1. වස් කවි කීම - පළමු කොටස
 2. වස් කවි කීම - දෙවෙනි කොටස
 3. වස් කවි කීම - තෙවෙනි කොටස
 4. නොදෙන්න හිටි රන් පදක්කම
 5. නීච කුමන්ත්‍රණේ
 6. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -පළමු කොටස
 7. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -දෙවෙනි කොටස
 8. තුම්පනේ, මාතර, බදුල්ලේ කියලා වෙනස්යැ
 9. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... -පළමුවෙනි කොටස
 10. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - දෙවෙනි කොටස
 11. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - තෙවෙනි කොටස
 12. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - හතරවෙනි කොටස
 13. අඟුල්මල් දහනය - පළමුවෙනි කොටස
 14. අඟුල්මල් දහනය - දෙවෙනි කොටස
 15. අඟුල්මල් දහනය - තෙවෙනි කොටස
 16. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පළමුවෙනි කොටස
 17. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දෙවෙනි කොටස
 18. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - තෙවෙනි කොටස
 19. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හතරවෙනි කොටස
 20. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පස්වෙනි කොටස
 21. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හයවෙනි කොටස
 22. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හත්වෙනි කොටස
 23. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - අටවෙනි කොටස
 24. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - නවවෙනි කොටස
 25. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහවෙනි කොටස
 26. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 27. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දොළොස්වෙනි කොටස
 28. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහතුන්වෙනි කොටස
 29. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහතරවෙනි කොටස
 30. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පහළොස්වෙනි කොටස
 31. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහසයවෙනි කොටස
 32. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහත්වෙනි කොටස
 33. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහඅටවෙනි කොටස
 34. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහනවවෙනි කොටස
 35. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - විසිවෙනි කොටස
 36. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - පළමුවෙනි කොටස
 37. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - දෙවෙනි කොටස
 38. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - තෙවෙනි කොටස
 39. වීරයා ගෙදරද? - පළමුවෙනි කොටස
 40. වීරයා ගෙදරද? - දෙවෙනි කොටස
 41. වීරයා ගෙදරද? - තෙවෙනි කොටස
 42. වීරයා ගෙදරද? - සිව්වෙනි කොටස
 43. වීරයා ගෙදරද? - පස්වෙනි කොටස
 44. ගණිත ගැටේ - පළමුවෙනි කොටස
 45. ගණිත ගැටේ - දෙවෙනි කොටස
 46. ගණිත ගැටේ - තෙවෙනි කොටස
 47. ගණිත ගැටේ - සිව්වෙනි කොටස
 48. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - පළමුවෙනි කොටස
 49. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - දෙවෙනි කොටස
 50. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - තෙවෙනි කොටස
 51. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - සිව්වෙනි කොටස
 52. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පළමුවෙනි කොටස
 53. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - දෙවෙනි කොටස
 54. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - තෙවෙනි කොටස
 55. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - සිව්වෙනි කොටස
 56. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පස්වෙනි කොටස
 57. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - හයවෙනි කොටස
 58. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -හත්වෙනි කොටස
 59. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -අටවෙනි කොටස
 60. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -නවවෙනි කොටස
 61. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහවෙනි කොටස
 62. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -එකොළොස්වෙනි කොටස
 63. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දොළොස්වෙනි කොටස
 64. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහතුන්වෙනි කොටස
 65. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -පළමු කොටස
 66. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -දෙවෙනි කොටස
 67. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -තෙවෙනි කොටස
 68. චිත්තම්මා
 69. ආදර පූජාසනේ...- පළමුවෙනි කොටස
 70. ආදර පූජාසනේ...- දෙවෙනි කොටස
 71. ආදර පූජාසනේ...- තෙවෙනි කොටස
 72. ආදර පූජාසනේ...- සිව්වෙනි කොටස
 73. ආදර පූජාසනේ...- පස්වෙනි කොටස
 74. ආදර පූජාසනේ...- හයවෙනි කොටස
 75. ආදර පූජාසනේ...- හත්වෙනි කොටස
 76. ආදර පූජාසනේ...- අටවෙනි කොටස
 77. ආදර පූජාසනේ...- නවවෙනි කොටස
 78. ඇස් පෑදේවා! - පළමුවෙනි කොටස
 79. ඇස් පෑදේවා! - දෙවෙනි කොටස
 80. ඇස් පෑදේවා! - තෙවෙනි කොටස
 81. අන්දොස් මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 82. අන්දොස් මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 83. අන්දොස් මංගල්ලේ - තෙවෙනි කොටස
 84. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පළමුවෙනි කොටස
 85. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - දෙවෙනි කොටස
 86. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - තෙවෙනි කොටස
 87. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - සිව්වෙනි කොටස
 88. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පස්වෙනි කොටස
 89. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - පළමුවෙනි කොටස
 90. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - දෙවෙනි කොටස
 91. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - තෙවෙනි කොටස
 92. පොඩි නිමල්ට ලොකු නිමල් මාමාගෙන්.....
 93. නොසොයමි නුඹව අම්මේ ආපහු නාව!
 1. අජාසත්ත - පළමු කොටස
 2. අජාසත්ත - දෙවෙනි කොටස
 3. අජාසත්ත - තෙවෙනි කොටස
 4. අජාසත්ත - හතරවෙනි කොටස
 5. අජාසත්ත - පස්වෙනි කොටස
 6. කෙලින් සනා - පළමු කොටස
 7. කෙලින් සනා - දෙවෙනි කොටස
 8. කෙලින් සනා - තෙවෙනි කොටස
 9. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පළමු කොටස
 10. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දෙවෙනි කොටස
 11. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - තෙවෙනි කොටස
 12. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හතරවෙනි කොටස
 13. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පස්වෙනි කොටස
 14. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හයවෙනි කොටස
 15. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හත්වෙනි කොටස
 16. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - අටවෙනි කොටස
 17. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - නවවෙනි කොටස
 18. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දහවෙනි කොටස
 19. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පළමුවෙනි කොටස
 20. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දෙවෙනි කොටස
 21. මඩ ගොහොරුවක පචවී - තෙවෙනි කොටස
 22. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හතරවෙනි කොටස
 23. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පස්වෙනි කොටස
 24. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හයවෙනි කොටස
 25. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හත්වෙනි කොටස
 26. මඩ ගොහොරුවක පචවී - අටවෙනි කොටස
 27. මඩ ගොහොරුවක පචවී - නවවෙනි කොටස
 28. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දහවෙනි කොටස
 29. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - පළමුවෙනි කොටස
 30. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - දෙවෙනි කොටස
 31. ඉඳියාප්ප ගන්නවාද? - තෙවෙනි කොටස
 32. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - හතරවෙනි කොටස
 33. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පළමුවෙනි කොටස
 34. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දෙවෙනි කොටස
 35. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - තෙවෙනි කොටස
 36. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - සිව්වෙනි කොටස
 37. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පස්වෙනි කොටස
 38. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හයවෙනි කොටස
 39. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හත්වෙනි කොටස
 40. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - අටවෙනි කොටස
 41. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - නවවෙනි කොටස
 42. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දහවෙනි කොටස
 43. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - එකොළොස්වෙනි කොටස
 44. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දොළොස්වෙනි කොටස
 45. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පළමුවෙනි කොටස
 46. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක්- දෙවෙනි කොටස
 47. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - තෙවෙනි කොටස
 48. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - සිව්වෙනි කොටස
 49. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පස්වෙනි කොටස
 50. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හයවෙනි කොටස
 51. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හත්වෙනි කොටස
 52. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - අටවෙනි කොටස
 53. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - නවවෙනි කොටස
 54. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - දහවෙනි කොටස
 55. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 56. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දොළොස්වෙනි කොටස
 57. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහතුන්වෙනි කොටස
 58. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහතරවෙනි කොටස
 59. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -පහළොස්වෙනි කොටස
 60. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහසයවෙනි කොටස
 61. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහත්වෙනි කොටස
 62. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහඅටවෙනි කොටස
 63. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහනවවෙනි කොටස
 64. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිවෙනි කොටස
 65. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඑක්වෙනි කොටස
 66. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිදෙවෙනි කොටස
 67. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිතුන්වෙනි කොටස
 68. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහතරවෙනි කොටස/a>
 69. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිපස්වෙනි කොටස
 70. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහයවෙනි කොටස
 71. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහත්වෙනි කොටස
 72. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඅටවෙනි කොටස
 73. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිනවවෙනි කොටස
 74. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -තිස්වෙනි කොටස
 75. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පළමුවෙනි කොටස
 76. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -දෙවෙනි කොටස
 77. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -තෙවෙනි කොටස
 78. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -සිව්වෙනි කොටස
 79. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පස්වෙනි කොටස
 80. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -හයවෙනි කොටස
 81. කපුටු ගෙත්තම නං... -පළමුවෙනි කොටස
 82. කපුටු ගෙත්තම නං... -දෙවෙනි කොටස
 83. පතාගෙන ඇවිත්...- පළමුවෙනි කොටස
 84. පතාගෙන ඇවිත්...- දෙවෙනි කොටස
 85. පතාගෙන ඇවිත්...- තෙවෙනි කොටස
 86. පතාගෙන ඇවිත්...- සිව්වෙනි කොටස
 87. පතාගෙන ඇවිත්...- පස්වෙනි කොටස
 88. පතාගෙන ඇවිත්...- හයවෙනි කොටස
 89. පතාගෙන ඇවිත්...- හත්වෙනි කොටස
 90. පතාගෙන ඇවිත්...- අටවෙනි කොටස
 91. පතාගෙන ඇවිත්...- නවවෙනි කොටස
 92. පතාගෙන ඇවිත්...- දහවෙනි කොටස
 93. පතාගෙන ඇවිත්...- එකොළොස්වෙනි කොටස
 94. පතාගෙන ඇවිත්...- දොළොස්වෙනි කොටස
 95. පතාගෙන ඇවිත්...- දහතුන්වෙනි කොටස
 96. පතාගෙන ඇවිත්...- දාහතරවෙනි කොටස
 97. කෝච්චියේ හොර ගෙඩියා
 98. Brighton Marathon - දිව්වද හයියෙන්
 99. බ්‍රොයිලර් මනමේ! -පළමුවෙනි කොටස
 100. බ්‍රොයිලර් මනමේ! -දෙවෙනි කොටස
 101. ඒනං ඔයාට අපිව විස්වාස නෑ!
 102. ගස් නැති රටේ
 103. හොන මුත්තක්ද බලන්නේ?
 104. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - පළමුවෙනි කොටස
 105. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දෙවෙනි කොටස
 106. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - තෙවෙනි කොටස
 107. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - සිව්වෙනි කොටස
 108. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - පස්වෙනි කොටස
 109. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - හයවෙනි කොටස
 110. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - හත්වෙනි කොටස
 111. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - අටවෙනි කොටස
 112. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - නවවෙනි කොටස
 113. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දහවෙනි කොටස
 1. මීන සංහාරය
 2. ගස්සලා යවමුද? -පළමුවෙනි කොටස
 3. ගස්සලා යවමුද? දෙවෙනි කොටස
 4. ගස්සලා යවමුද? තෙවෙනි කොටස
 5. ගස්සලා යවමුද? හතරවෙනි කොටස
 6. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -පළමු කොටස
 7. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -දෙවෙනි කොටස
 8. අනේ කුරුලු කූඩුවලට ගහන්නෙපා කැට කැබිලිති
 9. ආවොත් නොයා බැරිය! - පළමු කොටස
 10. ආවොත් නොයා බැරිය! - දෙවෙනි කොටස
 11. ආවොත් නොයා බැරිය! - තෙවෙනි කොටස
 12. මගේ චූස් - මටම චූස්
 13. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- පළමුවෙනි කොටස
 14. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- දෙවෙනි කොටස
 15. අනේ පාලි, තව චුට්ටක්....
 16. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - පළමුවෙනි කොටස
 17. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - දෙවෙනි කොටස
 18. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - තෙවෙනි කොටස
 19. හයටත් කලින්........ - පළමුවෙනි කොටස
 20. හයටත් කලින්........ - දෙවෙනි කොටස
 21. හයටත් කලින්........ - තෙවෙනි කොටස
 22. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පළමුවෙනි කොටස
 23. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - දෙවෙනි කොටස
 24. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - තෙවෙනි කොටස
 25. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - සිව්වෙනි කොටස
 26. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පස්වෙනි කොටස
