1. වස් කවි කීම - පළමු කොටස
 2. වස් කවි කීම - දෙවෙනි කොටස
 3. වස් කවි කීම - තෙවෙනි කොටස
 4. නොදෙන්න හිටි රන් පදක්කම
 5. නීච කුමන්ත්‍රණේ
 6. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -පළමු කොටස
 7. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -දෙවෙනි කොටස
 8. තුම්පනේ, මාතර, බදුල්ලේ කියලා වෙනස්යැ
 9. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - පළමුවෙනි කොටස
 10. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - දෙවෙනි කොටස
 11. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - තෙවෙනි කොටස
 12. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - හතරවෙනි කොටස
 13. අඟුල්මල් දහනය - පළමුවෙනි කොටස
 14. අඟුල්මල් දහනය - දෙවෙනි කොටස
 15. අඟුල්මල් දහනය - තෙවෙනි කොටස
 16. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පළමුවෙනි කොටස
 17. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දෙවෙනි කොටස
 18. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - තෙවෙනි කොටස
 19. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හතරවෙනි කොටස
 20. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පස්වෙනි කොටස
 21. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හයවෙනි කොටස
 22. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හත්වෙනි කොටස
 23. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - අටවෙනි කොටස
 24. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - නවවෙනි කොටස
 25. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහවෙනි කොටස
 26. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 27. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දොළොස්වෙනි කොටස
 28. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහතුන්වෙනි කොටස
 29. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහතරවෙනි කොටස
 30. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පහළොස්වෙනි කොටස
 31. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහසයවෙනි කොටස
 32. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහත්වෙනි කොටස
 33. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහඅටවෙනි කොටස
 34. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහනවවෙනි කොටස
 35. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - විසිවෙනි කොටස
 36. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - පළමුවෙනි කොටස
 37. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - දෙවෙනි කොටස
 38. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - තෙවෙනි කොටස
 39. වීරයා ගෙදරද? - පළමුවෙනි කොටස
 40. වීරයා ගෙදරද? - දෙවෙනි කොටස
 41. වීරයා ගෙදරද? - තෙවෙනි කොටස
 42. වීරයා ගෙදරද? - සිව්වෙනි කොටස
 43. වීරයා ගෙදරද? - පස්වෙනි කොටස
 44. ගණිත ගැටේ - පළමුවෙනි කොටස
 45. ගණිත ගැටේ - දෙවෙනි කොටස
 46. ගණිත ගැටේ - තෙවෙනි කොටස
 47. ගණිත ගැටේ - සිව්වෙනි කොටස
 48. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - පළමුවෙනි කොටස
 1. අජාසත්ත - පළමු කොටස
 2. අජාසත්ත - දෙවෙනි කොටස
 3. අජාසත්ත - තෙවෙනි කොටස
 4. අජාසත්ත - හතරවෙනි කොටස
 5. අජාසත්ත - පස්වෙනි කොටස
 6. කෙලින් සනා - පළමු කොටස
 7. කෙලින් සනා - දෙවෙනි කොටස
 8. කෙලින් සනා - තෙවෙනි කොටස
 9. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පළමු කොටස
 10. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දෙවෙනි කොටස
 11. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - තෙවෙනි කොටස
 12. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හතරවෙනි කොටස
 13. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පස්වෙනි කොටස
 14. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හයවෙනි කොටස
 15. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හත්වෙනි කොටස
 16. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - අටවෙනි කොටස
 17. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - නවවෙනි කොටස
 18. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දහවෙනි කොටස
 19. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පළමුවෙනි කොටස
 20. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දෙවෙනි කොටස
 21. මඩ ගොහොරුවක පචවී - තෙවෙනි කොටස
 22. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හතරවෙනි කොටස
 23. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පස්වෙනි කොටස
 24. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හයවෙනි කොටස
 25. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හත්වෙනි කොටස
 26. මඩ ගොහොරුවක පචවී - අටවෙනි කොටස
 27. මඩ ගොහොරුවක පචවී - නවවෙනි කොටස
 28. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දහවෙනි කොටස
 29. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - පළමුවෙනි කොටස
 30. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - දෙවෙනි කොටස
 31. ඉඳියාප්ප ගන්නවාද? - තෙවෙනි කොටස
 32. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - හතරවෙනි කොටස
 33. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පළමුවෙනි කොටස
 34. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දෙවෙනි කොටස
 35. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - තෙවෙනි කොටස
 36. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - සිව්වෙනි කොටස
 37. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පස්වෙනි කොටස
 38. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හයවෙනි කොටස
 39. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හත්වෙනි කොටස
 40. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - අටවෙනි කොටස
 41. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - නවවෙනි කොටස
 42. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දහවෙනි කොටස
 43. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - එකොළොස්වෙනි කොටස
 44. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දොළොස්වෙනි කොටස
 45. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පළමුවෙනි කොටස
 46. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක්- දෙවෙනි කොටස
 47. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - තෙවෙනි කොටස
 48. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - සිව්වෙනි කොටස
 49. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පස්වෙනි කොටස
 50. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හයවෙනි කොටස
 51. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හත්වෙනි කොටස
 52. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - අටවෙනි කොටස
 53. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - නවවෙනි කොටස
