1. වස් කවි කීම - පළමු කොටස
 2. වස් කවි කීම - දෙවෙනි කොටස
 3. වස් කවි කීම - තෙවෙනි කොටස
 4. නොදෙන්න හිටි රන් පදක්කම
 5. නීච කුමන්ත්‍රණේ
 6. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -පළමු කොටස
 7. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -දෙවෙනි කොටස
 8. තුම්පනේ, මාතර, බදුල්ලේ කියලා වෙනස්යැ
 9. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... -පළමුවෙනි කොටස
 10. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - දෙවෙනි කොටස
 11. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - තෙවෙනි කොටස
 12. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - හතරවෙනි කොටස
 13. අඟුල්මල් දහනය - පළමුවෙනි කොටස
 14. අඟුල්මල් දහනය - දෙවෙනි කොටස
 15. අඟුල්මල් දහනය - තෙවෙනි කොටස
 16. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පළමුවෙනි කොටස
 17. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දෙවෙනි කොටස
 18. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - තෙවෙනි කොටස
 19. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හතරවෙනි කොටස
 20. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පස්වෙනි කොටස
 21. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හයවෙනි කොටස
 22. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හත්වෙනි කොටස
 23. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - අටවෙනි කොටස
 24. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - නවවෙනි කොටස
 25. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහවෙනි කොටස
 26. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 27. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දොළොස්වෙනි කොටස
 28. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහතුන්වෙනි කොටස
 29. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහතරවෙනි කොටස
 30. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පහළොස්වෙනි කොටස
 31. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහසයවෙනි කොටස
 32. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහත්වෙනි කොටස
 33. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහඅටවෙනි කොටස
 34. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහනවවෙනි කොටස
 35. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - විසිවෙනි කොටස
 36. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - පළමුවෙනි කොටස
 37. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - දෙවෙනි කොටස
 38. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - තෙවෙනි කොටස
 39. වීරයා ගෙදරද? - පළමුවෙනි කොටස
 40. වීරයා ගෙදරද? - දෙවෙනි කොටස
 41. වීරයා ගෙදරද? - තෙවෙනි කොටස
 42. වීරයා ගෙදරද? - සිව්වෙනි කොටස
 43. වීරයා ගෙදරද? - පස්වෙනි කොටස
 44. ගණිත ගැටේ - පළමුවෙනි කොටස
 45. ගණිත ගැටේ - දෙවෙනි කොටස
 46. ගණිත ගැටේ - තෙවෙනි කොටස
 47. ගණිත ගැටේ - සිව්වෙනි කොටස
 48. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - පළමුවෙනි කොටස
 49. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - දෙවෙනි කොටස
 50. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - තෙවෙනි කොටස
 51. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - සිව්වෙනි කොටස
 52. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පළමුවෙනි කොටස
 53. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - දෙවෙනි කොටස
 54. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - තෙවෙනි කොටස
 55. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - සිව්වෙනි කොටස
 56. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පස්වෙනි කොටස
 57. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - හයවෙනි කොටස
 58. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -හත්වෙනි කොටස
 59. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -අටවෙනි කොටස
 60. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -නවවෙනි කොටස
 61. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහවෙනි කොටස
 62. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -එකොළොස්වෙනි කොටස
 63. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දොළොස්වෙනි කොටස
 64. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහතුන්වෙනි කොටස
 65. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -පළමු කොටස
 66. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -දෙවෙනි කොටස
 67. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -තෙවෙනි කොටස
 68. චිත්තම්මා
 69. ආදර පූජාසනේ...- පළමුවෙනි කොටස
 70. ආදර පූජාසනේ...- දෙවෙනි කොටස
 71. ආදර පූජාසනේ...- තෙවෙනි කොටස
 72. ආදර පූජාසනේ...- සිව්වෙනි කොටස
 73. ආදර පූජාසනේ...- පස්වෙනි කොටස
 74. ආදර පූජාසනේ...- හයවෙනි කොටස
 75. ආදර පූජාසනේ...- හත්වෙනි කොටස
 76. ආදර පූජාසනේ...- අටවෙනි කොටස
 77. ආදර පූජාසනේ...- නවවෙනි කොටස
 78. ඇස් පෑදේවා! - පළමුවෙනි කොටස
 79. ඇස් පෑදේවා! - දෙවෙනි කොටස
 80. ඇස් පෑදේවා! - තෙවෙනි කොටස
 81. අන්දොස් මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 82. අන්දොස් මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 83. අන්දොස් මංගල්ලේ - තෙවෙනි කොටස
 84. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පළමුවෙනි කොටස
 85. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - දෙවෙනි කොටස
 86. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - තෙවෙනි කොටස
 87. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - සිව්වෙනි කොටස
 88. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පස්වෙනි කොටස
 89. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - පළමුවෙනි කොටස
 90. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - දෙවෙනි කොටස
 91. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - තෙවෙනි කොටස
 92. පොඩි නිමල්ට ලොකු නිමල් මාමාගෙන්.....
 93. නොසොයමි නුඹව අම්මේ ආපහු නාව!
 94. දහතුනේ මාරකේ...Thirteen Lives
 95. යුවති කිරිල්ලීගෙන් බිරිඳට... - පළමුවෙනි කොටස
 96. යුවති කිරිල්ලීගෙන් බිරිඳට... -දෙවෙනි කොටස
 1. අජාසත්ත - පළමු කොටස
 2. අජාසත්ත - දෙවෙනි කොටස
 3. අජාසත්ත - තෙවෙනි කොටස
 4. අජාසත්ත - හතරවෙනි කොටස
 5. අජාසත්ත - පස්වෙනි කොටස
 6. කෙලින් සනා - පළමු කොටස
 7. කෙලින් සනා - දෙවෙනි කොටස
 8. කෙලින් සනා - තෙවෙනි කොටස
 9. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පළමු කොටස
 10. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දෙවෙනි කොටස
 11. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - තෙවෙනි කොටස
 12. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හතරවෙනි කොටස
 13. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පස්වෙනි කොටස
 14. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හයවෙනි කොටස
 15. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හත්වෙනි කොටස
 16. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - අටවෙනි කොටස
 17. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - නවවෙනි කොටස
 18. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දහවෙනි කොටස
 19. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පළමුවෙනි කොටස
 20. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දෙවෙනි කොටස
 21. මඩ ගොහොරුවක පචවී - තෙවෙනි කොටස
 22. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හතරවෙනි කොටස
 23. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පස්වෙනි කොටස
 24. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හයවෙනි කොටස
 25. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හත්වෙනි කොටස
 26. මඩ ගොහොරුවක පචවී - අටවෙනි කොටස
 27. මඩ ගොහොරුවක පචවී - නවවෙනි කොටස
 28. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දහවෙනි කොටස
 29. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - පළමුවෙනි කොටස
 30. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - දෙවෙනි කොටස
 31. ඉඳියාප්ප ගන්නවාද? - තෙවෙනි කොටස
 32. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - හතරවෙනි කොටස
 33. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පළමුවෙනි කොටස
 34. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දෙවෙනි කොටස