 27. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - හයවෙනි කොටස
 28. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - පළමුවෙනි කොටස
 29. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - දෙවෙනි කොටස
 30. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - තෙවෙනි කොටස
 31. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පළමුවෙනි කොටස
 32. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - දෙවෙනි කොටස
 33. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - තෙවෙනි කොටස
 34. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - සිව්වෙනි කොටස
 35. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පස්වෙනි කොටස
 36. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හයවෙනි කොටස
 37. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හත්වෙනි කොටස
 38. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -පළමුවෙනි කොටස
 39. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -දෙවෙනි කොටස
 40. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පළමුවෙනි කොටස
 41. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-දෙවෙනි කොටස
 42. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-තෙවෙනි කොටස
 43. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-සිව්වෙනි කොටස
 44. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පස්වෙනි කොටස
 45. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හයවෙනි කොටස
 46. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හත්වෙනි කොටස
 47. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-අටවෙනි කොටස
 48. මගෙ ඡන්දෙට මිලක් දියෝ!
 49. එකෙන්ම ඇති වුණා....
 50. දහතුනේදී...- පළමුවෙනි කොටස
 51. දහතුනේදී...- දෙවෙනි කොටස
 52. දහතුනේදී...- තෙවෙනි කොටස
 53. දහතුනේදී...- සිව්වෙනි කොටස
 54. දහතුනේදී...- පස්වෙනි කොටස
 55. දහතුනේදී...- හයවෙනි කොටස
 1. නීල බිඟු කැල
 2. නිල් බෘංගයන්ගේ වස වැරැද්දක්
 3. සමුදුරු මූර්තිය
 4. දහ බලු කතා වස්තුව- පළමුවැනි කොටස
 5. දහ බලු කතා වස්තුව- දෙවෙනි කොටස
 6. මගේ දෛවය මගේ රිස්සට...
 7. කූචු කුචයියෝ
 8. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - පළමු කොටස
 9. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - දෙවෙනි කොටස
 10. දියවිනි ඉනාව- පළමුවැනි කොටස
 11. දියවිනි ඉනාව- දෙවෙනි කොටස
 12. දියවිනි ඉනාව- තෙවෙනි කොටස
 13. දියවිනි ඉනාව- හතරවෙනි කොටස
 14. දියවිනි ඉනාව- පස්වෙනි කොටස
 15. සිඳු දකින සඳ - පළමුවෙනි කොටස
 16. සිඳු දකින සඳ - දෙවෙනි කොටස
 17. සිඳු දකින සඳ - තෙවෙනි කොටස
 18. රැජින COLOMBO එයි! - පළමුවෙනි කොටස
 19. රැජින COLOMBO එයි! - දෙවෙනි කොටස
 20. රැජින COLOMBO එයි! - තෙවෙනි කොටස
 21. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - පළමුවෙනි කොටස
 22. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - දෙවෙනි කොටස
 23. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - තෙවෙනි කොටස
 24. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - පළමුවෙනි කොටස
 25. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - දෙවෙනි කොටස
 26. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - පළමුවෙනි කොටස
 27. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - දෙවෙනි කොටස
 28. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - තෙවෙනි කොටස
 29. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - හතරවෙනි කොටස
 30. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 31. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - දෙවෙනි කොටස
 32. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -තෙවෙනි කොටස
 33. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හතරවෙනි කොටස
 34. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පස්වෙනි කොටස
 35. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -හයවෙනි කොටස
 36. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හත්වෙනි කොටස
 37. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- පළමුවෙනි කොටස
 38. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- දෙවෙනි කොටස
 39. හරෝහරා - පළමුවෙනි කොටස
 40. හරෝහරා - දෙවෙනි කොටස
 41. හරෝහරා - තෙවෙනි කොටස
 42. හරෝහරා - සිව්වෙනි කොටස
 43. හරෝහරා - පස්වෙනි කොටස
 44. හරෝහරා - හයවෙනි කොටස
 45. හරෝහරා - හත්වෙනි කොටස
 46. හරෝහරා - අටවෙනි කොටස
 47. හරෝහරා - නවවෙනි කොටස
 48. හරෝහරා - දහවෙනි කොටස
 49. හරෝහරා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 50. හරෝහරා - දොළොස්වෙනි කොටස
 51. හරෝහරා - දහතුන්වෙනි කොටස
 52. හරෝහරා - දාහතරවෙනි කොටස
 53. හරෝහරා - පහළොස්වෙනි කොටස
 54. හරෝහරා - දහසයවෙනි කොටස
 55. හරෝහරා - දාහත්වෙනි කොටස
 56. හරෝහරා - දහඅටවෙනි කොටස
 57. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-පළමු කොටස
 58. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-දෙවෙනි කොටස
 59. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-තෙවෙනි කොටස
 60. දොළහ වෙද්දී.... පළමු කොටස
 61. දොළහ වෙද්දී.... දෙවෙනි කොටස
 62. දොළහ වෙද්දී.... තෙවෙනි කොටස
 63. දොළහ වෙද්දී.... සිව්වෙනි කොටස
 64. දොළහ වෙද්දී.... පස්වෙනි කොටස
 65. දොළහ වෙද්දී.... හයවෙනි කොටස
 66. මාරක හී පහර පළමුවෙනි කොටස
 67. මාරක හී පහර දෙවෙනි කොටස
 68. මාරක හී පහර තෙවෙනි කොටස
 69. මාරක හී පහර සිව්වෙනි කොටස
 70. මාරක හී පහර පස්වෙනි කොටස
 71. මාරක හී පහර හයවෙනි කොටස
 72. මාරක හී පහර හත්වෙනි කොටස
 73. මාරක හී පහර අටවෙනි කොටස
 74. මාරක හී පහර නවවෙනි කොටස
 75. රටටම බැඩ උලෙන දා - පළමුවෙනි කොටස
 76. රටටම බැඩ උලෙන දා - දෙවෙනි කොටස
 77. Un දොස් මංගල්ලේ -පළමුවෙනි කොටස
 78. Un දොස් මංගල්ලේ -දෙවෙනි කොටස
 79. ටිකිරි මාමට මනාලියෙක්
 80. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - පළමු කොටස
 81. ඉරෙන් හඳෙන් - එළිය අරං...
 82. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 83. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - තෙවෙනි කොටස
 84. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- පළමුවෙනි කොටස
 85. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- දෙවෙනි කොටස
 86. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- තෙවෙනි කොටස
 87. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....-සිව්වෙනි කොටස
 88. කියන්න කවි කර ආවේ මහතුනි....
 89. අවුරුදු දෙදොහක විත්ති
 90. උතුමාණෙනි, 200 Halla Ho සහ අරගලය
 91. සතුටේ ‘සතුට’ සොයන ගමන්....-පළමුවෙනි කොටස
 92. සතුටේ ‘සතුට’ සොයන ගමන්....-දෙවෙනි කොටස
 93. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -පළමුවෙනි කොටස
 94. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -දෙවෙනි කොටස
 1. සීයයි..!
 2. මරිසි මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 3. මරිසි මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 4. සැවුළු සංහාරය - පළමුවෙනි කොටස
 5. සැවුළු සංහාරය - දෙවෙනි කොටස
 6. සැවුළු සංහාරය - තෙවෙනි කොටස
 7. සැවුළු සංහාරය - හතරවෙනි කොටස
 8. සැවුළු සංහාරය - පස්වෙනි කොටස
 9. සැවුළු සංහාරය - හයවෙනි කොටස
 10. සැවුළු සංහාරය - හත්වෙනි කොටස
 11. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි කොළඹදී හිට් වෙයි! - පළමුවෙනි කොටස
 12. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - දෙවෙනි කොටස
 13. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - තෙවෙනි කොටස
 14. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - සිව්වෙනි කොටස
 15. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - පස්වෙනි කොටස
 16. දුකයි! අන්තිම දුකයි!! සත්තෙන්ම හිරිකිතයි!!!
 17. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - පළමුවෙනි කොටස
 18. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - දෙවෙනි කොටස
 19. Neil හඳට - Sunil කරඬුවට - waල්ල බිමට
 20. වීරයා පණ පිටින්...........
 21. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - පළමුවෙනි කොටස
 22. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - දෙවෙනි කොටස
 23. කොටවන කතන්දරේ
 24. ඒකත් මංගල මුත්තමං!
 25. බක්කරේගේ Pork දානය - පළමුවෙනි කොටස
 26. බක්කරේගේ Pork දානය - දෙවෙනි කොටස
 27. පණ බේරපු කිරිල්ලී - පළමුවෙනි කොටස
 28. පණ බේරපු කිරිල්ලී - දෙවෙනි කොටස
 29. පණ බේරපු කිරිල්ලී - තෙවෙනි කොටස
 30. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පළමුවෙනි කොටස
 31. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - දෙවෙනි කොටස
 32. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - තෙවෙනි කොටස
 33. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - සිව්වෙනි කොටස
 34. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පස්වෙනි කොටස
 35. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - හයවෙනි කොටස
 36. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- පළමු කොටස
 37. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- දෙවෙනි කොටස
 38. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පළමු කොටස
 39. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - දෙවෙනි කොටස
 40. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - තෙවෙනි කොටස
 41. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - සිව්වෙනි කොටස
 42. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පස්වෙනි කොටස
 43. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හයවෙනි කොටස
 44. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හත්වෙනි කොටස
 45. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පළමු කොටස
 46. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-දෙවෙනි කොටස
 47. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-තෙවෙනි කොටස
 48. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-සිව්වෙනි කොටස
 49. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පස්වෙනි කොටස
 50. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-හයවෙනි කොටස
 51. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 52. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - දෙවෙනි කොටස
 53. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - තෙවෙනි කොටස
 54. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - සිව්වෙනි කොටස
 55. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පස්වෙනි කොටස
 56. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - හයවෙනි කොටස
 57. දාහතර වෙද්දී... - පළමුවෙනි කොටස
 58. දාහතර වෙද්දී... - දෙවෙනි කොටස
 59. දාහතර වෙද්දී... - තෙවෙනි කොටස
 60. දාහතර වෙද්දී... - සිව්වෙනි කොටස
 61. දාහතර වෙද්දී... - පස්වෙනි කොටස
 62. දාහතර වෙද්දී... - හයවෙනි කොටස
 63. දාහතර වෙද්දී... - හත්වෙනි කොටස
 64. දාහතර වෙද්දී... - අටවෙනි කොටස
 65. දාහතර වෙද්දී... - නවවෙනි කොටස
 66. දාහතර වෙද්දී... - දහවෙනි කොටස
 67. ප්‍රේමණීය චාරිකාවක් - පළමුවෙනි කොටස
 68. ප්‍රේමණීය චාරිකාවක් - දෙවෙනි කොටස
 69. පහළොවේදී...- පළමුවෙනි කොටස
 70. පහළොවේදී...- දෙවෙනි කොටස
 71. පහළොවේදී...- තෙවෙනි කොටස
 72. පහළොවේදී...- සිව්වෙනි කොටස
 73. පහළොවේදී...- පස්වෙනි කොටස
 74. පහළොවේදී...- හයවෙනි කොටස
 75. පහළොවේදී...- හත්වෙනි කොටස
 76. පහළොවේදී...- අටවෙනි කොටස
 77. පහළොවේදී...- නවවෙනි කොටස
 78. පහළොවේදී...- දහවෙනි කොටස
 79. පහළොවේදී...- එකොළොස්වෙනි කොටස
 80. නාමල් බේබිට නිදිගෙන්...
 81. පැය 69 - 1 = 68 ගෝඨා ගෝ ගමේ උපවාසය
 82. උපවාස කුටියේ, වතුරෙන් යැපුණු පැය 68 දී...
 83. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- පළමුවෙනි කොටස
 84. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- දෙවෙනි කොටස
 85. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- තෙවෙනි කොටස
 86. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- සිව්වෙනි කොටස
 87. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- පස්වෙනි කොටස
 1. අසිරිමත්වූ දේකි - පළමුවෙනි කොටස
 2. අසිරිමත්වූ දේකි -දෙවෙනි කොටස
 3. අසිරිමත්වූ දේකි -තෙවෙනි කොටස
 4. අසිරිමත්වූ දේකි -සිව්වෙනි කොටස
 5. අසිරිමත්වූ දේකි -පස්වෙනි කොටස
 6. අසිරිමත්වූ දේකි -හයවෙනි කොටස
 7. අසිරිමත්වූ දේකි -හත්වෙනි කොටස
 8. අසිරිමත්වූ දේකි -අටවෙනි කොටස
 9. අසිරිමත්වූ දේකි -නවවෙනි කොටස
 10. අසිරිමත්වූ දේකි -දහවෙනි කොටස
 11. අසිරිමත්වූ දේකි -එකොළොස්වෙනි කොටස
 12. අසිරිමත්වූ දේකි -දොළොස්වෙනි කොටස
 13. අසිරිමත්වූ දේකි -දහතුන්වෙනි කොටස
 14. යුවති කිරිල්ලී -පළමුවෙනි කොටස
 15. යුවති කිරිල්ලී -දෙවෙනි කොටස
 16. යුවති කිරිල්ලී -තෙවෙනි කොටස
 17. යුවති කිරිල්ලී -සිව්වෙනි කොටස
 18. යුවති කිරිල්ලී -පස්වෙනි කොටස
 19. යුවති කිරිල්ලී -හයවෙනි කොටස
 20. යුවති කිරිල්ලී -හත්වෙනි කොටස
 21. යුවති කිරිල්ලී -අටවෙනි කොටස
 22. යුවති කිරිල්ලී -නවවෙනි කොටස
 23. යුවති කිරිල්ලී -දහවෙනි කොටස
 24. යුවති කිරිල්ලී -එකොළොස්වෙනි කොටස
 25. යුවති කිරිල්ලී -දොළොස්වෙනි කොටස
 26. යුවති කිරිල්ලී -දහතුන්වෙනි කොටස
 27. යුවති කිරිල්ලී -දාහතරවෙනි කොටස
 28. යුවති කිරිල්ලී -පහළොස්වෙනි කොටස
 29. යුවති කිරිල්ලී -දහසයවෙනි කොටස
 30. යුවති කිරිල්ලී -දාහත්වෙනි කොටස
 31. යුවති කිරිල්ලී -දහඅටවෙනි කොටස
 32. යුවති කිරිල්ලී -දහනවවෙනි කොටස
 33. යුවති කිරිල්ලී -විසිවෙනි කොටස
 34. යුවති කිරිල්ලී -විසිඑක්වෙනි කොටස
 35. යුවති කිරිල්ලී -විසිදෙවෙනි කොටස
 36. යුවති කිරිල්ලී -විසිතුන්වෙනි කොටස
 37. යුවති කිරිල්ලී -විසිහතරවෙනි කොටස
 38. යුවති කිරිල්ලී -විසිපස්වෙනි කොටස
 39. යුවති කිරිල්ලී -විසිහයවෙනි කොටස
 40. හිනා වෙන්න හිනා - පළමුවෙනි කොටස
 41. හිනා වෙන්න හිනා - දෙවෙනි කොටස
 42. හිනා වෙන්න හිනා - තෙවෙනි කොටස
 43. හිනා වෙන්න හිනා - සිව්වෙනි කොටස
 44. හිනා වෙන්න හිනා - පස්වෙනි කොටස
 45. හිනා වෙන්න හිනා - හයවෙනි කොටස
 46. හිනා වෙන්න හිනා - හත්වෙනි කොටස
 47. හිනා වෙන්න හිනා - අටවෙනි කොටස
 48. හිනා වෙන්න හිනා - නවවෙනි කොටස
 49. හිනා වෙන්න හිනා - දහවෙනි කොටස
 50. හිනා වෙන්න හිනා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 51. හිනා වෙන්න හිනා - දොළොස්වෙනි කොටස
 52. හිනා වෙන්න හිනා - දහතුන්වෙනි කොටස
 53. හිනා වෙන්න හිනා - දාහතරවෙනි කොටස
 54. හිනා තවත් හිනා - පළමුවෙනි කොටස
 55. හිනා තවත් හිනා - දෙවෙනි කොටස
 56. හිනා තවත් හිනා - තෙවෙනි කොටස
 57. හිනා තවත් හිනා - සිව්වෙනි කොටස
 58. හිනා තවත් හිනා - පස්වෙනි කොටස
 59. හිනා තවත් හිනා - හයවෙනි කොටස
 60. හිනා තවත් හිනා - හත්වෙනි කොටස
 61. හිනා තවත් හිනා - අටවෙනි කොටස
 62. හිනා තවත් හිනා - නවවෙනි කොටස
 63. හිනා තවත් හිනා - දහවෙනි කොටස
 64. හිනා තවත් හිනා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 65. හිනා තවත් හිනා - දොළොස්වෙනි කොටස
 66. ‘හොඳටම කරලා’, අපටම කෙළලා යන්නයි මුන්දැල සැරසෙන්නේ
 67. මැංචෝසන් චාරිකා - පළමුවෙනි කොටස
 68. මැංචෝසන් චාරිකා - දෙවෙනි කොටස
 69. මැංචෝසන් චාරිකා - තෙවෙනි කොටස
 70. මැංචෝසන් චාරිකා - සිව්වෙනි කොටස
 71. මැංචෝසන් චාරිකා - පස්වෙනි කොටස
 72. මැංචෝසන් චාරිකා - හයවෙනි කොටස
 73. මැංචෝසන් චාරිකා - හත්වෙනි කොටස
 74. මැංචෝසන් චාරිකා - අටවෙනි කොටස
 75. මැංචෝසන් චාරිකා - නවවෙනි කොටස
 76. මැංචෝසන් චාරිකා - දහවෙනි කොටස
 77. මැංචෝසන් චාරිකා - එකොළොස්වෙනි කොටස

