1. වස් කවි කීම - පළමු කොටස
 2. වස් කවි කීම - දෙවෙනි කොටස
 3. වස් කවි කීම - තෙවෙනි කොටස
 4. නොදෙන්න හිටි රන් පදක්කම
 5. නීච කුමන්ත්‍රණේ
 6. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -පළමු කොටස
 7. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -දෙවෙනි කොටස
 8. තුම්පනේ, මාතර, බදුල්ලේ කියලා වෙනස්යැ
 9. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... -පළමුවෙනි කොටස
 10. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - දෙවෙනි කොටස
 11. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - තෙවෙනි කොටස
 12. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - හතරවෙනි කොටස
 13. අඟුල්මල් දහනය - පළමුවෙනි කොටස
 14. අඟුල්මල් දහනය - දෙවෙනි කොටස
 15. අඟුල්මල් දහනය - තෙවෙනි කොටස
 16. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පළමුවෙනි කොටස
 17. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දෙවෙනි කොටස
 18. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - තෙවෙනි කොටස
 19. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හතරවෙනි කොටස
 20. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පස්වෙනි කොටස
 21. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හයවෙනි කොටස
 22. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හත්වෙනි කොටස
 23. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - අටවෙනි කොටස
 24. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - නවවෙනි කොටස
 25. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහවෙනි කොටස
 26. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 27. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දොළොස්වෙනි කොටස
 28. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහතුන්වෙනි කොටස
 29. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහතරවෙනි කොටස
 30. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පහළොස්වෙනි කොටස
 31. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහසයවෙනි කොටස
 32. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහත්වෙනි කොටස
 33. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහඅටවෙනි කොටස
 34. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහනවවෙනි කොටස
 35. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - විසිවෙනි කොටස
 36. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - පළමුවෙනි කොටස
 37. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - දෙවෙනි කොටස
 38. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - තෙවෙනි කොටස
 39. වීරයා ගෙදරද? - පළමුවෙනි කොටස
 40. වීරයා ගෙදරද? - දෙවෙනි කොටස
 41. වීරයා ගෙදරද? - තෙවෙනි කොටස
 42. වීරයා ගෙදරද? - සිව්වෙනි කොටස
 43. වීරයා ගෙදරද? - පස්වෙනි කොටස
 44. ගණිත ගැටේ - පළමුවෙනි කොටස
 45. ගණිත ගැටේ - දෙවෙනි කොටස
 46. ගණිත ගැටේ - තෙවෙනි කොටස
 47. ගණිත ගැටේ - සිව්වෙනි කොටස
 48. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - පළමුවෙනි කොටස
 49. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - දෙවෙනි කොටස
 50. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - තෙවෙනි කොටස
 51. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - සිව්වෙනි කොටස
 52. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පළමුවෙනි කොටස
 53. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - දෙවෙනි කොටස
 54. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - තෙවෙනි කොටස
 55. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - සිව්වෙනි කොටස
 56. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පස්වෙනි කොටස
 57. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - හයවෙනි කොටස
 58. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -හත්වෙනි කොටස
 59. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -අටවෙනි කොටස
 60. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -නවවෙනි කොටස
 61. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහවෙනි කොටස
 62. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -එකොළොස්වෙනි කොටස
 63. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දොළොස්වෙනි කොටස
 64. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහතුන්වෙනි කොටස
 65. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -පළමු කොටස
 66. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -දෙවෙනි කොටස
 67. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -තෙවෙනි කොටස
 68. චිත්තම්මා
 69. ආදර පූජාසනේ...- පළමුවෙනි කොටස
 70. ආදර පූජාසනේ...- දෙවෙනි කොටස
 71. ආදර පූජාසනේ...- තෙවෙනි කොටස
 72. ආදර පූජාසනේ...- සිව්වෙනි කොටස
 73. ආදර පූජාසනේ...- පස්වෙනි කොටස
 74. ආදර පූජාසනේ...- හයවෙනි කොටස
 75. ආදර පූජාසනේ...- හත්වෙනි කොටස
 76. ආදර පූජාසනේ...- අටවෙනි කොටස
 77. ආදර පූජාසනේ...- නවවෙනි කොටස
 78. ඇස් පෑදේවා! - පළමුවෙනි කොටස
 79. ඇස් පෑදේවා! - දෙවෙනි කොටස
 80. ඇස් පෑදේවා! - තෙවෙනි කොටස
 81. අන්දොස් මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 82. අන්දොස් මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 83. අන්දොස් මංගල්ලේ - තෙවෙනි කොටස
 84. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පළමුවෙනි කොටස
 85. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - දෙවෙනි කොටස
 86. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - තෙවෙනි කොටස
 87. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - සිව්වෙනි කොටස
 88. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පස්වෙනි කොටස
 89. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - පළමුවෙනි කොටස
 90. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - දෙවෙනි කොටස
 91. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - තෙවෙනි කොටස
 92. පොඩි නිමල්ට ලොකු නිමල් මාමාගෙන්.....
 93. නොසොයමි නුඹව අම්මේ ආපහු නාව!
 1. අජාසත්ත - පළමු කොටස
 2. අජාසත්ත - දෙවෙනි කොටස
 3. අජාසත්ත - තෙවෙනි කොටස
 4. අජාසත්ත - හතරවෙනි කොටස
 5. අජාසත්ත - පස්වෙනි කොටස
 6. කෙලින් සනා - පළමු කොටස
 7. කෙලින් සනා - දෙවෙනි කොටස
 8. කෙලින් සනා - තෙවෙනි කොටස
 9. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පළමු කොටස
 10. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දෙවෙනි කොටස
 11. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - තෙවෙනි කොටස
 12. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හතරවෙනි කොටස
 13. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පස්වෙනි කොටස
 14. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හයවෙනි කොටස
 15. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හත්වෙනි කොටස
 16. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - අටවෙනි කොටස
 17. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - නවවෙනි කොටස
 18. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දහවෙනි කොටස
 19. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පළමුවෙනි කොටස
 20. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දෙවෙනි කොටස
 21. මඩ ගොහොරුවක පචවී - තෙවෙනි කොටස
 22. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හතරවෙනි කොටස
 23. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පස්වෙනි කොටස
