1. වස් කවි කීම - පළමු කොටස
 2. වස් කවි කීම - දෙවෙනි කොටස
 3. වස් කවි කීම - තෙවෙනි කොටස
 4. නොදෙන්න හිටි රන් පදක්කම
 5. නීච කුමන්ත්‍රණේ
 6. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -පළමු කොටස
 7. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -දෙවෙනි කොටස
 8. තුම්පනේ, මාතර, බදුල්ලේ කියලා වෙනස්යැ
 9. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... -පළමුවෙනි කොටස
 10. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - දෙවෙනි කොටස
 11. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - තෙවෙනි කොටස
 12. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - හතරවෙනි කොටස
 13. අඟුල්මල් දහනය - පළමුවෙනි කොටස
 14. අඟුල්මල් දහනය - දෙවෙනි කොටස
 15. අඟුල්මල් දහනය - තෙවෙනි කොටස
 16. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පළමුවෙනි කොටස
 17. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දෙවෙනි කොටස
 18. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - තෙවෙනි කොටස
 19. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හතරවෙනි කොටස
 20. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පස්වෙනි කොටස
 21. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හයවෙනි කොටස
 22. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හත්වෙනි කොටස
 23. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - අටවෙනි කොටස
 24. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - නවවෙනි කොටස
 25. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහවෙනි කොටස
 26. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 27. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දොළොස්වෙනි කොටස
 28. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහතුන්වෙනි කොටස
 29. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහතරවෙනි කොටස
 30. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පහළොස්වෙනි කොටස
 31. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහසයවෙනි කොටස
 32. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහත්වෙනි කොටස
 33. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහඅටවෙනි කොටස
 34. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහනවවෙනි කොටස
 35. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - විසිවෙනි කොටස
 36. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - පළමුවෙනි කොටස
 37. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - දෙවෙනි කොටස
 38. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - තෙවෙනි කොටස
 39. වීරයා ගෙදරද? - පළමුවෙනි කොටස
 40. වීරයා ගෙදරද? - දෙවෙනි කොටස
 41. වීරයා ගෙදරද? - තෙවෙනි කොටස
 42. වීරයා ගෙදරද? - සිව්වෙනි කොටස
 43. වීරයා ගෙදරද? - පස්වෙනි කොටස
 44. ගණිත ගැටේ - පළමුවෙනි කොටස
 45. ගණිත ගැටේ - දෙවෙනි කොටස
 46. ගණිත ගැටේ - තෙවෙනි කොටස
 47. ගණිත ගැටේ - සිව්වෙනි කොටස
 48. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - පළමුවෙනි කොටස
 49. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - දෙවෙනි කොටස
 50. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - තෙවෙනි කොටස
 51. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - සිව්වෙනි කොටස
 52. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පළමුවෙනි කොටස
 53. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - දෙවෙනි කොටස
 54. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - තෙවෙනි කොටස
 55. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - සිව්වෙනි කොටස
 56. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පස්වෙනි කොටස
 57. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - හයවෙනි කොටස
 58. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -හත්වෙනි කොටස
 59. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -අටවෙනි කොටස
 60. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -නවවෙනි කොටස
 61. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහවෙනි කොටස
 62. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -එකොළොස්වෙනි කොටස
 63. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දොළොස්වෙනි කොටස
 1. අජාසත්ත - පළමු කොටස
 2. අජාසත්ත - දෙවෙනි කොටස
 3. අජාසත්ත - තෙවෙනි කොටස
 4. අජාසත්ත - හතරවෙනි කොටස
 5. අජාසත්ත - පස්වෙනි කොටස
 6. කෙලින් සනා - පළමු කොටස
 7. කෙලින් සනා - දෙවෙනි කොටස
 8. කෙලින් සනා - තෙවෙනි කොටස
 9. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පළමු කොටස
 10. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දෙවෙනි කොටස
 11. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - තෙවෙනි කොටස
 12. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හතරවෙනි කොටස
 13. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පස්වෙනි කොටස
 14. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හයවෙනි කොටස
 15. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හත්වෙනි කොටස
 16. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - අටවෙනි කොටස
 17. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - නවවෙනි කොටස
 18. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දහවෙනි කොටස
 19. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පළමුවෙනි කොටස
 20. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දෙවෙනි කොටස
 21. මඩ ගොහොරුවක පචවී - තෙවෙනි කොටස
 22. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හතරවෙනි කොටස
 23. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පස්වෙනි කොටස
 24. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හයවෙනි කොටස
 25. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හත්වෙනි කොටස
 26. මඩ ගොහොරුවක පචවී - අටවෙනි කොටස
 27. මඩ ගොහොරුවක පචවී - නවවෙනි කොටස
