1. වස් කවි කීම - පළමු කොටස
 2. වස් කවි කීම - දෙවෙනි කොටස
 3. වස් කවි කීම - තෙවෙනි කොටස
 4. නොදෙන්න හිටි රන් පදක්කම
 5. නීච කුමන්ත්‍රණේ
 6. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -පළමු කොටස
 7. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -දෙවෙනි කොටස
 8. තුම්පනේ, මාතර, බදුල්ලේ කියලා වෙනස්යැ
 9. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... -පළමුවෙනි කොටස
 10. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - දෙවෙනි කොටස
 11. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - තෙවෙනි කොටස
 12. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - හතරවෙනි කොටස
 13. අඟුල්මල් දහනය - පළමුවෙනි කොටස
 14. අඟුල්මල් දහනය - දෙවෙනි කොටස
 15. අඟුල්මල් දහනය - තෙවෙනි කොටස
 16. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පළමුවෙනි කොටස
 17. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දෙවෙනි කොටස
 18. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - තෙවෙනි කොටස
 19. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හතරවෙනි කොටස
 20. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පස්වෙනි කොටස
 21. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හයවෙනි කොටස
 22. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හත්වෙනි කොටස
 23. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - අටවෙනි කොටස
 24. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - නවවෙනි කොටස
 25. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහවෙනි කොටස
 26. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 27. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දොළොස්වෙනි කොටස
 28. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහතුන්වෙනි කොටස
 29. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහතරවෙනි කොටස
 30. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පහළොස්වෙනි කොටස
 31. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහසයවෙනි කොටස
 32. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහත්වෙනි කොටස
 33. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහඅටවෙනි කොටස
 34. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහනවවෙනි කොටස
 35. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - විසිවෙනි කොටස
 36. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - පළමුවෙනි කොටස
 37. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - දෙවෙනි කොටස
 38. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - තෙවෙනි කොටස
 39. වීරයා ගෙදරද? - පළමුවෙනි කොටස
 40. වීරයා ගෙදරද? - දෙවෙනි කොටස
 41. වීරයා ගෙදරද? - තෙවෙනි කොටස
 42. වීරයා ගෙදරද? - සිව්වෙනි කොටස
 43. වීරයා ගෙදරද? - පස්වෙනි කොටස
 44. ගණිත ගැටේ - පළමුවෙනි කොටස
 45. ගණිත ගැටේ - දෙවෙනි කොටස
 46. ගණිත ගැටේ - තෙවෙනි කොටස
 47. ගණිත ගැටේ - සිව්වෙනි කොටස
 48. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - පළමුවෙනි කොටස
 49. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - දෙවෙනි කොටස
 50. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - තෙවෙනි කොටස
 51. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - සිව්වෙනි කොටස
 52. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පළමුවෙනි කොටස
 53. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - දෙවෙනි කොටස
 54. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - තෙවෙනි කොටස
 55. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - සිව්වෙනි කොටස
 56. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පස්වෙනි කොටස
 57. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - හයවෙනි කොටස
 58. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -හත්වෙනි කොටස
 59. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -අටවෙනි කොටස
 60. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -නවවෙනි කොටස
 61. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහවෙනි කොටස
 62. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -එකොළොස්වෙනි කොටස
 63. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දොළොස්වෙනි කොටස
 1. අජාසත්ත - පළමු කොටස
 2. අජාසත්ත - දෙවෙනි කොටස
 3. අජාසත්ත - තෙවෙනි කොටස
 4. අජාසත්ත - හතරවෙනි කොටස
 5. අජාසත්ත - පස්වෙනි කොටස
 6. කෙලින් සනා - පළමු කොටස
 7. කෙලින් සනා - දෙවෙනි කොටස
 8. කෙලින් සනා - තෙවෙනි කොටස
 9. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පළමු කොටස
 10. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දෙවෙනි කොටස
 11. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - තෙවෙනි කොටස
 12. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හතරවෙනි කොටස
 13. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පස්වෙනි කොටස
 14. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හයවෙනි කොටස
 15. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හත්වෙනි කොටස
 16. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - අටවෙනි කොටස
 17. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - නවවෙනි කොටස
 18. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දහවෙනි කොටස
 19. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පළමුවෙනි කොටස
 20. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දෙවෙනි කොටස
 21. මඩ ගොහොරුවක පචවී - තෙවෙනි කොටස
 22. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හතරවෙනි කොටස
 23. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පස්වෙනි කොටස
 24. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හයවෙනි කොටස
 25. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හත්වෙනි කොටස
 26. මඩ ගොහොරුවක පචවී - අටවෙනි කොටස
 27. මඩ ගොහොරුවක පචවී - නවවෙනි කොටස