 24. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හයවෙනි කොටස
 25. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හත්වෙනි කොටස
 26. මඩ ගොහොරුවක පචවී - අටවෙනි කොටස
 27. මඩ ගොහොරුවක පචවී - නවවෙනි කොටස
 28. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දහවෙනි කොටස
 29. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - පළමුවෙනි කොටස
 30. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - දෙවෙනි කොටස
 31. ඉඳියාප්ප ගන්නවාද? - තෙවෙනි කොටස
 32. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - හතරවෙනි කොටස
 33. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පළමුවෙනි කොටස
 34. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දෙවෙනි කොටස
 35. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - තෙවෙනි කොටස
 36. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - සිව්වෙනි කොටස
 37. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පස්වෙනි කොටස
 38. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හයවෙනි කොටස
 39. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හත්වෙනි කොටස
 40. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - අටවෙනි කොටස
 41. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - නවවෙනි කොටස
 42. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දහවෙනි කොටස
 43. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - එකොළොස්වෙනි කොටස
 44. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දොළොස්වෙනි කොටස
 45. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පළමුවෙනි කොටස
 46. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක්- දෙවෙනි කොටස
 47. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - තෙවෙනි කොටස
 48. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - සිව්වෙනි කොටස
 49. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පස්වෙනි කොටස
 50. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හයවෙනි කොටස
 51. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හත්වෙනි කොටස
 52. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - අටවෙනි කොටස
 53. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - නවවෙනි කොටස
 54. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - දහවෙනි කොටස
 55. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 56. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දොළොස්වෙනි කොටස
 57. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහතුන්වෙනි කොටස
 58. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහතරවෙනි කොටස
 59. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -පහළොස්වෙනි කොටස
 60. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහසයවෙනි කොටස
 61. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහත්වෙනි කොටස
 62. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහඅටවෙනි කොටස
 63. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහනවවෙනි කොටස
 64. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිවෙනි කොටස
 65. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඑක්වෙනි කොටස
 66. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිදෙවෙනි කොටස
 67. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිතුන්වෙනි කොටස
 68. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහතරවෙනි කොටස/a>
 69. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිපස්වෙනි කොටස
 70. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහයවෙනි කොටස
 71. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහත්වෙනි කොටස
 72. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඅටවෙනි කොටස
 73. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිනවවෙනි කොටස
 74. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -තිස්වෙනි කොටස
 75. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පළමුවෙනි කොටස
 76. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -දෙවෙනි කොටස
 77. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -තෙවෙනි කොටස
 78. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -සිව්වෙනි කොටස
 79. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පස්වෙනි කොටස
 80. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -හයවෙනි කොටස
 81. කපුටු ගෙත්තම නං... -පළමුවෙනි කොටස
 82. කපුටු ගෙත්තම නං... -දෙවෙනි කොටස
 83. පතාගෙන ඇවිත්...- පළමුවෙනි කොටස
 84. පතාගෙන ඇවිත්...- දෙවෙනි කොටස
 85. පතාගෙන ඇවිත්...- තෙවෙනි කොටස
 86. පතාගෙන ඇවිත්...- සිව්වෙනි කොටස
 87. පතාගෙන ඇවිත්...- පස්වෙනි කොටස
 88. පතාගෙන ඇවිත්...- හයවෙනි කොටස
 89. පතාගෙන ඇවිත්...- හත්වෙනි කොටස
 90. පතාගෙන ඇවිත්...- අටවෙනි කොටස
 91. පතාගෙන ඇවිත්...- නවවෙනි කොටස
 92. පතාගෙන ඇවිත්...- දහවෙනි කොටස
 93. පතාගෙන ඇවිත්...- එකොළොස්වෙනි කොටස
 94. පතාගෙන ඇවිත්...- දොළොස්වෙනි කොටස
 95. පතාගෙන ඇවිත්...- දහතුන්වෙනි කොටස
 96. පතාගෙන ඇවිත්...- දාහතරවෙනි කොටස
 97. කෝච්චියේ හොර ගෙඩියා
 98. Brighton Marathon - දිව්වද හයියෙන්
 99. බ්‍රොයිලර් මනමේ! -පළමුවෙනි කොටස
 100. බ්‍රොයිලර් මනමේ! -දෙවෙනි කොටස
 101. ඒනං ඔයාට අපිව විස්වාස නෑ!
 102. ගස් නැති රටේ
 103. හොන මුත්තක්ද බලන්නේ?
 104. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - පළමුවෙනි කොටස
 105. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දෙවෙනි කොටස
 106. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - තෙවෙනි කොටස
 107. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - සිව්වෙනි කොටස
 108. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - පස්වෙනි කොටස
 109. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - හයවෙනි කොටස
 1. මීන සංහාරය
 2. ගස්සලා යවමුද? -පළමුවෙනි කොටස
 3. ගස්සලා යවමුද? දෙවෙනි කොටස
 4. ගස්සලා යවමුද? තෙවෙනි කොටස
 5. ගස්සලා යවමුද? හතරවෙනි කොටස
 6. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -පළමු කොටස
 7. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -දෙවෙනි කොටස
 8. අනේ කුරුලු කූඩුවලට ගහන්නෙපා කැට කැබිලිති
 9. ආවොත් නොයා බැරිය! - පළමු කොටස
 10. ආවොත් නොයා බැරිය! - දෙවෙනි කොටස
 11. ආවොත් නොයා බැරිය! - තෙවෙනි කොටස
 12. මගේ චූස් - මටම චූස්
 13. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- පළමුවෙනි කොටස
 14. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- දෙවෙනි කොටස
 15. අනේ පාලි, තව චුට්ටක්....
 16. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - පළමුවෙනි කොටස
 17. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - දෙවෙනි කොටස
 18. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - තෙවෙනි කොටස
 19. හයටත් කලින්........ - පළමුවෙනි කොටස
 20. හයටත් කලින්........ - දෙවෙනි කොටස
 21. හයටත් කලින්........ - තෙවෙනි කොටස
 22. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පළමුවෙනි කොටස
 23. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - දෙවෙනි කොටස
 24. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - තෙවෙනි කොටස
 25. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - සිව්වෙනි කොටස
 26. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පස්වෙනි කොටස