 54. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - දහවෙනි කොටස
 55. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 56. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දොළොස්වෙනි කොටස
 57. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහතුන්වෙනි කොටස
 58. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහතරවෙනි කොටස
 59. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -පහළොස්වෙනි කොටස
 60. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහසයවෙනි කොටස
 1. මීන සංහාරය
 2. ගස්සලා යවමුද? -පළමුවෙනි කොටස
 3. ගස්සලා යවමුද? දෙවෙනි කොටස
 4. ගස්සලා යවමුද? තෙවෙනි කොටස
 5. ගස්සලා යවමුද? හතරවෙනි කොටස
 6. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -පළමු කොටස
 7. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -දෙවෙනි කොටස
 8. අනේ කුරුලු කූඩුවලට ගහන්නෙපා කැට කැබිලිති
 9. ආවොත් නොයා බැරිය! - පළමු කොටස
 10. ආවොත් නොයා බැරිය! - දෙවෙනි කොටස
 11. ආවොත් නොයා බැරිය! - තෙවෙනි කොටස
 12. මගේ චූස් - මටම චූස්
 13. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- පළමුවෙනි කොටස
 14. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- දෙවෙනි කොටස
 15. අනේ පාලි, තව චුට්ටක්....
 16. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - පළමුවෙනි කොටස
 17. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - දෙවෙනි කොටස
 18. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - තෙවෙනි කොටස
 19. හයටත් කලින්........ - පළමුවෙනි කොටස
 20. හයටත් කලින්........ - දෙවෙනි කොටස
 21. හයටත් කලින්........ - තෙවෙනි කොටස
 22. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පළමුවෙනි කොටස
 23. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - දෙවෙනි කොටස
 24. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - තෙවෙනි කොටස
 25. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - සිව්වෙනි කොටස
 26. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පස්වෙනි කොටස
 27. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - හයවෙනි කොටස
 28. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - පළමුවෙනි කොටස
 29. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - දෙවෙනි කොටස
 30. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - තෙවෙනි කොටස
 31. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පළමුවෙනි කොටස
 32. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - දෙවෙනි කොටස
 33. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - තෙවෙනි කොටස
 34. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - සිව්වෙනි කොටස
 35. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පස්වෙනි කොටස
 36. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හයවෙනි කොටස
 37. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හත්වෙනි කොටස
 1. නීල බිඟු කැල
 2. නිල් බෘංගයන්ගේ වස වැරැද්දක්
 3. සමුදුරු මූර්තිය
 4. දහ බලු කතා වස්තුව- පළමුවැනි කොටස
 5. දහ බලු කතා වස්තුව- දෙවෙනි කොටස
 6. මගේ දෛවය මගේ රිස්සට...
 7. කූචු කුචයියෝ
 8. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - පළමු කොටස
 9. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - දෙවෙනි කොටස
 10. දියවිනි ඉනාව- පළමුවැනි කොටස
 11. දියවිනි ඉනාව- දෙවෙනි කොටස
 12. දියවිනි ඉනාව- තෙවෙනි කොටස
 13. දියවිනි ඉනාව- හතරවෙනි කොටස
 14. දියවිනි ඉනාව- පස්වෙනි කොටස
 15. සිඳු දකින සඳ - පළමුවෙනි කොටස
 16. සිඳු දකින සඳ - දෙවෙනි කොටස
 17. සිඳු දකින සඳ - තෙවෙනි කොටස
 18. රැජින COLOMBO එයි! - පළමුවෙනි කොටස
 19. රැජින COLOMBO එයි! - දෙවෙනි කොටස
 20. රැජින COLOMBO එයි! - තෙවෙනි කොටස
 21. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - පළමුවෙනි කොටස
 22. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - දෙවෙනි කොටස
 23. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - තෙවෙනි කොටස
 24. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - පළමුවෙනි කොටස
 25. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - දෙවෙනි කොටස
 26. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - පළමුවෙනි කොටස
 27. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - දෙවෙනි කොටස
 28. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - තෙවෙනි කොටස
 29. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - හතරවෙනි කොටස
 30. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 31. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - දෙවෙනි කොටස
 32. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -තෙවෙනි කොටස
 33. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හතරවෙනි කොටස
 34. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පස්වෙනි කොටස
 35. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -හයවෙනි කොටස
 36. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හත්වෙනි කොටස
 37. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- පළමුවෙනි කොටස
 38. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- දෙවෙනි කොටස
 39. හරෝහරා - පළමුවෙනි කොටස
 40. හරෝහරා - දෙවෙනි කොටස
 41. හරෝහරා - තෙවෙනි කොටස
 42. හරෝහරා - සිව්වෙනි කොටස
 43. හරෝහරා - පස්වෙනි කොටස
 44. හරෝහරා - හයවෙනි කොටස
 45. හරෝහරා - හත්වෙනි කොටස
 46. හරෝහරා - අටවෙනි කොටස
 47. හරෝහරා - නවවෙනි කොටස
 1. සීයයි..!
 2. මරිසි මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 3. මරිසි මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 4. සැවුළු සංහාරය - පළමුවෙනි කොටස
 5. සැවුළු සංහාරය - දෙවෙනි කොටස
 6. සැවුළු සංහාරය - තෙවෙනි කොටස
 7. සැවුළු සංහාරය - හතරවෙනි කොටස
 8. සැවුළු සංහාරය - පස්වෙනි කොටස
 9. සැවුළු සංහාරය - හයවෙනි කොටස
 10. සැවුළු සංහාරය - හත්වෙනි කොටස
 11. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි කොළඹදී හිට් වෙයි! - පළමුවෙනි කොටස
 12. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - දෙවෙනි කොටස
 13. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - තෙවෙනි කොටස
 14. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - සිව්වෙනි කොටස
 15. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - පස්වෙනි කොටස
 16. දුකයි! අන්තිම දුකයි!! සත්තෙන්ම හිරිකිතයි!!!
 17. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - පළමුවෙනි කොටස
 18. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - දෙවෙනි කොටස
 19. Neil හඳට - Sunil කරඬුවට - waල්ල බිමට
 20. වීරයා පණ පිටින්...........
 21. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - පළමුවෙනි කොටස
 22. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - දෙවෙනි කොටස