 28. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දහවෙනි කොටස
 29. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - පළමුවෙනි කොටස
 30. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - දෙවෙනි කොටස
 31. ඉඳියාප්ප ගන්නවාද? - තෙවෙනි කොටස
 32. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - හතරවෙනි කොටස
 33. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පළමුවෙනි කොටස
 34. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දෙවෙනි කොටස
 35. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - තෙවෙනි කොටස
 36. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - සිව්වෙනි කොටස
 37. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පස්වෙනි කොටස
 38. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හයවෙනි කොටස
 39. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හත්වෙනි කොටස
 40. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - අටවෙනි කොටස
 41. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - නවවෙනි කොටස
 42. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දහවෙනි කොටස
 43. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - එකොළොස්වෙනි කොටස
 44. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දොළොස්වෙනි කොටස
 45. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පළමුවෙනි කොටස
 46. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක්- දෙවෙනි කොටස
 47. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - තෙවෙනි කොටස
 48. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - සිව්වෙනි කොටස
 49. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පස්වෙනි කොටස
 50. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හයවෙනි කොටස
 51. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හත්වෙනි කොටස
 52. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - අටවෙනි කොටස
 53. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - නවවෙනි කොටස
 54. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - දහවෙනි කොටස
 55. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 56. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දොළොස්වෙනි කොටස
 57. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහතුන්වෙනි කොටස
 58. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහතරවෙනි කොටස
 59. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -පහළොස්වෙනි කොටස
 60. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහසයවෙනි කොටස
 61. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහත්වෙනි කොටස
 62. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහඅටවෙනි කොටස
 63. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහනවවෙනි කොටස
 64. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිවෙනි කොටස
 65. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඑක්වෙනි කොටස
 66. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිදෙවෙනි කොටස
 67. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිතුන්වෙනි කොටස
 68. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහතරවෙනි කොටස/a>
 69. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිපස්වෙනි කොටස
 70. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහයවෙනි කොටස
 71. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහත්වෙනි කොටස
 72. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඅටවෙනි කොටස
 73. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිනවවෙනි කොටස
 74. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -තිස්වෙනි කොටස
 1. මීන සංහාරය
 2. ගස්සලා යවමුද? -පළමුවෙනි කොටස
 3. ගස්සලා යවමුද? දෙවෙනි කොටස
 4. ගස්සලා යවමුද? තෙවෙනි කොටස
 5. ගස්සලා යවමුද? හතරවෙනි කොටස
 6. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -පළමු කොටස
 7. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -දෙවෙනි කොටස
 8. අනේ කුරුලු කූඩුවලට ගහන්නෙපා කැට කැබිලිති
 9. ආවොත් නොයා බැරිය! - පළමු කොටස
 10. ආවොත් නොයා බැරිය! - දෙවෙනි කොටස
 11. ආවොත් නොයා බැරිය! - තෙවෙනි කොටස
 12. මගේ චූස් - මටම චූස්
 13. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- පළමුවෙනි කොටස
 14. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- දෙවෙනි කොටස
 15. අනේ පාලි, තව චුට්ටක්....
 16. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - පළමුවෙනි කොටස
 17. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - දෙවෙනි කොටස
 18. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - තෙවෙනි කොටස
 19. හයටත් කලින්........ - පළමුවෙනි කොටස
 20. හයටත් කලින්........ - දෙවෙනි කොටස
 21. හයටත් කලින්........ - තෙවෙනි කොටස
 22. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පළමුවෙනි කොටස
 23. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - දෙවෙනි කොටස
 24. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - තෙවෙනි කොටස
 25. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - සිව්වෙනි කොටස
 26. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පස්වෙනි කොටස
 27. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - හයවෙනි කොටස
 28. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - පළමුවෙනි කොටස
 29. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - දෙවෙනි කොටස
 30. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - තෙවෙනි කොටස
 31. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පළමුවෙනි කොටස
 32. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - දෙවෙනි කොටස
 33. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - තෙවෙනි කොටස
 34. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - සිව්වෙනි කොටස