 28. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දහවෙනි කොටස
 29. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - පළමුවෙනි කොටස
 30. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - දෙවෙනි කොටස
 31. ඉඳියාප්ප ගන්නවාද? - තෙවෙනි කොටස
 32. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - හතරවෙනි කොටස
 33. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පළමුවෙනි කොටස
 34. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දෙවෙනි කොටස
 35. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - තෙවෙනි කොටස
 36. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - සිව්වෙනි කොටස
 37. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පස්වෙනි කොටස
 38. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හයවෙනි කොටස
 39. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හත්වෙනි කොටස
 40. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - අටවෙනි කොටස
 41. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - නවවෙනි කොටස
 42. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දහවෙනි කොටස
 43. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - එකොළොස්වෙනි කොටස
 44. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දොළොස්වෙනි කොටස
 45. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පළමුවෙනි කොටස
 46. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක්- දෙවෙනි කොටස
 47. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - තෙවෙනි කොටස
 48. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - සිව්වෙනි කොටස
 49. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පස්වෙනි කොටස
 50. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හයවෙනි කොටස
 51. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හත්වෙනි කොටස
 52. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - අටවෙනි කොටස
 53. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - නවවෙනි කොටස
 54. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - දහවෙනි කොටස
 55. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 56. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දොළොස්වෙනි කොටස
 57. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහතුන්වෙනි කොටස
 58. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහතරවෙනි කොටස
 59. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -පහළොස්වෙනි කොටස
 60. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහසයවෙනි කොටස
 61. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහත්වෙනි කොටස
 62. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහඅටවෙනි කොටස
 63. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහනවවෙනි කොටස
 64. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිවෙනි කොටස
 65. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඑක්වෙනි කොටස
 66. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිදෙවෙනි කොටස
 67. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිතුන්වෙනි කොටස
 68. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහතරවෙනි කොටස/a>
 69. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිපස්වෙනි කොටස
 70. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහයවෙනි කොටස
 71. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහත්වෙනි කොටස
 72. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඅටවෙනි කොටස
 73. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිනවවෙනි කොටස
 74. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -තිස්වෙනි කොටස
 1. මීන සංහාරය
 2. ගස්සලා යවමුද? -පළමුවෙනි කොටස
 3. ගස්සලා යවමුද? දෙවෙනි කොටස
 4. ගස්සලා යවමුද? තෙවෙනි කොටස
 5. ගස්සලා යවමුද? හතරවෙනි කොටස
 6. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -පළමු කොටස
 7. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -දෙවෙනි කොටස
 8. අනේ කුරුලු කූඩුවලට ගහන්නෙපා කැට කැබිලිති
 9. ආවොත් නොයා බැරිය! - පළමු කොටස
 10. ආවොත් නොයා බැරිය! - දෙවෙනි කොටස
 11. ආවොත් නොයා බැරිය! - තෙවෙනි කොටස
 12. මගේ චූස් - මටම චූස්
 13. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- පළමුවෙනි කොටස
 14. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- දෙවෙනි කොටස
 15. අනේ පාලි, තව චුට්ටක්....
 16. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - පළමුවෙනි කොටස
 17. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - දෙවෙනි කොටස
 18. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - තෙවෙනි කොටස
 19. හයටත් කලින්........ - පළමුවෙනි කොටස
 20. හයටත් කලින්........ - දෙවෙනි කොටස
 21. හයටත් කලින්........ - තෙවෙනි කොටස
 22. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පළමුවෙනි කොටස
 23. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - දෙවෙනි කොටස
 24. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - තෙවෙනි කොටස
 25. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - සිව්වෙනි කොටස
 26. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පස්වෙනි කොටස
 27. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - හයවෙනි කොටස
 28. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - පළමුවෙනි කොටස
 29. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - දෙවෙනි කොටස
 30. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - තෙවෙනි කොටස
 31. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පළමුවෙනි කොටස
 32. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - දෙවෙනි කොටස
 33. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - තෙවෙනි කොටස
 34. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - සිව්වෙනි කොටස