Wednesday, May 23, 2018

කෙලින් සනා - පළමු කොටස


"මම ලොකුවට ප්‍රෙස් එක කරනකොට නිමල්ව එ්කේ මැනේජර්කමට ගන්නවාමයි. දැන් තියෙන එකේ නිමල්ට කරන්න තරම් දෙයක් නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ මුස්ලිම් ටෝක් එකක්. බිස්නස්වලට නියමෙට මැච් වෙනවා!" ඒ දෙවෙනි ප්‍රකාශයයි.

මුලින්ම සැර වැඩි ප්‍රකාශයක් උපුටා දක්වන්නට හොඳ නැතැයි මට සිතුණු බැවින් දෙවැන්න ඉස්සර කළෙමි. මේ පළමුවැන්නයි.

"ඇත්තටම මොකක්ද ආදරේ කියන්නේ? සංසර්ගයේ යෙදිලා වතුර ටික යවාගන්න එකටද ආදරේ කියන්නේ?" ඔහු මගෙන් විමසුවේය. ඒ 1996 දී ඔහුගේ නිවසේදීමය.

දෙවැන්න කියැවුණේ 2000 විතරය. ඒ කියමන මා සලකන්නේ මට ලැබුණු හොඳම සහතිකයක් ලෙසිනි. එදා ඔහු එය කීවේ හුදෙක් කටට ආ නිසාම විය නොහැක. හැබැයි, ඒ කීමේ සත්ත බලන්නට නම් අවස්ථාවක් උදා නොවිණි. ඔහුගේ මුද්‍රණාලය පුළුල් කෙරෙනවිට මා රැකියා කිරීම; පූර්ණකාලීනව රැකියා කිරීම අත්හැර දමා තිබුණු බැවිනි.