 35. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පස්වෙනි කොටස
 36. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හයවෙනි කොටස
 37. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හත්වෙනි කොටස
 38. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -පළමුවෙනි කොටස
 39. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -දෙවෙනි කොටස
 40. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පළමුවෙනි කොටස
 1. නීල බිඟු කැල
 2. නිල් බෘංගයන්ගේ වස වැරැද්දක්
 3. සමුදුරු මූර්තිය
 4. දහ බලු කතා වස්තුව- පළමුවැනි කොටස
 5. දහ බලු කතා වස්තුව- දෙවෙනි කොටස
 6. මගේ දෛවය මගේ රිස්සට...
 7. කූචු කුචයියෝ
 8. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - පළමු කොටස
 9. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - දෙවෙනි කොටස
 10. දියවිනි ඉනාව- පළමුවැනි කොටස
 11. දියවිනි ඉනාව- දෙවෙනි කොටස
 12. දියවිනි ඉනාව- තෙවෙනි කොටස
 13. දියවිනි ඉනාව- හතරවෙනි කොටස
 14. දියවිනි ඉනාව- පස්වෙනි කොටස
 15. සිඳු දකින සඳ - පළමුවෙනි කොටස
 16. සිඳු දකින සඳ - දෙවෙනි කොටස
 17. සිඳු දකින සඳ - තෙවෙනි කොටස
 18. රැජින COLOMBO එයි! - පළමුවෙනි කොටස
 19. රැජින COLOMBO එයි! - දෙවෙනි කොටස
 20. රැජින COLOMBO එයි! - තෙවෙනි කොටස
 21. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - පළමුවෙනි කොටස
 22. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - දෙවෙනි කොටස
 23. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - තෙවෙනි කොටස
 24. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - පළමුවෙනි කොටස
 25. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - දෙවෙනි කොටස
 26. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - පළමුවෙනි කොටස
 27. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - දෙවෙනි කොටස
 28. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - තෙවෙනි කොටස
 29. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - හතරවෙනි කොටස
 30. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 31. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - දෙවෙනි කොටස
 32. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -තෙවෙනි කොටස
 33. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හතරවෙනි කොටස
 34. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පස්වෙනි කොටස
 35. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -හයවෙනි කොටස
 36. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හත්වෙනි කොටස
 37. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- පළමුවෙනි කොටස
 38. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- දෙවෙනි කොටස
 39. හරෝහරා - පළමුවෙනි කොටස
 40. හරෝහරා - දෙවෙනි කොටස
 41. හරෝහරා - තෙවෙනි කොටස
 42. හරෝහරා - සිව්වෙනි කොටස
 43. හරෝහරා - පස්වෙනි කොටස
 44. හරෝහරා - හයවෙනි කොටස
 45. හරෝහරා - හත්වෙනි කොටස
 46. හරෝහරා - අටවෙනි කොටස
 47. හරෝහරා - නවවෙනි කොටස
 48. හරෝහරා - දහවෙනි කොටස
 49. හරෝහරා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 50. හරෝහරා - දොළොස්වෙනි කොටස
 51. හරෝහරා - දහතුන්වෙනි කොටස
 52. හරෝහරා - දාහතරවෙනි කොටස
 53. හරෝහරා - පහළොස්වෙනි කොටස
 54. හරෝහරා - දහසයවෙනි කොටස
 55. හරෝහරා - දාහත්වෙනි කොටස
 56. හරෝහරා - දහඅටවෙනි කොටස
 57. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-පළමු කොටස
 58. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-දෙවෙනි කොටස
 59. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-තෙවෙනි කොටස
 60. දොළහ වෙද්දී.... පළමු කොටස
 61. දොළහ වෙද්දී.... දෙවෙනි කොටස
 62. දොළහ වෙද්දී.... තෙවෙනි කොටස
 63. දොළහ වෙද්දී.... සිව්වෙනි කොටස
 1. සීයයි..!
 2. මරිසි මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 3. මරිසි මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 4. සැවුළු සංහාරය - පළමුවෙනි කොටස
 5. සැවුළු සංහාරය - දෙවෙනි කොටස
 6. සැවුළු සංහාරය - තෙවෙනි කොටස
 7. සැවුළු සංහාරය - හතරවෙනි කොටස
 8. සැවුළු සංහාරය - පස්වෙනි කොටස
 9. සැවුළු සංහාරය - හයවෙනි කොටස
 10. සැවුළු සංහාරය - හත්වෙනි කොටස
 11. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි කොළඹදී හිට් වෙයි! - පළමුවෙනි කොටස
 12. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - දෙවෙනි කොටස
 13. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - තෙවෙනි කොටස
 14. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - සිව්වෙනි කොටස
 15. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - පස්වෙනි කොටස
 16. දුකයි! අන්තිම දුකයි!! සත්තෙන්ම හිරිකිතයි!!!
 17. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - පළමුවෙනි කොටස
 18. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - දෙවෙනි කොටස
 19. Neil හඳට - Sunil කරඬුවට - waල්ල බිමට
 20. වීරයා පණ පිටින්...........
 21. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - පළමුවෙනි කොටස
 22. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - දෙවෙනි කොටස
 23. කොටවන කතන්දරේ
 24. ඒකත් මංගල මුත්තමං!
 25. බක්කරේගේ Pork දානය - පළමුවෙනි කොටස
 26. බක්කරේගේ Pork දානය - දෙවෙනි කොටස
 27. පණ බේරපු කිරිල්ලී - පළමුවෙනි කොටස
 28. පණ බේරපු කිරිල්ලී - දෙවෙනි කොටස
 29. පණ බේරපු කිරිල්ලී - තෙවෙනි කොටස
 30. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පළමුවෙනි කොටස
 31. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - දෙවෙනි කොටස
 32. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - තෙවෙනි කොටස
 33. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - සිව්වෙනි කොටස
 34. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පස්වෙනි කොටස
 35. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - හයවෙනි කොටස
 1. අසිරිමත්වූ දේකි - පළමුවෙනි කොටස
 2. අසිරිමත්වූ දේකි -දෙවෙනි කොටස
 3. අසිරිමත්වූ දේකි -තෙවෙනි කොටස
 4. අසිරිමත්වූ දේකි -සිව්වෙනි කොටස

