කියල ඩැඩා දැන ගත්තත් එයා ඒවට අත තියන එකක් නැහැ.”

“ඒක නං ඇත්ත. ඒ වුණාට රංජි- මගෙ ළඟ සල්ලි තියෙනවයි කියල දැන ගත්ත ගමන් සැසිල් අරක කරමු- මේක කරමු කිය-කියා මට වද දෙන්න පටන් ගන්නවා... අලුත් කාර් එකක් ගන්නත් එයාගේ හිතේ තියෙනවා... දැනටමත් ඩොරතිලව බලන්න සවුත් ඇෆ්රිකාවට යමු කියලත් තුන් හතර පාරක්ම කියලයි තියෙන්නේ.
මහ ලොකු අක්කා! දරුවොත් නෑ... සල්ලිත් තියෙනවා ව..කා..රෙ..ට. එවපංකෝ අපි දෙන්නට එහෙ එන්නයි කියලා ටිකට් දෙකක්. ඒ..ව බෑ!!”
අම්මාගේ තර්කවලට ප්‍රතිඋත්තර නොදී එදා නිස්සද්දව හිටියා වගේම ඉඳීමය, මෙදා
ඩැඩා ඉදිරියේදීත් මං කළේ.

එයාම කතා කරගෙන- කරගෙන ගියේය. මම නිහඬව කන් දීගෙන උන්නෙමි.
“I do know Nimal, ලීලා ළඟ ඉතුරු කරගත් සල්ලි තියෙනවයි කියලා, මං හොඳටම දන්නවා! ලීලා ඔහොම හිතන්නේ එයාට තිබිච්ච hard life එක හින්දයි. එහෙම අය future එක ගැන බයයි. They don’t trust other people...”

Past කියන්නේ අතීතෙ... ඒක වෙලා ඉවරයි.

මම හිතුවේ ඩැඩාට අපේ කතාවේ මුල අමතක වෙලා ඇති කියලාය. ‘ඒත් කමක් නෑ, කියවන එකෙන් මේ මනුස්සයාගේ හිත හරි නිදහස් වෙනවනේ... පව් ඩැඩා! එයා මේ වගේ දේවල් අම්මා එක්ක කියන්න ගියොත් නං...’

වෙලාව ගත වීගෙන ගියේය. ඩැඩාගේ හිතේ හිරවී තිබුණු දේවල් ගොඩක් කියැවුණේය. ඒ මනුස්ස ප්‍රාණියාට දිග කාලෙකින් වෙන්නැති, හොඳ සවන් දෙන්නෙකු හමුවී තිබුණේ.
එහෙම ගිහිං ගිහිං ඊටත් පස්සේය, එයා කතාවේ මුල් කාරණයට බැස්සේ.

“Be careful my son! පරෙස්සම් වෙයං!!
Past කියන්නේ අතීතෙ... ඒක වෙලා ඉවරයි. උඹටත් හොඳටම අමාරු ජීවිතයක් තිබිලා තියෙන බව ඇත්ත. ඒක අත්තිවාරමක් කර ගනිං. ඒ foundation එක උඩ හිටගනිං මිනිහෙක් වගේ. එහෙම නැතිව ඒ අතීතය ‘ඔළුව උඩ තියෙන බරක්’ කර ගන්න එපා, my son.”

ඒ ළයාන්විත ‘my son’ කීල්ල මගේ බොක්කටම වැදුණේය. කඳුළුවලින් මගේ ඇස් දෙකම තෙත් වෙනවා මට දැනුණේ නැත. කෙනෙකු දරුවන් හා බැඳෙන්නේ ජාතක කිරීමෙන් හෝ කුසෙන් වැදීමෙන් හෝ විතරක්ද? අදහස්වලින් සමීප වීමෙනුත් පිටස්තරයන් එක්කලාත් එවන් නෑකම්- බැඳීම් ඇති වෙනවා නේද...

ඩැඩා කෝපි උගුරක් බී සිගරට්ටුවක් දල්වා ගත්තේය.

“Think again my son. උඹ බනාසේලා ගෙදර වැඩට යනවයි කියන්නේ, උඹත් අම්මගේ frame එකටම වැටෙනවා කියන එක. මං හෙටම ජෝට කතා කරන්නං. ජෝ මට කිව්වා උඹට දෙන්න job එකක් එයා ළඟ තියෙනවයි කියලත්.”

‘අම්මට සිරිගජ වේගෙන එනකොට දූලගෙ තොලකට වේලෙන්නේ
ගිංතොට නැන්දගෙ දූවරු හින්දයි ගඟබඩ පත්තුව     වැනසෙන්නේ’ කියල සව්දම් කවියක තියෙනවනෙ. ඒ වගේ, මට කරන්නට jobs හරි යාගෙන එන්නේ අම්මාත්- ඩැඩාත් අතර ඇති වෙන තරගයක් මැදින්ද?
ඒ දෙන්නා අතර විරසකයක් ඇති නොවෙන විදිහටය, කරන දෙයක් කළ යුතු.
“අම්මා බනාසේලගෙන් අහලත් ඉවරයිනේ, ඩැඩී. දැන් මම නොගිහිං හිටියොත් අම්මට හොඳ නෑ. ඒ නිසා මම ටික දවසක් එහාට යන්නං. ඊට පස්සේ අමාරුයි කියලා හරි මට නවතින්න පුළුවනිනේ. එහෙම කරන එක නේද හොඳ?”