එහෙත් තවමත් ඔහු මුද්‍රණාල හිමිකරුවෙකු ලෙසින්  ප්‍රමාණවත් දුරක් පැමිණ නැතැයි මට සිතේ; ප්‍රකාශකයකු ලෙසත්. මා  එලෙස කියන්නේ ඔහුගේ තරම යම් තරමකට දන්නා බැවිනි.

එක-දෙකෙන්ම ඔහු හොඳ-සූර රචකයකු බව නම් හැමෝම දැන ගත්හ.

නිකමට හිතාගන්න. ජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහල කට කපා පිරී තිබුණු දවසක්.... වැඩියෙන්ම ගැටවර-ගැටවරියන්ගෙන්. හැබැයි මේ ජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහල ජෝන් බාස්ට යවන්නට ගොඩාක් ඉස්සරය. 1990 නොවැම්බරයේය. පැහැපත්, කඩවසම් තරුණයෙක් මයික්‍රෆෝනය ඉදිරියේය. හැඟීම්බර හඬකි ඔහුගෙන් නිකුත් වන්නේ. 

"දෑස නොපෙනෙනා හින්දා - මගේ පොතේ අකුරක්වත් - අප්පච්චී දකිනු කොයි ලෙසින් - අකුරු නොදන්නා හින්දා - අප්පච්චිට අහන් ඉන්න - අම්මා කියවන්නෙ කොයි ලෙසින්.... මේ පොත අම්මාටයි අප්පච්චිටයි" කෙසඟ සිරුරු දෙකක් වේදිකාවේ. 

තාත්තා සුදු සරමකින් හා කමිසයකින්, අම්මා ඔසරියකින්.... හරිම චාම් විදියට; අහිංසක අයුරින්... හරියටම මොනවද වෙන්නේ කියලා මට දැකගන්න බැරිවුණා. ඇස් කෙවෙණි දෙක පුරා උතුරා යන කඳුළු හින්දා. මට හොඳටම විශ්වාසයි එහෙම නොවුණු කෙනෙක් එදා ඉන්න නැතිව ඇති. අප හැමෝම එහෙම ඇඬෙව්වේ ඔහුයි.

පෙරහැර එන බව කියන්නේ කසකරුවන්ය. ඒ මුලින්ම ඇවිත්ය. මුලින්ම ආවේ ලීල් ආනන්ද ගජනායක හා සගයෙකි. ඒ  සරසවි නිර්මාණ රංග පීඨය වෙනුවෙන් අපට වැඩක් දෙන්නටය. ඔවුහු අද හුඟාක් දේසපාලුවන් ළඟ ඉන්නා අය මෙන් පාතාලයෝ නොවූහ. ඒ නිසා වැඩක් දෙන්නට ආවත් මම බිය නොවීමි. එදා ඇතිවුණු හිතවත්කම මත ගජනායක සර් තම ගෝලයන් හතර-පස් දෙනෙකුම මුද්‍රණාලයේ වැඩ පුහුණුවට එව්වේය. දිගු කලක් අල්ලා හිටියේ හතර දෙනෙකි. රෝහණ, නිහාල් සේනක, විපුලසිරි හා නලින්ය. උපුල්ට අපේ ප්‍රෙස් එක ගැන රෙකමන් කරන්න ඇත්තේ ලීල් සර් හෝ ඔවුන් හෝ විය යුතුය.

 
ලීල් ආනන්ද ගජනායක

සරසවි නිර්මාණ රංග පීඨයෙන් හැම වසරකම සම්මාන උළෙලක් පවත්වයි. එයින් කිහිපයක්ම බලන්නට මටත් ප්‍රෙස් එකේ සගයන්ටත් ඇරැයුම් ලැබිණි. නරඹන්නටත් ගියෙමි. එයින් එකකදී කැහැටු යව්වනයෙකුගේ දස්කම් දැක්කෙමි. 'සොල්දාදුවා සහ හඳ එළිය' නාට්‍යයේ ඔහු රඟපෑවේය. ඔහු එයින් කලකට පසු 'අරුන්දතී' නම් අතිසාර්ථක නාට්‍යයක් වේදිකාවට ගෙනාවේය. එයින් වහවැටුණු මම ඔහු මුණගැසෙන්නට මඟක් පාදා ගත්තෙමි. අප හමුවුණේ විජේරාම හන්දියෙන් උඩහමුල්ලට දිවෙන පාරේ තිබූ කුමුදුලාල්ගේ නිවසේදීය.