 35. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - තෙවෙනි කොටස
 36. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - සිව්වෙනි කොටස
 37. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පස්වෙනි කොටස
 38. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හයවෙනි කොටස
 39. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හත්වෙනි කොටස
 40. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - අටවෙනි කොටස
 41. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - නවවෙනි කොටස
 42. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දහවෙනි කොටස
 43. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - එකොළොස්වෙනි කොටස
 44. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දොළොස්වෙනි කොටස
 45. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පළමුවෙනි කොටස
 46. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක්- දෙවෙනි කොටස
 47. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - තෙවෙනි කොටස
 48. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - සිව්වෙනි කොටස
 49. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පස්වෙනි කොටස
 50. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හයවෙනි කොටස
 51. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හත්වෙනි කොටස
 52. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - අටවෙනි කොටස
 53. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - නවවෙනි කොටස
 54. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - දහවෙනි කොටස
 55. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 56. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දොළොස්වෙනි කොටස
 57. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහතුන්වෙනි කොටස
 58. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහතරවෙනි කොටස
 59. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -පහළොස්වෙනි කොටස
 60. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහසයවෙනි කොටස
 61. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහත්වෙනි කොටස
 62. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහඅටවෙනි කොටස
 63. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහනවවෙනි කොටස
 64. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිවෙනි කොටස
 65. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඑක්වෙනි කොටස
 66. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිදෙවෙනි කොටස
 67. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිතුන්වෙනි කොටස
 68. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහතරවෙනි කොටස/a>
 69. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිපස්වෙනි කොටස
 70. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහයවෙනි කොටස
 71. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහත්වෙනි කොටස
 72. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඅටවෙනි කොටස
 73. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිනවවෙනි කොටස
 74. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -තිස්වෙනි කොටස
 75. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පළමුවෙනි කොටස
 76. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -දෙවෙනි කොටස
 77. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -තෙවෙනි කොටස
 78. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -සිව්වෙනි කොටස
 79. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පස්වෙනි කොටස
 80. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -හයවෙනි කොටස
 81. කපුටු ගෙත්තම නං... -පළමුවෙනි කොටස
 82. කපුටු ගෙත්තම නං... -දෙවෙනි කොටස
 83. පතාගෙන ඇවිත්...- පළමුවෙනි කොටස
 84. පතාගෙන ඇවිත්...- දෙවෙනි කොටස
 85. පතාගෙන ඇවිත්...- තෙවෙනි කොටස
 86. පතාගෙන ඇවිත්...- සිව්වෙනි කොටස
 87. පතාගෙන ඇවිත්...- පස්වෙනි කොටස
 88. පතාගෙන ඇවිත්...- හයවෙනි කොටස
 89. පතාගෙන ඇවිත්...- හත්වෙනි කොටස
 90. පතාගෙන ඇවිත්...- අටවෙනි කොටස
 91. පතාගෙන ඇවිත්...- නවවෙනි කොටස
 92. පතාගෙන ඇවිත්...- දහවෙනි කොටස
 93. පතාගෙන ඇවිත්...- එකොළොස්වෙනි කොටස
 94. පතාගෙන ඇවිත්...- දොළොස්වෙනි කොටස
 95. පතාගෙන ඇවිත්...- දහතුන්වෙනි කොටස
 96. පතාගෙන ඇවිත්...- දාහතරවෙනි කොටස
 97. කෝච්චියේ හොර ගෙඩියා
 98. Brighton Marathon - දිව්වද හයියෙන්
 99. බ්‍රොයිලර් මනමේ! -පළමුවෙනි කොටස
 100. බ්‍රොයිලර් මනමේ! -දෙවෙනි කොටස
 101. ඒනං ඔයාට අපිව විස්වාස නෑ!
 102. ගස් නැති රටේ
 103. හොන මුත්තක්ද බලන්නේ?
 104. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - පළමුවෙනි කොටස
 105. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දෙවෙනි කොටස
 106. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - තෙවෙනි කොටස
 107. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - සිව්වෙනි කොටස
 108. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - පස්වෙනි කොටස
 109. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - හයවෙනි කොටස
 110. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - හත්වෙනි කොටස
 111. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - අටවෙනි කොටස
 112. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - නවවෙනි කොටස
 113. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දහවෙනි කොටස
 114. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 115. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දොළොස්වෙනි කොටස
 116. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දහතුන්වෙනි කොටස
 117. මට වෙච්ච දේ - පළමුවෙනි කොටස
 118. මට වෙච්ච දේ - දෙවෙනි කොටස
 119. තිහේදී... - පළමුවෙනි කොටස
 120. තිහේදී... - දෙවෙනි කොටස
 121. තිහේදී... - තෙවෙනි කොටස
 122. තිහේදී... - සිව්වෙනි කොටස
 123. තිහේදී... - පස්වෙනි කොටස
 124. තිහේදී... - හයවෙනි කොටස
 125. තිහේදී... - හත්වෙනි කොටස
 126. තිහේදී... - අටවෙනි කොටස
 127. තිහේදී... - නවවෙනි කොටස
 128. තිහේදී... - දහවෙනි කොටස
 129. තිස් එකේදී... -පළමුවෙනි කොටස
 130. තිස් එකේදී... -දෙවෙනි කොටස
 131. තිස් එකේදී... -තෙවෙනි කොටස
 132. තිස් එකේදී... -සිව්වෙනි කොටස
 133. තිස් එකේදී... -පස්වෙනි කොටස
 134. තිස් එකේදී... -හයවෙනි කොටස
 135. තිස් එකේදී... -හත්වෙනි කොටස
 136. තිස් එකේදී... -අටවෙනි කොටස
 137. තිස් එකේදී... -නවවෙනි කොටස
 138. තිස් එකේදී... -දහවෙනි කොටස
 139. තිස් එකේදී... -එකොළොස්වෙනි කොටස
 140. තිස් එකේදී... -දොළොස්වෙනි කොටස
 141. තිස් එකේදී - 12ට comment එකක්...
 142. තිස් එකේදී... -දහතුන්වෙනි කොටස
 143. තිස් එකේදී... -දාහතරවෙනි කොටස
 144. තිස් එකේදී... -පහළොස්වෙනි කොටස
 145. තිස් එකේදී... -දහසයවෙනි කොටස
 146. තිස් එකේදී... -දාහත්වෙනි කොටස
 147. තිස් එකේදී... -දහඅටවෙනි කොටස
 148. තිස් එකේදී... -දහනවවෙනි කොටස
 149. තිස් එකේදී... -විසිවෙනි කොටස
 150. තිස් එකේදී... -විසිඑක්වෙනි කොටස
 1. මීන සංහාරය
 2. ගස්සලා යවමුද? -පළමුවෙනි කොටස
 3. ගස්සලා යවමුද? දෙවෙනි කොටස
 4. ගස්සලා යවමුද? තෙවෙනි කොටස
 5. ගස්සලා යවමුද? හතරවෙනි කොටස
 6. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -පළමු කොටස
 7. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -දෙවෙනි කොටස
 8. අනේ කුරුලු කූඩුවලට ගහන්නෙපා කැට කැබිලිති
 9. ආවොත් නොයා බැරිය! - පළමු කොටස
 10. ආවොත් නොයා බැරිය! - දෙවෙනි කොටස
 11. ආවොත් නොයා බැරිය! - තෙවෙනි කොටස
 12. මගේ චූස් - මටම චූස්
 13. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- පළමුවෙනි කොටස
 14. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- දෙවෙනි කොටස
 15. අනේ පාලි, තව චුට්ටක්....
 16. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - පළමුවෙනි කොටස
 17. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - දෙවෙනි කොටස
 18. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - තෙවෙනි කොටස
 19. හයටත් කලින්........ - පළමුවෙනි කොටස
 20. හයටත් කලින්........ - දෙවෙනි කොටස
 21. හයටත් කලින්........ - තෙවෙනි කොටස
 22. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පළමුවෙනි කොටස
 23. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - දෙවෙනි කොටස
 24. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - තෙවෙනි කොටස