Tuesday, August 9, 2022

හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -දෙවෙනි කොටස

“තේ නෙවෙයි මිනිහෝ. මට කල්පනා වෙන්නෙම මර්වින් ගැන. මර්වින් තනියමනෙ... මොනවා කර ගනියිද දන්නෑ.”

“එයා එයි. මර්වින් බබෙක්යැ?” නෙවිලුත් කියයි. එහෙම කිව්වත් මගේ හිතට හරි නැත. එකට ඇවිදිනුත්, උදේ පාන්දර කුමන පිවිසුම ළඟ මර්වින්ව නවතා දමා එන්නටය අපට සිදු වුණේ!

එයා එයි. මර්වින් බබෙක්යැ?” (මර්වින්, ලලිතා, පුතු මාධව හා ලේලිය එරංගා)

අපේ නඩයේ අයගේ යහපත තකා මර්වින් එතැන නැවතුණේ කැමැත්තෙනි. ඒ... විස්තරයත් කියන්නම වටිනා එකකි.

“මටත් හිතෙනවා අලුතින් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා, දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න. බලපංකො මචං දොස්තර මහත්තයට තියෙන සැලකිල්ල. පීරා අඳුරන්නෙ නැති කෙනෙක් ඉන්න පලාතක් ලංකාවේ නං තියෙන්න බෑ බං.” වතාවක් නෙවිල් කිව්වේය. “... කොහෙට ගියත් මොකෙක්ම හරි ඉන්නවනේ මිනිහට උදව් කරන්න!”

“එව්වට කියන්නේ ‘මේ ආත්මෙදීම පටිසන් දෙන පිං’ කියලා. නෙවිල් අයියලත් පිනක් කරලා තියෙනව එව්වයින් කොටසක් බුක්ති විඳින්න. සාදර අනුග්‍රහය: ටිං ටිං, අයස්මන්ත පීරිස්ගෙන්!” එදා පීරිස් රඟමින් කිව්වේය. “මර්වින්ලා, ගවියල, තමිරල එහෙමත් ඒකට වාසනාව තියෙන අය. සංසාරේ හැටි තමයි මචං.”
“යකෝ, එතකොට මෙයා?”
“ඒඒඒඒඒ....ක වෙනයි මචං. නිමල් ගොබිලට යුෂ්මතාලයි, මමයි ලොකු ණයක් වෙලා ඇති ගිය ආත්මේ!” (අප කොයි කාටත්
බේරා ගන්නට පහුගිය ආත්මවල හිට එන ගනුදෙනු තිබෙයි!)

ඉතිං, අරහෙම කිව්වත් පීරිස් හැකි හැම කෙනෙකුටමත් බොක්කෙන්ම උදව් කරයි. එහෙම උදව් ලබන අයත් ඉඩක් ලැබුණු වහාම පෙරළා, දොස්තර මහතාට උදව් කරති! මේ වතාවෙත් ඒ බව ඔප්පු වුණු කතන්දරේ ‘විස්තරය’ මෙහෙමය.

“නිමල් අයියේ, xxx මහත්තයා කියනවා, ඕනි නං අපේ bags ටික සේරම මඩමේතොටට ගෙනිහින් දෙන්නම් කියලා. ට්‍රැක්ටරේක... ටිකක් දවල් වෙනකොට එයාලගෙ ට්‍රැක්ටරයක් කුඩා කැබලිත්තට යන්න තියෙනවලු.” අයස්මන්ත පීරිස් අරගෙන ආවේ හිතට පවන් සලන- ගතට සතුට දනවන ආරංචියකි.
“මරුනේ ඩොක්ටර්! ඒ කියන්නේ ගඟ ළඟට නේද?” අපේ චූටි පුතා ජයශංඛත් ඉස්සරහට පැන්නේ එතකොටය.
“හ්ම්! එතනට තමයි. කුඩා කැබලිත්ත දේවාලේ ළඟට. යවමු නේද අයියේ...”

“එහෙනං තේ බඩු තියෙන bag එකයි, ළිප- සාස්පාන් එහෙම තියෙන bag එකයි තියා ගනිමු. බාගුරේ කලපුව ගාවදී අපි නැවතිලා, තේ හදා ගන්න එපැයි...” මමත් අනුමැතිය දුන්නෙමි.

බාගුරේ කලපුව ගාවදී අපි නැවතිලා, තේ හදා ගන්නවනේ... (Foto- පසිඳු බණ්ඩාර)

තනියම බුදු වෙන පුරුද්දක් නැති දොස්තර  මහත්තයා හිච්චිලාටත් ඒ සුබාරංචිය කිව්වේය. කියන පරක්කුවෙන්ම බෑග් වැස්සක් ඇද වැටෙන්නට පටන් ගත්තේය.

“ඔය වැඩෙන් bags නැති වෙන්නත් පුළුවනි. ළමයි... කවුරු හරි අපේ බෑග්ස් ගණන් කරලා වෙනමම ගොඩ ගහනවලා. හිච්චිලා එව්වත් වෙනම තැනකට ගොඩ ගහන්නැයි කියන්න, ගණන් කරල.” සමහර වෙලාවට මං වහන්සේ සාධාරණ ඒකාධිපතියෙකු වෙනවනෙ. එවේලෙත් එහෙමය.
මා විසින්ම, මගේ අතටම ඒකාධිපති බලතල පවරා ගනිමිනි, අපේ දෙන්නෙකුටම ගණනය කිරීම් පැවරුවේ.

“අපේ බෑග්ස් 16යි. වතුර බෝතල්- බාල්දි තුනයි!”

අපේ නඩයේ දහ දෙනෙකුගේ ‘bag අස්වැන්නයි’ ඒ. (හම්බන්තොට අසංගත් ගමනට එනවයි කිව්වත් ආවේ නැත. ඒකත් ජය සිරි මංගලම්ය. එයාත් ආවා නං van එකේ තවත් හිර වෙන්නටය අපට වෙන්නේ. එහෙනං තව bags දෙකක්වත් වැඩි වෙන්නටත් ඉඩ තිබුණේය.)
හිච්චිලාගේ නඩේ 13 දෙනෙකි. එයාලගේ bags කන්ද සමනල කන්දට වඩා චුට්ටක් කුඩාය. අපේ බෑග්ස් කන්දට වඩා ලොකුය.

“මචං! මෙච්චර තොගයක් පටවාගෙන ගිහිල්ල, කුඩා කැබලිත්ත දේවාලේ ළඟින් බාන වැඩේත් කරන්න කියල පිට කෙනෙකුට කියතෑකිද බං?” පීරිස්ට කියැවුණේ ඒ බෑග් කඳු දෙක දැක්කාමය. “අපෙන් කාට හරි ට්‍රැක්ටරේ එනකල් ඉඳලා බෑගුත් පටවාගෙන මඩමේතොටට යන්න වෙයි.”
ස්ව කැමැත්තෙන්ම ඒ කෝච්චියට බෙල්ල දුන්නේ මර්වින්ය. එනිසාය මර්වින්ව තනියම එතැන නවත්තලා අප පිටත් වුණේ!

මේ වතාවේ අපේ චාරිකාවේ foto ගත යුතුය කියලා හැඟීමක් කාටවත් තිබ්බේ නැත. “අපේ පසිඳු කැමරාව ගෙනෙන්නයි හදන්නේ.” දවස්  කීපයක් ඇවිදලා පුරුදු වුණාම, පීරිස් කිව්වේය.

ගෑනු- පිරිමිතීරුවලට අයිති ෆොටෝ තිබුණේ අල්පයකි. (කොට උඩට ගිය ගවීන්, තමීර, නෙවිල්, ප්‍රියන්ත, පසිඳු හා නමී)
“නිදි, මාත් අහන්නමයි හිටියේ. මගේ කැමරාවත් අරං ආවට කමක් නැද්ද?” නමිනං උන්නැහෙත් ඇහුවේ එතකොටය. “උස්සගෙන යන්නෙ මම නෙවෙයිනෙ. තමුන්ගෙ කැමැත්තක්!” මම කීවෙමි.

ඒ උත්තරය අපේ කැමරාකාරයන් දෙන්නාටම වැදිලා වගේය.
කැමරාවලින් සන්නද්ධව පැමිණි නමීත්, පසිඳුත් දෙන්නාම කැමරාවෙන් ‘ගෑනු- පිරිමි- මල්- පලතුරු- සත්තු’ සෙල්ලම කරලාය. ඒකෙනුත් මුල් දෙක; ‘ගෑනු- පිරිමි’ තීරුවලට අයිති ෆොටෝ තිබුණේ අල්පයකි. මල්- කොළ- සත්තු කුලකයේ foto ගොඩකි.

තට්ටය ගාලා- කුඩා රතු රෙද්දක් අන්දවා- නළලෙත්- පපුවෙත් තුන්නූරු සලකුණුවලින් සරසා හිටි (අවුරුදු දෙකක විතර) පුංචි පැංචෙක් ඔකඳ ගල මුඳුනේදී මගේ ඇස් පැහැර ගත්තේය. මං ඒ බට්ටාව නමීට පෙන්නුවේ ‘Foto එකකට හොඳ නේද’ කියා නොකියා කියමිනි. ම්හු!
ඒ හාදයාගේ කැමරාව එවෙලේ වැඩ කළේ නැත.