 27. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - හයවෙනි කොටස
 28. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - පළමුවෙනි කොටස
 29. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - දෙවෙනි කොටස
 30. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - තෙවෙනි කොටස
 31. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පළමුවෙනි කොටස
 32. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - දෙවෙනි කොටස
 33. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - තෙවෙනි කොටස
 34. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - සිව්වෙනි කොටස
 35. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පස්වෙනි කොටස
 36. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හයවෙනි කොටස
 37. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හත්වෙනි කොටස
 38. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -පළමුවෙනි කොටස
 39. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -දෙවෙනි කොටස
 40. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පළමුවෙනි කොටස
 41. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-දෙවෙනි කොටස
 42. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-තෙවෙනි කොටස
 43. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-සිව්වෙනි කොටස
 44. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පස්වෙනි කොටස
 45. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හයවෙනි කොටස
 46. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හත්වෙනි කොටස
 47. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-අටවෙනි කොටස
 48. මගෙ ඡන්දෙට මිලක් දියෝ!
 49. එකෙන්ම ඇති වුණා....
 50. දහතුනේදී...- පළමුවෙනි කොටස
 51. දහතුනේදී...- දෙවෙනි කොටස
 52. දහතුනේදී...- තෙවෙනි කොටස
 53. දහතුනේදී...- සිව්වෙනි කොටස
 54. දහතුනේදී...- පස්වෙනි කොටස
 55. දහතුනේදී...- හයවෙනි කොටස
 1. නීල බිඟු කැල
 2. නිල් බෘංගයන්ගේ වස වැරැද්දක්
 3. සමුදුරු මූර්තිය
 4. දහ බලු කතා වස්තුව- පළමුවැනි කොටස
 5. දහ බලු කතා වස්තුව- දෙවෙනි කොටස
 6. මගේ දෛවය මගේ රිස්සට...
 7. කූචු කුචයියෝ
 8. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - පළමු කොටස
 9. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - දෙවෙනි කොටස
 10. දියවිනි ඉනාව- පළමුවැනි කොටස
 11. දියවිනි ඉනාව- දෙවෙනි කොටස
 12. දියවිනි ඉනාව- තෙවෙනි කොටස
 13. දියවිනි ඉනාව- හතරවෙනි කොටස
 14. දියවිනි ඉනාව- පස්වෙනි කොටස
 15. සිඳු දකින සඳ - පළමුවෙනි කොටස
 16. සිඳු දකින සඳ - දෙවෙනි කොටස
 17. සිඳු දකින සඳ - තෙවෙනි කොටස
 18. රැජින COLOMBO එයි! - පළමුවෙනි කොටස
 19. රැජින COLOMBO එයි! - දෙවෙනි කොටස
 20. රැජින COLOMBO එයි! - තෙවෙනි කොටස
 21. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - පළමුවෙනි කොටස
 22. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - දෙවෙනි කොටස
 23. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - තෙවෙනි කොටස
 24. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - පළමුවෙනි කොටස
 25. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - දෙවෙනි කොටස
 26. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - පළමුවෙනි කොටස
 27. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - දෙවෙනි කොටස
 28. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - තෙවෙනි කොටස
 29. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - හතරවෙනි කොටස
 30. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 31. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - දෙවෙනි කොටස
 32. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -තෙවෙනි කොටස
 33. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හතරවෙනි කොටස
 34. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පස්වෙනි කොටස
 35. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -හයවෙනි කොටස
 36. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හත්වෙනි කොටස
 37. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- පළමුවෙනි කොටස
 38. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- දෙවෙනි කොටස
 39. හරෝහරා - පළමුවෙනි කොටස
 40. හරෝහරා - දෙවෙනි කොටස
 41. හරෝහරා - තෙවෙනි කොටස
 42. හරෝහරා - සිව්වෙනි කොටස
 43. හරෝහරා - පස්වෙනි කොටස
 44. හරෝහරා - හයවෙනි කොටස
 45. හරෝහරා - හත්වෙනි කොටස
 46. හරෝහරා - අටවෙනි කොටස
 47. හරෝහරා - නවවෙනි කොටස
 48. හරෝහරා - දහවෙනි කොටස
 49. හරෝහරා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 50. හරෝහරා - දොළොස්වෙනි කොටස
 51. හරෝහරා - දහතුන්වෙනි කොටස
 52. හරෝහරා - දාහතරවෙනි කොටස
 53. හරෝහරා - පහළොස්වෙනි කොටස
 54. හරෝහරා - දහසයවෙනි කොටස
 55. හරෝහරා - දාහත්වෙනි කොටස
 56. හරෝහරා - දහඅටවෙනි කොටස
 57. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-පළමු කොටස
 58. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-දෙවෙනි කොටස
 59. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-තෙවෙනි කොටස
 60. දොළහ වෙද්දී.... පළමු කොටස
 61. දොළහ වෙද්දී.... දෙවෙනි කොටස
 62. දොළහ වෙද්දී.... තෙවෙනි කොටස
 63. දොළහ වෙද්දී.... සිව්වෙනි කොටස
 64. දොළහ වෙද්දී.... පස්වෙනි කොටස
 65. දොළහ වෙද්දී.... හයවෙනි කොටස
 66. මාරක හී පහර පළමුවෙනි කොටස
 67. මාරක හී පහර දෙවෙනි කොටස
 68. මාරක හී පහර තෙවෙනි කොටස
 69. මාරක හී පහර සිව්වෙනි කොටස
 70. මාරක හී පහර පස්වෙනි කොටස
 71. මාරක හී පහර හයවෙනි කොටස
 72. මාරක හී පහර හත්වෙනි කොටස
 73. මාරක හී පහර අටවෙනි කොටස
 74. මාරක හී පහර නවවෙනි කොටස
 75. රටටම බැඩ උලෙන දා - පළමුවෙනි කොටස
 76. රටටම බැඩ උලෙන දා - දෙවෙනි කොටස
 77. Un දොස් මංගල්ලේ -පළමුවෙනි කොටස
 78. Un දොස් මංගල්ලේ -දෙවෙනි කොටස
 79. ටිකිරි මාමට මනාලියෙක්
 80. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - පළමු කොටස
 81. ඉරෙන් හඳෙන් - එළිය අරං...
 82. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 83. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - තෙවෙනි කොටස
 84. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- පළමුවෙනි කොටස
 85. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- දෙවෙනි කොටස
 86. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- තෙවෙනි කොටස
 87. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....-සිව්වෙනි කොටස
 88. කියන්න කවි කර ආවේ මහතුනි....
 89. අවුරුදු දෙදොහක විත්ති
 90. උතුමාණෙනි, 200 Halla Ho සහ අරගලය
 1. සීයයි..!
 2. මරිසි මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 3. මරිසි මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 4. සැවුළු සංහාරය - පළමුවෙනි කොටස
 5. සැවුළු සංහාරය - දෙවෙනි කොටස
 6. සැවුළු සංහාරය - තෙවෙනි කොටස
 7. සැවුළු සංහාරය - හතරවෙනි කොටස
 8. සැවුළු සංහාරය - පස්වෙනි කොටස
 9. සැවුළු සංහාරය - හයවෙනි කොටස
 10. සැවුළු සංහාරය - හත්වෙනි කොටස
 11. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි කොළඹදී හිට් වෙයි! - පළමුවෙනි කොටස
 12. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - දෙවෙනි කොටස
 13. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - තෙවෙනි කොටස
 14. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - සිව්වෙනි කොටස
 15. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - පස්වෙනි කොටස
 16. දුකයි! අන්තිම දුකයි!! සත්තෙන්ම හිරිකිතයි!!!
 17. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - පළමුවෙනි කොටස
 18. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - දෙවෙනි කොටස
 19. Neil හඳට - Sunil කරඬුවට - waල්ල බිමට
 20. වීරයා පණ පිටින්...........
 21. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - පළමුවෙනි කොටස
 22. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - දෙවෙනි කොටස
 23. කොටවන කතන්දරේ
 24. ඒකත් මංගල මුත්තමං!
 25. බක්කරේගේ Pork දානය - පළමුවෙනි කොටස
 26. බක්කරේගේ Pork දානය - දෙවෙනි කොටස
 27. පණ බේරපු කිරිල්ලී - පළමුවෙනි කොටස
 28. පණ බේරපු කිරිල්ලී - දෙවෙනි කොටස
 29. පණ බේරපු කිරිල්ලී - තෙවෙනි කොටස
 30. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පළමුවෙනි කොටස
 31. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - දෙවෙනි කොටස
 32. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - තෙවෙනි කොටස
 33. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - සිව්වෙනි කොටස
 34. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පස්වෙනි කොටස
 35. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - හයවෙනි කොටස
 36. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- පළමු කොටස
 37. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- දෙවෙනි කොටස
 38. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පළමු කොටස
 39. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - දෙවෙනි කොටස
 40. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - තෙවෙනි කොටස
 41. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - සිව්වෙනි කොටස
 42. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පස්වෙනි කොටස
 43. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හයවෙනි කොටස
 44. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හත්වෙනි කොටස
 45. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පළමු කොටස
 46. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-දෙවෙනි කොටස
 47. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-තෙවෙනි කොටස
 48. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-සිව්වෙනි කොටස
 49. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පස්වෙනි කොටස
 50. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-හයවෙනි කොටස
 51. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 52. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - දෙවෙනි කොටස
 53. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - තෙවෙනි කොටස
 54. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - සිව්වෙනි කොටස
 55. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පස්වෙනි කොටස
 56. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - හයවෙනි කොටස
 57. දාහතර වෙද්දී... - පළමුවෙනි කොටස
 58. දාහතර වෙද්දී... - දෙවෙනි කොටස
 59. දාහතර වෙද්දී... - තෙවෙනි කොටස
 60. දාහතර වෙද්දී... - සිව්වෙනි කොටස
 61. දාහතර වෙද්දී... - පස්වෙනි කොටස
 62. දාහතර වෙද්දී... - හයවෙනි කොටස
 63. දාහතර වෙද්දී... - හත්වෙනි කොටස
 64. දාහතර වෙද්දී... - අටවෙනි කොටස
 65. දාහතර වෙද්දී... - නවවෙනි කොටස
 66. දාහතර වෙද්දී... - දහවෙනි කොටස
 67. ප්‍රේමණීය චාරිකාවක් - පළමුවෙනි කොටස
 68. ප්‍රේමණීය චාරිකාවක් - දෙවෙනි කොටස
 69. පහළොවේදී...- පළමුවෙනි කොටස
 70. පහළොවේදී...- දෙවෙනි කොටස
 71. පහළොවේදී...- තෙවෙනි කොටස
 72. පහළොවේදී...- සිව්වෙනි කොටස
 73. පහළොවේදී...- පස්වෙනි කොටස
 74. පහළොවේදී...- හයවෙනි කොටස
 75. පහළොවේදී...- හත්වෙනි කොටස
 76. පහළොවේදී...- අටවෙනි කොටස
 77. පහළොවේදී...- නවවෙනි කොටස
 78. පහළොවේදී...- දහවෙනි කොටස
 79. පහළොවේදී...- එකොළොස්වෙනි කොටස
 80. නාමල් බේබිට නිදිගෙන්...
 81. පැය 69 - 1 = 68 ගෝඨා ගෝ ගමේ උපවාසය
 82. උපවාස කුටියේ, වතුරෙන් යැපුණු පැය 68 දී...
 83. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- පළමුවෙනි කොටස
 84. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- දෙවෙනි කොටස
 85. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- තෙවෙනි කොටස
 86. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- සිව්වෙනි කොටස
 87. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- පස්වෙනි කොටස
 1. අසිරිමත්වූ දේකි - පළමුවෙනි කොටස
 2. අසිරිමත්වූ දේකි -දෙවෙනි කොටස
 3. අසිරිමත්වූ දේකි -තෙවෙනි කොටස
 4. අසිරිමත්වූ දේකි -සිව්වෙනි කොටස
 5. අසිරිමත්වූ දේකි -පස්වෙනි කොටස
 6. අසිරිමත්වූ දේකි -හයවෙනි කොටස
 7. අසිරිමත්වූ දේකි -හත්වෙනි කොටස
 8. අසිරිමත්වූ දේකි -අටවෙනි කොටස
 9. අසිරිමත්වූ දේකි -නවවෙනි කොටස
 10. අසිරිමත්වූ දේකි -දහවෙනි කොටස
 11. අසිරිමත්වූ දේකි -එකොළොස්වෙනි කොටස
 12. අසිරිමත්වූ දේකි -දොළොස්වෙනි කොටස
 13. අසිරිමත්වූ දේකි -දහතුන්වෙනි කොටස
 14. යුවති කිරිල්ලී -පළමුවෙනි කොටස
 15. යුවති කිරිල්ලී -දෙවෙනි කොටස
 16. යුවති කිරිල්ලී -තෙවෙනි කොටස
 17. යුවති කිරිල්ලී -සිව්වෙනි කොටස
 18. යුවති කිරිල්ලී -පස්වෙනි කොටස
 19. යුවති කිරිල්ලී -හයවෙනි කොටස
 20. යුවති කිරිල්ලී -හත්වෙනි කොටස
 21. යුවති කිරිල්ලී -අටවෙනි කොටස
 22. යුවති කිරිල්ලී -නවවෙනි කොටස
 23. යුවති කිරිල්ලී -දහවෙනි කොටස
 24. යුවති කිරිල්ලී -එකොළොස්වෙනි කොටස
 25. යුවති කිරිල්ලී -දොළොස්වෙනි කොටස
 26. යුවති කිරිල්ලී -දහතුන්වෙනි කොටස
 27. යුවති කිරිල්ලී -දාහතරවෙනි කොටස
 28. යුවති කිරිල්ලී -පහළොස්වෙනි කොටස
 29. යුවති කිරිල්ලී -දහසයවෙනි කොටස
 30. යුවති කිරිල්ලී -දාහත්වෙනි කොටස
 31. යුවති කිරිල්ලී -දහඅටවෙනි කොටස
 32. යුවති කිරිල්ලී -දහනවවෙනි කොටස
 33. යුවති කිරිල්ලී -විසිවෙනි කොටස
 34. යුවති කිරිල්ලී -විසිඑක්වෙනි කොටස
 35. යුවති කිරිල්ලී -විසිදෙවෙනි කොටස
 36. යුවති කිරිල්ලී -විසිතුන්වෙනි කොටස
 37. යුවති කිරිල්ලී -විසිහතරවෙනි කොටස
 38. යුවති කිරිල්ලී -විසිපස්වෙනි කොටස
 39. යුවති කිරිල්ලී -විසිහයවෙනි කොටස
 40. හිනා වෙන්න හිනා - පළමුවෙනි කොටස
 41. හිනා වෙන්න හිනා - දෙවෙනි කොටස
 42. හිනා වෙන්න හිනා - තෙවෙනි කොටස
 43. හිනා වෙන්න හිනා - සිව්වෙනි කොටස
 44. හිනා වෙන්න හිනා - පස්වෙනි කොටස
 45. හිනා වෙන්න හිනා - හයවෙනි කොටස
 46. හිනා වෙන්න හිනා - හත්වෙනි කොටස
 47. හිනා වෙන්න හිනා - අටවෙනි කොටස
 48. හිනා වෙන්න හිනා - නවවෙනි කොටස
 49. හිනා වෙන්න හිනා - දහවෙනි කොටස
 50. හිනා වෙන්න හිනා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 51. හිනා වෙන්න හිනා - දොළොස්වෙනි කොටස
 52. හිනා වෙන්න හිනා - දහතුන්වෙනි කොටස
 53. හිනා වෙන්න හිනා - දාහතරවෙනි කොටස
 54. හිනා තවත් හිනා - පළමුවෙනි කොටස
 55. හිනා තවත් හිනා - දෙවෙනි කොටස
 56. හිනා තවත් හිනා - තෙවෙනි කොටස
 57. හිනා තවත් හිනා - සිව්වෙනි කොටස
 58. හිනා තවත් හිනා - පස්වෙනි කොටස
 59. හිනා තවත් හිනා - හයවෙනි කොටස
 60. හිනා තවත් හිනා - හත්වෙනි කොටස
 61. හිනා තවත් හිනා - අටවෙනි කොටස
 62. හිනා තවත් හිනා - නවවෙනි කොටස
 63. හිනා තවත් හිනා - දහවෙනි කොටස
 64. හිනා තවත් හිනා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 65. හිනා තවත් හිනා - දොළොස්වෙනි කොටස
 66. ‘හොඳටම කරලා’, අපටම කෙළලා යන්නයි මුන්දැල සැරසෙන්නේ
 67. මැංචෝසන් චාරිකා - පළමුවෙනි කොටස
 68. මැංචෝසන් චාරිකා - දෙවෙනි කොටස
 69. මැංචෝසන් චාරිකා - තෙවෙනි කොටස
 70. මැංචෝසන් චාරිකා - සිව්වෙනි කොටස
 71. මැංචෝසන් චාරිකා - පස්වෙනි කොටස
 72. මැංචෝසන් චාරිකා - හයවෙනි කොටස
 73. මැංචෝසන් චාරිකා - හත්වෙනි කොටස
 74. මැංචෝසන් චාරිකා - අටවෙනි කොටස

Sunday, March 10, 2019

පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - තෙවෙනි කොටස

“............. ඒ සැරේ වපුරන්න වී වගයක් මදි වෙලා අපේ තාත්තා වී ගෝනියක් මගෙන් ඉල්ලාගෙන ගියා. හවස මෙයා වැඩ ඇරිලා ආවම මං ඒක කිව්වා. මෙන්න වදේ මේ මනුස්සයාට යකා නැග්ගා. උඹ කාගෙන් අහලාද වී ගෝනිය දුන්නේ? මෙයා මහ හයියෙන් ඇහුවා. එක බිත්තියෙන්නේ අපේ ගෙවල් වෙන්වෙලා තිබුණේ. මෙයාගේ කතාව අපේ තාත්තටත් ඇහිලා, තාත්තා දිගටම කන් දීගෙනත් ඉඳලා.....”.

මුල්ම කාලයේ සුවාසූ දහසක් ධර්මස්කන්ධය වුණත් රැකුණේ පොත්වල ලියවිලා නොවේ!
අපේ ගෙදරට TV තිබුණේ නැත; රේඩියෝවක් තිබුණේ නැත; විදුලිය තිබුණෙත් නැත. රාත්තිරියේ අඳුර මැකුණේ කුප්පි ලාම්පුවකිනි.
ඒකත් වාසියකට හිටිය බව පෙනෙන්නේ දැන්ය. ගෙදර හැමෝම වාගේ කා-බී හමාර වුණාම, නින්දට වැටෙනතුරු කළේ පවුලේ ඉතිහාස පට්ටන්දර පතුරු යැවිල්ලය. 

බුදු දහමත් ග්‍රන්ථාරූඪ කරන්නට පෙර රැකුණේ මතක මන්දිර ඇතුළේය. ඒ වාගේ නිතර සජ්ජායනා කෙරුණු බැවින්ය, මටත් මෙතරම් හොඳට අපේ පවුලේ ආගිය කතාව මතක තියෙන්නේ.

ඉතින්, අම්මා අපට මේ කතාව කියද්දීත් අපේ තාත්තා උජාරුවෙන් අහගෙන හිටියා මට හොඳටම මතකය.

“අනේ, තාත්තට ඇහෙයි. කියන දෙයක් මට කියන්න, හෙමින්.- මං එහෙම කිව්වා විතරයි මෙයාට තවත් කේන්ති ගියා. 
-පර නාකියා. ඕකාට වටිනවද මං ගෙදර නැති වෙලාවේ ඇවිත් වී ගෝනියක් ඉල්ලාගෙන යන්න. වපුරන්න.... කෙහෙල්මල් වැපිරිල්ල දවසක් පරක්කු වුණාම හෙණ ගහනවද? තොටත් වටිනවද බොන්ඩියෙ මොකා වුණත් ඉල්ලපු පළියට මිනිහගෙන් අහන්නේ නැතිව ගෙදර දෙයක් පිටට දෙන්න- 
කියලා මෙයා මට පාරවල් දෙක-තුනකුත් ගැහුවා.”

‘අපේ තාත්තා බිරිඳට තැලුවේ ආධිපත්‍යය පෙන්වන්නටය. කේන්ති ගියාමය. ස්වයං පාලනයෙන් තොරවය. එහෙම කළාට පස්සේ අම්මාට වාසිය. තාත්තා ඊළඟට පමණටත් වඩා නිවට වෙයි; වැඩි ආදරයක් පෙන්නන්නට යයි.’ 
මේ කියන්නෙත් මගේ විශ්ලේෂණයන්ය. මට නම් එහෙම හැසිරීම් පිළිකුල්ය. හරි හෝ වේවා, වැරැදි හෝ වේවා. එක ස්ථාවරයක හිටිය යුතුය. දොන් නම් දොන් - සිමන් නම් සිමන්. දොන් සිමන් දෙකම බැරිය.

කෙහෙල්මල් වැපිරිල්ල දවසක්-දෙකක් පරක්කු වුණාම.......
තාත්තා ගහන ඕනෑම වෙලාවක අම්මා  කරන්නේ ඉක්මනටම දරුවෙකු වඩා ගැනීමයි. එතකොට තාත්තා ගහන්නට එන්නේ නැත. තර්ජනාංගුලිය ඔසවනවා විතරය. 
“ලීලා, හොඳ හිතින් කියන්නේ. තියපන් ළමයව බිමින්. කිව්වම අහලා දරුවාව බිමින් තියාපන්.” මොන. එහෙම වෙලාවට අම්මාට ඇතිවෙන්නේ මහාමේරුවටත් වඩා ලොකු දාරක ප්‍රේමයකි. කීයටවත් දරුවා අතාරින්නෙ නැත.

තාත්තාත් බුරන්නේ ගව්වක් ඈතින් ඉඳගෙන විතරය. 
එහෙම කරන්නට පුරුදුවී තියෙන්නේ සුනිල් මල්ලී පුංචි කාලේ සිද්ද වුණු දෙයක් හිංදා වෙන්නැතිය.

එක දවසක් ගෝරියක් වෙද්දී සුනිලා බඩගාගෙන ඇවිත් තාත්තාගේ කකුල හැපුවාලු. 
තාත්තා කකුල ගසා දැම්මාද, නැතිනම් කකුලෙන් ගැහුවාද දන්නේ දෙයියන් විතරය. 
සුනිලා විසිවී ගිහින් නැවතී තියෙන්නේ මේසයක් යටය. ඒකෙන්ද කොහේදෝ කාලයක් යනතුරුම සුනිල්ගේ කනක් ඉදිමෙමින් තිබ්බේය.

“ඉතින්, ඉතින්. අම්මට ගහනවා බදුල්ලේ සීයාට ඇහිලද?”

තාත්තාත් බුරන්නේ අම්මාට ගව්වක් විතර ඈතින් ඉඳගෙන.............
“ඇහිලා නේන්නම්. අනේ...... ඒ මනුස්සයා අඬාගෙන ආවා. 
-අනේ ගුණපාල ළමයෝ, ඔය කෙල්ලව කන්න එපා. මං හෙටම කොහෙන් හරි වී ගෝනියක් හොයලා ගෙනත් දෙන්නම්. වඳින්නම්.... ඕකිව මරන්න යන්නේ නැතිව හිටපං...... අද තව වෙනකල්ම මං ඕකිලාට අතක් උස්සලා නැහැ ළමයෝ..... මට ඔය කෙල්ලව වැඩි නැහැ. උඹට ඒකිව එපා නම් ආයෙම මට දීහන්. මං ඒකිව බලාගන්නම්- 
කියලා අපේ තාත්තා අඬ-අඬා කිව්වා විතරයි. මෙයා මට බිම වැටෙන්නම එකක් ගැහුවා.... හරියට අපේ තාත්තට ගහනවා වගේ.

එහෙම මට  ගහලා, කුස්සියට දුවලා කැත්තක් උස්සගෙන ආවා. ඇවිත් මගේ කොණ්ඩවල්ලෙන් උස්සලා ගත්තා. 
-පර නාකියා, දැන් මේකි මගේ කසාද ගෑනි. මං මේකිට මොනවා කළත් තොට මොකද? තෝ ඕනවට වැඩිය කතා කළොත්, මං තොගේ ඉස්සරහම මේකිගේ බෙල්ල කපනවා- කියලා තරහෙන් වෙවුල-වෙවුලා කිව්වා විතරයි.........”

බදුල්ලේ සීයා අඬාගෙන ආපහු ගියාලු. එහෙම නොනිසි බලයක් පතුරවාගෙන හිටියාම පොඩි ඉඩක් ලැබුණත් ඇතිය. සීමාවන් පුපුරා යයි. 

අපේ තාත්තා ගෙදර වියදමෙන් ටිකකට කර ගහන්නැයි අම්මාට කිව්වාම වුණෙත් ඒකය. “ඔන්න” කියමින් අම්මා දික් කළේ පාන් රාත්තලක් ගන්නට සල්ලිය. 
(නැහැ,නැහැ. වැරැදීමක් නොවේ. අම්මා දුන්නේ එච්චරය. ඉඳියාප්ප ගන්නවාද - 1 පෝස්ටුවෙදී මම කීවෙමි, ඒ කාලයේ අප බඩ පිරෙන්නට කෑවේ, උදේ-රෑ වේල් දෙක පමණකි.)

බදුලු නිම්නයේ අයට තියෙන්නේ වෙනම ගතියක්ද?
“කොහෙද ළමයෝ. උඹලගේ තාත්තට කොන්ද පණ නැහැ. මුලින්ම ගෑනිව හදාගත්තේ නැතිවම ඔහොම තමයි. බලහං, වැඩට යන තැන්වලින් උදේටයි දවල්ටයි අඩුවක් නැතිව දුන්නත් අම්මෙකුට පුළුවන්ද මිනිහයි, ළමයිනුයි බාගෙට හාමතේ හිටිද්දී තනියම බඩ පැලෙන්න කන්න? බදුල්ලේ ගතිය! උන් දරුවෝ වදන්නේ බඩට එනවට........ බදුල්ලේ ගෑනුන්ට දරු හැවිකාරයක් නෑ” 
අපේ ආච්චී කිව්වේ ඇගේ මතයයි. මා නම් ඒකට එකඟ වෙන්නේ නැත. එක-එක්කෙනා වෙනස්ය! එච්චරය!!

අපේ අම්මාට සාධාරණය පිණිස මේ ටිකත් කිව යුතුය. ඇය සල්ලි ඉතිරි කළේත්, කරන්නේත් අඳින්නට- පළඳින්නට- කෑමට- බීමට- ඇවිදින්නට වැය කිරීම පිණිස නොවේ. 
එයා ලෝබ නැත්තේ ඉඩමක් ගන්නට, ගෙයක් හදන්නටය.

අපේ අම්මා ගිය ආත්මයේ ‘රන් කුඹලියක්’ වෙන්නට ඇති! 

ඒ පුරුද්දට පිං සිදුවෙන්නට දැන් මා  ඉන්නා දෙමහල් ගෙදර ඉදිවිණි. මට මතක හැටියට ඒකට ලක්ෂ 33 ක් වැය විණි. 30 ක් විතරම අම්මාගේය. හැබැයි අම්මාට ඕනෑ කරන්නේ මේ වග-විස්තර හැම තිස්සෙම මතක් කරමින් ප්‍රශංසා කරමින් ඉන්නවා දකින්නටය. 
මේ පුතයා නොකරන්නේත් ඒකමය. සැරයක් දෙකක් කිව්වාම මදිද?

හැබැයි මෙතැනදී අපේ ඩැඩා ගැනත් යන්තමින් හෝ කියලා ඉන්නටම වෙයි. 

රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් 3 පෝස්ටුවෙදී කියා ඇති පරිද්දෙන්ම,මා එංගලන්තයට ගිය වෙලාවේ ‘දැන් උඹ පවුලට කළා ඇති කියා මට කිව්වේ ඔහුය; නංගිලා-මල්ලිලා සේරම කසාදත් බැඳලා ඇති නිසා ස්වාධීන වෙයන් කියලා මට කිව්වේ ඔහුය; ලංකාවට ගිය ගමන් වෙනම තැනකට පදිංචියට පලයන් කියලා මට කිව්වේ ඔහුය. 

“නිමෝල් අවුරුදු 19 ක් තිස්සේ පවුල ගොඩ ගන්නට කළ දේවල්වලට කළගුණ සලකන්න ඕනෑ. ලීලා උඹ එයාට ඉඩමක් අරන් ගෙයක් හදාගන්න උදව් කරපන්!” කියලා අපේ අම්මාට කිව්වේ ඔහුය!’

අපේ අම්මා - ලලිත් ප්‍රියන්ත දෙන්නාටම ලොකු තුති.........
එහෙම ඉඩමක් අරන් ගෙදර හදන්නට සැලසුම් කරද්දී ‘plan’ එක ඇඳලා, උපදෙස් දීලා නොමිලේම ඉංජිනේරු සේවාව සැපයුවේ ලලිත් ප්‍රියන්තය. වැරැදි බෝනස් එක 2 ඇතුළු පොස්ටු ගොඩක කියවෙන ‘WAL කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්’ ආයතනයේ හිමිකරුවා ඔහුය. ගෙදරට ප්ලෑන අඳින්නට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රියන්ත ඇහුවේ ‘මගේ රික්වයර්මන්ට්ස්’ මොනවද කියලාය.

“ගෙට ඇතුළුවෙන්න ඕනේ පඩියක් නැඟලා. සාලේ ලොකුවට ඕනේ. සාලයත් පඩියක් නැඟලා දෙකට බෙදෙන්න තියෙනවටයි මං කැමැති. හොඳට එළිය එන්නයි, හුළං වදින්නයි තිබුණාම හරි! තට්ටු දෙකේ ගෙයක්.” මං කිව්වේ එච්චරය. 

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සේවය කරමින් හිටි ප්‍රියන්ත ඉස්සෙල්ලාම ගෙයක් හැදිල්ලට අත ගැහුවේ මගේ ඉල්ලීම හින්දාය.

එහෙම වුණත්, ප්‍රියන්තගේ ‘නිර්මාණාත්මක වැඩේ’ කොච්චර අපූරුද කිව්වොත් අපේ ගෙදර හොඳටම ‘හෝම්ලි’ය. 

පැති හතක් ඇති, පර්චස් දහයක්වත් නැති හොල්මන් ඉඩමකට හරි යන්නත්, මගේ ආසාවන්ට ගැළපෙන්නත් ඇඳලා දී, හැදූ ගෙදරට එන කවුරුත් නිදහස් ගතියක්  දැනෙන බව කියති. ‘ගෘහීය’ බවක් දැනෙතියි කියති. මාර්තු 1 වෙනිදා තිබුණු ‘බ්ලොග් සැඳෑව’ට ආ අය සේරම ඒකට සාක්ෂිය!

මේ මල් කළඹ ............
ඔන්න මගේ නිවස්නය තනන්නට තිස් ලක්ෂයක් වැය කළ අපේ අම්මාටත්, කිව නොහැකි තරම් උදව් කළ ලලිත් ප්‍රියන්තටත් ලොකු තුති මල් කලඹක්!

එච්චර වියදම් කළත් අපේ අම්මා......... මට පෙනෙන විදියට නම්, ටිකාක් විතර ආත්මාර්ථකාමීය කියලාත් නොකියා බැරිය!

චීනයේ අමුතු පුරුද්දක් තියෙන බව මා දැනගත්තේ පොත-පතින්ය. චීන්නු විශේෂ දවස්වලදී මුදල් නෝට්ටු පුච්ච්ති. ඒ මළගිය ඇත්තන්ට; පරලෝකයට සල්ලි යවන්නටය. මං හිතන්නේ අපේ අම්මා ඒ ක්‍රමය ගැන දන්නේ නැතිය. දන්නවා නම් එලොව ගියාම ගන්නට දැන් තියාම සල්ලි ටිකක් එලොව යවනවා ෂුවර්ය! අම්මා ඒ ක්‍රමය නොදන්නා එකෙන් වාසිය අපටය.

අපේ නංගිලා මල්ලිලා හා මාත් එයාට කියන්නේ “අපට වුණත් දැන් උදව් කරන්නට එපා. දැන්වත් හොඳින් කා-බී හැඳ-පැළඳ සතුටු වෙන්න” කියලාය. ඒත් අම්මාට ඒවා ඇහෙන්නේ නැත. ධනදාසයන්ට, ධනදාසියන්ට එහෙම වෙනවා වෙන්නැතිය.

අම්මා ඉච්චිකම් කරයි. අවශ්‍ය දේකට වුණත් වියදම් නොකර ඉඳියි. අපේ තාත්තාගේ අම්මා; මහරගම ආච්චී; දසනායක රත්නවතී කියූ ‘බදුල්ලේ ගතිය’ ඒකද මන්දා?

ගෙදරට අවැසි දේ නිසි කලට-වෙලාවට නොකිරීම නිසා.............
අවැසි වෙලාවට නිසි දේ නොකිරීමේ ගතිය නිසා අපේ නංගිලා-මල්ලිලා කවුරුනුත් අම්මාට ගරු කරන්නේ, ආදරය කරන්නේ අඩුවෙනි. 

මා ඔවුන් වෙනුවෙන් කළේ අඩු යුතුකම් කොටසකි. කන්නට බොන්නට අඳින්නට දී රැක බලා ගැනීම පමණි. අම්මා ඒ බොහෝ දෙනාටත් ලක්ෂ ගණනින් උදව් කර තිබේ. එහෙත් ඔවුන්ගේ වැඩි ගෞරවය මටය. අම්මා ගැන මටත් දුකය. ගෞරවය, ආදරය, සෙනෙහස සල්ලිවලට ගත නොහැකිය. නිරායාසයෙන්ම ඔබ සොයා පැමිණිය යුතුය.

ජීවිතේක හැටි! දැන් ලක්ෂ ගණනින් කතා කළත් එදා..... 
අම්මාට කීයක් ලැබුණාදැයි මං හෙව්වේ නැත. ඉඳියාප්ප විකුණා ලැබෙන සල්ලි එහෙම පිටින්ම තාත්තා අතට දුන්නේ ගෙදරට වියදම් කරන්නටය. 
උදේට කොහොම වෙතත් රෑට නම් අපේ හතර මුල්ලම පිරෙන්නට ‘කෑම’ සූදානම් වුණේය. නරක තත්වයක් උදා වෙන්නට; අහේනි කාලයක් එන්නට ඉඩ තියෙන බවක් අපේ ගෙදර කව්රුන්මවත් හිතුවේ නැත.

ශාරුක් ඛාන් වුණත් එහෙම හිතන්නට නැතිව ඇත. 

“දැන් ශාරුක් ඛාන්ගෙ සුපිරි තත්ත්වය නැතිව යාගෙනයි එන්නේ....... තවමත් සල්මන් ඛාන්ටයි, අමීර් ඛාන්ටයි එහෙම වෙලා නැහැ.” තවත් හින්දි නළුවෙකු වන ‘නව්සුඩාන් සිද්දික්’ ඊයේ පෙරේදා කියලා තිබිණි. ඒ ‘ෆොටෝග්‍රැෆි’ ෆිලුමේ ප්‍රචාරක වැඩ සටහනකදීය.

නව්සුඩාන් සිද්දික් ඊයේ පෙරේදා දවසක කියලා තිබුණේ............
   නපුරු  කලට සතහට පැමිණෙන    වෙහෙස
   එ දුරු  නොවෙයි කළ කම් පල දෙවා      මිස
   තඹුරු  වනය මුකුලිත වන බව             සවස
   කවුරු  විසින් වැළකිය හැකි වෙද   කෙලෙස

කියලා ‘සුභාෂිතයේත්’ කවියකින් කියන්නේ ඔය හින්දානේ.

නපුරු කාලය එළඹෙමින් තිබුණේ අපට විතරක් නොවේ. මුළු ශ්‍රී ලංකාද්වීපයටමය.

මං හිතන්නේ මෙව්වා සේරම මට මතක තියන්නෙත්, කියන්නට හැකිවී තියෙන්නෙත් මේ පෝස්ට් එකේ මුලින්ම කිව්වා වගේ ‘මතක සජ්ජායනාවන්’ තිස්සෙම කෙරුණු නිසා වෙන්න ඇතිය. ඒ ගැන සහතිකයක් අද උදේ දැක්කෙමි.

‘ශක්තිමත් මනසක් ඇති දරුවෙක් හදන්න පවුලේ අතීතය දරුවාට කියා දෙන්න’ 
- ඉරේෂා කල්හාරි සේනාධීර ලියූ ලිපියක් 2019 මාර්තු 8 වෙනිදා ‘ලංකා හොට් නිව්ස්’ 
වෙබ් අඩවියේ පළ කරලාය. ඒ පෝස්ට් එකෙන් කියන්නේ දරුවන්ට පවුලේ නෑදෑයන්, හිත මිතුරන්, අසල්වැසියන් හා එකතු වෙන්නට අවස්ථාව දෙන ලෙසය. පවුලේ, පරම්පරාවේ තොරතුරු - පැටිකිරිය දරුවන්ටත් කියා දෙන්න කියලාය. 

එමඟින් දරුවන්ට ශක්තිමත් මනසක් ඇති වෙයිලු!  

මේ  වෙබ් අඩවියේ තිබුණේ............
ඉතින්, ඒ කාලයේ, විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ දහස් ගණන් තරුණ-තරුණියන්ට භීම සමයක් උදාවෙමින් තිබුණේ ය. අප ඒ ගැන හාංකාවිසියක්වත් දැනගෙන උන්නේ නැත! අප විතරක් නොවේ. ඒ තරුණ තරුණියන්ගේ ‘ඔළුවේ ඉන්න උකුණෝ’වත් ඔවුන්ට වෙන්න යන දේ ගැන දැනගෙන හිටියේ නැත!

හැබැයි, එදා එහෙම වුණත් මා අදට මේ පෝස්ටුව නවත්වන්නට යන බව නම් දැන් හිතාදර රසික ඔබ දනී.

27 comments:

 1. ගෙදර නිදහස් බවක් දැනෙනවා තමයි ... කුස්සිය නං ටිකක් ලොකු උනානං තවත් හොදයි

  ReplyDelete
  Replies
  1. කට්ටියක් එන වෙලාවට නම් මටත් ඕක හිතෙනවා!

   Delete
 2. //චීන්නු විශේෂ දවස්වලදී මුදල් නෝට්ටු පුච්ච්ති. ඒ මළගිය ඇත්තන්ට; පරලෝකයට සල්ලි යවන්නටය. //
  දැන් අලුත් පරම්පරාව ඇත්ත මුදල් නෝට්ටු පුච්චන්නේ නැහැ. ඔය වැඩේට ෆෝන් වල ඇප් තියෙනවා. ඕනැ තරම් පුච්චන්න පුළුවන්.

  ReplyDelete
  Replies
  1. මං ඉතින් ඇප්ස් තියා මොබයිල් එකක්වත් පාවිච්චි නොකරන මැට්ටෙක්නෙ ඉකොනෝ!

   Delete
 3. පැති 7ක් තියනවද?

  ReplyDelete
  Replies
  1. හරියටම පැති හතයි. Pra, කොයිකටත් කියලා මං ආයෙම ගැනලා බැලුවා. ගෙදරින් තුන් පැත්තක්ම blind walls.