 25. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - සිව්වෙනි කොටස
 26. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පස්වෙනි කොටස
 27. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - හයවෙනි කොටස
 28. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - පළමුවෙනි කොටස
 29. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - දෙවෙනි කොටස
 30. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - තෙවෙනි කොටස
 31. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පළමුවෙනි කොටස
 32. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - දෙවෙනි කොටස
 33. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - තෙවෙනි කොටස
 34. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - සිව්වෙනි කොටස
 35. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පස්වෙනි කොටස
 36. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හයවෙනි කොටස
 37. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හත්වෙනි කොටස
 38. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -පළමුවෙනි කොටස
 39. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -දෙවෙනි කොටස
 40. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පළමුවෙනි කොටස
 41. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-දෙවෙනි කොටස
 42. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-තෙවෙනි කොටස
 43. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-සිව්වෙනි කොටස
 44. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පස්වෙනි කොටස
 45. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හයවෙනි කොටස
 46. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හත්වෙනි කොටස
 47. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-අටවෙනි කොටස
 48. මගෙ ඡන්දෙට මිලක් දියෝ!
 49. එකෙන්ම ඇති වුණා....
 50. දහතුනේදී...- පළමුවෙනි කොටස
 51. දහතුනේදී...- දෙවෙනි කොටස
 52. දහතුනේදී...- තෙවෙනි කොටස
 53. දහතුනේදී...- සිව්වෙනි කොටස
 54. දහතුනේදී...- පස්වෙනි කොටස
 55. දහතුනේදී...- හයවෙනි කොටස
 1. නීල බිඟු කැල
 2. නිල් බෘංගයන්ගේ වස වැරැද්දක්
 3. සමුදුරු මූර්තිය
 4. දහ බලු කතා වස්තුව- පළමුවැනි කොටස
 5. දහ බලු කතා වස්තුව- දෙවෙනි කොටස
 6. මගේ දෛවය මගේ රිස්සට...
 7. කූචු කුචයියෝ
 8. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - පළමු කොටස
 9. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - දෙවෙනි කොටස
 10. දියවිනි ඉනාව- පළමුවැනි කොටස
 11. දියවිනි ඉනාව- දෙවෙනි කොටස
 12. දියවිනි ඉනාව- තෙවෙනි කොටස
 13. දියවිනි ඉනාව- හතරවෙනි කොටස
 14. දියවිනි ඉනාව- පස්වෙනි කොටස
 15. සිඳු දකින සඳ - පළමුවෙනි කොටස
 16. සිඳු දකින සඳ - දෙවෙනි කොටස
 17. සිඳු දකින සඳ - තෙවෙනි කොටස
 18. රැජින COLOMBO එයි! - පළමුවෙනි කොටස
 19. රැජින COLOMBO එයි! - දෙවෙනි කොටස
 20. රැජින COLOMBO එයි! - තෙවෙනි කොටස
 21. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - පළමුවෙනි කොටස
 22. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - දෙවෙනි කොටස
 23. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - තෙවෙනි කොටස
 24. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - පළමුවෙනි කොටස
 25. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - දෙවෙනි කොටස
 26. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - පළමුවෙනි කොටස
 27. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - දෙවෙනි කොටස
 28. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - තෙවෙනි කොටස
 29. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - හතරවෙනි කොටස
 30. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 31. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - දෙවෙනි කොටස
 32. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -තෙවෙනි කොටස
 33. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හතරවෙනි කොටස
 34. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පස්වෙනි කොටස
 35. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -හයවෙනි කොටස
 36. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හත්වෙනි කොටස
 37. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- පළමුවෙනි කොටස
 38. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- දෙවෙනි කොටස
 39. හරෝහරා - පළමුවෙනි කොටස
 40. හරෝහරා - දෙවෙනි කොටස
 41. හරෝහරා - තෙවෙනි කොටස
 42. හරෝහරා - සිව්වෙනි කොටස
 43. හරෝහරා - පස්වෙනි කොටස
 44. හරෝහරා - හයවෙනි කොටස
 45. හරෝහරා - හත්වෙනි කොටස
 46. හරෝහරා - අටවෙනි කොටස
 47. හරෝහරා - නවවෙනි කොටස
 48. හරෝහරා - දහවෙනි කොටස
 49. හරෝහරා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 50. හරෝහරා - දොළොස්වෙනි කොටස
 51. හරෝහරා - දහතුන්වෙනි කොටස
 52. හරෝහරා - දාහතරවෙනි කොටස
 53. හරෝහරා - පහළොස්වෙනි කොටස
 54. හරෝහරා - දහසයවෙනි කොටස
 55. හරෝහරා - දාහත්වෙනි කොටස
 56. හරෝහරා - දහඅටවෙනි කොටස
 57. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-පළමු කොටස
 58. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-දෙවෙනි කොටස
 59. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-තෙවෙනි කොටස
 60. දොළහ වෙද්දී.... පළමු කොටස
 61. දොළහ වෙද්දී.... දෙවෙනි කොටස
 62. දොළහ වෙද්දී.... තෙවෙනි කොටස
 63. දොළහ වෙද්දී.... සිව්වෙනි කොටස
 64. දොළහ වෙද්දී.... පස්වෙනි කොටස
 65. දොළහ වෙද්දී.... හයවෙනි කොටස
 66. මාරක හී පහර පළමුවෙනි කොටස
 67. මාරක හී පහර දෙවෙනි කොටස
 68. මාරක හී පහර තෙවෙනි කොටස
 69. මාරක හී පහර සිව්වෙනි කොටස
 70. මාරක හී පහර පස්වෙනි කොටස
 71. මාරක හී පහර හයවෙනි කොටස
 72. මාරක හී පහර හත්වෙනි කොටස
 73. මාරක හී පහර අටවෙනි කොටස
 74. මාරක හී පහර නවවෙනි කොටස
 75. රටටම බැඩ උලෙන දා - පළමුවෙනි කොටස
 76. රටටම බැඩ උලෙන දා - දෙවෙනි කොටස
 77. Un දොස් මංගල්ලේ -පළමුවෙනි කොටස
 78. Un දොස් මංගල්ලේ -දෙවෙනි කොටස
 79. ටිකිරි මාමට මනාලියෙක්
 80. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - පළමු කොටස
 81. ඉරෙන් හඳෙන් - එළිය අරං...
 82. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 83. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - තෙවෙනි කොටස
 84. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- පළමුවෙනි කොටස
 85. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- දෙවෙනි කොටස
 86. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- තෙවෙනි කොටස
 87. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....-සිව්වෙනි කොටස
 88. කියන්න කවි කර ආවේ මහතුනි....
 89. අවුරුදු දෙදොහක විත්ති
 90. උතුමාණෙනි, 200 Halla Ho සහ අරගලය
 91. සතුටේ ‘සතුට’ සොයන ගමන්....-පළමුවෙනි කොටස
 92. සතුටේ ‘සතුට’ සොයන ගමන්....-දෙවෙනි කොටස
 93. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -පළමුවෙනි කොටස
 94. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -දෙවෙනි කොටස
 95. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -තෙවෙනි කොටස
 96. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -සිව්වෙනි කොටස
 97. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -පස්වෙනි කොටස
 98. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -හයවෙනි කොටස
 99. 2022 අන්තිමේ හිතට වැදුණු තිදෙනෙක්!
 100. මුරදොල්ලේ හැඩකාරම මිනිහා
 101. ලොකු අම්මත් එක්ක... - පළමුවෙනි කොටස
 102. ලොකු අම්මත් එක්ක... - දෙවෙනි කොටස
 103. ලොකු අම්මත් එක්ක... - තෙවෙනි කොටස
 104. ලොකු අම්මත් එක්ක... - සිව්වෙනි කොටස
 105. ලොකු අම්මත් එක්ක... - පස්වෙනි කොටස
 1. සීයයි..!
 2. මරිසි මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 3. මරිසි මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 4. සැවුළු සංහාරය - පළමුවෙනි කොටස
 5. සැවුළු සංහාරය - දෙවෙනි කොටස
 6. සැවුළු සංහාරය - තෙවෙනි කොටස
 7. සැවුළු සංහාරය - හතරවෙනි කොටස
 8. සැවුළු සංහාරය - පස්වෙනි කොටස
 9. සැවුළු සංහාරය - හයවෙනි කොටස
 10. සැවුළු සංහාරය - හත්වෙනි කොටස
 11. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි කොළඹදී හිට් වෙයි! - පළමුවෙනි කොටස
 12. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - දෙවෙනි කොටස
 13. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - තෙවෙනි කොටස
 14. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - සිව්වෙනි කොටස