මම එවකට 'පිවිතුරු' පුවත්පතට විශේෂාංග පිටු කීපයක් ලියමින් සිටියෙමි..... ඔන්න අංජන ඔයාටත් ලෙඩක් දාන්නයි හදන්නේ! තරහ ගන්න එපා. අපි කාටත් අපේ තරමට වඩා දෙයක් කරන්න අවසර ලබාගන්න කොච්චර දුෂ්කරද කියලා මං දන්නවා.

'පිවිතුරු' සංස්කාරක වුණේ අංජන ඉන්ද්‍රජිත්ය. අද අංජන 'ලක්බිමට' කාටූන් අඳියි. මගේ බ්ලොගය ගැන ඉස්-ඉස්සෙල්ලාම සුබ පැතුවෙත් අංජනය.

කුමුදුලගේ ගෙදරට ආ තුමිඳු දොඩන්තැන්න ඉතා නිරහංකාරව මා ඇසූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දුන්නේය. මතක හැටියට නම් 'අරුන්දතීගේ' ඡායාරූප දෙකකුත් දෙන තරමට නිහතමානිත් වූයේය. මම තුමිඳු ගැනත්, අරුන්දතිය ගැනත් විශේෂාංගයක් ලියාගෙන අංජන හමුවීමි. 
" ආටිකල් එක නම් හොඳයි නිමල් අයියා. හැබැයි මෙයා ගැන තවම කවුරුවත් දන්නේ නෑ නේද? ප්‍රසිද්ධ දෙතුන් දෙනෙක් ගැනම කරපු ආටිකල්ස් වගයකුත් තියෙනවා. අපි ඒවා යැව්වට පස්සේ මේක දාමු!" අංජන මට කිව්වේය. මම කීකරු වීමි. ඒ 'පස්සේ' අද වෙනතුරුත් ආවේ නැත.


හැබැයි තුමිඳු ඉස්සරහටම ගියේය. 'සංඛාරා' එකෙන් 'කූඹියෝ' එකෙන් 'සහෝදරයා'ගෙන් නළු ලොව දිග්විජය කළේය. එදා මා ඔහුට බොරුවක් කළා යැයි ඔහු සිතන්නට ඇත. ඒ ලජ්ජාව නිසාම මම ඊට පසු තුමිඳුව මඟ හැරියෙමි. ඉතින් අංජන, මේ හපනාගේ පළමු මුද්‍රිත සම්මුඛ සාකච්ඡාව කළෙමුයි උදම් අනන්නට අපට තිබුණු චාන්ස් එක අපිම මිස් කරගත්තෙමු!නිදිගේ පංච තන්තරේ හැටි දන්නා නිසාම දැන් නම් කවුරුන්වත් මේ වට-වලංගුවේ යාම පිළිබඳව උරණ නොවෙතත් මා කියන්නට ආ උපුල් ගැන ලිවීම යළි ඇරඹිය යුතුය. ඔන්න එහෙනම්....

මා දැක ඇති, මට හමුවී ඇති, තමන්ගේ තරම තමන්ම දන්නා, හොඳම දක්ෂයන් අතර සුවිශේෂී තැනක ඔහු වැජඹෙයි. ඉතින් උපුල්, මේ පූර්විකාව ලියුවේ ඔබව තම්බන්නට නම් නොවේ.

දැන් උපුල් කොහොමදැයි කියා නම් මා දන්නේ නැත. කිත්-යසස්, වස්තුව-වළඳුව, ධනය-බලය පමණක් නොව කාලයත් ඔබට බලපාන්නට ඇත. සමහරවිට ඔබ වෙනස් වෙලා වන්නටත් ඉඩ තිබේ.

මා දන්නේ ඒ දවස්වල උපුල්ගේ, උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගලගේ හැටිය! ඒ දැනුම අප්ඩේට්වී නැත. සීතල හපුතලෙන් කාස්ටක ගෙන්දගම් පොළොව පාගන්නට ඇවිත්, කොළඹම පැළ-පදියම්වූ උපුල් දක්ෂකම නිසාම ලක්ෂෙට කොඩි දැමූ අයෙකි.

වසර ගණනකින් අප හමුවී නැත. කතාබහ කරලාත් නැත. මට හිතෙන්නේ හාට් ඇටෑක් එකෙන් පසු උපුල් ව්‍යාපාර කටයුතු පුතාලාටවත් පවරලාදෝ කියායි.