ගමන ගැන ලියන්නට හිතේ නොතිබුණු හින්දා, මං වහන්සේ ඊට පස්සේ foto ගැනීම ගැන ඒ දෙන්න එක්කම අවාචික සන්නිවේදනයකවත් යෙදුණේ නැත!

ඒත් ඒ ‘නොලියන අදහස’ වෙනස් කරගෙන පෝස්ටුවක්- දෙකක් ලියන්නට කරුණු යෙදුණේය. සුපුරුදු විදිහටම ඒ posts හැඩ කරන්නට foto හොයන්න ගියාමය, අපේ ෆොටෝ සක්විත්තන් දෙන්නාගේ රුචිය, මගේ රුචියට සමපාත නොවන බව මට හරියටම තේරුණේ.

මගේ foto ටේස්ට් එක වෙනස්ය!

ගමනකදී වුණත් මට ඕනෑ කරන්නේ සිදුවීම් වාර්තා කෙරෙන ඒවායි. Post එකේ පළමු කොටස සැරසුවේ ජංගමයන් දෙක-තුනක් අස්සේ හිරවී තිබුණු එවැනි දර්ශන උදව්වට අරංය. ඒත් ඒ චුට්ට ඇතිද?

යෝධ ළිපත් පහු වුණා. මර්වින්ලා තාම නැහැනේ. (Foto- අනුර පල්ලිමුල්ල)

ගුණ යහපත් මිනිස්සුන්ට කරදරයක් වුණාම ශක්‍රයාගේ පාණ්ඩුකම්බල ශෛලාසනය රත් වෙනවාලු; එහි දසුන් එතුමාගේ දිවැසටත් පෙනෙනවාලු. බෝ පැලයක්සේ ගුණ යහපත් මගේ කරදරයත්  Praසන් දිවැසින් දැකලද කොහෙදය. පළමු කොටසට comment එකක් එවමින් ‘නයා’ මෙහෙම කියා තිබිණි.

‘... බුකියෙ අනුර පල්ලෙමුල්ල පාද යාත්‍රාව ගැන දාල තිබ්බ ෆොටෝ ටික බලල මෙතෙන්ට එනකොට මේක. මටත් ඔය ගමන යන්න ආසාවක් තියෙනව නිදිගෙ විස්තර කියෝල, ෆොටෝස් බලල.
ලොකු උනාමවත් යන්න ලැබෙන්නැතැයි. හැක්...’

මට ඒ ඔත්තුව හොඳටෝම ඇතිය. Fb එකට ගියේ ඒ ඇසිල්ලේමය...
මේ තියෙන්නේ!

නාඳුනනවා වුණත්, අනුර පල්ලිමුල්ලලාත් පාද යාත්‍රාවේ ගියේ අපත් එක්කම වගෙය. ඒත් ඒ කැමරාවලට ගොඩක් දේවල් අහුවෙලාය. Posts දෙකක සටහනකුත් එක්කම- ෆොටෝස් සියයකට කිට්ටු ගණනකි. ඒවායින් මගේ රුචියට ගැලපෙන ඒවා මෙහිදීත් දැකීමේ වාසනාව ඔබටත් හිමිය.
ස්තුතියි අනුර පල්ලිමුල්ල සහෘදයාණෙනි!

“යෝධ ළිපත් පහු වුණා. මර්වින්ලා තාම නැහැනේ.” පැයකට වඩා ඇවිදගෙන ගිහිං නැවතුණාම මට කියැවිණි. ඒ නැවතුණේ ෆොටෝ ගහන්නට නෙවේ. පළමු විවේකය ගන්නටය.
“ඌ එයි හලෝ!”
බාගුරේ කලපුව අසල ඉවුරේ නැවතී තේ හදද්දීත් ඒ යක්ෂයා නැත.

චූටි පුතා, ජුලි 22 උදෙන්ම පොල් ගෙඩියක් ගාලා දුන්නාම මං කළේ අග්ගලාවලට පිටි අනා ගැනීමයි.
“දැන්ම නෙවෙයි හලෝ, බාගුරේට ගියාම කමු නේද!” යෝජනාව නෙවිල්ගෙනි.
ඒ අවස්ථාවේ, තුනෙන් දෙහෙක වැඩි කැමැත්තටත් ඉඩ දෙන්නට වුණෙන්, මං බාගුරේදී අග්ගලා ගුලි කළේ තේවලට වතුර උණු වෙන අතරේය.

“නෙවිල්, ඔය තේ බඩු තියෙන බෑග් එකේ සීනි, තේ කොළ, ඉඟුරු, කෝප්ප ඔක්කොම තියෙනවා. ගන්න බලන්න ඉඟුරු කෑල්ලක්....”
“අම්මට සිරි! බලපංකො මචං මෙයාගේ අලුත්ම ක්‍රමේ අපිට පෙන්නන්න තියෙන ආඩම්බරේ! එතකොට මොනවද අනිත් අයගෙ බෑග්වල තියෙන්නේ?”

බරෙන් අඩුයි වුණාට ලොකු ඉඩක් අල්ලනවනේ...

මගේ කාර්ගිල්ස් bag යෝජනාවට කැමැත්ත නොලැබුණත් මං කළේ බෑග්ස් දහයක් අරගෙන ඒමය; ඒවා අංකනය කොට සූදානම් කර ගැනීමය. 19 වෙනිදා සවස බඩු බෙදා- අසුරා තියන්නට නෙවිල් ආවාම වැඩේ වඩාත් පහසු වුණේ එබැවිනි.

“එක එක අංක තියෙන bagවලට දැම්මේ මොනවද කියලා දැන් මට කියන්න.”
“ඒ මොකටද? එහෙම කරන්න නං ආයිත් මේවා එක එක එළියට අදින්න වෙනවනෙ...” නෙවිල් ඇහුවේ පුදුම වෙමිනි.

“දැන් පොඩ්ඩක් කරදර වුණත් නෙවිල්, එහෙම ලියා ගත්තම මං දන්නවා ඒ ඒ බඩු තියෙන්නේ කාගෙ ළඟද කියලා.”
“ඉතිං දැන් එක එක්කෙනාට බෑග්ස් දෙන්නෑනෙ. දෙනකොටම...” නෙවිල් හරස් කපයි.
“මිනිහෝ, ඒවා දෙන වෙලාවට මේ ලැයිස්තුවේ අංකයට ඉස්සරහින් නම ලියා ගන්න විතරයිනෙ තියෙන්නේ.”   

අපේ බෑග 10 ලැයිස්තුවත් මෙතනට ඔබන්නේ කාට හරි පහසුවෙන් වැඩක් ගැනීමට හිතුණොතින් කියලාය.
1- බී ළූණු/ සුදු ළූණු/ පපඩම් බැදුම/ මදුරු කොයිල් පැකට්ටුව
2- වේලකට හාල්/ කොහිල/ වම්බටු/ හීන් නාරං
3- සීනි/ කුරක්කන් පිටි/ අර්තාපල්/ සෝයා මීට්
4- හාල්/ අර්තාපල්/ පිටි කළ පොල් කිරි
5- පාන් පිටි/ පරිප්පු/ අර්තාපල්/ හාල්
6- සුදු හාල්/ පරිප්පු/ ලුණු කැට හා කුඩු
7- හාල්/ පරිප්පු/ මිරිස් තුනපහ/ සබන් හා දත් බෙහෙත්
8- බිමට එලන රෙද්ද/ පොල් තෙල්/ විම්
9- තේ බඩු/ පිඟන් කෝප්ප/ අග්ගලා පිටි/ බිස්කට් ජාති/ මැලේ අච්චාරු 
10- ළිප/ වළන්/ හැඳි/ පිහි/ එළවලු කපන ලෑලි/ හිරමණය/ රම්පෙ කරපිංච/ දැලි රෙදි කෑලි

අපේ දේශපාලකයන්ගෙන් ‘සාධාරණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය’ ඉගෙන නොගන්නා අප මුල් බෑග හතම pack කළේ සමාන බරකින් හිටින්නටය. “අට බරෙන් අඩුයි වුණාට ලොකු ඉඩක් අල්ලනවනේ...”

එහෙව් මනුස්සයා දැන් තනියෙන්. (Foto- නමී)
“නවයත් එහෙමයි. නෙවිල් ඒක ගෙනියනවනේ ගිය සැරේ වගේ...”

“එතකොට මේ සැරෙත් තමුසෙමද වළන් බෑග් එක ගෙනියන්න ගන්නෙ?”
“ඔව්!” මම ජයග්‍රාහී ලීලාවෙන් කිව්වෙමි.
“ඔව්? ආඩම්බරේට ඔව් කිව්වට හලෝ, තමුසෙගෙ ඇඳුම් bag එකත් උස්සන් යන්න වෙන්නෙ අපි කාට හරිනෙ... මහ ලොකුවට බෙදනවා. තමුසෙගෙත් පඩ ෂෝ තමා!”

එහෙම වෙලාවට නං මං තුමා කට ගහගෙන ගිහින් පුරාජේරු කතන්දර කියන්නේ නැත. උජාරුවෙන්  කියන්නට ඕනැන්නේ කරන්නට පුළුවන් දේවල් විතරය.

අතුරු පාරකට හැරුණු නිසා ටිකක් වෙලා ගියත් තවම වතුර රත්වී නැත.

තිස්සමහාරාමයෙන් අපේ ගමනට එක්වුණු ප්‍රියන්ත ඉඟුරු කැබැල්ල පිරිසිදු කළේය. ෂොපින් බෑගයකට දමා තැලුවේය. වතුර සාස්පානටම ඒවා දාන්නදැයි ඇහුවේය. ප්‍රියන්ත ගෙදරක- ගමනක වැඩ කෙරෙන හැටි දන්න පාටය. හොඳ ඉවකින් කටයුතු කරන පාටය.
ප්‍රියන්ත මේ මුළු ගමනේදීම නියම ගමන් සගයෙකු වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැත.

පොලිසියේ රාජකාරී කරන වැඩි දෙනෙකු ළඟ තියෙන බොරු රැස්පොට්; රාජ ඌෂ්ණ එහෙමත් ප්‍රියන්ත ළඟ නැත. පොලිසියේ හැමෝම මෙහෙම අය වෙනවා නං...

“මේ ගමන්ම රොටිත් කමු නේද?”
“මර්වින් කිව්වා රොටි විස්සක් ඇති කියලා... ඒ කඩේ ගෑනු එක්කෙනා තේ හැදිල්ලත් නවත්තලාලු රොටි විස්ස පුච්චල දුන්නේ.”
“එහෙව් මනුස්සයා දැන් තනියෙන් ට්‍රැක්ටරේ එනකල්... බඩගින්නේ ඇත්තේ. මතක ඇතිව එයාට රොටි දෙකක් ලුණුමිරිසත් මැදටම දාලා අරන් තියනවල. මේ අග්ගලා තුනත් එක්කම.”

ඔවුන්ගේ එකම අභිලාෂය දෙවියන්ට ප්‍රණාමය පුදමින්; මේ දුෂ්කර ක්‍රියාවේ යෙදීමය. (Foto- අනුර පල්ලිමුල්ල)

අප බාගුරෙන් පිටත් වෙන තුරුමත් මර්වින්ගෙ ලකුණක් දර්ශනය වුණේ නැත. තුන්මුල්ල බංගලාව, ඉටිකළ කලපුව, යාකල කලපුව හා කුමන විල්ලුව ආදිය පසු කරන තුරුමවත් ඒ ලකුණ දර්ශනය වුණේ නැත.

“කුඩා කැබලිත්තට යනකල්මත් ට්‍රැක්ටරේ ආවේ නැත්තං තමයි කෙළිය වෙන්නේ. මදැයි ගිය ගමන්ම උයාගන්න නේද ලොකූ, ඔයා plan කරං ආවෙ?”

“හා හා කට. මෙහෙදී ඔය වගේ කතා තහනම් කියල කිව්ව මතකද?”

එක අතකින් බලද්දී අපිදු මහ නසරානියෝ වන්නෙමු!
අප පය ඉක්මන් කර යන්නේ ‘හොඳ තැනක් අල්ලා ගන්නට’ය. බලන්නේ අඩුම මහන්සියකින් පාද යාත්‍රාවේ යෙදෙන්නටය. වඩා පහසුව සලසා ගන්නටය.
හැබෑ බැතිමතුන් එහෙම නොවේ. ඔවුන්ගේ එකම අභිලාෂය ‘දෙවියන්ට ප්‍රණාමය පුදමින්; මේ දුෂ්කර ක්‍රියාවේ යෙදීම’ය.

මගේ නිරීක්ෂණය වැරදි වන්නට ඉඩ තිබෙතත්, මගේ අවංක හැඟීම මෙතන ලියා තැබිය යුතුය. බොහෝ සිංහල පාද යාත්‍රාකරුවනට මෙය තවත් challenge එකකි; adventures trip එකකි.

අපේ කෝඩුකාරයාගේ කට වැරැද්ද නොතැකුවා වගේ ලොකු ට්‍රැක්ටරයක් තිතක් සයිස් එකට, සිතිජය හරියෙන් මතු වුණේය. ගොඩැලි පාරේ පිම්මේ එන ට්‍රැක්ටරයේ සද්දේ නම් පොඩි නැත. ටිකෙන් ටික අර තිත ලොකු වෙයි. දෙවියන්ට පිං අයිති වේවා! මර්විනුත් ඒකෙ එනවා පෙනෙයි. “ඔහොමම ඉතිරි ටිකත් යන්න කියන්න.”
ජයා, ගවීන් හෙම පාර අද්දරට දුවගෙන ගියේ ඒ බව මර්වින්ට කියන්නය.

මට හමුවූ ගොඩාක් දත්තයන්ට අනුව කුමන පිවිසුමේ සිට කුඩා කැබලිත්ත දේවාලයට දුර කිලෝ මීටර් 23කියි කියැවිණි. (ඒ වුණත් මෙදා සැරේ අපේ තමිර හිතවතා අතේ බැඳගෙන ගිය ඔරලෝසුව කියන්නේ එදින අපි කිලෝ මීටර් 26ක් ඇවිදලා තිබණු විත්තියයි.) මර්වින් ඒ දුර ගෙව්වේ ට්‍රැක්ටරයක නැඟීගෙන අප දෙගොල්ලගෙම බඩු මලු පරෙස්සම් කරගෙන එමින්ය.
“... ඔව් බං, ට්‍රැක්ටරේ එලෙව්වේ ට්‍රැකර් කෙනෙක්. ආයි අපිත් පිටිපස්සේ ඉන්නවයි කියලා කිසි ගාණක් නෑ. පිඹගෙන ආවා! මාත් පයින්ම ආව නං සැපයි කියල හිතුණා මචං.” මර්වින් රොටි දෙක කන අතරේය; කිව්වේ.

තට්ටයාමහතා මව්බිම වටා සයිකලයෙන් ගිය විස්තරේ...
ඒ විදිහට අපේ බඩු මලු පරෙස්සමෙන් කුඩා කැබිලිත්ත තෙක් ගෙනෙන්නට උදව් වීමෙන් මර්වින්ට ගමනේ මුල් කිලෝ මීටර් 23/ 26, අපි කට්ටියත් එක්ක එන්නට බැරි වුණේය. ඒත් ඒ හාදයා අපේ නඩය වෙනුවෙන්; අප දහ දෙනා වෙනුවෙන් කළේ විශිෂ්ට කැප කිරීමකි.

අවුරුදු 44කට කිට්ටු කාලයක් තිස්සේ ඇසුරු කරන මගේ ඒ සහෝදර හිතවතාගෙ කැප කිරීම ගැන ලියද්දී මට මතක් වුණේ තට්ටයාගේ කොළම blog අඩවියයි.

දෙන්නෙකුගෙ නඩයක චාරිකාවක් ගැනය, මේ දවස්වල ‘තට්ටයා’ මහතා ‘මව්බිම වටා සයිකලයෙන්’ පෝස්ටුවල ලියන්නේ. ඒකෙ 3 කොටසේ comments තීරුවේ තිබ්බ දෙයක් මේ.

Anonymous August 1, 2022 at 10:54 PM

කතාවේ ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම ආශාවෙන් කියවුවා, මටත් යන්න ආශාව ඇති වුණා, ඊර්ෂ්‍යාවක් ද ඇති වුණා ඔබ ගැන, මා සමඟ පාපැදියෙන් ගමන් කිරීමට ඔබේ මිතුරා මෙන් මිතුරෙක් මාහට නොසිටීම දුකක් නමුත් මා තනියම ගමනේ යාමට තීරණය කලා, හැමදාම පරිස්සමෙන් ඔබගේ ගමන යන්න හැකි වේවා යැයි පතමි.

ලක්ශාන් - විල්වත්ත’ගෙ ඒ රසික අදහසට තට්ටයා මහත්තයා මෙහෙමයි උත්තර දීලා තිබ්බේ.

Thattayaa August 2, 2022 at 5:55 AM

"තමා හට හොඳ මිතුරෙකු ලබා ගැනීමේ පහසුම මග වනුයේ; තමා වෙනත් අයෙකු හට හොඳ මිතුරෙකු වීමය!' කියා මා අසා ඇත! ඒ නිසා ඔබට හොඳ මිතුරෙකු සොයා ගැනීම එතරම් අපහසු කාරනයක් නොවනු ඇතැයි මා සිතමි.

ඔබ මගේ "ගඟක් දිගේ ගිය ගමනක්" ලිපි පෙල කියෙව්වා නම් ඔබට තේරේවි අප අපගේ අරමුණ කරා යාමට සූදානම් වූ විට ඊට ගැලපෙන අය ලැබෙන බවත්, ලැබුනු අය සීයට සීයක්ම නොගැලපුනත් අවම එකඟත්වය මත තමාගේ අරමුණ පොදු අරමුණ කරගෙන එය සාක්ෂාත් කරගත හැකි බවත්.

මම ඕනෑම ගමනක් පිටත් වීමට පෙර මාගේ කණ්ඩායමේ අන් සාමාජිකයින්හට පවසන අවසාන වැකිය වනුයේ "මම මග මැරුණත් ඔයාලා ගමන යන්නෝන!" කියලා. ඉන් වි‍යංගාර්ථයෙන් කියැවෙන්නේ "මචං උඹ මලත් මම මගේ ගමන යනවා!" කියන එක ඒ අයටත් තේරෙණවා ඇති.

ගමන අවසාන වන විට එක්කෝ ඔබට හොඳ යාළුවෙක් ලැබී තියේවි. නැතිනම්... (සංජය රණවකගේ නිර්මාණයකි) 

මෙවන් ගමන්වලදී ගමන පිටත් වීමට පෙර තියෙන සුහදත්වය ඒ ආකාරයෙන්ම මුළු ගමන පුරාම තියේවි හෝ තිබේ කියා ඔබ සිතන්න එපා. (විශේෂයෙන් මාත් සමග ගමන් ගිය බොහෝ අය දන්නවා මම ඉක්මන් කේන්ති කාරයෙකු හා ඉක්මණින් තීන්දු තීරණ ගන්නා අයෙක් බව!)

මහවැළියේ කිලෝමීටර 72ක් දින දෙකක් පුරා මහවනය මැද යාත්‍රා කරන්නේ මමත් මගේ පුත්‍රයාත් හැරුණු කොට ගෙන පසු කාලීනව හඳුන ගන්නා තෙශාන්ත, "ලක්දසුන්" ෆෝරම් එකෙන් හඳුන ගන්නා පසිඳු, ඊට පෙර දින දෙකකට වඩා මුණ ගැසී නොමැති ධම්මික, ගමන පිටත් වන දින උදෑසන වනතෙක් කිසි දිනෙක නමවත් අසා නොමැති වනජීවියේ මෛත්‍රීත්!

ඒ නිසා ගමනක් යන්න හොඳ යාළුවෙක් හොයන්නට මහන්සි වෙන්න එපා!
වැඩේට කැමති එකෙක් හොයා ගන්න!
ඌට වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා සොයා බලන්න!!
ගමන පිටත් වෙන්න!!!

ගමන අවසාන වන විට එක්කෝ ඔබට හොඳ යාළුවෙක් ලැබී තියේවි. නැතිනම් ජීවිත කාලයටම හොඳ පාඩමක් ලැබී තියේවි....’

තට්ටයා මහත්තයෝ, තමුන්නාන්සේට තවමත් හොඳ පාඩමක් ඉගෙන ගන්නට ලැබිලා නැති පාටය. අපට නම් හොඳ-හොඳ අප්‍රසන්න පාඩම් රැසක්ම ඉගෙන ගන්නට ලැබී තිබේ. එනිසාම පාද යාත්‍රා වැනි දුෂ්කර; දිගු ගමනක් යන කණ්ඩායමකට සගයන් තෝරා ගැනීමේදී risks ගන්නට අකැමතිය! එකම වළට දෙපාර වැටෙන්න ඕනිය?
ඒත් ඔබේ සියලු අදහස් චාරිකාවල යෙදෙන්නන්ට පලදායී වන බැවිනි, මෙලෙස උපුටා දැක්වූයේ.

මර්වින් රොටි වළඳන අතරේ වතුර පැහුණේය. “තේද කෝපිද?” වඩා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙමින් මම ඇසුවෙමි. එහෙම නැතුව හොඳ නැත.
ජනතා ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වෙන්නට බැරි වුණු දේශපාලන නායකයෙක්- අනුන්ගේ අරගලයකට පිං සිදු වෙන්නට රටේ පළමු පුරවැසියා බවට පත්වී, දැන් රටේ පරජාතන්තරේ ආරස්සා කරන කාලයේ, අපිත් එහෙම නොවී බැහැ නෙව...

හිච්චිලගේ පාද යාත්‍රා නඩය...

තේ- කෝපි ප්‍රශ්නවලදී හැම විටම ඉස්සරහට පැනලා උත්තර දෙන්නෙ අයස්මන්තයි. “තේ!”

හිච්චිලා නඩය හිටියෙත් අපට ගොඩක් කිට්ටුවෙනි. “ඉන්දික, ලොකු ජෝගුවක් එවනවා නං මම ඔයාලටත් තේ ටිකක් එවන්නං.”

“නියමයි මාමේ! හිරූ, ඉක්මන් කරලා මේ ජෝගුව මාමට ගෙනිහිං දීපං... මාමේ, අපි මාමලටත් එක්ක මෑ කරල් උයලා පපඩම් බදිනවා.”
“එහෙනං මම අල කරියකුයි, පොල් සම්බෝලෙකුයි හදන්නං ඔයාලටත් එක්ක.”

ඒ අතරේම කවුරුන්දෝ සද්දෙන් පණිවිඩයක් කියාගෙන යයි. ‘අද මෙහෙට්ට ලයිට් නැතිලු!’
අම්මට සිරි. එහෙනං අඳුරු වැටෙන්නට කලින් උයා ගන්නත්, කන්නත් සිද්ද වෙයි.

“මිස්ටර් අනුරසිරි, එහෙනං උයන වැඩේට දෙතුන් දෙනෙක් උදව් වෙන්න නැවතිලා, අනිත් අයට ගිහින් නාල එන්න කියන්න. නැත්තං අපි උයල ඉවර වෙනකල් ඔයාලත් මෙතැනම හිටියොත් රිලවුන්ගෙන් කෑම ටික පරෙස්සම් කර ගන්න කවුරුවත් නැතිව යයි.”
විනාඩි පහක් යන්නටත් කලින්- ප්‍රියන්තත්, ජයාත්, නමීත් ඉතිරි වෙද්දී අනිත් හයදෙනා වතුරට බහින්නට සූදානම්ය! ඒ අස්සේ...

“නිමල් අංකල්... මොකක්ද ටොයිලට් එකට වතුර ගෙනියන්න ගන්නෙ?”
මම හිනාව වසං කරගෙනය කතා කළේ. “ඇයි, කෝ අර ලීටර් විස්සේ ප්ලාස්ටික් බකට් එක?”

උවමනා කරන දේවලින් කුඩා ප්ලාස්ටික් බාල්දි දෙකක් විතරය කාට හරි ගෙනෙන්නැයි පැවරුවේ. 20 වෙනිදා උදේ වෙනකල්වත් කාගෙන්වත් උත්තර ලැබුණේ නැත. දවාලේ මගෙන් රතු නිවේදනයක්! ඒකට පළමු හා එකම පිළිතුර නෙවිල්ගෙන්. ‘මං ගේන්නං’.
ඒ යක්ෂ පැටියා අරං ඇවිත් තිබ්බේ ලීටර් විස්සේ ලොකු bucket එකකි.

“මොකාද හලෝ ඕකට වතුර පුරෝගෙන උස්සං යන්නෙ?”
“කැලේට යනකොට තව දෙන්නෙක්ව එක්කං යන්න වෙයි. එතකොට සත්තු එන්නෙත් නැහැනෙ.”
“නෑ යකෝ, ටොයිලට් ගිය ගමන්ම නාගෙනත් එන්න කියමු!” එවෙලේ කියැවුණු සමහර කතන්දර උපද්දන්නේ ‘බීභත්ස්‍ය රසය’ නිසා ඒවා මෙතැන නොලියන්නෙමි!

ඔයේ කිඹුල්ලුය. බැතිමතුන්ට ස්නානය කරන්නට ආරක්‍ෂිත කොටහක් නාවික හමුදාවෙන් කණු සිටුවා- ලණු ඇද...

විහිළුවලින් ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැත. මේ ප්‍රශ්නය මතුවෙන බව දන්නා නිසාමය, ප්‍රියන්තලගෙ ගෙදරින් ඊයේ දවල්ට කෑම දමාගෙන ආ බකට්ස් තුනම ආපහු නොයැව්වේ. දැන් තවත් ප්‍රශ්නයකි. ඒ බකට්ස් දෙකක්ම එක පාටය; එකම sizeය.

“අරයට හදිසියි මිස්ටර් දිසානායක. පේනවද ඇඹරෙන ලස්සන.”
“එහෙනං මිස්ටර් බෝගහවත්ත, ඔය කැලේට ගෙනියන බකට් එකේ අණ්ඩට මෙන්න මේ රෙදි පටි කෑල්ල ගැට ගහන්න. ගැට ගහලා විතරක් මදි. කට්ටියටම ඒක කියන්නත් වෙයි.” අපරාදේ කියන්නට බැරිය. තමීර නියමාකාරයෙන්ම ඒ රාජකාරිය ඉටු කළේය.

‘අරයා’ගෙ නම අවශ්‍ය නැත.
ඒත් ඒ හාදයාට පාද යාත්‍රාවේදී තිබුණු ලොකුම ප්‍රශ්නය ඒකය. ගෙදරදී කොහොමද මන්දා, මේ ගමනෙදී නම් සැරෙන් සැරේ අකුලකට රිංගන්නට සූදානම් පිටය, ඒ හාදයා ගමනේ යෙදුණේ...

කොහොමෙන් හරි උයා-පිහා ඉවරවී කුඹුක්කන් ඔයට බහින්නට ලැහැස්ති වුණාමය, නෑම එපා වුණේ.

හිතෙන හිතෙන තැනින් ඔයට බහින්නට කිසිවෙකුටත් අවසර නැත. ඔයේ කිඹුල්ලුය. බැතිමතුන්ට ස්නානය කරන්නට ආරක්‍ෂිත කොටහක් නාවික හමුදාවෙන් කණු සිටුවා- ලණු ඇද වෙන්කොට තිබේ. නාවික සෙබළුන් කීප දෙනෙකුත් ඉවුරේ සෝදිසියෙන් සිටින්නේ අපේ ආරක්ෂාවටය.
ඔයට බහින්නටත්- ආපහු ගොඩ එන්නටත් වෙන්නේ අඩි බාගයක් විතර මඩේ එරෙමිනි. ඒ මඩත් මිනිරන් පාටය; මෘදුය; ලිස්සන සුලුය!

ස්කන්ධ ස්වාමිස්වච්චානන්ද, ස්වාමිනාථ, ස්වාමු, සනත් කුමාර, සරවනභවන්, සරවනභව, සරවනමුත්තුසවදක්, සිංහ, සුභ, සුභ්‍රමණ්‍ය, සුභ්‍රහ්මාණ්‍ය සවත් වගේ නම් 84කින් හැඳින්වෙන කතරගම දෙයි හාමුදුරුවොත් අපේ පාලකයන් වගෙය. තමන්ගේ අනුගාමිකයන් විඳින ගැහැට; එයාලා විඳින කරදර උන්නාන්සේගෙ දිව්‍ය නේත්තරාවලටත් නොපෙනෙනවාවත්ද?

ඔවුන්ගේ එකම අභිප්‍රාව මෙතැනින්ම ඔයෙන් එගොඩ වීමයි. ඒ කතරගම දෙවියන් වහන්සේත් ඔයෙන් එගොඩ වූයේ මෙතැනින් බව...

“ඇත්තමයි නිමල් අයියේ, එක එක දේවල්වලට මෙච්චර සල්ලි වියදම් කරන රටේ මේ ඉවුරු දෙකට වැලි කොට්ට ටිකක් දම්මවන්නෙ නැති හැටි...” පීරිස් කියන්නේ පංකාදු අදහසකි. “එතකොට ගෑනු අයටත් කරදරයක් නැතිව ඔයට බැහැලා නාගන්න පුළුවන් වෙනවා. අනෙක මෙතැනින්ම එගොඩ වෙන්නත් පුළුවන් වෙනවා.”

ඇත්තය! එයින් දමිළ බැතිමතුන්ගේ දැවෙන ප්‍රශ්නයකට විසඳුමකුත් ලැබෙයි.

ඔවුන්ගේ එකම අභිප්‍රාව මෙතැනින්ම ඔයෙන් එගොඩ වීමයි.

ඒ කතරගම දෙවියන් වහන්සේත් ඔයෙන් එගොඩ වූයේ මෙතැනින් බව ඔවුන් අදහන නිසාවෙනි. රන් ඔරුවකින් ඔකඳ වෙරළ දක්වා පැමිණි එතුමන්, එතන සිට කතරගම දක්වා ගමන් කළ මාර්ගය ඔස්සේ තමනුත් ගමන් කරන බවයි, තොරතුරු දන්නා මේ බැතිමතුන් කියන්නේ.

අප වැන්නවුන් නම් මෙතැනින්ම එගොඩ වෙන්නට බලන්නේ, එයින් කිලෝ මීටර් 3ක්- තුනහමාරක් දුර අඩු වෙන බැවිනි. ළූණු බිකත් බඩටය කියන්නේ ඔහොම දේවල්වලටය.

ඒ කොයි හැටි වෙතත් මට වතුරට බහින්නටත්, ගොඩ එන්නටත් යුද්ධයක් කරන්නට වුණේය. අනේ, එතැනදී සද් භාවයෙන්ම මට උදව් කරන්නට ආවේ නමීය. “නිදි, අත දෙන්න... මම අල්ල ගන්නං!”

දැන් ඒ හාදයා නැති තැන හින්දා කියන්නට පුළුවනිය. මගේ උසටම වගේ ඉන්න; කඳ-බඩෙන් මටත් වඩා කේඩෑරි එහෙව් පඟර නැට්ටෙකුට මාව වත්තං කර ගත හැකි වෙයියෑ?

මං උදව් ගත්තේ (උස හරි තියෙන) ප්‍රියන්තගෙන් හා හරි හතර රියන් දෙතුන් දෙනෙකුගෙනි.
නෑවාට පස්සේ ඇඟට අලුත් පණක් එයි.

රෑට කාලා ඉවර කරන්නටත් කලින් ඉන්දික මාව හොයාගෙන එයි.
“මාමේ, උදේ හතරටවත් නැඟිටින්න ඕනි.”

“හතරට?”
“ඔව්වොව්! එ..හෙ..ම නැතිව බෑ. අපේ බානි ගිහිං නේවි එකේ මහත්තයෙක් එක්ක කතා කරගෙන ආවා. හෙට උදේට මෙතැනින් එගොඩ වෙන්න දෙන්නෑලු. අපි පාන්දර පහ වෙද්දී පිටත් වෙන්න කතා කර ගත්තා. මාමලාගේ බෑගුත් එගොඩට දමා ගමු එකතු වෙලා. මං මාමවත් මෙතැනින්ම එගොඩ කරන්නං...” ඉන්දික කියාගෙන යයි.

ඔහොම වෙලාවට කළ යුතු ගුරුකමක් මට මතක් වුණේ... (Foto- නමී)
“අනේ මංදා...”
“අනේ මංදා කියන්නෙ මාමේ?”

කලින් දවසේ රාත්තිරියේත් මං වහන්සේ නින්දට ගියේ නොමනාපයෙනි. උදෙන් පිබිදෙන්නට තිබියදීත් ඊයේ රෑ නෙවිල්ලා ඕමි ගහන්නට ගත්තෝය. ඒ යක්කු නිඳි මරන්නට කැමතිය. පාන්දරින් ඇහැරෙන්නට අකැමතිය. ඉතිං, ජාමයක් වෙනකල් නින්දට නොගිය නෙවිල් අද උදෙත් නැඟිට්ටේ අන්තිමටය. ඒවා දැක්කම රත් වෙන ලේ වර්ගයකි මට තියෙන්නේ....

පහුගිය තුන් වතාවෙමත් අපේ කට්ටියට කරන්නට බැරි වුණේ හිමිදිරියේම ගමන පටන් ගැන්මයි. පළමු ගමනේදී එයාලා පරක්කු වුණු නිසා, කේන්තියෙන් පිපිරෙමින් මං විතරක් තනියෙන් පිටත්වී පැය ගණනාවක්ම ගමනේ යෙදුණු හැටිත් මතක නිසා....

ඔහොම වෙලාවට කළ යුතු ගුරුකමක් මට මතක් වුණේ එතකොටය. සමහර වෙලාවට ‘ප්‍රශ්නය විසඳීම’ වෙනින් කෙනෙකුට පැවරිය යුතුය!

“ඉන්දික... තරහ නැතුව ඔය විත්තිය දොස්තර මහත්තයට කියන්නකො!”

මා කර දුන් ගුරුකමක් වැරැදුණේ නැත! පෙනුණේ නං එහෙමය.
“ළමයි, අපි උදේ පහ වෙද්දී පිටත් වෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න වෙනවා. පහට!” දොස්තර මහත්තයා ඇලවී හිටින ගමන්ම නිවේදනය කළේය.

“එතකොට අද අපේ ඕමිය?”

“ඇයි යකෝ, ගිනි ගොඩේ එළියෙන්ද තමුසෙලා ඕමි ගහන්නේ...” දෙවියන්ගේ අඩවියක වුණත් යකාටත් තැනක් තිබේ....

Friday, August 5, 2022

සුප්පා දේවිගේ බඩේ මයිල් - දහවෙනි කොටස

“ඔය කිව්වේ.... පේනවද එස් මහත්තයෝ- වෙලාවකට අපේ එකාගේ මොළේ වැඩ කරන්නෙ නැතිම තරං...” එස් අයියාට එහෙම කියලා අපේ තාත්තා පරුෂාවාචා සිල් පදය කඩන්නට පටන් ගත්තේය. “... යකෝ ගොන් බූරුවෝ- හැම තැනම බොරුවත් ටිකක් හරි තියෙනවා මෝලෝ!”

එහෙම කියමිනි, මේ posts මාලාවේ නවවෙනි කොටස හමාර කළේ.

හැම තැනම බොරුව විතරක් නොවේ; හොරකමත් රජයන රටකය අද නම් අප ඉන්නේ!

‘හැම තැනම බොරුව විතරක් නොවේ; හොරකමත් රජයන රටක’ය අද නම් අප ඉන්නේ!

‘පුත්තලම ගල්අඟුරු බලාගාරය සහ හම්බන්තොට වරාය ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ලබා ගෙන ඇති රුපියල් කෝටි විසි අටදහසකට අධික විදේශ ණය රජයේ කිසිදු මූල්‍ය ප්‍රකාශනයකට ඇතුළත්ව නැතැයි අනාවරණය වී තිබේ.
පුත්තලම ගල්අඟුරු බලාගාරය අදියර 1 සඳහා ලබා ගත් රුපියල් කෝටි දෙදහස් දෙසිය හතරක් ද
, අදියර 2 වෙනුවෙන් ලබාගෙන ඇති රුපියල් කෝටි දහදහස් පන්සිය අනූ හතක් ද මේ අතර ඇති බව පැවසේ.

එමෙන්ම හම්බන්තොට වරාය අදියර 1 සඳහා ලබාගෙන ඇති රුපියල් කෝටි එක්දහස් හයසිය හැත්තෑ හයක් ද අදියර 2 වෙනුවෙන් ලබාගෙන තිබෙන රුපියල් කෝටි දොළොස් දහස් තුන්සිය හැත්තෑ හයක් ද මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට ඇතුළත්ව නැත. තව ද එම වරාය පළමු අදියරේ අතිරේක වැඩ වෙනුවෙන් ලබා ගත් රුපියල් කෝටි දෙදහස් හැත්තෑ අටක් ද ඒ අතර වෙයි...

... මේ බව අනාවරණය වන්නේ විගණකාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන වාර්තාවකිනි....

මෙසේ ලේඛනගත නොවූ ණය මුදල් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනපතිව සිටි සමයේ ගත් ණය බවද අනාවරණය වේ....’

අපි ‘සිංහබාහු’ සමරු කලාපය අච්චු ගහන්නට සූදානං වෙද්දියි, අපේ ඇත්ත තත්ත්වෙත් ‘අනාවරණය’ වුණේ. “රංජි, එක එක්කෙනාට විකුණන්න දීලා තියෙන ටිකට් පොත් එකතු කර ගන්න පටන් ගනිං. ඒවා පිළිවෙලට ලියන්නත් ඕනෑ... එස් මහත්තයාට පෙන්නන්න එපැයි. ඒකනෙ අපේ යුතුකම... බලනවටම නොවුණත්...” අපේ තාත්තා මට කිව්වේය.

එහෙම ලැයිස්තුවක් හරි ගැස්සුවාමය දැන ගත්තේ, ගොඩාරියක් ටිකට් පොත්වලින් විකිණී තිබ්බේ එක බැගින් විතරක් බව.

එදාට නාට්ටිය බලන්න මිනිස්සුත්...

“සල්ලි නැතිවා විතරක් නෙවෙයි බං, එදාට නාට්ටිය බලන්න මිනිස්සුත් එන එකක් නෑ. ඒකුන් ඔය එක ටිකට් එක ගාණේ අරං තියෙන්නෙත්- නිකම්ම ටිකට් පොත ආපහු දෙන්න බැරිකමට...” අපේ තාත්තා හොඳටම පරාජිතයෙකු වෙලාය.

ඒත් අපට තිබුණු එකම සැනසිල්ල වුණේ එස් අයියාගේ උපේක්ෂා සහගත ආකල්පයයි.
“ගණන් ගන්න එපා නිමල්ල තාත්තේ. ලෙස්ටර් මහත්තයා 56 ‘රේඛාව’ හැදුවාමත් මිනිස්සු පොර කකා ඇවිත් බැලුවයැ? අපි කරන වැඩේ හරියටම කරමුකෝ.”

දැනුයි මතක් වෙන්නේ. එදා එස් අයියා කිව්වෙත් මෑත අතීතයේ දවසක අයස්මන්ත දොස්තර මහත්තයා කියූ දේ වගේම දහමකි!

මගේ අදහසේ හැටියට ඉකොනොමැට්ටාත් කරන වැඩේ හරියටම කරන කෙනෙකි. ‘ඉකොනොමැට්ටාගේ කොලම’ කියවීමෙන් මං වහන්සේ නං බොහොමයක් ආර්ථික කරුණු ගැන දැනුවත් වෙනවාය. අද උදේ ‘ඉකොනෝ’ගෙ ‘හොර පාරෙන් රටින් පන්නන සල්ලි’ post එක කියෙව්වාම මගේ ඇඟ නං හිරි වැටීගෙන ගියේය! මයිල් ඉස්මයිල් වීගෙන ගියෝය!!

මෙන්න ඒ ලියවිල්ලෙන් ටිකක්:
‘... ඔය වසර 15 සමස්තයක් ලෙස ගත්තොත්
, ධන හා සෘණ අගයයන් දෙවර්ගයම තිබුණත්, වැඩිපුර තියෙන්නේ සෘණ අගයයන් කියන එක පේනවනේ. ඒ කියන්නේ රටට ආපු විදේශ විණිමය ප්‍රමාණයෙන් යම් කොටසකට වෙච්ච දෙයක් නැහැ. ඒ සල්ලි නීති විරෝධී ලෙස රටින් පිටට ගියා කියන එක එයින් අනිවාර්යයෙන් අදහස් වන්නේ නැහැ. එක්කෝ නීති විරෝධී ලෙස රටින් එළියට ගියා. නැත්නම් රට ඇතුළේම කා අතේ හෝ දැනටත් තියෙනවා. එහෙම රට ඇතුළේ තිබුණත් මේ සල්ලි පහසුවෙන් රටින් පන්නන්න පුළුවන් නිසා ඔය දෙකේ වැඩි වෙනසකුත් නැහැ.

මේ විදිහට පසුගිය වසර 15 තුළ අවිධිමත් වෙළඳපොළ හරහා සම්ප්‍රේෂණය වී තිබෙන විදේශ විණිමය ප්‍රමාණයේ ශුද්ධ අගය ඩොලර් බිලියන 3ක් පමණ. ඒ කියන්නේ, ඇස්තමේන්තු නිවැරදි නම්, සාමාන්‍ය වශයෙන් වසරකට ඩොලර් මිලියන 200ක් පමණ අවිධිමත් වෙළඳපොළ හරහා රටින් පිට වී තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඇස්තමේන්තුවල එපමණ වරදක් තිබෙනවා...’

ඩඩ්ලි මහත්තයා මිය යන විට ඔහු සන්තකව තිබ්බේ...

දැන් කාලෙ අපි කතා කරන්නේ ඩොලර් මිලියන ගණන්වල පාඩු ගැන. එදා දිසානායක හේවගේ ගුණපාල උන්නැහේ විස්සෝප වුණේ එස් අයියාගේ රුපියල් දාහක්- දෙදාහක් ගැන.
අනේ කාලේ - වනේ වාසේ!

“ඒ වුණාට මහත්තයෝ, මහත්තයා දැනටමත් රුපියල් දාහක් හමාරක් වියදම් කරලා ඉවරයිනේ- අපිව විස්වාස කරලා. අපේ සල්ලියක් නොවෙන බව ඇත්ත. ඒත් මහත්තයො... අපෙත් යුතුකමක් තියෙනවනේ, මහත්තයට අතින් පාඩුවක් නොවෙන්න කටයුතු කරන්න.
නොදන්න දෙමළෙට ගිහිල්ලා වරිගෙ නහ ගත්ත වගෙ වැඩක් තමයි අපටත් වෙන්නේ. පාරක් පාරක් ගානේ ගිහින් හරි ටිකට් ටිකක් විකුණගන්නවත් කාලයක් තිබ්බ නං... කොහෙද? නාට්ටිය පෙන්නන දවසත් කට ළඟටම ඇවිල්ලනේ...” තාත්තා ඇඬුවේ නැති ටික විතරකි.

ඒත්, අඬන්නට ඉන්නා මිනිහගේ ඇහැට ඇඟිල්ලෙන් ඇන්නා වගේ වැඩක් සිද්ද වුණේ ඒ අතරෙදීය!

ශ්‍රී ලංකාවේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය තෙවතාවක් ඉසිළූ ඩඩ්ලි ෂෙල්ටන් සේනානායක මහත්තයා 1973 අප්‍රේල් 13 වෙනිදා අභාවප්‍රාප්ත වුණේය.

එතකොට අපේ රටේ දේශපාලන භූමිය තුට්ටු දෙකේ කසිප්පු මුදලාලිලාට, හොර ජාවාරම්කාරයන්ට, හැදිච්චකමක් ගෑවිලාවත් නැති උදවියට ඇරුණු තෝතැන්නක් වුණේ නැත. එහෙම එවුන් හිතේ හැටියට හිටි පිනුම්; බඩ පිනුම්; බල්ටි ගහන්නේ- ඩෙඟා නටන්නේ- ගරු නම්බු ලබන්නේ අද කාලයේය.
පක්ෂ - විපක්ෂ වගේ පිල්වලට බෙදිලා හිටින බව අපට පෙන්වමින්
එක-එකා රැක ගන්නේ; රැකෙන්නේ  අද කාලයේය.
ඒ යුගයේදීත් අවස්ථාවාදීන්, විලි ලජ්ජා නැතියවුන් හිටි බව හැබෑය. හැබැයි ඉතා අඩුවෙනි.
එකල දේශපාලනය කළ අය අතරින් ඩඩ්ලි මහත්තයා අහිංසකයෙක්; අවංකයෙක් වූ බව විරුද්ධවාදීන් පවා පිළිගත් ඇත්තක් වුණේය.

සමහර දවසක් අපේ මතකයේ රැඳෙන්නේ පුදුමාකාර විදියටය. එහෙම වෙන්නේ නිකම්මත්...

මගේ මතකය නිවැරදි නම්, ඩඩ්ලි මහතා මිය යන විට ඔහුගේ බැංකු ගිණුමේ තිබුණැයි කියන්නේ රුපියල් දෙසිය හැත්තෑ ගණනක් විතරය!

“ඒ උත්තමයගෙ අන්තිම හුස්ම ටික ගියෙත් අපට සහනයක් සලස්සලා!” අපේ තාත්තා සුසුමක් හෙළමින් කිව්වේය. “රංජි, ඉක්මනට ලියාපං බලන්න පුංචි ප්‍රවුර්ත්තියක්. ඩඩ්ලි මහත්තයාගේ අවමංගල්‍යය නිසා අපේ සිංහබාහු නාට්‍යය පෙන්නන එක කල් දානවයි කියලා...”

“ලියලා...?”
“ලියල ඉවර වෙලා, ඒකත් අරං දැන්මම පලයං සිසිර කුමාර මාණික්කාරච්චි මහත්තය හම්බ වෙන්න. ඒ මහත්තයට කියපං, මේ ප්‍රවුර්ත්තිය ‘දිනමිණේ’ දාලා දෙන්නය කියලා.... බැරි නං ජනතා පත්තරේ හරි....”

ඒ රාජකාරිය කෙරෙන අල්ල-පනල්ලේ එස් අයියාත් කෑගල්ලේ හිට ඉක්මනින්ම ආපහු ඇවිදින්ය. “නාට්යය පෙන්නිල්ල කල් දැම්මයි කියල පත්තරේ නොවැටුණත් කමක් නෑ, නිමල්. බෝඩ් එකක් ඇඳලා ලුමිබිණියේ ඉස්සරහින් තියන්න ඕනි! එතකොට හරි!!” එස් අයියා කිව්වේය.
එදා ඒ බෝඩ් එකත් අරං මගෙත්තෙක්ක ලුම්බිණියට යන්නට ආවේ, අවුරුදුත් අරගෙන අපේ ගෙදරට ඇවිත් හිටි සංජේය.

එදාය කිව්වේ 1973 අප්‍රේල් 17 වෙනිදාටය!

සමහර දවසක් අපේ මතකයේ රැඳෙන්නේ පුදුමාකාර විදියටය. එහෙම වෙන්නේ නිකම්මත් නොවේ.
දෛව අංකයේ බලපෑමත් ඊට හේතු වෙනවා යැයි, මනහර සඟරාවෙන් කියවලා හිටි මං වහන්සේ කළේ- ඒ දවසේ අංක ටික එක අංකයක් සිටිනතුරු එකට එකතු කර බැලීමයි.
1+9+7+3+4+1+7=32, 3+2=5! හරි නේන්නං. මගේ දෛව අංකයත් 5 ය.
ඒ දෛවෝපගත දවසේ; අප්‍රේල් දාහත් වෙනිදා මගේ ගිරහයෙක් මාරු වුණා වෙන්නෝනිය.

කෙනෙකුගේ දෛව අංකය විදිහට ගැනෙන්නේ, එයාගේ උපන් දිනයේ අංක ටිකේ එකතුවයි! සමහර රටවල ඒ අංකය අනුව පලාපල හා චරිත ස්වභාවය පවා විග්‍රහකොට කියනු ලැබෙයි.

අද නං ඔයාට ලේසියෙන් යන්න දෙන්නෑ!කියලා කොඳුරා කිව්වේය. එහෙම කිව්වෙත් කෙඳිරිලි හඬිනි.
(දෛව අංකය කොහොම වෙතත්, අප්‍රේල් 17 මට තවත් වැදගත් දිනයක් වුණේ ඊට අවුරුදු තුනකට පස්සෙය. අපේ තාත්තා ගෙල වැල ලාගෙන සිය දිවි නසා ගත්තේ 1976 අප්‍රේල් 17 වෙනිදාය. ඒ ඇබැද්දිය වෙද්දී අපි හිටියේ සමනොළ කන්ද මුඳුනේ ඉර සේවය බලමිනි!) 

ලුම්බිණි රඟහලට ඇතුළු වෙන තැන කොරිඩෝවේ, අපේ නාට්‍ය දර්ශනය කල් දමන ලද බව කියවෙන බෝඩ් එක තියලා හැරෙනවාත් එක්කම, සංජේ මට හොර බැල්මක් දැම්මේය. ‘අද නං ඔයාට ලේසියෙන් යන්න දෙන්නෑ!’ කියලා කොඳුරා කිව්වේය. එහෙම කිව්වෙත් කෙඳිරිලි හඬිනි.
“ඇයි, කොඳුරන්නේ? කාටවත් ඇහෙයි කියල බයේද... මෙහෙ මාර පාළුයිනෙ.” මට කියැවිණි.

“අද අපේ බෝඩිමත් පාළුයි. රංචාගොඩලත් තවම ඇවිත් නෑ. වෙන එවුනුත් නෑ. වටේ ගෙවල්වලත් මිනිස්සු අඩුයි ගම්වලට ගිහින්. අපි දෙන්නට...”
“පිස්සුද සංජේ? තාත්තා අහයි, මොකද පරක්කු වුණේ කියලා.”
“අද බස් දුවන්නෙ යලට මහට කියල ඔයාලගෙ තාත්තට කියමු. ඒක බොරුවකුත් නෙවෙයිනෙ....” කියන ගමන්ම සංජේ මගේ අතින් අල්ලා ගත්තේය. “අද නං
මගෙ වැඩ පෙන්නලා, ඔයාව හපයක් කරලයි ආපහු මහරගමට එක්ක යන්නෙ! මෙහෙම chance එකක් ආයි එන්නෑ!”

හයිලෙවල් පාර පැනලා, පාලම තරණය කරලා, ඒ එක්කම තියෙන අතුරු පාරට හැරෙන තුරුමත් මගේ අත තිබුණේ සංජේගෙ අතේය. ඒ යක්ෂයා එතුවක්ම, උණුහුම්වී වෙවුලන එයාගේ ඇඟිලිවලින් දිගටම මගේ අත්ල මෘදුව පහුරු ගාමින්ය ආවේ. එයින් මගේ හැඟීම් අවදි වුණා වගෙය... එතැනත් එක කාම නිලයක්ද?

කාමරයට ඇතුළු වෙනවාත් එක්කම සංජේ දොර වසා දැම්මේය. දෙතොලට ඇඟිල්ල තබා නිහඬ වන්නැයි සන් කළේය. ඉන්පසු...
කාලය ගත වෙතියි දැනුණේ නැත, ලෝකය කැරකෙතියි හැඟුණේ නැත. ඒ අඩ අඳුරු කාමරය තුළ සංජේටත් මටත් දෙදෙනාට සීමාවූ කාමාවචර දෙව් ලොවක් පහළ වූවා සේය.
සංජේ එච්චර දේවල් ඉගෙන ගත්තේ කොහෙන්දැයි කියලා මට කල්පනා වුණේ නැත; එයාගේ ශිල්ප දක්වන්නට මෙතෙක් කල් පමා වූයේ අපරාදේ කියලා නම් මට කල්පනා වුණේය.

ඒ සමහර අත්දැකීම් යළි- යළිදු මෙනෙහි කරන්නට; මෙනෙහි කරමින් රස විඳින්නට මගේ පාදඩ-ජාගර චිත්තයේ කැමැත්තක් තිබෙයි.

එදා ඔහු දැක්වූ අතිශය ශෘංගාරාත්මක වික්‍රමය තවකෙකුට විස්තර කර කියන්නට මම අදත් අකැමැත්තෙමි!

‘නිදිගෙ පංච තන්තරේ’ට මගේ අත්දැකීම් ලිව්වට පස්සේ ඒ සමහරක් මට අමතකව යනවා වැනි ගතියක් මට දැනෙයි. මගේ මතක ගබඩාවෙන් ඒවා හොරු අරං ගියාවත්ද? ඒ සමහර අත්දැකීම් යළි- යළිදු මෙනෙහි කරන්නට; මෙනෙහි කරමින් රස විඳින්නට මගේ පාදඩ- ජාගර චිත්තයේ කැමැත්තක් තිබෙයි.
ගොනෙකුට වමාරා කෑම සැපතකියි විශ්වාස කෙරෙන බවත්, මෙතැනදී මට මතක් වෙයි.
පස්කම් සැපතෙහි ලොල් වූවන් මහීෂයන් ලෙස සැලකෙතත්, මට එය ඒත්තු නොයන්නේ ඇයි?

ඊට අවුරුදු කීපයකට කලින් අභී අයියා, වෙල් යායක් මැද්දේ ගල් තලාවක් මතදීත් මෙසේ අනුස්මරණීය අවස්ථාවක් මට තිලිණ කළේය. එයින් පස්සේ, මා මෙලෙස උද්දාමයට පත් කරවන ශෘංගාරාත්මක චර්යාවක කේන්ද්‍රය වුණේ එදිනය.
 
ඊට කලින් අප දෙදෙනා’තර ලිංගික සබඳකම් ඇති වුණත්, එවන් ‘අවසර, කල් රහස් තැන’ක් සංජේටත් මටත් උදා වුණේ එදිනය...

අප දෙදෙනා නැඟුණු මහරගම බසයේත් හිටියේ මඟීන් දෙතුන් දෙනෙකි. සංජේ මගේ ඇඟටම තෙරපෙමින් කොඳුරයි. “ඔයාව හොඳට දැනෙනවා රංජි... දැන් නං ඔයාව අපේ ගමට එක්ක යන්නම වෙනවා.”
මටත් වෙනදාට වඩා වෙනසක් දැනුණු බව හැබෑය. ඒ රසයට මා ලොල් වුණු බවත් හැබෑය. ඒත් මට දැන් මහන්සිය.
“එනව නේද අපේ දිහා?”

“සංජේ. ඔයා මොකටද අර සායි බාබාතුමාගෙ රොටිය එව්වේ සිරි අයියා අතේ?” අහන්නටම පෙරුම් පුරමින් හිටි ප්‍රශ්නයක් මගේ මුවෙන් එළියට පැන්නේ උත්තරයක් වෙනුවටය.
“අයියෝ. ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඔයත් සායිබාබා අදහන කෙනෙක් වුණාම අපි දෙන්නට නිතර හම්බ වෙන්න ලේසි වෙනවනේ.” සංජේ සැහැල්ලුවෙන් කියයි.
 

එයාව අදහන කාටත් එතුමා ආශිර්වාද කරනවලු. පිහිට වෙනවලු!

“ඒ කොහොමද? සායි බාබා අපි වගේ අයට ආශිර්වාද කරනවද?”

“අපි වගේ අයට විතරක් නෙවෙයි, රංජි... එයාව අදහන කාටත් එතුමා ආශිර්වාද කරනවලු. පිහිට වෙනවලු... සිරීගෙන්ම අහල බලන්නකෝ. සායිතුමාගෙ පිහිටෙන් මිනිහ හිතපු ගොඩක් දේවල් හරි ගියාය කියන්නෙ.”
“එතකොට සිරී අයියද සංජේට සායිතුමා ගැන කිව්වේ?” මගේ ප්‍රශ්න කිරීම සංජේගෙ හිතට අල්ලා නැති පාටය.

“ඔයා මේ ඕනි නැති රෙද්දක් ගැන දිගටම අහන්නෙ, හරියට මම ඔයාට බොරු කියනව වගෙයිනෙ.” සංජේ මුහුණ අනෙත් පැත්තකට හරවා ගත්තේය; බුම්මා ගත්තේය; කතාව නැවැත්තුවේය. ‘මාත් මොකටද බාල්දු වෙන්නේ?’ මමත් සද්ද වැහුවෙමි.
ඒත් මගේ හිත නම් දිගටම දොඩමලු වුණේය...

සමාජයේ වැඩි දෙනෙකු පරිද්දෙන්ම සංජේත් පතන්නේ හැම දේකදිම තමන්ට කීකරු වෙන; අවනත වෙන එහෙයියෙක්වද? කව්රුන් උදෙසාවත්; මොන සක්කරයා වෙනුවෙන්වත් මට නම් එහෙම කෙනෙකු වෙන්නට මේ භද්‍ර කල්පයෙදී පුළුවන් වෙන එකක් නැත!

ඒ කල්පනාවලින් දිග වෙලාවක් වෙළී හිටිද්දීමය, සංජේ දැහැන බිඳ දැම්මේ.
“අද ගෙදර ගියාම මං ඔයාලගෙ තාත්තට කියන්නං, ඔයාව අපේ ගමේ එක්කං යන බව- එහෙ බතික් වැඩපොළක් දාන්න.”

“ඔයාට පිස්සුද? ඔයා හිතනවද තාත්ත කැමති වෙයි කියලා...”
“එයාට ඔයාව හැමදාමත් ගෙදර නවත්තගන්න බෑනෙ. ඔයා දැන් ළමයෙක් නෙවෙයි. රංජි කෙල්ලෙක් නං දැන් කසාද බන්දලා දෙන වයසයි එන්නේ...” සංජේට කේන්ති ගියාම වචන ගලාගෙන එයි; තිරිංග වැඩ කරන්නේ නැතිව යයි.

මාත් එහෙමය.

“ඉතිං මම කෙල්ලෙක් නෙවෙයිනෙ.”
“මට තමුසෙ කෙල්ලෙකුටත් වැඩිය කෙල්ලෙක්.” සංජේ කිව්වේ තරමක සද්දෙටය. අපේ වාසනාවට වගේ එතකොට අපි දෙන්නා හිටියේ පමුණුව පාරේය. ඒ හරියකවත් වෙන කවුරුවත් නැත.
‘කෙල්ලෙකුටත් වැඩිය කෙල්ලෙක්!’ සංජේගෙ වදන් ආයෙමත් තිර හඬින් මගේ දෙසවනේ දෝංකාර දෙන්නට ගත්තේ, මගේ උපන් වෙලාව බව නොදැන, එය බැලූ අනුර ජිනදාස හිතවතා මට මෙහෙම ලියා එව්වාමය.

ඒ වගේම කෙනෙකුගේ සමාජයීය ඇගයීම පෙන්වන...

මෙයා ඉපදිලා තියෙන වෙලාවේ ලග්නය කුම්භ. ඒ නිසා එයාගේ මිනිස්කමත්, මිනිස් සබඳතාත් ඉතාමත් වැඩියි. හැබැයි නවාංශකය ස්ත්‍රී එකක්.

ඒ වගේම කෙනෙකුගේ සමාජයීය ඇගයීම පෙන්වන ආරූඪ ලග්නය මිථුන. ඒ නිසා පිටතට ගෑනු හැසිරීම පෙන්වන කෙනෙක් කියා හිතෙනවා.

-මාරකාධිපති රවි මාරක ස්ථානයේ සිටීම නිසා කර්මජ රෝගවලට ගොදුරු වෙන්න නම් හොඳටම ඉඩ තියෙන නිසා පිං-දහම් කරමින් ජීවත් වීම හොඳයි.

-කෙසේ වෙතත් රවි කන්‍යාවේ යෙදීමත්, විවාහය ගැන කියන උපපදයෙන් දෙවැන්න හතරවැන්න වී හිස්ව තිබීමත් නිසා විවාහ ඵල නම් ඉතාම අඩුයි.
ඒත් ශනි සිකුරු දෙදෙනා එක්ව යෙදී ඇති අතිධාවන කාම යෝගය ශනිගේ උච්චයත්
, සිකුරුගේ ස්වක්ෂේත්‍රයත් නිසා මැඩ පැවැත්වීමට එතැනම සිටින බුධ උදව් කරන බව කිව හැකියි...’
 

ඒ විස්තරය පහළොවේදී- 5 කොටස’ ලියද්දී හිතාදර රසික-රසිකාවන්ටත් මම කීවෙමි. එහෙම කියා දැන් අවුරුද්දකටත් වඩා කාලය ඉකුත් වීලාය. පේනවා නේද ජීවිත කතාවක් එහෙම පිටින්ම ලියද්දී, අග-මුල පුරුද්දන්න කොච්චර කල් අල්ලනවද කියලා...

ඉතිං, සංජේගෙ වචන කොතෙක් වලංගු විණිදැයි හෙළි කරන්නටත් මට තව කලක් ගත වෙනු ඇත.

එහෙත් එදා රාත්‍රියේ සිදු වුණු දේවල් නම් අදම ඔබට පවසන්නෙමි.

‘සංජේ, අද රෑට අපේ දිහාවෙන් බත් කටක් කාලා යන්න ඉන්නවද?’යි තාත්තා ඒ හාදයාගෙන් විමසුවේය.
“ඒකට නං හා කියන්නේ පැනලා. අපේ බෝඩිමේ එවුනුත් තාම ඇවිත් නෑ. කෑම ගන්න කඩත් තාම වහපු ගමන් ගුණපාලයියේ...” සංජේ කීවේ ඉබ්බා වගෙය. (වතුරට දාන්නදැයි ඇහුවාම උත්තර දුන් ඉබ්බා ගැනය; මං කිව්වේ.)

ඉතිං, ඒ දෙන්නා කතාබහේ යෙදෙද්දී මං හිටියේ මගේ කාමර පොඩ්ඩේ’ය.

අපේ ගෙදරත්, ආච්චිලගෙ ගෙදරත් දෙකම තිබුණේ එක මිදුලකය. (මේ fb එකෙන් මා දුටු නිවසකි. හලාවත ඉරණවිල වියපත් මාතාවකගේ නිවසකැයි එතැන කියා තිබිණි.)

අපේ ගෙදර ඉස්සරහ කෑල්ලේ තාත්තා වැජඹෙන වෙලාවට එතැන ගැවසෙන පුරුද්දක් අපෙන් කාටවත් තිබුණේ නැත. තාත්තා කාත් එක්ක හරි බජනේ දාගෙන ඉන්නවා වුණත් එහෙමය. (එහෙම වෙලාවට ළඟපාත දැවටෙමින් ඉඳලා අහු වුණෝතින් බැණුම් කෝටියකි. ඉතිං, අප කරන්නේ ආච්චිලාගේ ගෙදරටවී අපේ වැඩක් බලා ගැනිල්ලය.)

(ඔබ දැනටමත් දනී- අපේ ගෙදරත්, ආච්චිලගෙ ගෙදරත් දෙකම තිබුණේ එක මිදුලකය. කෙනෙකු එකක හිට තරමක් හයියෙන් කතා කළත් අනෙකේ ඉන්න කෙනෙකුට ඇහුණේ එබැවිනි.)

මං සංජේලා හිටින තැන තාවර වෙවී නොහිටියත්, මගේ 'හා කන් දෙක' තිබ්බේ ඒ දිහාවේය. හිටි හැටියේ...

“මොකක්ද පරයෝ තෝ කියන්නේ? උඹ කවුද යකෝ මට උගන්නන්න... අම්මට xමනෙන්න...” අපේ තාත්තාගේ ගෝරනාඩුව ඇහුණේය. තාත්තා සංජේලගෙ අම්මට හැම නියං කාලෙටම වැස්ස ලැබෙන්නැයි කියමින්.... මහ හයියෙන්...

දෙකක් නැත! එකක් ස්ථිරය!!
මගේ අවවාදය නොතැකූ මොට්ට සංජේ, ඔහුගේ යෝජනාව අපේ තාත්තාට ඉදිරිපත් කරන්නට ඇත!!!

පසුගිය මාසයේ වැඩිම පිවිසුම්