 15. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - පස්වෙනි කොටස
 16. දුකයි! අන්තිම දුකයි!! සත්තෙන්ම හිරිකිතයි!!!
 17. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - පළමුවෙනි කොටස
 18. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - දෙවෙනි කොටස
 19. Neil හඳට - Sunil කරඬුවට - waල්ල බිමට
 20. වීරයා පණ පිටින්...........
 21. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - පළමුවෙනි කොටස
 22. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - දෙවෙනි කොටස
 23. කොටවන කතන්දරේ
 24. ඒකත් මංගල මුත්තමං!
 25. බක්කරේගේ Pork දානය - පළමුවෙනි කොටස
 26. බක්කරේගේ Pork දානය - දෙවෙනි කොටස
 27. පණ බේරපු කිරිල්ලී - පළමුවෙනි කොටස
 28. පණ බේරපු කිරිල්ලී - දෙවෙනි කොටස
 29. පණ බේරපු කිරිල්ලී - තෙවෙනි කොටස
 30. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පළමුවෙනි කොටස
 31. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - දෙවෙනි කොටස
 32. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - තෙවෙනි කොටස
 33. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - සිව්වෙනි කොටස
 34. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පස්වෙනි කොටස
 35. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - හයවෙනි කොටස
 36. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- පළමු කොටස
 37. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- දෙවෙනි කොටස
 38. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පළමු කොටස
 39. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - දෙවෙනි කොටස
 40. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - තෙවෙනි කොටස
 41. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - සිව්වෙනි කොටස
 42. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පස්වෙනි කොටස
 43. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හයවෙනි කොටස
 44. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හත්වෙනි කොටස
 45. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පළමු කොටස
 46. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-දෙවෙනි කොටස
 47. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-තෙවෙනි කොටස
 48. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-සිව්වෙනි කොටස
 49. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පස්වෙනි කොටස
 50. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-හයවෙනි කොටස
 51. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 52. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - දෙවෙනි කොටස
 53. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - තෙවෙනි කොටස
 54. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - සිව්වෙනි කොටස
 55. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පස්වෙනි කොටස
 56. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - හයවෙනි කොටස
 57. දාහතර වෙද්දී... - පළමුවෙනි කොටස
 58. දාහතර වෙද්දී... - දෙවෙනි කොටස
 59. දාහතර වෙද්දී... - තෙවෙනි කොටස
 60. දාහතර වෙද්දී... - සිව්වෙනි කොටස
 61. දාහතර වෙද්දී... - පස්වෙනි කොටස
 62. දාහතර වෙද්දී... - හයවෙනි කොටස
 63. දාහතර වෙද්දී... - හත්වෙනි කොටස
 64. දාහතර වෙද්දී... - අටවෙනි කොටස
 65. දාහතර වෙද්දී... - නවවෙනි කොටස
 66. දාහතර වෙද්දී... - දහවෙනි කොටස
 67. ප්‍රේමණීය චාරිකාවක් - පළමුවෙනි කොටස
 68. ප්‍රේමණීය චාරිකාවක් - දෙවෙනි කොටස
 69. පහළොවේදී...- පළමුවෙනි කොටස
 70. පහළොවේදී...- දෙවෙනි කොටස
 71. පහළොවේදී...- තෙවෙනි කොටස
 72. පහළොවේදී...- සිව්වෙනි කොටස
 73. පහළොවේදී...- පස්වෙනි කොටස
 74. පහළොවේදී...- හයවෙනි කොටස
 75. පහළොවේදී...- හත්වෙනි කොටස
 76. පහළොවේදී...- අටවෙනි කොටස
 77. පහළොවේදී...- නවවෙනි කොටස
 78. පහළොවේදී...- දහවෙනි කොටස
 79. පහළොවේදී...- එකොළොස්වෙනි කොටස
 80. නාමල් බේබිට නිදිගෙන්...
 81. පැය 69 - 1 = 68 ගෝඨා ගෝ ගමේ උපවාසය
 82. උපවාස කුටියේ, වතුරෙන් යැපුණු පැය 68 දී...
 83. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- පළමුවෙනි කොටස
 84. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- දෙවෙනි කොටස
 85. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- තෙවෙනි කොටස
 86. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- සිව්වෙනි කොටස
 87. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- පස්වෙනි කොටස
 88. ‘පදේට උඩ යයි’ වෙන දේවල් බැලුවාම සිතා!
 89. නඩු බලවපු නඩුවක්!
 90. අබ්ලික් snack - පළමුවෙනි කොටස
 91. අබ්ලික් snack - දෙවෙනි කොටස
 92. සීත හිමේ මැඳුරක හිර වුණාදෝ - පළමුවෙනි කොටස
 93. සීත හිමේ මැඳුරක හිර වුණාදෝ - දෙවෙනි කොටස
 94. සීත හිමේ මැඳුරක හිර වුණාදෝ - තෙවෙනි කොටස
 95. සීත හිමේ මැඳුරක හිර වුණාදෝ - සිව්වෙනි කොටස
 96. දෙපිලම එකය - වළඳන්නේ එක පතය
 97. Nice View
 98. ගෞරව කිරීම, කෘතවේදීත්වය හා සුහදත්ව වර්ධනය
 99. මල්සර ආගමනය
 100. ජීවිතේම ප්‍රීතිමත් කරන්නෙ ආදරේ!
 101. පුදමි තුති කුසුම්!
 1. අසිරිමත්වූ දේකි - පළමුවෙනි කොටස
 2. අසිරිමත්වූ දේකි -දෙවෙනි කොටස
 3. අසිරිමත්වූ දේකි -තෙවෙනි කොටස
 4. අසිරිමත්වූ දේකි -සිව්වෙනි කොටස
 5. අසිරිමත්වූ දේකි -පස්වෙනි කොටස
 6. අසිරිමත්වූ දේකි -හයවෙනි කොටස
 7. අසිරිමත්වූ දේකි -හත්වෙනි කොටස
 8. අසිරිමත්වූ දේකි -අටවෙනි කොටස
 9. අසිරිමත්වූ දේකි -නවවෙනි කොටස
 10. අසිරිමත්වූ දේකි -දහවෙනි කොටස
 11. අසිරිමත්වූ දේකි -එකොළොස්වෙනි කොටස
 12. අසිරිමත්වූ දේකි -දොළොස්වෙනි කොටස
 13. අසිරිමත්වූ දේකි -දහතුන්වෙනි කොටස
 14. යුවති කිරිල්ලී -පළමුවෙනි කොටස
 15. යුවති කිරිල්ලී -දෙවෙනි කොටස
 16. යුවති කිරිල්ලී -තෙවෙනි කොටස
 17. යුවති කිරිල්ලී -සිව්වෙනි කොටස
 18. යුවති කිරිල්ලී -පස්වෙනි කොටස
 19. යුවති කිරිල්ලී -හයවෙනි කොටස
 20. යුවති කිරිල්ලී -හත්වෙනි කොටස
 21. යුවති කිරිල්ලී -අටවෙනි කොටස
 22. යුවති කිරිල්ලී -නවවෙනි කොටස
 23. යුවති කිරිල්ලී -දහවෙනි කොටස
 24. යුවති කිරිල්ලී -එකොළොස්වෙනි කොටස
 25. යුවති කිරිල්ලී -දොළොස්වෙනි කොටස
 26. යුවති කිරිල්ලී -දහතුන්වෙනි කොටස
 27. යුවති කිරිල්ලී -දාහතරවෙනි කොටස
 28. යුවති කිරිල්ලී -පහළොස්වෙනි කොටස
 29. යුවති කිරිල්ලී -දහසයවෙනි කොටස
 30. යුවති කිරිල්ලී -දාහත්වෙනි කොටස
 31. යුවති කිරිල්ලී -දහඅටවෙනි කොටස
 32. යුවති කිරිල්ලී -දහනවවෙනි කොටස
 33. යුවති කිරිල්ලී -විසිවෙනි කොටස
 34. යුවති කිරිල්ලී -විසිඑක්වෙනි කොටස
 35. යුවති කිරිල්ලී -විසිදෙවෙනි කොටස
 36. යුවති කිරිල්ලී -විසිතුන්වෙනි කොටස
 37. යුවති කිරිල්ලී -විසිහතරවෙනි කොටස
 38. යුවති කිරිල්ලී -විසිපස්වෙනි කොටස
 39. යුවති කිරිල්ලී -විසිහයවෙනි කොටස
 40. හිනා වෙන්න හිනා - පළමුවෙනි කොටස
 41. හිනා වෙන්න හිනා - දෙවෙනි කොටස
 42. හිනා වෙන්න හිනා - තෙවෙනි කොටස
 43. හිනා වෙන්න හිනා - සිව්වෙනි කොටස
 44. හිනා වෙන්න හිනා - පස්වෙනි කොටස
 45. හිනා වෙන්න හිනා - හයවෙනි කොටස
 46. හිනා වෙන්න හිනා - හත්වෙනි කොටස
 47. හිනා වෙන්න හිනා - අටවෙනි කොටස
 48. හිනා වෙන්න හිනා - නවවෙනි කොටස
 49. හිනා වෙන්න හිනා - දහවෙනි කොටස
 50. හිනා වෙන්න හිනා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 51. හිනා වෙන්න හිනා - දොළොස්වෙනි කොටස
 52. හිනා වෙන්න හිනා - දහතුන්වෙනි කොටස
 53. හිනා වෙන්න හිනා - දාහතරවෙනි කොටස
 54. හිනා තවත් හිනා - පළමුවෙනි කොටස
 55. හිනා තවත් හිනා - දෙවෙනි කොටස
 56. හිනා තවත් හිනා - තෙවෙනි කොටස
 57. හිනා තවත් හිනා - සිව්වෙනි කොටස
 58. හිනා තවත් හිනා - පස්වෙනි කොටස
 59. හිනා තවත් හිනා - හයවෙනි කොටස
 60. හිනා තවත් හිනා - හත්වෙනි කොටස
 61. හිනා තවත් හිනා - අටවෙනි කොටස
 62. හිනා තවත් හිනා - නවවෙනි කොටස
 63. හිනා තවත් හිනා - දහවෙනි කොටස
 64. හිනා තවත් හිනා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 65. හිනා තවත් හිනා - දොළොස්වෙනි කොටස
 66. ‘හොඳටම කරලා’, අපටම කෙළලා යන්නයි මුන්දැල සැරසෙන්නේ
 67. මැංචෝසන් චාරිකා - පළමුවෙනි කොටස
 68. මැංචෝසන් චාරිකා - දෙවෙනි කොටස
 69. මැංචෝසන් චාරිකා - තෙවෙනි කොටස
 70. මැංචෝසන් චාරිකා - සිව්වෙනි කොටස
 71. මැංචෝසන් චාරිකා - පස්වෙනි කොටස
 72. මැංචෝසන් චාරිකා - හයවෙනි කොටස
 73. මැංචෝසන් චාරිකා - හත්වෙනි කොටස
 74. මැංචෝසන් චාරිකා - අටවෙනි කොටස
 75. මැංචෝසන් චාරිකා - නවවෙනි කොටස
 76. මැංචෝසන් චාරිකා - දහවෙනි කොටස
 77. මැංචෝසන් චාරිකා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 78. මැංචෝසන් චාරිකා - දොළොස්වෙනි කොටස