Thursday, June 7, 2018

අකල් මරණෙකට හවුල් වී - දෙවෙනි කොටස


මගේ හයවෙනි ඉන්ද්රියටවත් දැනුණේ නෑ මාරයා එයාගෙ දළ කළු ලෝගුව ටිකෙන් ටික දිග හරිමින්, දත් විලිස්සමින් අපේ වටේ ගැවසෙන බව. අපි සිංදු කිව්වා. නැටුවා. කෑවා- බිව්වා, ගොඩාරියක් විනෝද  වුණත් එක්ක.

අද අද එයි මරු පින් කර          ගන්නේ
කෙලෙසද හෙට මරු නේති සිතන්නේ
කියලා 'ලෝ වැඩ සඟරාවේ' තිබ්බට කාටද ඔය වගේ වෙලාවක ඔව්වා කල්පනා වෙන්නේ?

මාරයාගේ හෝරාව එළඹුණා. සම්පත්ගේ ඥාති සහෝදරයා නැඟිට්ටා. සම්පත්ට මොනවද කිව්වා. සම්පත් මගේ ළඟට ආවා. "නිමල් අයියේ, අයියාට යන්න ඕනිලු, කතරගම බස් එක අල්ලගන්න." සම්පත් මට කලින් කියලයි තිබ්බේ, අයියා තිස්සමහාරාමේ බව. "ඔයාලා වැඩේ කරගෙන යන්න, මං ගිහින් අයියාව පිටකොටුවට දාලා එන්නම්."