Youth & Population Committee එකේ සන්නිවේදන හා නායකත්ව වැඩ සටහන්වලදී ඉගෙනගත් ශිල්පෝපක්‍රම මෙතැනදීත් මට උදව් වුණේය. නසරානි නිමල් දිසානායකයා අඩු නැතිවම ඒවායින් වැඩ ගත්තේ සැරයක්- දෙකක් විතරක් නොවේ. එදාත් ඒ ප්‍රශ්නය මං ඩැඩාගෙන් ඇහුවේ Yes කියලා කියවෙන්නට; ප්‍රශ්නය විමසන්නා හා එකඟ වෙන්නට වැඩි ඉඩක් ලැබෙන විදිහටය.

මගේ උපාය හරි ගියේය.
ඩැඩා ‘හ්ම්!’යැයි කිව්වේය.

කොත්තමල්ලි කොළ යහමින් දමා පිසින ලද chicken කරියකින් හැන්දක්, බනාසේ මැඩම් මට බෙදද්දී...

බනාසේ ගෙදරට යන වැඩේ ඉළ ඇදෙන්නක් විත්තිය පළමුවෙනි දවසෙම මට හිතුණේය. ඒ උදේ පාන්දරින්ම ඇහැරෙන්නට ගියාමය. පට්ට සීතල පරිසරයක... උණුහුම් සයනයක සැතපී හිඳිද්දී... අඩ නින්දෙන් පිබිද බලන්න- ඔබටත් ඒ අසීරුව පසක් වෙනවා නිසැකය!

ඊට හපන් වෙන්නේ කට්ට සීතල හුළං කපාගෙන යන ඩබල් ඩෙකර් බසයේ අසුනක නිඳි කිරමින් පැය දෙකක් විතර කෙරෙන ගමනය.
“අම්මට එපා වෙන්නේ නැද්ද අම්මෙ?”
“එපා කියලා බෑ රංජි. මේ අමාරුකම්වලටත් එක්කමනේ අපිට පඩි හම්බ වෙන්නේ කියල හිතනවා නම් අමාරුකම් වැඩිය දැනෙන්නෑ.”

අපේ අම්මා හොඳ ගුරුවරියක නොවෙන බවය මගේ ළමා අවදියේ අත්දැකීම වුණේ. ඒ අකුරු සාස්තර ඉගැන්නිල්ලේදීය. හෙද සාස්තරය ඉගැන්නිල්ලේදී නං අම්මා සුපිරිය. එහෙම වෙන්නට ඇත්තේ අපේ අම්මා ඒ දැනුම ලබා ගත්තේ අත්දැකීම්වලින්ම නිසා වෙන්නැති.

දවස් දෙක තුනක් යනකොටම ගුරුවරිය ගෝලයා ගැන සෑහීමට පත් වුණාය.
“Nani මැඩම්, ඔයා මහත්තයගෙන් අහන්නකො අපේ රංජිගේ වැඩ කොහොමද කියලා...” දෙවෙනි දවසේ දවල් කෑම ගන්නා වෙලාවේ අපේ අම්මා බනාසේ මහත්මියට කීවාය. ඒ, කොත්තමල්ලි කොළ යහමින් දමා පිසින ලද chicken කරියකින් හැන්දක්, බනාසේ මැඩම් මට බෙදද්දීය.

(එතකොට; 1985දී ලංකාවේ සාමාන්‍ය ගෙවල්වල අප වැනි උදවිය කොත්තමල්ලි කොළ ගැන දැනගෙන උන්නේ නැත. දැන් නම් මහරගම පොළෙත් කොත්තමල්ලි කොළ විතරක් නොව බෙල් පෙපර් වගේ ජාතිත් විකිණෙයි.)

එයාලා කුකුළු මස් ඉව්වේත් අප උයන විදිහට නොවේ.

ලොකු බී ළූණු ගෙඩි තුන- හතරක්ම පෙති කපා රන්වන් පාට වෙනතුරු තෙලෙන් බැදගෙන, මැරිනේඩ් කළ මස් ඊටම එකතු කිරීමෙනි, ඒ උයමන පටන් ගන්නේ. ඊට පස්සේ සැරෙන්-සැරේ පියවරෙන්-පියවර ඒකට උණු වතුර- ගරම් මසාලා කුඩු- කැබලිවලට කැපූ තක්කාලි එකතු කෙරෙයි. අන්තිමටම කොත්තමල්ලි කොළ... එතකොට එන සුවඳ එක්කත් බත් පිඟානක්ම කන්නට පුළුවනිය.

අපේ කිරි හොද්දකින් එනවා වගේ වෙනමම (මට නම්!) ඉමිහිරි සුවඳකි, ඒ.
(ඉන්දියානු ගෙවල් තුන-හතරකින්ම මේ ක්‍රමයට හැදූ චිකන් කරි රස බැලීමේ අවස්ථා ගණනාවක්ම මේ ලියන්නාට ලැබිණි. ඒ එකේක ව්‍යංජන, එකේක ගෙදර ඇත්තන්ටම ආවේණික රසයන්ගෙන් යුතු වුණු බවත් මෙතැනදී නොකියාම බැරිය.)

“... අහනවද මැඩම්.” බනාසේ නෝනා එතෙක් මොකුත් නොකීවාට පසුබැස්සේ අපේ අම්මා නොවේ. ඇය ප්‍රශ්නය repeat කළාය.

“ලීලා, ලීලා...” ඒ වයෝවෘද්ධ ගැහැනිය තරවටු බැල්මකින් අපේ අම්මා දිහා බලලා, ඊළඟ විනාඩියේ වත පුරා විහිදුණු හිනාවකින් මුව සරසා ගත්තාය. “මම මොකටද ලීලෝ ඒක අහන්නේ... ඕක අහල බලන්නයි කියලා, උඹ අපේ ලොකු බේටාටත් තව ටිකකින් කියනවා නේද, උඹට පඩි බේරද්දී?”
à ඊළඟ කොටසට...

පසුගිය මාසයේ වැඩිම පිවිසුම්