Thursday, June 14, 2018

අපේ කුණු අපට එපාවී....දෙවෙනි කොටස

විල්පත්තුවෙදී බෝම්බයකට බිලි වුණු පුෂ්පානන්ද මහත්තයා.....
.....අප යනවිට පාරට වැටී තිබුණු ගස් කීපයකුත් මඟ හරිමින්, ලඳු-පඳුරු කබල් මන්නයකින් කපා දමමින්, සමහර විටෙක පාරෙන් නොව කැලයෙන් ගිය ඒ ගමන...... අද නම් අප කීයටවත් නොයනු ඇත. ඒ අතින්  නම් අපේ මිතුරු ලලිත් ප්‍රියන්තට කොතෙක් පින් දුන්නත් මදිය. ඔහුම නොවන්නට වෙන කවුරු අපව ඒ දේශ-දීපංකරවල ගෙන යයිද?

කලින් කොටසේදී මා නැවැත්තුවේ එහෙමය. දැන්...

පුෂ්පානන්ද මහතාගේ ඡායාරූපයක් සොයාගනු පිණිස මම අන්තර්ජාලයේ සැරුවෙමි. සුමේධ ඔබේසේකරගේ Some Birds Cant Fly බ්ලොග් අඩවියෙනි මට පිහිටක් හමු වුණේ! ඒ "Role Model in Conservation" ලිපියෙනි.

එහෙත් ඒ තිබුණු ඒවාත් අවාසනාවන්ත ෆොටෝස්ය.  

විල්පත්තු වනෝද්‍යානයේ සිට දේහය ගෙනියන ඒ අවාසනාවන්ත ෆොටෝව ........
"දස්කම" චිත්‍රපටය පෙන්වා තිබෙන්නේ 1958 ජුලි 25 වෙනිදාය. අධ්‍යක්ෂණය කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම කතානාද චිත්‍රපටය ලෙස සැලකෙන "කඩවුණු පොරොන්දුව" අදියුරු ජ්‍යෝතිශ් සිංය. එහි සියලුම ගීත ලියා ඇත්තේ කරුණාරත්න අබේසේකර සූරීන්ය. ඒවා අතර ඩබ්ලිව්.ඩී. අමරදේව; හෙළයේ මහා ගාන්ධර්වයාණෝ ගයන මේ ගීයද වෙයි.