"චුට්ටක් ඉන්න, මං ටක් ගාලා කෑම ටික මේසෙට දාන්නම්. ඔයාලා මොනවා හරි කාලා යන්න......" එයාලා එපැයි කියද්දී මං කෑම බෙදුවා. සම්පත් අයියාට කන්න කියලා කිව්වා විතරයි. "ඇයි සම්පත්.... ඔයා?"

"මං ඇවිත් කන්නම්. බයිට්වලින්ම බඩ පිරිලා නිමල් අයියේ." එහෙමයි සම්පත් අඩ කුසගින්නේ අවසන් ගමන් යන්න සූදානම් වුණේ, අවුරුදු දහයකට කලින්. එතකොට අලුත් දවසකට මාරයා අත වනමින් හිටි වෙලාව.... දොළහට කිට්ටුයි. අයියා කෑවයින්-නොකෑවයින් යන්න ලෑස්ති වුණා. උදේනි දසනායක; මගේ හිතවතාත් නැඟිට්ටා. "නිමලෝ, මාත් බත් ටිකක් කන්නම්, දොළහටත් කිට්ටුනේ."


උදේනි ඉන්නේ පිටිපස පෙළේ (වමේ සිට) දෙවැන්නාටයි. තෙවැන්නිය ගීතායි.

තජකයේදී මා හඳුනාගත් ගීතාගේ සැමියා උදේනියි. ඔවුන් විවාහ වුණු අලුත, උදේනිගේ වචනවලින්ම කියනවා නම් 'කාශ්‍යප බුදුන්ගේ කාලයේ' විතර ඔහු මා සමග උන්නේ අමනාපයෙනි. ඒ දවස්වල ගීතා, ඉන්දිරා දෙන්නාමත් දැන් ඉන්නවායින් බාගයක්වත් නැති සයිස්ය. '...කාලය මැවු වෙනසක අරුමේ...' ඡායාරූපයේ ඉඳගෙන ඉන්නා පේළියේ දකුණු කෙලවරේ ඉන්නේ ඉන්නායි. ඒ දිනවල අපේ තජක උත්සවයකදී මම බලෙන්ම වාගේ ගීතා, ඉන්දිරා, සුනීතා, නන්දනී හතර දෙනාව නැටෙව්වෙමි.

ඒයි, උඹලට මතකද? මරන්න ගෙනියනවා වගේ ඇදගෙන ඇවිත්, ඊටත් වැඩිය අමාරුවෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරවලා 'ආජු තපර ලාහිලා - බීජු තපර ලාහිලා - ආජු තපර  බීජු තපර බිස්කු බිස්කු ලාහිලා' සින්දුවට නැටෙව්ව හැටි. ඒ දවස්වල උදේනි උන්නේ මාල දිවයින්වල, රස්සාවට ගිහින්. ඒ පුහුණුවේදී මා ගීතාගේ අතින් අල්ලා නටවන හැටි කවුදෝ කැමරාවක හිර කරගෙන තිබිණි. ඒක දැකලාය, උදේනි ඔරොප්පු වී හිටියේ. පස්සේ මාත් එක්ක ගමන්-බිමන් යන්නට ආ උදේනි, දැන් ගීතාටත් වඩා මා සමඟ මිතුරුය. ඔච්චර විස්තර කිව්වේ අනාගතයේදී කෙටෙන්නට නියමිත පෝස්ටුවකට පෙරවදනක් විදියටය.

තවත් හිතට අමාරු කාරණයකුත් මෙතැනදීම කියලා දැම්මාම ඉවරය. නමෝවිත්තියෙන්ම මට 'නිමල් අංකල්' පට්ටම දුන්නෙත් ඔවුන්ගේ දූලා-පුතාලාය. රවිඳු, පවනි හා තුල්‍යා. ඡායාරූපයේ මටත් මර්වින්ටත් පිටුපසින් හිටගෙන ඉන්නා රවිඳු, දකුණු කෙලවරේ සිටින තුල්‍යා හා ඊට එක්කෙනෙකුට මෙහායින් රතු බ්ලවුසයක් හැඳ සිටින පවනි එයාලාය.