   Delete
 4. චීන්නු පුච්චන්නේ හැබෑ සල්ලි නොවෙයි. වරක් මෙල්බර්න් ගුවන් තොටුපොලේ කස්ටම් එකේ මට ඉදිරියෙන් හිටපු චීන හෝ වියට්නාමීස් ජෝඩුවකගේ බැගේජ් එකකින් විශාල මුදල් පාර්සලයක් අල්ලා ගත්තා. මම බය උනේ පෝලිමේ විනාඩි විස්සක් විතර ඉඳලා කවුන්ටරයට ආපු අපිට මේ විශාල මුදල් තොගය නිසා වෙනත් පෝලිමකට යන්න වේවි කියලයි. අනිකුත් පෝලිම් වල හිටපු අයත් මේ ගැන උනන්දුවෙන් බලනවා දැක්කා. ඒ උනාට කස්ටම් නිලධාරියා මුදල් සියල්ලම (කවුන්ටරය උඩට හලලා ඒවා තිබුන ආකාරයටම පැක් කරලා) ආපසු දුන්නා පමණක් නොවේ මුළු පරීක්ෂාවටම ගත කලෙත් බොහොම සුළු කාලයක්. මගේ වාරය ආපුවාම මම ඔහුගෙන් ඒ මුදල් තොගය (1'x 1'x 1/2' තරම් විසාල පාර්සලයක්) ගැන ඇහුවා. ඔහු කිව්වේ ඒක ඔවුන්ගේ සාම්ප්‍රදායිකව සිදු කරන කටයුත්තකදී පිළිස්සීමට භාවිතා කරන කඩදාසි වල මුද්‍රණය කල මුදල් අනුරුවක් බවත්, එය ව්‍යාජ මුදල් ලෙස නොසලකන බවත්, මසකට දෙකකට වරක් කවුරුන් හෝ මේ අයුරින් මුදල් ගෙනයාම දැන් ඔවුනට සාමාන්‍ය දෙයක් වී ඇති බවත්ය.

  ReplyDelete
  Replies
  1. දැනගන්නට දෙයක්! ස්තුතියි සෑම්. ෆොටෝ එකක් එවනවද?

   Delete
 5. පැති හතක් තියෙන ඉඩමක් කොහොම වෙයිද කියලයි මම කල්පනා කළේ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. කොහොම වෙන්නද කියලා බලාගන්න නම් අපේ ගෙදරට එන්න. පර්චස් දහයක්වත් නැහැ හැබැයි! දැනුයි තේරෙන්නේ. මම වගේම ඉඩමත් පිස්සු වගේද, ප්‍රසන්න? මෙච්චර කල් මට ඕකේ ඔඩ් ගතියක් දැනුණේ නැහැ!

   Delete
  2. හැක්.. පැති හතක් තියා විස්සක් තිබ්බත් ඕක ගණං ගන්නැති මිනිහට අවුලක් නෑ.

   Delete
  3. හා හා එහෙම කියන්ඩ එපා. භූමි දෝෂ වලක්වන්ඩ විශේෂ පූජාවක් තියනවා. නිදිතුමාටයි අපේ සභාපතිතුමාටයි ඕන නං මං කරලා දෙන්නං. 50% ඩිස්කවුන්ට්!!! විශේෂ මිල මිලියන් 20

   Delete
  4. ලොකූ, හරි ලාබයිනේ, බැරිද භූමිතෙල් දෝෂවලට මොකුත් කරන්ඩ?

   Delete
 6. නිදිතුමාට 'එලොවට' සල්ලි යවන්ඩ ඕන නම් මට දෙන්ඩ. කොමිස් තියාගන්නෙ නෑ.ඉන්ස්ටන්ට් ඩිලිවරි. ඩොලර් නං වඩා හොදයි!

  ReplyDelete
  Replies
  1. වක්කඩේ හකුරු හංගලා තිබ්බනං ඊට වඩා ප්‍රයෝජනයි...

   Delete
  2. ඩ්රැකී, ස්තුතියි. මටත් එක්කම නේද ලොකුට උත්තර දුන්නේ?

   Delete
  3. මං ලෝයර් වැඩෙත් කරනව, ගාස්තුව එවන්ඩ...

   Delete
  4. මේක නිකං 'ගෙදර ගියොත් අඹු නසී - මඟ රැඳුනොත් තෝ නසී' වගේ මඟුලක්නේ!

   Delete
 7. මං ආයෙම බ්ලොග් ලෝකෙට ආව. හැබැයි තදින්ම අධිෂ්ඨාන කරගත්ත තමුන්නැහැගෙ ලියවිලිවල අග මුල හොයන්න යන්නෑ. කියවල ගන්න තියෙන දෙයක් ගන්නව විතරයි කියල.

  ReplyDelete
  Replies
  1. එච්චරටම අවුල්ද මහත්තයෝ?

   Delete
  2. ඩ්‍රැකී, නිදිතුමාට පොඩ්ඩක් වැරදිලා මේක පංච තන්තරේ නෙවෙයි උම්මග්ග ජාතකේටයි වඩා කිට්ටු......

   Delete
  3. නිදි,

   අවුල් නෑ. අමුතුම ගතියක් තියෙනව. නැචුරල්. ඒ නිසා ශෛලිය වෙනස් කරන්න එපා. එකපාරටම වැඩ අස්සෙ කියවන්න ආවම, පරණ කතා කියවන්න වෙලාව නෑ කියල දැනුණම අපසට්. ඒකයි

   කට්,

   පංචතන්තරේ මේ වගේ තමයි, කතා අස්සෙ කතා. ඒක මදි කියල හිතෙනවනං අරාබි නිශොල්ලාසය වගේ නමකුත් ගැළපෙනව. උම්මග්ගෙ දිගයි තමයි. ඒත් මේ වගේ සංකීර්ණ නෑ. රේඛීයව ගළාගෙන යනව.

   Delete
  4. භුරිදත්ත ජාතකෙත් ටිකාක් ඒ වගේ. පරම්පරා කිහිපයක් ඈඳෙන නිසා.

   Delete
 8. ගෙදර දැක්ක ගමන් මටත් හිතුනෙ කව්ද මේක ඩිසයින් කරේ කියල.

  මම මෙච්චර කාලෙකට දැකපු හොදම සාලය තියෙන්නෙ අයියගෙ ගෙදර තමයි.

  ReplyDelete
 9. මධු, මං ප්‍රියන්තට කියන්නම් ඔයාගේ කමෙන්ට් එක ගැන.
  අවුරුදු කිහිපයකට කලින් ප්රියන්තගේම යහළු ඉන්ජෙක්ගේ ගෙදර තිබුනු සාදයකට අපිටත් ඉන්වයිට් කළා. අපිත් ගියා. සින්දුවක් කියන්න ලැස්තිවී තැන තැන ඩ්‍රින්ක් එක දමමින් උන් සෙට්ස් එකතුවෙන්න බැලුවා. විශ්වාස කරන්න, එක තට්ටුවකවත් පුටු අටක් එක ළඟ තියන්න තැනක් ඒ ගෙදර තිබුණේ නැහැ!

  ReplyDelete
 10. නිමල් අයිය තමන් ගැන ස්වයං විවේචනයක් කරන ගමන්ම තමන්ගෙ පවුල ගැන තුන් වෙනි පාර්ශවයක් වගේ ඉඳගෙන ලොකු විවේචනයක් කරන හැඩයි .. අපි ඔව්ව කරන්න ගියා නං බත් කාඩ් කැන්සල් වෙන වැඩ !

  ReplyDelete
  Replies
  1. ලොකු ප්‍රශංසාවක් කණ්ඩා. ගොඩක් ස්තුතියි.

   මගේ අරමුණත් උපරිමයෙන්ම ඇත්ත කීමයි. තනි අලියා වුණාම ඕනේ පිස්සුවක් කෙළින්න ලේසි වුණාට, ඇඳේ එක පැත්තකින් විතරක් බහින අයට එහෙම බැහැනේ මහත්තයෝ.

   Delete

පසුගිය මාසයේ වැඩිම පිවිසුම්