නොතිර සසර සාගරේ//
අතරතුරේ නොමැරි මැරේ - දස දහස් වරේ
නිසල නැතේ සසල වෙතේ-
නොතිර සසර සාගරේ//

කුමන නැටුම් කෙළි කවට සිනාදා - මරුට නොමැත කිසි විටකදි බාධා
...............

කුණු කය නිසරුයි - නැත පවතින්නේ
කළ හොඳ පමණයි - මෙලොව රැඳෙන්නේ......

මනහර සුසංයෝගයකින් බිහිවුණු 'ඉපිද මැරේ- යළි ඉපදේ'.........
ඒ සින්දුව කොයි තරම් ගැළපෙනවද පුෂ්පානන්ද මහත්තයා ගැන කියද්දී? "I have never seen such an efficient, dynamic and systematic person in this Earth." එහෙමයි 'සුමේධ' එයාගෙ බ්ලොගයේදී ලියන්නේ. පුෂ්පානන්ද මහත්තයා එයාලටත් ගල්ඔයදී ගොඩක් උදව් වෙලා!

අම්මෝ! සේනානායක සමුදුර ඉහත්තාවේ ගත කළ රාත්තිරිය.... කොස්සපොලට ගිය හැන්දෑව..... ඔහු ගැන වෙනම ලියන්නට තරම් විස්තර තිබෙනවා නේද. එහෙම ලියන්නෙමි.

මෙතනට හොඳටම අදාළ වෙන්නේ නැවත විල්පත්තුව විවෘත කරන දවසේ; 2003 දී එහෙ ඇවිත් යන්නැයි පුෂ්පානන්ද මහතා අපට ආරාධනා කිරීමය. අපි එහි ගියෙමු. එහි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවලට සහාය වන්නැයිද එතුමෝ අපෙන් ඉල්ලූහ; ඒ ඔහුගේ බඩ වඩා ගැනීමට නොවේ. වනයට ඇති ආදරයේ මහිමය නිසාය. රුදුරු ත්‍රස්තවාදයට ගොදුරක්වූ ඔහුගේ අවසන් කටයුතු පැවැත්වූ මතුගම දියකිතුල්කන්දට අපිදු ගියෙමු. ඒ ඔහුගේ ගුණවත්කම නිසාවෙනි.

විල්පත්තුව ඓතිහාසික වශයෙන්ද ඉතාමත් වැදගත්ය. වංශ කතාවලට අනුව අපේ ආදිතමයා හොර දෙටුවෙකුවූ 'විජය'යි. ඔහුගේ තාත්තාටත් පුතුගේ ඔල-මොට්ටල දඩබ්බරකම් ඇතිම වුණු තැනේදී විජයව සහපිරිවරත් සමඟම නැවකට දමා රටින් පැන්නුවේය. එහෙව් විජය ලංකාද්වීපයට ගොඩ බැස්සේ තම්මැන්නාවටය.
තඹ වැඩි පස් ගොඩැල්ලක  (වමේ සිට) චන්දන, සමින්ද, චූටි මාමා සහ සිසිර........
රජ කුමාරයෙකු වුණත් විජය මංකොල්ලකාරයෙකි. ඒ විදියට බලද්දී නම් අපි කවුරු-කවුරුත් හොරු වීම පුදුමයක් නොවේ. ඒවා ජානවලින්ම අපට උරුමව තිබෙයි.

ඉතින්.... ඒ ඉසව්වේ පස් අමුතු රතු පැහැයකට හුරුය. එසේ වී තිබෙන්නේ පසෙහි වැඩියෙන් තඹ අඩංගු නිසාලු.

තවත් අගනා තොරතුරක් චන්දන සැපයුවේය. "මේ තියෙන්නේ මලිත්තන් ශාඛයක්.... ඉස්සර ලංකාවයි, අප්‍රිකාවයි එකට යාවෙලා තිබ්බා කියල කියනවනේ. මේ මලිත්තන් ගස් තියෙනවා අප්‍රිකාවෙත්. මෙහෙ වෙරළබඩ විතරයි මෙව්වා තියෙන්නෙත්."

කොයි තරම් වැදගත් දේවල් කියවුණත් සමහරුන් නොඉවසිල්ලෙන් බලා උන්නේ මුහුදේ නාගන්නට පුළුවන් තැනකට යන තුරුය.

"තව පැයක් යන්න කලින් වහිනවා." අපේ ජීප් රියේ 'මාතලී' මට කීවේය. ඒ අනාවැකිය හරියටම හරි ගියේය. ටීක් බෝල තරමේ වැහි කැට කඩා වැටෙද්දී සමින්දත් මාත් වැස්සේ තෙමි-තෙමීම බත් කෑවෙමු. තත්පර දහයක් යන්නත් කලින් බත් පිඟාන වතුර පිඟානක් විය. එවේලේත් නදී, ප්‍රභාත්, විජේසිරි වගේ අය හිටියේ මුහුදේ නාමිනි. තද හුළඟත් වැස්සත් නිසා අපට සිදු වුණේ ගමනින් අඩක් පමණක් ගොසින් ආපහු හැරෙන්නටය. Bad Luck!

විල්පත්තුවෙදීත් අපේ උදවිය පෙරම් පුරාගෙන හිටියේ මුහුදෙන් නාන්නටය.......
ලක් එකේ හිලක් වුණේ එදින පමණක් නොවේ! අප්‍රියෙල් දොළොස්වෙනිදා අප මරදන්මඩුව නිවහනට එද්දී එහි සිටින දෙදෙනාම ගමේ ගිහින්ය. පිවිසුමේ සිටි කිසිවෙකු ඒ ගැන අප දැනුවත් කළේ නැත. චන්දනවත් ඒ ගැන නොදැන සිටි බැවින්, බංගලාවේ යතුරු ලබාගැනීම සඳහා අපට ආපසු යන්නට සිදුවිණි.

බලධාරීහු අටුව කඩා පුටුව හදමින්, අන්තිමට වෙනත් බංගලාවක සිටින අයෙකු අපට එවූහ.

කැලයක හිටි අප ළඟටත් අවුරුදු කුමාරයා වැඩියේය. ආහාර අනුභවයට නැකත් උදාවෙද්දී කිරිබත්, කැවුම්, කොකිස්, කෙසෙල් පමණක් නොව රස කැවිලි වර්ග හත-අටක් සරුවට මේසය මත සූදානම්ව තිබිණි. "ගෙදරදිවත් මෙච්චර සරු කෑම මේසයක් හැදෙන්නේ නැහැනේ!" කවුදෝ කියනවා ඇසිණි.

"අපේ වැඩ එහෙම තමා." නදීගේ බිරින්දෑ උදේනි ආඩම්බරෙන් කියුවේ එකිනෙකාට එක-එක කෑම වර්ග ගෙනෙන්නැයි පවරා තිබුණේ ඇය බැවිනි. නදී කිව්වාට ඔහු ප්‍රසන්නය. ඒ පවුලේත් ඔක්කොම ට්‍රිප්වලට පය උස්සාගත් ගමන් ඉඳිති. නදීගේ ලොකු පුතා චනුල්ය. චනුල් පොඩි අවදියේ 'මරු වැඩක්' වෙලා තිබුණි. පාසල් නිවාඩු දෙන දවසේ ගුරුතුමිය මුළු පන්තියටම වැඩක් පවරලාය. "ළමයි, ඔයාලා ඔක්කොම මේ නිවාඩු කාලේ ගෙදර අයත් එක්ක කොහේ හරි ට්‍රිප් එකක් යන්න ඕනේ. එහෙම ගිහින් ඒ ගැන ලස්සන රචනාවක් ලියාගෙන එන්න ඕනෑ."

නදීලගේ පවුලේ සේරම- ඉදිරිපෙළ වමේ සිට: සෙනුගිඋදේනිනදීතාත්තාඅම්මාමාලිකා,නෙත්මිප්‍රභාත්
පිටුපසින් වමේ සිට:ෂෙහාන්චනුල්
අනෙක් අය වගේම ඒ පවුලේ අයත් පාසල් නිවාඩුව එනතුරු බලා ඉන්නේ ගමනක් යන්නටය. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් යන දූ-දරුවන් සිටින පවුල්වල අයට ගමනක්-බිමනක් යන්නට ඉඩක් නැත. අර පන්ති-මේ පන්ති හින්දාය. දින දෙක තුනක නිවාඩුවක් යෙදුනත් පලක් නැත. ටියුෂන් මාස්ටර්ලා ඒ දිනවලට අමතර පන්ති දමන නිසාය. කොහොමින් හරි ඒ නිවාඩුවේ ට්‍රිප් එකක් නොයැවුණු නිසා චනුල් නහයෙන් ඇඬුවේය. නදීගේ සිරසට යකෙක් ආරූඪ වුණේ ඒ වේලාවේය.

"උඹට පුළුවන් නම් ඉස්සෙල්ල ගිය ගමනක් මතක් කරලා රචනාව ලියහන්. බැරිනම් ටීචර්ට කියහන් අපි මේ නිවාඩුවට ට්‍රිප් එකක් නොගියට, උඹලගේ අම්මා උඹව බඩේ තියාගෙනත් කුමන මහ කැලේට ගියයි කියලා."
  
එහෙම ගමන්වලටම ගැළපෙන මිත්‍ර සමාගමෙනුත් අපට අඩුවක් නැත. මේ එයාලාගෙනුත් විල්පත්තු ආ අයයි. නැතිනම් මට සෝලි වැටෙයි, නිමල් අයියා අපිව විතරක් හැලුවා කියලා!

ඉදිරි පෙළ (වමේ සිට): චූටි මාමානෙවිල්නදීහර්ෂනීවිජේසිරිචන්දනචූටි මල්ලීසමින්ද (පිටුපසින්) ප්‍රභාත් හා සිල්වා
එතකොට LTTE කලබල හොඳටම උග්‍රය. ඒත් අපේ මදාවිකමට අපි කුමනට ගමනක් සූදානම් කළෙමු. අපි කිව්වාට ප්‍රියන්තලාගේ ගෙදර අයයි. (ඒ කවුරු ගමනක් සූදානම් කළත් නෙවිලුත් මාත් එයට යා යුතුය.)

එවිට උදේනි හිටියේ චනුල්ව කුසයේ දරාගෙනය. එහෙම ඉඳිද්දිත් එයාත් ගමනට ආවේය. පානම සිට අප කුඩා කැබලිත්තට ගියේ ට්‍රැක්ටර්වලය. ට්‍රැක්ටර් හොයා ගන්නට මට උදව් වුණේ ගත් කතුවර ගුණසේකර ගුණසෝමයි. ගුණේගේ ගම පානමය........එච්චර දුෂ්කර ගමනක්! නදීලා විතරක් නොවේ, ඔහුගේ අම්මාත්, තාත්තාත් අක්කා; මාලිකාලාගේ පවුලේ හතර දෙනාත් ඒ ගමනට ආවෝය.  

එච්චර ඉතිහාසයක් තිස්සේ ගමන්-බිමන් යද්දී ඕනෑ කරන දේවල් සූජානං කරන්න උදේනි දන්නේ නැත්තම් තමා පුදුමය.

ඉතින් අවුරුදු කුමාරයා මරදන්මඩුවට වැඩියේ තනියෙන් නොවේ. වැස්ස වලාහක දිවිය පුත්තරයාත් එක්කය. කෙළපිය තාප්පෙටම කිව්වා වාගේ උඩුමහලට නඟින පඩි පෙළ දිගේ වැහි වතුර දෝරේ ගලන්නට විය.

ඒ දවස්වල අපේ යව්වන මහත්තුරු බගෙන් පූකයක් එළියේ දමාගෙන..........
පහුගිය කාලයේ අපේ යව්වන මහත්තුරු බගෙන් පූකයක් පෙනෙන්න ඇඳුම් ඇඳපු හැටි මතකද?

අප්පිරියාවේ බැරිය. Calvin Klein, Homosapien වගේ යට ඇඳුම් හදන්නෝ මේ වගේ දැන්වීම් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ප්‍රචාරය කරන්නට පාවිච්චි කළෝය. සාමාන්‍යයෙන් ඒකක් ඩොලර් දහයක් විතර වෙයි. ඒකත් මිල අඩුම නම්ය.

මං ඉන්නා පාංකඩ පමුණුවේ (අවවාදයයි! කවුද ලොක්කෙක් වාගේ පාමංකඩ කියලා පටලවා ගැනීමෙන් වළකින්න.) ලෑලි තට්ටුවල පිරිමි යට ඇඳුමක් රුපියල් පනහකටත් අඩුයි වගේය.  අපේ අයියලා-මල්ලිලා ගොඩ දෙනෙක් 'වෙනස නොදන්නා හිංදා' එව්වාත් ඇඳගෙන දෙට්ටම් තකෙන් බාගයක් එළියේ දාගෙන හැම තැනම ගියෝය.
තමනුත් සික්ස් පැක් තියෙන, හතර රියන් හැන්ඩි මොඩල්ස්ලා වගේ නොවෙයි කියා; කොහෙන් කැපුවත් ලේසියෙන්ම කිලෝ තුන-හතරක් කපා ගන්න පුළුවන් සයිස් ඇඟක් තිබෙන බව අමතක කොට නකේ පූරටි ප්‍රදර්ශනේ කළහ; අඩ හෙළුව පෙන්වූහ.

ඒ වාගේ වනජීවී ලොක්කොන්ගේ හෙළුව බලාගන්න නම් වැහි දාක මරදන්මඩුවට යා යුතුය.

වහලෙන් වැස්ස ඇතුළට ගැලුවාට කමක් නැත. තෙමුණාම මොකද? ළඟදී මේ හද්දා කැලේ බංගලා කර්ටන්වලින් සරසා ඇත. වැඩිය නෙවෙයි, ලක්ෂ විසි අටක්ද කොහෙද වැය කොට. ඔන්න චන්දන, ඔයාලාවත් මෙව්වා දන්නවාද?

ගොඩ දෙනෙකු මේවා නොදන්නා අහිංසක ළමයින් වගෙය.............
චන්දනලාගේ ලොක්කන් පය බරවායට පිටිකරට බෙහෙත් බඳින ජාතියේය. කුවේණි මාළිගාවේ නටබුන් තියෙන කාලි විල්ලුවේදී මා ජීප් රියෙන් බිමට බහින්නට හැදුවා විතරය. "අනේ සර්. බහින්න එපා. අපේ ලයිසන් එකත් කැන්සල් කරනවා සර්ලා මේ වගේ තැන්වල බැහැලා ඉන්නවා දැනගත්තොත්." රියැදුරා පිංසෙන්ඩු විණි. මට යකා නැංගේය.

"මාස කීපෙකට කලින් ආවම අපි මෙතැනදී බැස්සනේ"

"හරි සර්, මෙතන මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් වෙලා හින්දා තමයි දැන් බිමට බහින එක තහනම් කරලා තියෙන්නේ."

"තව කොහෙද එහෙම අලුතින් තහනම් කරලා තියෙන්නේ?" මා ඇහුවේ ඔලොක්කුවටය. අනේ ඒ අහිංසකයා එ්ක ඇත්තට ගත්තේය. "දැන් නෙලුම්විලදිත් ගෙස්ට්ලව බස්සන්න දෙන්නේ නැහැනේ සර්. සර්ට මතකයිද අර ට්‍රී හවුස් එකක් තිබුණා. දැන් ඒක දිරලා. ඒ හින්දා තමයි අපිට කියල තියෙන්නේ එතැන කාවවත් බස්සන්න එපා කියලා."

"ට්‍රී හවුස් එක දිරලා නම් කරන්න තියෙන්නේ ඒක රෙපෙයාර් කරවන එකනේ. එතැනට යන එක නවත්තන එකයැ?" ජීප් රියක ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුගෙන් එහෙම ප්‍රශ්න අහන්නේ මාත් අමු මැට්ටෙක් හින්දාය. ඒ තරුණයා මට වඩා මොළකාරයෙකි. පුංචි හිනාවක් දැම්මා මිස උත්තරයක් දුන්නේ නැත.  

කුවේණි ආවත් පුදුම වෙනවා සිකුරුය.......
අපේ අය නිර්ලෝභීව කළ වැඩක් වුණේ, ඉඳුල් බාල්දි පිරවීමයි. බංගසාල කුස්සියේ ඊටම ගැළපෙන ලොකු කුණු බාල්දි දෙකකි. එකකට දාන්නේ ඉඳුල්, පොල් කුඩු, ලූනු පොතු වැනි දේවල්ය. දෙවෙනි දවස වෙද්දීම කුණු බාල්දි පිරීතිරී ගිහින්ය. ඉතින් බාල්දියක් පෙරළුවේ චන්දනය!

"නිමල් මහත්තයා, මෙව්වා සේරම ඔයාලටම ගෙනියන්න වෙනවා!" අපේ නඩයටම තරු පෙනුණේ එතකොටය. "ඇයි චන්දන,ඉස්සර මේ කුණු ඔක්කොම මෙහෙ නේද වළ දැම්මේ?"

"ඉස්සර එහෙම කළා තමයි, ඒත් මෙච්චර කුණු කොහේ දාන්නද? අපි  ළඟක ඉඳලා ඉඳුල් විතරක් මෙහෙ වළලනවා. එන පාටීස්වලටම එයාලගේ දිරන්නේ නැති කුණු ආපහු ගෙනිහින් දාන්න බාර දෙනවා."

ආන්න එතකොටයි හොඳම කතාව එළියට පැන්නේ. කාගෙන්ද කියලා කියන්න ගිහින් මොකටද හිතවත්තු අමනාප කරගන්නේ. කතාව විතරක් කිව්වාම මදැයි. "අයියෝ, අපිටම ගෙනියන්න වෙනවා කියලා දන්නවා නම් මෙච්චර කුණු මේකට දාන්න දෙන්නැතුව ඉන්නවානේ......"

ඒ කිව්වේ අපේ රටේ හැටිය.
කුණු ගොඩ ගහන්නට අපි සමර්ථයන්ය...........
නදීත්, සමින්දත්, සිසිරත්, ප්‍රභාතුත් තව කවුද-කවුදත් එකතුවී අපේම උදවියට බැණ-බැණ දැවැන්ත ප්ලාස්ටික් කුණු බාල්දියේ තිබුණු දේවල් කළු පොලිතින් මලුවලට අසුරන්නට පටන් ගත්හ.
"යකෝ, මුන් ගෙදර තිබ්බ කුණුත් මෙහෙට ගෙනැත් දාලනේ." ගෝරනාඩුව පටන් ගත්තේ නදීය. "බලපන් මචං, මේ හිස් කේක් පෙට්ටියි, සැමන් ටිනුයි තළලා දැම්මා නම් බෑග් එකෙන් කාලක්ම ඉඩ එනවා." "මුන්ගෙ අම්මලාට... මේකේ නැති බඩකඩුත්තුවක් නැහැනෙ යකෝ!"

කුණු අහුරන project එක සරුවට කෙරෙද්දී ඇහුණු කුණුහරුප මෙතන ලියන්නේ මොකටද! හැබැයි ඒ බැන්නේ හරියට වෙනත් ග්‍රහ ලෝකයකින් පැමිණි කොටසක් කුණු දමා ගියා වගේය. ඒ හපන්කම කළේ අපේම උදවියයි. ගෙදරදීත් කරනවා ඇත්තේ ඔය ටිකමය.

අපේ ගෙදර තිබෙන්නේ පර්චස් දහයක්වත් නැති ඉඩමකය. ඒ මදිවාට ඒක හරි හතරැස් එකකුත් නොවේ. පැති හතකි. ගෙයි පැති තුනක්ම blind wall වලින් වටවී ඇත. ඉතින් හිතාගන්නකෝ.
ඒත් ගෙට ආදා පටන් පහුගිය අවුරුදු විසිපහකටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ මහරගම නගර සභා කුණු ලොරිය අපේ ගෙදරින් ගෙනිච්චේ නොදිරන දේවල් පමණි.

අපේම කුණු එක්ක වුණත් අපට තියෙන්නේ ඇගේ වෛරයටත් වැඩි 'ඇඟේ වෛරය'කි.....
ගෙයි පිටුපස පැත්තේ පුංචි කුණු ගොඩකි. දිරාපත් වෙන සේරම ඒකටය. එකම සිලි බෑගයක්වත් දෙතුන් වතාවක්වත් පාවිච්චි නොකර අහක නොදමන පුරුද්දකුත් මට ඇත!

අන්තිමේදී අප පිටත් වෙන විට ලොකු කළු බෑග් තුනක්ද කොහෙද අරගෙන එන්නට සිද්ද වුණේය. බුදු සන්තෝ, අපේ නඩයේ මහිලාවන්ට එය ලොකූඌඌඌ බරක් වී තිබ්බ හැටි.
මරදන්මඩුවට ඇතුළු වන තැනදී, පුත්තලමේදී, මීගමුවේදී විතරක් නෙවෙයි දවල්ට බත් කන්නට අඟුරුකාරමුල්ලේ පන්සලට එක්කං ගියාම එහේදිත් ඉස්සෙල්ලාම කළේ කුණු දාන්න තැන් හොයන එකය. අපේ ඇත්තන් කුණු එක්ක තියෙන වෛරය 'ඇගේ වෛරයටත්' වඩා වැඩිය. ඒවා අපේම කුණු නේද කියා ඔවුන්ගේ තුන් හිතකවත් නැත.

එහෙම  තිබ්බා නම් 'අපේම කුණු අපට එපාවී' කියා පෝස්ටුවක් ලියන්නට මට නිමිත්තක් ලැබෙන්නෙත් නැත! අම්මපා ඒකෙත් හැටි෴

2 comments:

 1. ගෙනාපු කුණු ආපහු ගෙනියන්න දෙන එක අපහසුතාවයකට ලක් උනාට හොඳ වැඩක් !

  ReplyDelete
  Replies
  1. අපේ කුණු අපටම බාර දෙන එකෙන් තමයි කුණු ප්‍රශ්නය අපට දැනෙන්නේ!

   Delete

පසුගිය මාසයේ වැඩිම පිවිසුම්