ඉතින් උදේනි පෙරමුණ ගත්තාම අනෙක් අයත් එකා-දෙන්නා පස්සෙන් ආවෝය. දන්නවානේ, කවුරු හරි ඉස්සරහින් යනවා නම් අපිත් පෙරහරේ යන්නට කැමැත්තෙන්ම එන්නෙමු.

සත්ව විද්‍යාඥයන්ට අනුව නම් හැම පස් දෙනෙකුගෙන් එක්කෙනෙක්ම උපදින්නේ නායකත්ව ලක්ෂණ සහිතවය. එහෙම නැති කෙනෙක් නායක පට්ටමට යන පාරට ගෙනැත් දමන්නට වුණත් බලවත් කෙනෙකුට නම් පුළුවන්ය. අනෙක පුරවැස්සන්ගේ වාසනාවට හෝ අවාසනාවට හෝ පෝලිමේ ඉස්සරහින් ඉන්නා උදවිය අන්තරාවලට වැටී අන්තරා වුණාමත් පට්ටම නම් ලැබෙයි. ඒත් හරිහැටි නායකකම කරගන්න ඇහැක්ද? මා තවමත් ඉන්නේ උත්තර හොයමිනි.

ඉතින් හැමෝම වගේ කෑම කද්දී මම අඩු-පාඩු බෙදුවෙමි. "එහෙනම්, ඔන්න කට්ටියටම කිව්වා. අපි ළඟදීම ආපහු සෙට් වෙමු මචංලා." කියාගෙන සම්පත්ගේ අයියා එළියට බැස්සා. "අඩෝ සම්පතෝ. ඉක්මනට වරෙන්, උඹලත් එක්ක මාත් එන්නද?" රොෂාන් ඇහුවා.

"පිස්සුද රොෂාන්. උඹ කාපං.... මං අයියාව දාලා ටක් ගාලා එන්නං." සම්පතුත් අපට කියලා ගියේ එහෙමයි. ටක් ගාලා කිව්වාට වෙලාව ගත වුණා. පැදුරත් නැවතුණා. සමහරු ගෙවල්වලට යන්නත් පිටත් වුණා. බඩගිනියි! මාත් බත් ටිකක් බෙදා ගත්තා. එතකොටම කෝල් එකක් ආවා.

"මං කතා ක‍රන්නේ කළුබෝවිල හොස්පිට්ල් එකේ ඉඳන්. මේ ෆෝන් එකේ අයිතිකාරයව ඉස්පිරිතාලෙට ගෙනාවා, දැන් ඇක්සිඩන්ට් වාට්ටුවේ. ඉක්මනට එන්න." එහෙම කිව්වාට මහා රෑ මැද්දෙ වුණත් වාහනයක් පදවිය හැකි මට්ටමක හිටි කවුරුන්වත් අප අතර උන්නේ නැත. සේරම පදමට සප්පායම් වුණු අයයි. නොබී හිටි එකම එකාටත් ඩ්‍රයිවින් බැරිය. ඒ මටය.

"රොෂාන්, අපි දෙන්නා ඉස්පිරිතාලෙට යමු." මම කලිසමක් දමා ගත්තෙමි. "නෙවිල්, මෙන්න ෆෝන් නම්බර්ස් පොත. ඔයා පෝල්ට කතා කරන්න. මොකද වෙන්නේ කියලා අපිට කියන්න. රොෂාන්ගේ නොම්මරෙත් එයාට දෙන්න. නිදාගන්න එපා."


 
වෛද්‍ය එම්.ආර්.සී. පෙරේරා නොහොත් අපේ පෝල්

පිස්සු බල්ලෙක් එළවාගෙන ආවත් දුවන්නෙ නැති වරිගයට අයත් නෙවිල්ට දඩි-බිඩි වැඩ බැරිය. හදිසි තීරණ ගන්නත් ප්‍රමාදය. ඒකය මා සේරම තීන්දු ගත්තේ. එච්චරයැ, හොඳ සිහියෙන් හිටියෙත් මං විතරනෙ! අප මහරගම හන්දියට ගොස් ටුක්-ටුක් එකක නැඟී කළුබෝවිලට යන අතරේ පෝල් ෆෝන් කෝල් එකක් දුන්නේය. ඔහු ඒ දිනවල සේවය කළේ කොළඹ මහ රෝහලේය. "අයියේ, මං බැලුවා. තත්වේ නම් එච්චර හොඳ නෑ...... පේෂන්ට්ව කොළඹට මාරු කරන්න වෙයි වගේලු. කෝකටත් ඔයාලා හොස්පිට්ල් එකට ගියාම මට කතා කරන්න."