 35. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පස්වෙනි කොටස
 36. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හයවෙනි කොටස
 37. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හත්වෙනි කොටස
 38. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -පළමුවෙනි කොටස
 39. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -දෙවෙනි කොටස
 40. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පළමුවෙනි කොටස
 1. නීල බිඟු කැල
 2. නිල් බෘංගයන්ගේ වස වැරැද්දක්
 3. සමුදුරු මූර්තිය
 4. දහ බලු කතා වස්තුව- පළමුවැනි කොටස
 5. දහ බලු කතා වස්තුව- දෙවෙනි කොටස
 6. මගේ දෛවය මගේ රිස්සට...
 7. කූචු කුචයියෝ
 8. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - පළමු කොටස
 9. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - දෙවෙනි කොටස
 10. දියවිනි ඉනාව- පළමුවැනි කොටස
 11. දියවිනි ඉනාව- දෙවෙනි කොටස
 12. දියවිනි ඉනාව- තෙවෙනි කොටස
 13. දියවිනි ඉනාව- හතරවෙනි කොටස
 14. දියවිනි ඉනාව- පස්වෙනි කොටස
 15. සිඳු දකින සඳ - පළමුවෙනි කොටස
 16. සිඳු දකින සඳ - දෙවෙනි කොටස
 17. සිඳු දකින සඳ - තෙවෙනි කොටස
 18. රැජින COLOMBO එයි! - පළමුවෙනි කොටස
 19. රැජින COLOMBO එයි! - දෙවෙනි කොටස
 20. රැජින COLOMBO එයි! - තෙවෙනි කොටස
 21. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - පළමුවෙනි කොටස
 22. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - දෙවෙනි කොටස
 23. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - තෙවෙනි කොටස
 24. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - පළමුවෙනි කොටස
 25. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - දෙවෙනි කොටස
 26. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - පළමුවෙනි කොටස
 27. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - දෙවෙනි කොටස
 28. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - තෙවෙනි කොටස
 29. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - හතරවෙනි කොටස
 30. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 31. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - දෙවෙනි කොටස
 32. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -තෙවෙනි කොටස
 33. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හතරවෙනි කොටස
 34. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පස්වෙනි කොටස
 35. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -හයවෙනි කොටස
 36. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හත්වෙනි කොටස
 37. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- පළමුවෙනි කොටස
 38. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- දෙවෙනි කොටස
 39. හරෝහරා - පළමුවෙනි කොටස
 40. හරෝහරා - දෙවෙනි කොටස
 41. හරෝහරා - තෙවෙනි කොටස
 42. හරෝහරා - සිව්වෙනි කොටස
 43. හරෝහරා - පස්වෙනි කොටස
 44. හරෝහරා - හයවෙනි කොටස
 45. හරෝහරා - හත්වෙනි කොටස
 46. හරෝහරා - අටවෙනි කොටස
 47. හරෝහරා - නවවෙනි කොටස
 48. හරෝහරා - දහවෙනි කොටස
 49. හරෝහරා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 50. හරෝහරා - දොළොස්වෙනි කොටස
 51. හරෝහරා - දහතුන්වෙනි කොටස
 52. හරෝහරා - දාහතරවෙනි කොටස
 53. හරෝහරා - පහළොස්වෙනි කොටස
 54. හරෝහරා - දහසයවෙනි කොටස
 55. හරෝහරා - දාහත්වෙනි කොටස
 56. හරෝහරා - දහඅටවෙනි කොටස
 57. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-පළමු කොටස
 58. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-දෙවෙනි කොටස
 59. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-තෙවෙනි කොටස
 60. දොළහ වෙද්දී.... පළමු කොටස
 61. දොළහ වෙද්දී.... දෙවෙනි කොටස
 62. දොළහ වෙද්දී.... තෙවෙනි කොටස
 63. දොළහ වෙද්දී.... සිව්වෙනි කොටස
 1. සීයයි..!
 2. මරිසි මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 3. මරිසි මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 4. සැවුළු සංහාරය - පළමුවෙනි කොටස
 5. සැවුළු සංහාරය - දෙවෙනි කොටස
 6. සැවුළු සංහාරය - තෙවෙනි කොටස
 7. සැවුළු සංහාරය - හතරවෙනි කොටස
 8. සැවුළු සංහාරය - පස්වෙනි කොටස
 9. සැවුළු සංහාරය - හයවෙනි කොටස
 10. සැවුළු සංහාරය - හත්වෙනි කොටස
 11. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි කොළඹදී හිට් වෙයි! - පළමුවෙනි කොටස
 12. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - දෙවෙනි කොටස
 13. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - තෙවෙනි කොටස
 14. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - සිව්වෙනි කොටස
 15. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - පස්වෙනි කොටස
 16. දුකයි! අන්තිම දුකයි!! සත්තෙන්ම හිරිකිතයි!!!
 17. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - පළමුවෙනි කොටස
 18. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - දෙවෙනි කොටස
 19. Neil හඳට - Sunil කරඬුවට - waල්ල බිමට
 20. වීරයා පණ පිටින්...........
 21. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - පළමුවෙනි කොටස
 22. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - දෙවෙනි කොටස
 23. කොටවන කතන්දරේ
 24. ඒකත් මංගල මුත්තමං!
 25. බක්කරේගේ Pork දානය - පළමුවෙනි කොටස
 26. බක්කරේගේ Pork දානය - දෙවෙනි කොටස
 27. පණ බේරපු කිරිල්ලී - පළමුවෙනි කොටස
 28. පණ බේරපු කිරිල්ලී - දෙවෙනි කොටස
 29. පණ බේරපු කිරිල්ලී - තෙවෙනි කොටස
 30. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පළමුවෙනි කොටස
 31. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - දෙවෙනි කොටස
 32. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - තෙවෙනි කොටස
 33. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - සිව්වෙනි කොටස
 34. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පස්වෙනි කොටස
 35. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - හයවෙනි කොටස
 1. අසිරිමත්වූ දේකි - පළමුවෙනි කොටස
 2. අසිරිමත්වූ දේකි -දෙවෙනි කොටස
 3. අසිරිමත්වූ දේකි -තෙවෙනි කොටස
 4. අසිරිමත්වූ දේකි -සිව්වෙනි කොටස

Wednesday, October 24, 2018

විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - දෙවෙනි කොටස


ඛේමා බිසොවුන්නාන්සේ.....
ඛේමා බිසවුන්නාන්සේ හිටියේ රජගහ නුවර. ඒත් වැරදිලාවත් වේළුවනාරාමයට ගියේ නැහැ. කටකතාවලින් කියවිලා තිබුණනෙ, බුදුහාමුදුරුවෝ රූපයට ගරහනවයි කියලා. 

ඛේමාත් අතිශයින්ම රූමත් නිසා ලස්සන අගය නොකරන අයට ගරු කළේ  නැහැ. රජතුමාට මේ ගැන හරිම කනගාටුයි. එයා වේළුවනාරාමේ ගැනයි, දිවිය ලෝකේ අංගනාවන් ගැනයි සින්දු හදවලා, බිසවට ඇහෙන විදියට ගායනා කෙරෙව්වා. ඛේමා ඒවා රස විඳින ගමන් කල්පනා කළා ‘රූපෙට ගරහනවා නම් මෙහෙම ගීතවලින් කියන්නේ බොරුවක්ද?’ කියලත්. කොයිකටත් කියලා එයා එක දවසක් වේළුවනාරාමෙට ගියා.

හරි පුදුමයක්නේ. හිතාගන්නවත් බැරි තරමේ කාන්ති කඩා හැලෙන ගැටිස්සියෙක් බුදු සාදුට සෙමෙර සලනවා. දැන් ඛේමාවට වෙන මොනවාවත් පෙනෙන්නේ නැහැ. ඇස් දෙක තියෙන්නෙම අර රූමතිය ළඟ. මෙන්න වදේ අර රූමතිය බලාගෙන ඉඳිද්දී වයසට යනවා; වැහැරෙනවා; ජරාවට පත් වෙනවා. එතකොට තමා ඛේමාවට වැටහුණේ කවදා හරි මටත් වෙන්නේ මේ ටිකම නේද කියලා.

මාත් හිටියේ වියපත් වීම ගැන හොඳටම අකැමැත්තෙන්. මට ඕනේ වුණේ වයසට යන්න කලින්; වැහැරෙන්න කලින් යන්න. ඒත් මට බෝනසුත් ලැබුණා. ලෙඩකුත් ලැබුණා.

ඛේමාවන්ට සත්‍යය වැටහුණේ බුදු හිමියන්ගේ මවා පෙන්වීම නිසා. මට? උත්තරේ ‘අසනීප වීම නිසා’ කියන එකයි. අසනීපය ගැන ‘වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා’ පෝස්ට්වල ලියමින් ඉඳිද්දී මෙතනත් මොකටද කොටන්නේ. ඒත් ගිය මාසයේ බඩල්කුඹුරේදී ගත් ෆොටෝ එකක් මෙතනට යොදන්න හිතුණා. අභියෝගයක් ජය ගන්න ඕනේ නිසා.

කඩුගන්නාවේ රිලවෙක් වාගේ විරවිලා ඉන්න මං.....
“මුගේ හැටි විතරක්. බලපන්කො පීරා, අර කඩුගන්නාවේ රිලවු ඉන්නෙ, කන්ඩ දාපු ගමන් හක්කේ කෑම පුරෝගෙන ඉන්නෙ. ආං ඒ රිලවෙක් වගේ!” 

හම්බන්තොට රෝහලේ ඉඳන් එද්දී නෙවිල් මට කෝචෝක් කළේය. මා හිටියේ කෙඳිරි ගාගන්නටවත් බැරි ගාතේය. කටේ විදුරුමස් ඇද, ඒවායින් දකුණු පැත්තේ යටි හනුව වසා, මැහුම් දහයක් විතරත් දාලාය; පළමු දවසේ රෑ පුරාම විදුරුමස්වලින් ලේත් ගලන අතරේය; පැය 24කටත් වඩා කෑමක් නැතිව සාගින්දරේය. මට ඒ සේරම වින්නැහි කඩා පාත්වී තියෙද්දීත් නෙවිල්ගේ කට වැඩය.

“අපරාදේ මචං. ඊයෙයි මෙයාගේ ෆොටෝ එකක් ගන්න තිබුණේ, මූණ දෙක වෙලා තියෙද්දී. දැන් ඉදිමුම බාගයක් බැහැලා. ඔන්න තමුසේ චණ්ඩියා නම් දානවකෝ මේ ෆොටෝ එකත් බ්ලොග් එකට. අපේ රෙද්දවල්ම දාන්නේ.” අභියෝගය නෙවිල්ගෙනි.

“අන්න හරි මචං.” පීරිසුත් හූමිටි තිබ්බේය. ඇත්තය, මම ලස්සනට ප්‍රිය කරන්නෙක්මි. ඉතින්
තියෙන හැඩත් නැතිවී, කැතවී ඉඳිද්දී ගත්තු ෆොටෝ එකක් ඔයාලාට පෙන්වන්නේ මොකටද? චැලේන්ජ් එක දිනුවත්, මට දැනෙන්නෙ මොකක්දෝ වාගෙය. 

නතානියෙල් පවුලේ අයත් සමඟ.......
ඔගී නම් සිනමාවේ චරිතයකි. නතානියෙල් නිව්මාන් හැබෑ ලෝකයේ ජීවත් වෙයි. නතානියෙල් තමන්ගේ ගෙදර අයත් එක්ක මේ විදියේ පිංතූරයකට පෙනී ඉඳිද්දී ඔහුට  මොනවා හිතෙන්නට ඇද්ද.

දන්නවනේ, පැලැසියෝ ලියාපු ‘WONDER’ පොත අසීමිත විදියට ජනප්‍රිය වුණා. ඒ පොත පදනම් කරගෙනයි මේ චිත්‍රපටය හදලා තියෙන්නේ.

හැබැයි හින්දි, දමිල, තෙලිඟු, සිංහල චිත්‍රපටවල වගේ මේකේ සීයට සීයක්ම දුෂ්ට දුර්ජනයෝ නැහැ. ටික කාලයක් එහෙම වෙන ජුලියන් වුණත් ඉක්මනින්ම ආයේ ඔගී එක්ක යාළු වෙනවා.

යුරෝපා රටවල නිර්මාණයක් කරද්දී හුඟාක් අධ්‍යයනය කරනවා. දඩිබිඩියේ ආප්ප බානවා වගේ කෙරෙන්නේ නැහැ. සිනමා නිර්මාණයක් විතරක් නෙවෙයි, නවකතාවක් වුණත් එහෙමයි. අනෙක බැරෑරුම් කාරණා වුණත් දිරවාගන්න පහසු විදියට, රසවත් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න වග බලාගන්නවා.

“නිවැරදි භාවය හෝ කාරුණික භාවය හෝ යන දෙකින් එකක් තෝරාගැනීමේ ගැටලුව ඔබට ඇති වුණොත්... දෙවැන්න තෝරාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම එය වඩා සුදුස්ස වනු ඇත.” 

....කාරුණික භාවය තෝරාගන්න.
ටික කාලයකට ඉස්සෙල්ලා මිතුරෙක් මට එවූ ඊමේල් එකක් ඒ. කවුරු, ඒ අදහස  කොහෙන් අරගත්තද කියලා මං දන්නේ නැහැ. ඒත්, මෙන්න දෙයියනේ ඒකත් මේ ෆිල්ම් එකේ publicity වැඩවලට යොදාගෙන. ඒ අදහස ‘වොන්ඩර්’ පොතේ තියෙනවද මන්දා.

කොහොම වුණත් මොකද? හොඳ දෙයක් කොහේ තිබුණත්, කොච්චර ප්‍රයෝජනයට ගත්තත් වටිනාකම අඩු වෙන්නේ නැහැනේ!

    නි න්    පහන් සිය ගණනක්          ඇවිලුවද
    න්    සිලෙහි අලු අඩු නොව දිලෙන ලෙද
ලොවැ අන්    සතන් ගුණ පළ කරමින්      නොමද
සු    ස  න්   ගුණෙනි වැජඹෙති සුජනෝ     පබඳ - කියලා ‘සුභාෂිතයේත්’ කියන්නේ!

අපට ලෝකයක් වෙනස් කරන්න අමාරුයි. ඒත් අපට වෙනස් වෙන්න පුළුවනි. ඔගීටත් ඉස්කෝලේ යන්න කලින් ඒ ගැන අපූරු අවවාදයක් ලැබෙනවා! “ඔයා ඉන්න තැනට අකමැතියි නම්, ඔයාට ඉන්න ඕනේ තැන ඔයාගේ හිතේ මවාගන්න!”

ප්‍රිටි වුමන් චිත්‍රපටයේ.....
අර්ථවත්, සාර්ථක චිත්‍රපටයක් නරඹද්දී හොඳ දේවල් කොච්චරක් නම් අපට දැනගන්න පුළුවන්ද? මගේ ජීවිතේට නම් එහෙම දැකලා එකතු කරගත් දේවල් එමටයි. ඒක වෙන්නේ අපි ලබන අත්දැකීම් එක්ක.

වියපත් වීමත් සමඟ ‘රූපය දිරන බවට’ හොඳම සාක්කියකුත් වොන්ඩර් බලද්දී ඔයාලට ඉබේම ලැබෙයි. මට එහෙම දැනුණේ, 1990 දී  බම්බලපිටියේ මැජෙස්ටික් සිනමා ශාලාවේදී බැලූ ‘Pretty Woman’ මතක් වෙලා. 

එතකොට ජූලියා රොබට්ස්ගේ ලස්සන, රිචඩ් ජියර්ගේ කඩවසම රිදී තිරේ පුරාම දෝර ගැලුවා. (මට මතක හැටියට ඒ කාලේ දැවැන්තම තිරය තිබුණේ කොල්ලුපිටියේ ලිබර්ටි එකේ. මැජෙස්ටික් එකේ තිබුණේත් ලොකු තිරයක්. මං කියන්නේ මේ හෝල් නවීකරණය කරන්නට කලින් වකවානුව ගැනයි, හොඳේ.)

වොන්ඩර් එකේ ජූලියාගෙ දක්ෂකම මිසක් දිදුලනකම (glamour) පෙනුණේ නෑ, මට නම්. ඒකෙ පුදුමෙකුත් නැහැ. කොම්පියුටරෙන්නේ බැලුවේ. ෆිල්ම් එකක් බලන්න ඕනේ ෆිල්ම් හෝල් එකකට ගිහිල්ලා. හැබැයි, තවම මේ කිට්ටුවත් තියෙන්නේ film hall නෙවෙයි, hole! සමහරක කොලිටිය ඒ තරම් අජූතයි.

වොන්ඩර් පොතේ කතුවරිය පැලැසියෝ පොතට වස්තු බීජය ලද අයිස්ක්‍රීම්හල ඉදිරියේ... 
වොන්ඩර් පොත ලියැවුණේ 2012  දී. චිත්‍රපටය නිපදවුණේ 2017 දී. ඉතින් පොතේ කතුවරියට නතානියෙල්වයි, ඔගීට රඟපෑ ජේකොබ්වයි දෙන්නාවම මුණ ගැහුණාම ඇගේ විශ්මය ඉහවහා ගිහින් “අනේ දෙයියනේ, මේ ඉන්නේ ඔගී පුල්මාන්මයි!” කියලා කියවුණාලු.

වොන්ඩර් හැම විදුහල්පතිවරයෙක්ම, හැම ගුරුවරයෙක්ම බැලිය යුතු ෆිල්ම් එකක් විදියටයි මට නම් තේරෙන්නේ. හැබැයි හොඳ විමසිල්ලෙන් නරඹන්නත් ඕනේ. මොකද, මේකේ ඉන්න ගුරුතුමා වගේම විදුහල්පතිතුමාත් ඒ රස්සාවට හොඳටම ගැළපෙන අය.

මට මතකයි එක ජනාධිපතිතුමෙක් සමෘධිය ලබන දුප්පත් තරුණ පිරිසකටත් ගුරු පත්වීම් දුන්නා. මට මතක හැටියට O/L හරි A/L හරි තියෙන අයට. ඉගෙනගත් පමණින් පුළුවන්ද උගන්වන්න? එහෙම ගුරුවරු යටතේ ඉගෙනගන්න ළමයින්ට මොකද වෙන්නේ?


මිස්ටර් බ්‍රව්නියි පන්තියේ ගෝලයෝ රොත්තයි....
බලන්නකෝ, ෆිල්ම් එකේ ඉන්න ප්‍රින්සිපල්. ඔගී ගැන කලින්ම දැනගෙන ඉන්න එතුමා ඔගීව පාසල වටේ එක්ක යන්නට බාර දෙන්නේ ළමුන් තිදෙනෙකුට. නිකන්ම නෙවෙයි ඒ ළමයින්ව තෝරාගෙන තියෙන්නේ කියලා ඔයාලටත් හිතේවි, චිත්‍රපටය බලද්දී.

ගුරුතුමාත් එහෙමයි. පන්තියේ ළමුන් ‘ඕවර්’ යන්න නොදී තියාගන්නේ, එයාලට රිද්දලා නෙවෙයි. උපායශීලීව. මං කලිනුත් කිව්වේ, මට නම් ඔහොම චූටි දේවල් පවා මහමෙරක් වටිනවා. අනේ, අපේ රටෙත් ඉන්න දූලා-පුතාලා හැමෝටම ඒ වගේ විදුහල්පති-ගුරු මව්පියන් ලැබේවා. (මගේ මේ ප්‍රාර්ථනාවෙන් සම+හරක් විදුහල්පති-ගුරු පිම්පියන්ට රිදෙයිද මන්දා?)

ජුලියන්, විදුහල්පති ටුෂ්මන් හා ඔලිවියා..........
කොහොමින් හරි ඔගීගේ අසාමාන්‍ය බුද්ධිමත්කම නිසාම එයා ටිකෙන් ටික කැපී පෙනෙන්න ගන්නවා. ඒ එක්කම එයාට වැටහෙනවා ජීවිතේට මුහුණ දෙන්න ඕනේ කරන විදිය ගැනත්. කතුවරිය ‘පැලැසියෝ’ ඔගීට එව්වා වැටහෙන්න දෙන්නේ අපටත් නොතේරෙන්නට ගොඩක් පාඩම් අපටත් උගන්වමින්....

කලින් සුමානේ දවසක ‘දිදුල මන්තුජ පබාත්’ චූටි පුතා මොන්ටිසෝරි ගිහින් ආවේ උඩ පැනගෙන. ‘නිමල් සීයේ, අපි නයිට් කෑම්ප් යනවා’. එයා හරිම සතුටෙන් උඩ පැන්නා! 

එයාලා ඉන්නේ අල්ලපු වැටේ. හැමදාම උදේ 7.45 වෙද්දී මං ඉන්නේ සූදානමින්. නිරෝෂා; දිදුලගේ අම්මා අපේ ගේට්ටුව අරිනකල්. දිදුල මොන්ටිසෝරි යන්නේ මටත් වැඳලා. ඔළුව අතගාලා, ආසිරි පතලා, හිසමුදුන ඉඹිනකල්ම වැඳගෙන ඉන්නවා.

දිදුල පුතයි මොන්ටිසෝරි දරුවොයි නයිට් කෑම්ප් එකේ.....
නිරෝෂාම තමයි විස්තරේ කිව්වේ. “නිමල් මාමෙ, මොන්ටිසෝරියෙන් මෙයාලට නයිට් කෑම්ප් එකක් තියනවා. හතරේ ඉඳලා අට විතර වෙනකල්. පිජාමා එකක් හිට ගේන්න කිව්වා....” කොච්චර එකක්ද? මට හිතුණා. 

අපි කෑම්පින් එකකට ගියේ විස්සත් පැන්නට පස්සෙනෙ. මං හිතන්නේ දැන් ලංකාවේ හැම  මොන්ටිසොරියේම මෙහෙම වෙන්නැති. ෂෝක් අත්දැකීමක්නේ පුංචි කාලෙදීම.

එහෙම දැනුම්වත්ව තියෙද්දී, WONDER බලන අතරේ මටම පුදුමයි. ඔගීත් කෑම්ප් එකකට යනවා! එතනදී තමයි ඔගීට තමන්ගේ බියගුළුකම, පසුබාන ගතිය පැත්තකට දාන්න වෙන්නේ. එයා එක්ක වැඩිය මිතුරු නැති පාසල් සගයින්ගේ උදව් එයාට ලැබෙන්නේ. 

‘වටු වැද්දගෙන් බේරෙන්න කුරුල්ලෝ රංචුවම එකතු වෙලා දැල උස්සගෙන ගියා’ කියලා ‘එකමුතුකම’ උගන්වනවට වැඩිය ප්‍රායෝගිකයි නේද කඳවුරු වැඩක නියැළෙද්දී ඒක උගන්වන එක.

වොන්ඩර් එකේදී ඔගීලාට ‘එකමුතු නැත්තං කම්මුතු’ වෙවී අම්බානක කන්න වෙනවයි කියලා පෙනෙද්දී අපිටත් එතනට දුවන්න හිතෙනවා. මට නම් එහෙම හිතුණා! ඇඟේ ලේ කකියලා ආවා. මාත් ඉතින් ෆිල්ම් එකේ අයත් එක්ක ජීවත් වෙන නිසාද මන්දා!

ඔගී බය පැත්තකට දාලා.......
මට තවම මතකයි ටයි මහත්තයාගේ ‘හඳයා’ බලන දවස. බම්බලපිටියේ මැජෙස්ටික් එකේ. හඳයා පෝනි රේස් එකෙන් දිනද්දී මුළු හෝල් එකම චියර් කළා. සමහරු විසිල් කළා. අත්පුඩි ගැහුවා. ඒ තරම් චියර් එකක් මං තවම දැකලා නෑ! (වොන්ඩර් හෝල්වල පෙන්වද්දී කොහොම තිබුණද දන්නේ නැහැ.)

සාමාන්‍යයෙන් චිත්‍රපටියක් විචාරය කරන්නේ ශිල්ප දක්වලා. එක-එක මිනුම් දඬු අනුව. න්‍යායයන් පාවිච්චියට අරන්. දැනුම්-තේරුම් ඇති විදග්ධ අය එහෙම කරපුවාවේ. 

මං ඔව්වා ඉගෙන ගෙන නැහැනේ. හැබැයි අහුවෙන විචාර සේරම කියවනවා. 

මට මතකයි ප්‍රසන්න විතානගේ හදපු ‘පවුරු වළලු’ ෆිල්ම් එක ගැන තිබුණු විවේචනයක්. පෞරාණික බව පෙන්නන්න කහපාට ගතිය වැඩි කරන්න විශේෂ ලෙන්ස් එකක් පාවිච්චි කළ බව. ඊට පස්සේ මං ෆිල්ම් එකක ඒ වගේ උපක්‍රම ගැනත් හෙවිල්ලෙන් බලනවා.

ඔය මොනවා තිබ්බත් මට නම් වැඩක් නැහැ චිත්‍රපටයෙ තෙතමනයක් නැති නම්. ඒක හිතට වදිනවා නම්, ෆිල්ම් එක බලා ඉවර වුණාමත් එයාලා එක්කම ඉන්නවා වගේ දැනෙනවා නම්, ලොකූඌඌඌවට හීල්ලෙනවානම්..... කඳුළු උනන, හිනා යන, දැනෙන ෆිල්ම්ස්වලට මං ආසයි. හීන වුණත් කමක් නැහැ, හරියට ඉදිරිපත් කෙරෙනවා නම්.

ෆිල්ම් එක සබ්ස් එක්ක ගෙනාවට ශාන්ටත්....
හරියට ඉදිරිපත් කරනවා කියද්දී මතක් වුණේ, අන්තිම මිනිත්තුව වෙනකල්ම මේ පෝස්ට් එකට ‘සිරසක්’ ඔළුවට ආවේ නැහැ. 

එතකොටයි ‘සමන් ද සිල්වා’ගෙ  ගීතය සිහි වුණේ. ඇත්තටම අපි ගොඩ දෙනා තවමත් සුරූපි කියලා රැවටෙන්නේ විරූපිලාට නේද? මනාප දෙන්නේ එහෙම වංචාකාරයන්ට නේද? (ඔන්න මාත් වංචාවක් කරමින් පෝස්ට් එකේ මාතෘකාව සින්දුවෙන් හොරාගත්තා!)

පෙනුමෙන්ම මිනිස්සු මනින්න එපා, මොට්ට නිමලෝ! ඔගී උඹට කියල දෙන්නේ ඒකයි!

ඉතින්, බයිස්කෝප් සිංහලෙන් සයිට් එකට මම නම් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආයෙමත්. හොඳ ෆිල්ම්ස් ගොඩක් රසික අපට දෙන නිසා. නිකම්මද, සිංහල උප සිරැසිත් එක්කමනෙ. 

ශාන් විමුක්ති, ඔයාටත් විශේෂෙන්; WONDER ගෙනාව නිසා. මාත් ආයෙම ඔගීලා එක්ක කෑම්පින් යන්නයි හදන්නේ- ‘තව මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න’෴


2 comments:

 1. අපි අදටත් බොහෝ දුරට සුරූපි කියලා රැවටෙන්නෙ විරූපිලාට තමයි ... :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. මාත් ඒ ගොඩේ! ඒකයි ලස්සනම දේ!

   Delete