මගේ ගෙදර සෑදූ අලුත රසාංගිත් එක්කම උපුල් මෙහේ ආවේය. රසාංගි ආවේ දෙන්නෙක් විදියටය. එහෙම කිව්වේ හායි කියා  බඩකුත් උස්සාගෙන ආ නිසාය. කුසේ හිටියේ ඔවුනගේ කුළුඳුල් දරු පැටියාය. උපුල්ලා ක්ලිනික් යන ගමන් මෙහි කඩා වැදුණහ. එකල පන්නිපිටියේ කුලී නිවසක සිටි උපුල් අද සුවිසල් මන්දිරයක වැජඹෙයි. දෛවය ඔහු හා වැඩියෙන් සිනාසුණා වැන්න.
 
උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල
අප මුලින්ම හමු වුණේ අමද්‍යප තරුණ පුහුණු මුද්‍රණාලයේදීය. මම එවකට එහි කළමනාකරු වීමි. උපුල් අංකුර ටියුෂන් මාස්ටර් කෙනෙක් විය. එහෙත් මන බඳින, සිත් සොරාගන්නා ශෛලියකින් අත් පත්‍රිකා ප්‍රින්ට් කරවා ගන්නට ආ ඔහු අපේ ලොකුම කස්ටමර් කෙනෙක් විය. මුද්‍රණ ශිල්පයට නවකයෙකුවූ මටත් උපුල්ගේ 'මුස්ලිම් ටෝක්' එක අල්ලලා ගියේය. ඊළඟට ටියුට්ස්...

පත්තර ලෑලි පිරෙන්නම මල් පත්තර වැස්සක් වැස්සේ ඒ සමයේදීය. උපුලුත් 'කුමරි' පත්තරයට ලියමින් සිටියේය.

"නිමල්, ..........දා උදේ ..........ට ඔයා කුමරි කන්තෝරුවට එන්න ඕනේ. මං නවකතාවක් ගහන්නයි යන්නේ. ඒකෙ අත් පිටපත බන්දුල පද්මකුමාර මහත්තයාගේ අතින් සුබ නැකතට ඔයාට බාර දෙන්නයි යන්නේ. ධම්මිකගේ කවි පොතත් එදාටම ඔයාට දෙනවා." 
දිනක් ප්‍රෙස් එකට පැමිණි උපුල් මට කීවේය. කුමරි කාර්යාලය තියෙන්නේ අසෝකා සිනමාහලත් එක්කම බවත් කිව්වේ මට පාර හොයාගැනිල්ල පහසු කරවන්නටය.

 
බන්දුල පද්මකුමාර

අසෝකා සිනමාහල මට මතක තිබ්බේ මුල්ම සරසවිය සම්මාන උළෙල පැවැත්වූ තැන වශයෙනි. මගේ මතකය නිවැරැදි නම් සම්මාන උළෙල සඳහා වෙනත් සිනමාහලක් ලබා ගැනීමට අසීරුව තිබියදීලු අසෝකා අයිතිකරුවන් ඊට ඉඩ ලබාදී තිබෙන්නේ.

කොච්චර කොළඹ කරක් ගැහුවත් මා වේල්ස් කුමාර වීදිය පැත්තේ ගිහින් තියෙන්නේ කලාතුරකිනි. ඒත් නියමිත දවසේ, නියමිත වෙලාවට එහි ගියෙමි. එක්කෝ කුමුදුලාල් එක්කය, නැතිනම් නෙවිල් එක්කය.(ඒ මං මෝටර් සයිකලයක් නැතිව හෙල්මට් පහක් මිලදී ගෙන වාර්තාවක් තබන්නට පෙරයි. සවිස්තරව දැනගන්න නම් "කූචු කුචයියෝ" පෝස්ටුව බලන්න.)
ඒ දෙන්නාගෙන් කාගේ හරි මෝටර් සයිකලයකය. ඒ අතින් නම් සන්නස්ගලත් ඒ දවස්වල මගේ වල්ලේමය. ඔහු ප්‍රෙස් එකට ආවේ ඇතාකඩගේ සයිකලයේ පිලියන් රයිඩර් ලෙසින්ය.

 
අයිරාංගනී සේරසිංහ
1967 දී පැවැත්වුණු සරසවිය සම්මාන උළෙල අයිරාංගනී සේරසිංහ; අපේ ආදරණීය නිළියට විශේෂ මතකයක් වෙන්නැති. ඇයට එදා හොඳම නිළිය සම්මානය ලැබුණා. ඒ 'ඔබ දුටුදා' චිත්‍රපටයේ රංගනය වෙනුවෙන්. එදා වේදිකාව උඩදී නිවේදක මහත්මයා ඇගෙන් ඇහුවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. 'ඔබ මොකද කියන්නේ මේ ලද සම්මානය ගැන?'

එහෙම වෙලාවක බොහෝම අය නම් පඬි ටෝක් දෙනවා. ඒත් මේ උගත්, ද්විභාෂික, වංශවත් නිළිය දුන්නේ මෙහෙම උත්තරයක්. ''අනේ, මොනවා කියන්නද? සම්මානයක් ලැබෙන බව දැනගෙන හිටියා නම් මොනවා හරි කියන්න ලෑස්තිවෙලා එන්නවත් තිබුණා!"

ඒ වගේමයි, මෙහෙම බ්ලොග් එකක් ලියන්න හීනෙකින්වත් හිතාගෙන හිටියයැ. එහෙම හිතාගෙන හිටියා නම් ඒ දවස්වල ඉඳලම සූදානම් වෙනවනේ. දැන් ඉතින් මතක ටිකෙන් ලියනවා.

උපුල් යකෙකි! නියම යකෙකි. මට එහෙම හිතුණේ උපුල් මෙහෙම කී විටය. "නිමල්, අපි පන්දාහක් ගහමු!"

නැකතට බන්ධුල පද්මකුමාර මහතා 'සරසවි දියණියෝ' අත් පිටපත මගේ අත තැබුවේය. ඊළඟට ධම්මික බණ්ඩාරගේ පොතේ අත් පිටපත. 'අහෝ මිත්‍රවරුනි'. එය මා'තට දුන්නේ අජන්තා රණසිංහ මහත්මා හෝ ආතර් යූ. අමරසේන මහතා බව මතකය මට කියතත් එය හරියටම නිනව් නැත.
හැබැයි 'සරසවි දියණියෝ' මුද්‍රණය මට ලැබුණු බරපතළ දඬුවමක් විය. ඒ ගෙවීම් කෙරෙද්දීය. උපුල් ගනුදෙනුවලට හොරෙක් නොවීය. එහෙත් නිතරම ගෙනාවේ රුපියල් දෙකේ, පහේ, දහයේ නෝට්ටුය. හිතන්නකෝ, දෙකේ කොළ පන්සීයකින් රුපියල් දාහක් ගෙවද්දී.....ඒත් මා නහයෙන් ඇඬුවේ නැත. කටේ කෙළවලින් නෝට්ටු නහවමින් සල්ලි ගණන් කළෙමි. උපුල්ම සෝදුපත් බලන බව කීවද මුල් පෘෆ් එකත් මමම බැලුවෙමි. අන්තිමට ඒ දවස්වල උපුල් කලබලයෙන් ලියාගෙන එන ටියුට්ස්වල සිංහල වැරැද්දක් තිබුණත් එ්ක හදලා දාන්නැයි මටම වගකීම පැවරිණි.

මා දන්නා තරමින් ඒ පොත අච්චු ගැහුණෙත් අමුතු සයිස් එකකටය.

මොකක්ද යකඩෝ මේ අමුතු සයිස් එක කියලා නේද හිතුණේ? හිතන්න... දිගටම... ඊළඟ කොටස කොටලා දානකන් හිතන්නකෝ!


2 comments:

 1. මුස්ලිම් ටෝක් ... තුමිඳු කලාව පැත්තෙන් දුර ගමනක් යන්න පුළුවන් මනුස්සයෙක් .. ඒත් වාණිජමය වශයෙන් වගක් නැතිව ලංකාවේ එහෙම බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුලුවන්ද ? සන්නා හැම දේම වෙනස්වන සුළුයි, අනිත්‍යයි කියා ඔප්පු කරමින් සිටියි... අන් බොහෝ දෙනා වගේම ප්‍රසිද්ධිය, සල්ලි හෝ බලයට ඇති කෑදරකම ඔහුව වෙනස් කරා වෙන්න පුළුවන්.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඒවා ඉතිහාසය විසින්ම තීරණේ කරයි, නේද.

   Delete