ඔහු කිව්වා හරිය. අප යනවිටත් සම්පත්ව මහා රෝහලට යවලාය. අපි තකහනියේම එහාට දිව්වෙමු. අපෙන් පණිවිඩය දැනගත් පෝල් මහ රෑම රෝහලට ආවේය, අවශ්‍ය සියල්ල කළේය. එහෙම කිව්වත් අමුතුවෙන් කරන්නට දෙයක් තිබුණේ නැත. සම්පත්ව දැඩි සත්කාර ඒකකයට දමලාය. "මේ යකා බීලද හිටියේ?  කණුවේ හැපිච්ච පාරට මොළ කෑලිත් එළියට ඇවිත්. බේරුණත් ඔහේ ලී කොටයක් වගේ ඉන්න වෙයිලු....." පෝල් මට කිව්වේය.

සම්පත්ලාගේ ගෙදරට මේ පණිවිඩය කියන්නේ කවුද? හිටියේ කොහෙද, කාත් එක්කද? කොහේ යන්නද  ගියේ? ප්‍රශ්න කෝටියකි. ඒවා නම් මට විසඳිය හැකි ප්‍රශ්න නොවේ. මා සම්පත්ගේ නෑදෑයන් කිසිවකු හඳුනාගෙන හිටියේ නැත.

සම්පත් හිටියේ කොහෙද- කාත් එක්කද- කොහාට යන ගමන්ද ඇක්සිඩන්ට් වුණේ වැනි කිසිම දෙයක් අප කවුරුන්වත් දන්නේ නැත. අනතුර දුටු කෙනෙක් ලෙඩා කළුබෝවිලට යවා, රොෂාන්ට කෝල් එකක් දී ඇත. සම්පත්ගේ ඥාති සහෝදරයා මෙතැනට ගාවා ගන්නේම නැත. කතාව ගෙතුණේ එලෙසය. මා අවශේෂ චරිතයක් පමණි. "නිමල් අයියා ඔය ගැන කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. රොෂාන් ඔයාගෙන් උදව්වක් ඉල්ලුවා, ඔයා ඩොක්ටර්ව දන්න නිසා. එහෙමයි අපි කියන්නේ." පළමුවත්, දෙවනුවත්, තෙවනුවත් තීන්දු වූයේ එහෙම කියන්නටය.

පහුවදා උදේ ප්‍රෙස් එකේ 'පළමු පිටුවේ පුවත' වී තිබ්බේ සම්පත්ගේ ඇක්සිඩන්ට් එකයි. සමහරු මා සමඟත් ඒ කතාව පලිප්පු දමමින් කියද්දී මම නිහඬව අසා උන්නෙමි. චරිතුත්, නිමලුත් හිටියේ මා මෙන්ම තොත්ත බබාලා ගණනටය.

ඒ සියලු කටයුතුවලදී පෝලුත්, වෛද්‍ය ශිරන්තත් දෙන්නාම උපරිම සහයෝගය දුන්නෝය. කොළඹ මහ රෝහලේ වුවද දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ඉඩ තිබුණේ සීමිතවය. LTTE යුද සමයේ නිසා දැඩි ප්‍රතිකාර අවැසි යුද හමුදා සොහොයුරන් රැසක් විය. එලෙස වී තිබියදීත් තෙදිනක් තිස්සේ වෑයම් කෙරිණි. පලක් නොවිණි. ඊළඟ සෙනසුරාදාත් අපේ ගෙදර එන්නට පොරොන්දුවූ සම්පත් පුංචිහේවා නීතිඥතුමා සදාකාලික නින්දට වැටුණේය.
දේහය තැන්පත් කර තිබුණේ බොරලැස්ගමුවේ සම්පත්ලාගේ මහ ගෙදරය. සම්පාත්ලාගේ තාත්තා අප ඉදිරියේ හඬා වැටුණු හැටි තවම  මගේ මතකයට වධ දෙයි. "අනේ දරුවෝ, මෙයා කවුරු එක්කද එදා හිටියේ කියලවත් අපිට දැනගන්න විදියක් නැති හැටි."

ඊටත් වඩා අමාරු වුණේ හත්දොහේ බණ දවසේය. බණ පිංකම තිබ්බේ කොහුවල සම්පත්ලාගේ ගෙදරය. සම්පත් මියගියේ අවුරුදු 31 වැනි අඩු වයසකදීය. නිකම්ම නොවේ, ආදරණීය බිරියත් මාස කිහිපයක් වයසැති කිරිකැටියෙකුත් තනි කර දමමිනි.

තවමත් මගේ හෘදය සාක්ෂිය මා පෙළයි. ඒ සම්පත් එදා රාත්‍රියේ මත්පැන් බිව්වේ, හිටියේ අපේ ගෙදරදීය යන්න වැසැංගීම පිළිබඳවයි. එහෙත් මගෙන් කවුරුන්වත්ම ඒ ගැන ඇසුවේ නැත. ඇහුවා නම්...? තවත් පිරිසක්, නෑදෑයන් කොටසක් පවා මේ සිදුවීම නිසා විරසක වෙන්නට ඉඩ තිබිණි. ඒ මොනවා වුණත් මගේ හිතට නම් හරි නැත.

සිත දිගටම මට දොස් පවරයි.

"මැරිච්ච මිනිහගේ කටේ පස්. ඉන්න මිනිහගේ බඩේ බත්!" අපේ ආච්චි නිතරම කියන්නට පුරුදුව හිටියාය. සහතික ඇත්තය! මා දන්නා තරමින් නම් සම්පත්ගේ අභාවයෙන් පසු බඩ බැඳගෙන උන් යහළුවන් අතුරුදන් විය. වුණේ අසරණ තාත්තෙකුටත්, අහිංසක බිරියකටත්, සිඟිති දරු පැටියෙකුටත් හව්-හරණක් නැතිවුණු එක විතරය!


පසුවදනකි.
මා මත්පැන් බොන්නේ නැත. බොන්න ඕනෑ කෙනෙකුට එපැයි කියන්නෙත් නැත. එහෙත් තමන්ගේ තරම දැනගෙන බොන්නැයිද, බිව්වාට පස්සේ පරෙස්සම් වෙන්නැයිද ඉල්ලන්නෙමි! බොන ඔයාලාගෙනුත්.

4 comments:

 1. බොන එවුන් තියා කියවන එවුන්වත් කමෙන්ට් එකක් දාල නැහැ ... බිව්වත් මැරෙනවා අයියෙ නොබිව්වත් මැරෙනව .. ඒ මනුස්සය බීල වාහන එළවපු එක තමයි නපුරට හිටියෙ ... හැබැයි ඉන්න ටික සතුටෙන් ඉන්න ඇති ... ඒ වැරැද්ද එදා අපේ උදවිය කිහිප දෙනෙකුත් කරා ... එහෙම බලනකොට පාටි දාන්න හිතෙන්නෙත් නෑ ... !

  ReplyDelete
  Replies
  1. අනේ නැහැ කණ්ඩා. මමවත් නොදැනම මොකක්ද වෙලා මුල් කාලයේ දමා තිබුනු සමහර කමෙන්ට්ස් නිකම්ම නොපෙනී ගිහින් තිබුනා.

   ඇත්තටම බීලා වාහන එලවන එක නං....

   Delete
  2. අර කමෙන්ට්ස් නැති උනේ මම හිතන විදිහට Google+ නවත්තල දැම්මට පස්සේ වෙන්න ඕන. එකෙන් දීපු කමෙන්ට්ස් ඉවත් වෙන්න ඇති කියල හිතෙනවා.

   Delete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete