1. වස් කවි කීම - පළමු කොටස
 2. වස් කවි කීම - දෙවෙනි කොටස
 3. වස් කවි කීම - තෙවෙනි කොටස
 4. නොදෙන්න හිටි රන් පදක්කම
 5. නීච කුමන්ත්‍රණේ
 6. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -පළමු කොටස
 7. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -දෙවෙනි කොටස
 8. තුම්පනේ, මාතර, බදුල්ලේ කියලා වෙනස්යැ
 9. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... -පළමුවෙනි කොටස
 10. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - දෙවෙනි කොටස
 11. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - තෙවෙනි කොටස
 12. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - හතරවෙනි කොටස
 13. අඟුල්මල් දහනය - පළමුවෙනි කොටස
 14. අඟුල්මල් දහනය - දෙවෙනි කොටස
 15. අඟුල්මල් දහනය - තෙවෙනි කොටස
 16. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පළමුවෙනි කොටස
 17. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දෙවෙනි කොටස
 18. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - තෙවෙනි කොටස
 19. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හතරවෙනි කොටස
 20. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පස්වෙනි කොටස
 21. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හයවෙනි කොටස
 22. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හත්වෙනි කොටස
 23. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - අටවෙනි කොටස
 24. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - නවවෙනි කොටස
 25. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහවෙනි කොටස
 26. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 27. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දොළොස්වෙනි කොටස
 28. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහතුන්වෙනි කොටස
 29. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහතරවෙනි කොටස
 30. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පහළොස්වෙනි කොටස
 31. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහසයවෙනි කොටස
 32. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහත්වෙනි කොටස
 33. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහඅටවෙනි කොටස
 34. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහනවවෙනි කොටස
 35. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - විසිවෙනි කොටස
 36. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - පළමුවෙනි කොටස
 37. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - දෙවෙනි කොටස
 38. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - තෙවෙනි කොටස
 39. වීරයා ගෙදරද? - පළමුවෙනි කොටස
 40. වීරයා ගෙදරද? - දෙවෙනි කොටස
 41. වීරයා ගෙදරද? - තෙවෙනි කොටස
 42. වීරයා ගෙදරද? - සිව්වෙනි කොටස
 43. වීරයා ගෙදරද? - පස්වෙනි කොටස
 44. ගණිත ගැටේ - පළමුවෙනි කොටස
 45. ගණිත ගැටේ - දෙවෙනි කොටස
 46. ගණිත ගැටේ - තෙවෙනි කොටස
 47. ගණිත ගැටේ - සිව්වෙනි කොටස
 48. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - පළමුවෙනි කොටස
 49. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - දෙවෙනි කොටස
 50. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - තෙවෙනි කොටස
 51. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - සිව්වෙනි කොටස
 52. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පළමුවෙනි කොටස
 53. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - දෙවෙනි කොටස
 54. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - තෙවෙනි කොටස
 55. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - සිව්වෙනි කොටස
 56. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පස්වෙනි කොටස
 57. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - හයවෙනි කොටස
 58. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -හත්වෙනි කොටස
 59. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -අටවෙනි කොටස
 60. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -නවවෙනි කොටස
 61. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහවෙනි කොටස
 62. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -එකොළොස්වෙනි කොටස
 63. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දොළොස්වෙනි කොටස
 64. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහතුන්වෙනි කොටස
 65. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -පළමු කොටස
 66. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -දෙවෙනි කොටස
 67. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -තෙවෙනි කොටස
 68. චිත්තම්මා
 69. ආදර පූජාසනේ...- පළමුවෙනි කොටස
 70. ආදර පූජාසනේ...- දෙවෙනි කොටස
 71. ආදර පූජාසනේ...- තෙවෙනි කොටස
 72. ආදර පූජාසනේ...- සිව්වෙනි කොටස
 73. ආදර පූජාසනේ...- පස්වෙනි කොටස
 74. ආදර පූජාසනේ...- හයවෙනි කොටස
 75. ආදර පූජාසනේ...- හත්වෙනි කොටස
 76. ආදර පූජාසනේ...- අටවෙනි කොටස
 77. ආදර පූජාසනේ...- නවවෙනි කොටස
 78. ඇස් පෑදේවා! - පළමුවෙනි කොටස
 79. ඇස් පෑදේවා! - දෙවෙනි කොටස
 80. ඇස් පෑදේවා! - තෙවෙනි කොටස
 81. අන්දොස් මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 82. අන්දොස් මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 83. අන්දොස් මංගල්ලේ - තෙවෙනි කොටස
 84. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පළමුවෙනි කොටස
 85. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - දෙවෙනි කොටස
 86. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - තෙවෙනි කොටස
 87. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - සිව්වෙනි කොටස
 88. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පස්වෙනි කොටස
 89. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - පළමුවෙනි කොටස
 90. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - දෙවෙනි කොටස
 91. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - තෙවෙනි කොටස
 92. පොඩි නිමල්ට ලොකු නිමල් මාමාගෙන්.....
 93. නොසොයමි නුඹව අම්මේ ආපහු නාව!
 1. අජාසත්ත - පළමු කොටස
 2. අජාසත්ත - දෙවෙනි කොටස
 3. අජාසත්ත - තෙවෙනි කොටස
 4. අජාසත්ත - හතරවෙනි කොටස
 5. අජාසත්ත - පස්වෙනි කොටස
 6. කෙලින් සනා - පළමු කොටස
 7. කෙලින් සනා - දෙවෙනි කොටස
 8. කෙලින් සනා - තෙවෙනි කොටස
 9. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පළමු කොටස
 10. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දෙවෙනි කොටස
 11. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - තෙවෙනි කොටස
 12. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හතරවෙනි කොටස
 13. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පස්වෙනි කොටස
 14. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හයවෙනි කොටස
 15. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හත්වෙනි කොටස
 16. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - අටවෙනි කොටස
 17. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - නවවෙනි කොටස
 18. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දහවෙනි කොටස
 19. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පළමුවෙනි කොටස
 20. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දෙවෙනි කොටස
 21. මඩ ගොහොරුවක පචවී - තෙවෙනි කොටස
 22. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හතරවෙනි කොටස
 23. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පස්වෙනි කොටස
 24. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හයවෙනි කොටස
 25. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හත්වෙනි කොටස
 26. මඩ ගොහොරුවක පචවී - අටවෙනි කොටස
 27. මඩ ගොහොරුවක පචවී - නවවෙනි කොටස
 28. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දහවෙනි කොටස
 29. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - පළමුවෙනි කොටස
 30. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - දෙවෙනි කොටස
 31. ඉඳියාප්ප ගන්නවාද? - තෙවෙනි කොටස
 32. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - හතරවෙනි කොටස
 33. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පළමුවෙනි කොටස
 34. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දෙවෙනි කොටස
 35. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - තෙවෙනි කොටස
 36. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - සිව්වෙනි කොටස
 37. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පස්වෙනි කොටස
 38. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හයවෙනි කොටස
 39. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හත්වෙනි කොටස
 40. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - අටවෙනි කොටස
 41. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - නවවෙනි කොටස
 42. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දහවෙනි කොටස
 43. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - එකොළොස්වෙනි කොටස
 44. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දොළොස්වෙනි කොටස
 45. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පළමුවෙනි කොටස
 46. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක්- දෙවෙනි කොටස
 47. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - තෙවෙනි කොටස
 48. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - සිව්වෙනි කොටස
 49. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පස්වෙනි කොටස
 50. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හයවෙනි කොටස
 51. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හත්වෙනි කොටස
 52. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - අටවෙනි කොටස
 53. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - නවවෙනි කොටස
 54. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - දහවෙනි කොටස
 55. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 56. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දොළොස්වෙනි කොටස
 57. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහතුන්වෙනි කොටස
 58. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහතරවෙනි කොටස
 59. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -පහළොස්වෙනි කොටස
 60. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහසයවෙනි කොටස
 61. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහත්වෙනි කොටස
 62. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහඅටවෙනි කොටස
 63. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහනවවෙනි කොටස
 64. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිවෙනි කොටස
 65. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඑක්වෙනි කොටස
 66. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිදෙවෙනි කොටස
 67. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිතුන්වෙනි කොටස
 68. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහතරවෙනි කොටස/a>
 69. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිපස්වෙනි කොටස
 70. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහයවෙනි කොටස
 71. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහත්වෙනි කොටස
 72. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඅටවෙනි කොටස
 73. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිනවවෙනි කොටස
 74. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -තිස්වෙනි කොටස
 75. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පළමුවෙනි කොටස
 76. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -දෙවෙනි කොටස
 77. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -තෙවෙනි කොටස
 78. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -සිව්වෙනි කොටස
 79. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පස්වෙනි කොටස
 80. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -හයවෙනි කොටස
 81. කපුටු ගෙත්තම නං... -පළමුවෙනි කොටස
 82. කපුටු ගෙත්තම නං... -දෙවෙනි කොටස
 83. පතාගෙන ඇවිත්...- පළමුවෙනි කොටස
 84. පතාගෙන ඇවිත්...- දෙවෙනි කොටස
 85. පතාගෙන ඇවිත්...- තෙවෙනි කොටස
 86. පතාගෙන ඇවිත්...- සිව්වෙනි කොටස
 87. පතාගෙන ඇවිත්...- පස්වෙනි කොටස
 88. පතාගෙන ඇවිත්...- හයවෙනි කොටස
 89. පතාගෙන ඇවිත්...- හත්වෙනි කොටස
 90. පතාගෙන ඇවිත්...- අටවෙනි කොටස
 91. පතාගෙන ඇවිත්...- නවවෙනි කොටස
 92. පතාගෙන ඇවිත්...- දහවෙනි කොටස
 93. පතාගෙන ඇවිත්...- එකොළොස්වෙනි කොටස
 94. පතාගෙන ඇවිත්...- දොළොස්වෙනි කොටස
 95. පතාගෙන ඇවිත්...- දහතුන්වෙනි කොටස
 96. පතාගෙන ඇවිත්...- දාහතරවෙනි කොටස
 97. කෝච්චියේ හොර ගෙඩියා
 98. Brighton Marathon - දිව්වද හයියෙන්
 99. බ්‍රොයිලර් මනමේ! -පළමුවෙනි කොටස
 100. බ්‍රොයිලර් මනමේ! -දෙවෙනි කොටස
 101. ඒනං ඔයාට අපිව විස්වාස නෑ!
 102. ගස් නැති රටේ
 103. හොන මුත්තක්ද බලන්නේ?
 104. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - පළමුවෙනි කොටස
 105. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දෙවෙනි කොටස
 106. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - තෙවෙනි කොටස
 107. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - සිව්වෙනි කොටස
 108. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - පස්වෙනි කොටස
 109. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - හයවෙනි කොටස
 110. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - හත්වෙනි කොටස
 111. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - අටවෙනි කොටස
 112. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - නවවෙනි කොටස
 113. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දහවෙනි කොටස
 1. මීන සංහාරය
 2. ගස්සලා යවමුද? -පළමුවෙනි කොටස
 3. ගස්සලා යවමුද? දෙවෙනි කොටස
 4. ගස්සලා යවමුද? තෙවෙනි කොටස
 5. ගස්සලා යවමුද? හතරවෙනි කොටස
 6. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -පළමු කොටස
 7. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -දෙවෙනි කොටස
 8. අනේ කුරුලු කූඩුවලට ගහන්නෙපා කැට කැබිලිති
 9. ආවොත් නොයා බැරිය! - පළමු කොටස
 10. ආවොත් නොයා බැරිය! - දෙවෙනි කොටස
 11. ආවොත් නොයා බැරිය! - තෙවෙනි කොටස
 12. මගේ චූස් - මටම චූස්
 13. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- පළමුවෙනි කොටස
 14. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- දෙවෙනි කොටස
 15. අනේ පාලි, තව චුට්ටක්....
 16. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - පළමුවෙනි කොටස
 17. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - දෙවෙනි කොටස
 18. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - තෙවෙනි කොටස
 19. හයටත් කලින්........ - පළමුවෙනි කොටස
 20. හයටත් කලින්........ - දෙවෙනි කොටස
 21. හයටත් කලින්........ - තෙවෙනි කොටස
 22. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පළමුවෙනි කොටස
 23. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - දෙවෙනි කොටස
 24. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - තෙවෙනි කොටස
 25. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - සිව්වෙනි කොටස
 26. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පස්වෙනි කොටස
 27. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - හයවෙනි කොටස
 28. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - පළමුවෙනි කොටස
 29. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - දෙවෙනි කොටස
 30. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - තෙවෙනි කොටස
 31. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පළමුවෙනි කොටස
 32. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - දෙවෙනි කොටස
 33. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - තෙවෙනි කොටස
 34. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - සිව්වෙනි කොටස
 35. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පස්වෙනි කොටස
 36. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හයවෙනි කොටස
 37. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හත්වෙනි කොටස
 38. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -පළමුවෙනි කොටස
 39. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -දෙවෙනි කොටස
 40. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පළමුවෙනි කොටස
 41. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-දෙවෙනි කොටස
 42. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-තෙවෙනි කොටස
 43. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-සිව්වෙනි කොටස
 44. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පස්වෙනි කොටස
 45. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හයවෙනි කොටස
 46. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හත්වෙනි කොටස
 47. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-අටවෙනි කොටස
 48. මගෙ ඡන්දෙට මිලක් දියෝ!
 49. එකෙන්ම ඇති වුණා....
 50. දහතුනේදී...- පළමුවෙනි කොටස
 51. දහතුනේදී...- දෙවෙනි කොටස
 52. දහතුනේදී...- තෙවෙනි කොටස
 53. දහතුනේදී...- සිව්වෙනි කොටස
 54. දහතුනේදී...- පස්වෙනි කොටස
 55. දහතුනේදී...- හයවෙනි කොටස
 1. නීල බිඟු කැල
 2. නිල් බෘංගයන්ගේ වස වැරැද්දක්
 3. සමුදුරු මූර්තිය
 4. දහ බලු කතා වස්තුව- පළමුවැනි කොටස
 5. දහ බලු කතා වස්තුව- දෙවෙනි කොටස
 6. මගේ දෛවය මගේ රිස්සට...
 7. කූචු කුචයියෝ
 8. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - පළමු කොටස
 9. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - දෙවෙනි කොටස
 10. දියවිනි ඉනාව- පළමුවැනි කොටස
 11. දියවිනි ඉනාව- දෙවෙනි කොටස
 12. දියවිනි ඉනාව- තෙවෙනි කොටස
 13. දියවිනි ඉනාව- හතරවෙනි කොටස
 14. දියවිනි ඉනාව- පස්වෙනි කොටස
 15. සිඳු දකින සඳ - පළමුවෙනි කොටස
 16. සිඳු දකින සඳ - දෙවෙනි කොටස
 17. සිඳු දකින සඳ - තෙවෙනි කොටස
 18. රැජින COLOMBO එයි! - පළමුවෙනි කොටස
 19. රැජින COLOMBO එයි! - දෙවෙනි කොටස
 20. රැජින COLOMBO එයි! - තෙවෙනි කොටස
 21. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - පළමුවෙනි කොටස
 22. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - දෙවෙනි කොටස
 23. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - තෙවෙනි කොටස
 24. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - පළමුවෙනි කොටස
 25. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - දෙවෙනි කොටස
 26. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - පළමුවෙනි කොටස
 27. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - දෙවෙනි කොටස
 28. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - තෙවෙනි කොටස
 29. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - හතරවෙනි කොටස
 30. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 31. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - දෙවෙනි කොටස
 32. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -තෙවෙනි කොටස
 33. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හතරවෙනි කොටස
 34. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පස්වෙනි කොටස
 35. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -හයවෙනි කොටස
 36. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හත්වෙනි කොටස
 37. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- පළමුවෙනි කොටස
 38. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- දෙවෙනි කොටස
 39. හරෝහරා - පළමුවෙනි කොටස
 40. හරෝහරා - දෙවෙනි කොටස
 41. හරෝහරා - තෙවෙනි කොටස
 42. හරෝහරා - සිව්වෙනි කොටස
 43. හරෝහරා - පස්වෙනි කොටස
 44. හරෝහරා - හයවෙනි කොටස
 45. හරෝහරා - හත්වෙනි කොටස
 46. හරෝහරා - අටවෙනි කොටස
 47. හරෝහරා - නවවෙනි කොටස
 48. හරෝහරා - දහවෙනි කොටස
 49. හරෝහරා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 50. හරෝහරා - දොළොස්වෙනි කොටස
 51. හරෝහරා - දහතුන්වෙනි කොටස
 52. හරෝහරා - දාහතරවෙනි කොටස
 53. හරෝහරා - පහළොස්වෙනි කොටස
 54. හරෝහරා - දහසයවෙනි කොටස
 55. හරෝහරා - දාහත්වෙනි කොටස
 56. හරෝහරා - දහඅටවෙනි කොටස
 57. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-පළමු කොටස
 58. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-දෙවෙනි කොටස
 59. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-තෙවෙනි කොටස
 60. දොළහ වෙද්දී.... පළමු කොටස
 61. දොළහ වෙද්දී.... දෙවෙනි කොටස
 62. දොළහ වෙද්දී.... තෙවෙනි කොටස
 63. දොළහ වෙද්දී.... සිව්වෙනි කොටස
 64. දොළහ වෙද්දී.... පස්වෙනි කොටස
 65. දොළහ වෙද්දී.... හයවෙනි කොටස
 66. මාරක හී පහර පළමුවෙනි කොටස
 67. මාරක හී පහර දෙවෙනි කොටස
 68. මාරක හී පහර තෙවෙනි කොටස
 69. මාරක හී පහර සිව්වෙනි කොටස
 70. මාරක හී පහර පස්වෙනි කොටස
 71. මාරක හී පහර හයවෙනි කොටස
 72. මාරක හී පහර හත්වෙනි කොටස
 73. මාරක හී පහර අටවෙනි කොටස
 74. මාරක හී පහර නවවෙනි කොටස
 75. රටටම බැඩ උලෙන දා - පළමුවෙනි කොටස
 76. රටටම බැඩ උලෙන දා - දෙවෙනි කොටස
 77. Un දොස් මංගල්ලේ -පළමුවෙනි කොටස
 78. Un දොස් මංගල්ලේ -දෙවෙනි කොටස
 79. ටිකිරි මාමට මනාලියෙක්
 80. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - පළමු කොටස
 81. ඉරෙන් හඳෙන් - එළිය අරං...
 82. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 83. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - තෙවෙනි කොටස
 84. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- පළමුවෙනි කොටස
 85. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- දෙවෙනි කොටස
 86. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- තෙවෙනි කොටස
 87. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....-සිව්වෙනි කොටස
 88. කියන්න කවි කර ආවේ මහතුනි....
 89. අවුරුදු දෙදොහක විත්ති
 90. උතුමාණෙනි, 200 Halla Ho සහ අරගලය
 91. සතුටේ ‘සතුට’ සොයන ගමන්....-පළමුවෙනි කොටස
 92. සතුටේ ‘සතුට’ සොයන ගමන්....-දෙවෙනි කොටස
 93. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -පළමුවෙනි කොටස
 94. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -දෙවෙනි කොටස
 1. සීයයි..!
 2. මරිසි මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 3. මරිසි මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 4. සැවුළු සංහාරය - පළමුවෙනි කොටස
 5. සැවුළු සංහාරය - දෙවෙනි කොටස
 6. සැවුළු සංහාරය - තෙවෙනි කොටස
 7. සැවුළු සංහාරය - හතරවෙනි කොටස
 8. සැවුළු සංහාරය - පස්වෙනි කොටස
 9. සැවුළු සංහාරය - හයවෙනි කොටස
 10. සැවුළු සංහාරය - හත්වෙනි කොටස
 11. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි කොළඹදී හිට් වෙයි! - පළමුවෙනි කොටස
 12. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - දෙවෙනි කොටස
 13. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - තෙවෙනි කොටස
 14. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - සිව්වෙනි කොටස
 15. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - පස්වෙනි කොටස
 16. දුකයි! අන්තිම දුකයි!! සත්තෙන්ම හිරිකිතයි!!!
 17. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - පළමුවෙනි කොටස
 18. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - දෙවෙනි කොටස
 19. Neil හඳට - Sunil කරඬුවට - waල්ල බිමට
 20. වීරයා පණ පිටින්...........
 21. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - පළමුවෙනි කොටස
 22. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - දෙවෙනි කොටස
 23. කොටවන කතන්දරේ
 24. ඒකත් මංගල මුත්තමං!
 25. බක්කරේගේ Pork දානය - පළමුවෙනි කොටස
 26. බක්කරේගේ Pork දානය - දෙවෙනි කොටස
 27. පණ බේරපු කිරිල්ලී - පළමුවෙනි කොටස
 28. පණ බේරපු කිරිල්ලී - දෙවෙනි කොටස
 29. පණ බේරපු කිරිල්ලී - තෙවෙනි කොටස
 30. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පළමුවෙනි කොටස
 31. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - දෙවෙනි කොටස
 32. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - තෙවෙනි කොටස
 33. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - සිව්වෙනි කොටස
 34. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පස්වෙනි කොටස
 35. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - හයවෙනි කොටස
 36. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- පළමු කොටස
 37. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- දෙවෙනි කොටස
 38. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පළමු කොටස
 39. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - දෙවෙනි කොටස
 40. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - තෙවෙනි කොටස
 41. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - සිව්වෙනි කොටස
 42. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පස්වෙනි කොටස
 43. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හයවෙනි කොටස
 44. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හත්වෙනි කොටස
 45. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පළමු කොටස
 46. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-දෙවෙනි කොටස
 47. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-තෙවෙනි කොටස
 48. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-සිව්වෙනි කොටස
 49. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පස්වෙනි කොටස
 50. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-හයවෙනි කොටස
 51. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 52. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - දෙවෙනි කොටස
 53. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - තෙවෙනි කොටස
 54. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - සිව්වෙනි කොටස
 55. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පස්වෙනි කොටස
 56. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - හයවෙනි කොටස
 57. දාහතර වෙද්දී... - පළමුවෙනි කොටස
 58. දාහතර වෙද්දී... - දෙවෙනි කොටස
 59. දාහතර වෙද්දී... - තෙවෙනි කොටස
 60. දාහතර වෙද්දී... - සිව්වෙනි කොටස
 61. දාහතර වෙද්දී... - පස්වෙනි කොටස
 62. දාහතර වෙද්දී... - හයවෙනි කොටස
 63. දාහතර වෙද්දී... - හත්වෙනි කොටස
 64. දාහතර වෙද්දී... - අටවෙනි කොටස
 65. දාහතර වෙද්දී... - නවවෙනි කොටස
 66. දාහතර වෙද්දී... - දහවෙනි කොටස
 67. ප්‍රේමණීය චාරිකාවක් - පළමුවෙනි කොටස
 68. ප්‍රේමණීය චාරිකාවක් - දෙවෙනි කොටස
 69. පහළොවේදී...- පළමුවෙනි කොටස
 70. පහළොවේදී...- දෙවෙනි කොටස
 71. පහළොවේදී...- තෙවෙනි කොටස
 72. පහළොවේදී...- සිව්වෙනි කොටස
 73. පහළොවේදී...- පස්වෙනි කොටස
 74. පහළොවේදී...- හයවෙනි කොටස
 75. පහළොවේදී...- හත්වෙනි කොටස
 76. පහළොවේදී...- අටවෙනි කොටස
 77. පහළොවේදී...- නවවෙනි කොටස
 78. පහළොවේදී...- දහවෙනි කොටස
 79. පහළොවේදී...- එකොළොස්වෙනි කොටස
 80. නාමල් බේබිට නිදිගෙන්...
 81. පැය 69 - 1 = 68 ගෝඨා ගෝ ගමේ උපවාසය
 82. උපවාස කුටියේ, වතුරෙන් යැපුණු පැය 68 දී...
 83. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- පළමුවෙනි කොටස
 84. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- දෙවෙනි කොටස
 85. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- තෙවෙනි කොටස
 86. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- සිව්වෙනි කොටස
 87. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- පස්වෙනි කොටස
 1. අසිරිමත්වූ දේකි - පළමුවෙනි කොටස
 2. අසිරිමත්වූ දේකි -දෙවෙනි කොටස
 3. අසිරිමත්වූ දේකි -තෙවෙනි කොටස
 4. අසිරිමත්වූ දේකි -සිව්වෙනි කොටස
 5. අසිරිමත්වූ දේකි -පස්වෙනි කොටස
 6. අසිරිමත්වූ දේකි -හයවෙනි කොටස
 7. අසිරිමත්වූ දේකි -හත්වෙනි කොටස
 8. අසිරිමත්වූ දේකි -අටවෙනි කොටස
 9. අසිරිමත්වූ දේකි -නවවෙනි කොටස
 10. අසිරිමත්වූ දේකි -දහවෙනි කොටස
 11. අසිරිමත්වූ දේකි -එකොළොස්වෙනි කොටස
 12. අසිරිමත්වූ දේකි -දොළොස්වෙනි කොටස
 13. අසිරිමත්වූ දේකි -දහතුන්වෙනි කොටස
 14. යුවති කිරිල්ලී -පළමුවෙනි කොටස
 15. යුවති කිරිල්ලී -දෙවෙනි කොටස
 16. යුවති කිරිල්ලී -තෙවෙනි කොටස
 17. යුවති කිරිල්ලී -සිව්වෙනි කොටස
 18. යුවති කිරිල්ලී -පස්වෙනි කොටස
 19. යුවති කිරිල්ලී -හයවෙනි කොටස
 20. යුවති කිරිල්ලී -හත්වෙනි කොටස
 21. යුවති කිරිල්ලී -අටවෙනි කොටස
 22. යුවති කිරිල්ලී -නවවෙනි කොටස
 23. යුවති කිරිල්ලී -දහවෙනි කොටස
 24. යුවති කිරිල්ලී -එකොළොස්වෙනි කොටස
 25. යුවති කිරිල්ලී -දොළොස්වෙනි කොටස
 26. යුවති කිරිල්ලී -දහතුන්වෙනි කොටස
 27. යුවති කිරිල්ලී -දාහතරවෙනි කොටස
 28. යුවති කිරිල්ලී -පහළොස්වෙනි කොටස
 29. යුවති කිරිල්ලී -දහසයවෙනි කොටස
 30. යුවති කිරිල්ලී -දාහත්වෙනි කොටස
 31. යුවති කිරිල්ලී -දහඅටවෙනි කොටස
 32. යුවති කිරිල්ලී -දහනවවෙනි කොටස
 33. යුවති කිරිල්ලී -විසිවෙනි කොටස
 34. යුවති කිරිල්ලී -විසිඑක්වෙනි කොටස
 35. යුවති කිරිල්ලී -විසිදෙවෙනි කොටස
 36. යුවති කිරිල්ලී -විසිතුන්වෙනි කොටස
 37. යුවති කිරිල්ලී -විසිහතරවෙනි කොටස
 38. යුවති කිරිල්ලී -විසිපස්වෙනි කොටස
 39. යුවති කිරිල්ලී -විසිහයවෙනි කොටස
 40. හිනා වෙන්න හිනා - පළමුවෙනි කොටස
 41. හිනා වෙන්න හිනා - දෙවෙනි කොටස
 42. හිනා වෙන්න හිනා - තෙවෙනි කොටස
 43. හිනා වෙන්න හිනා - සිව්වෙනි කොටස
 44. හිනා වෙන්න හිනා - පස්වෙනි කොටස
 45. හිනා වෙන්න හිනා - හයවෙනි කොටස
 46. හිනා වෙන්න හිනා - හත්වෙනි කොටස
 47. හිනා වෙන්න හිනා - අටවෙනි කොටස
 48. හිනා වෙන්න හිනා - නවවෙනි කොටස
 49. හිනා වෙන්න හිනා - දහවෙනි කොටස
 50. හිනා වෙන්න හිනා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 51. හිනා වෙන්න හිනා - දොළොස්වෙනි කොටස
 52. හිනා වෙන්න හිනා - දහතුන්වෙනි කොටස
 53. හිනා වෙන්න හිනා - දාහතරවෙනි කොටස
 54. හිනා තවත් හිනා - පළමුවෙනි කොටස
 55. හිනා තවත් හිනා - දෙවෙනි කොටස
 56. හිනා තවත් හිනා - තෙවෙනි කොටස
 57. හිනා තවත් හිනා - සිව්වෙනි කොටස
 58. හිනා තවත් හිනා - පස්වෙනි කොටස
 59. හිනා තවත් හිනා - හයවෙනි කොටස
 60. හිනා තවත් හිනා - හත්වෙනි කොටස
 61. හිනා තවත් හිනා - අටවෙනි කොටස
 62. හිනා තවත් හිනා - නවවෙනි කොටස
 63. හිනා තවත් හිනා - දහවෙනි කොටස
 64. හිනා තවත් හිනා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 65. හිනා තවත් හිනා - දොළොස්වෙනි කොටස
 66. ‘හොඳටම කරලා’, අපටම කෙළලා යන්නයි මුන්දැල සැරසෙන්නේ
 67. මැංචෝසන් චාරිකා - පළමුවෙනි කොටස
 68. මැංචෝසන් චාරිකා - දෙවෙනි කොටස
 69. මැංචෝසන් චාරිකා - තෙවෙනි කොටස
 70. මැංචෝසන් චාරිකා - සිව්වෙනි කොටස
 71. මැංචෝසන් චාරිකා - පස්වෙනි කොටස
 72. මැංචෝසන් චාරිකා - හයවෙනි කොටස
 73. මැංචෝසන් චාරිකා - හත්වෙනි කොටස
 74. මැංචෝසන් චාරිකා - අටවෙනි කොටස
 75. මැංචෝසන් චාරිකා - නවවෙනි කොටස
 76. මැංචෝසන් චාරිකා - දහවෙනි කොටස
 77. මැංචෝසන් චාරිකා - එකොළොස්වෙනි කොටස

Tuesday, March 12, 2019

දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - හයවෙනි කොටස

හම්බ වෙන හම්බ වෙන තරමක් හතුරන් කඩුගා දමමින්, සංහාරය කරමින් වීර වික්‍රම පෙන්නූ වේළුසුමන ඒ සේරම කළේ විහාර මහ දේවින්නාන්සේගෙ දොළදුක සංසිඳුවන්නටය. 

වේළුසුමන ඒ සේරම හපන්කම් කළේ ...................
කලිනුත් කිව්වෙමි; අපේ අම්මාට දොළදුක් ගාය හැදුණාමත් ලේසි වුණේ නැත. මේ පෝස්ටු මාලාවේ මුලදීම කිව්වා වගේ මට ලොකු සුමයක් කරන්නට වුණේය! ඒක මතක තියෙන නිසාම, අදටත් ගැබිණි අම්මලා ගැන මගේ කැවුත්ත උණු වෙයි.

මා දන්නා හඳුනන කාන්තාවක් දරු ලාභයක් අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන බව දැනගත්තොත් ‘බත් මුලක්’ සූදානම් කරදෙන්නේ ඒ හින්දාය. ඒත් මගේ මේ සද්ගුණවත් චාරිත්‍රය හින්දා තව ඩිංගෙන් විසිපහක්-තිහක් විතර සකල අමාරුවක වැටෙනවාය.

එදිනත් අප උන්නේ වනෝද්‍යානයකය; වල් වැදිලාය; නීතියෙන් ඉඩදී තියෙනවාට වඩා වැඩි ගණනක් ගමනට සහභාගිවී හිටි නිසා පිස්සුත් හැදිලාය. වනෝද්‍යානයක එක බංගලාවක හෝ එක කඳවුරු බිමක හෝ නැවතිය හැක්කේ වැඩිහිටියන් 10 ක් හා ළමුන් 2 ක් පමණි.(අපේ කුණු අපට එපාවී -1 පෝස්ටුවේ සියලු විස්තර ඇත.)  අප කරන්නේ ආසන්න තැන් දෙකක් වෙන් කරවාගෙන එහි ගොස් එක තැනට ගාල් වීමයි. අපේ කරුමයට එදා 24 ටත් වැඩියෙන් කට්ටිය ඇවිත්ය.

නිල්ගල මහදොරොව් ආරේ හිටියා වගේ එදාත් අප උන්නේ ...............
“ඔන්න නවතින්න දෙන්න බැහැ කිව්වොත් ඔක්කොටම ඒ කිට්ටුව පන්සලකට තමයි යන්න තමයි වෙන්නේ....” ගමන පිටත් වෙන්නට කලින් කිව්වාමත් කට්ටිය එකඟය. ඉතින් යනවා මිස මොනවා කරන්නද? ගියෙමු. අපේ කතාව ඇසූ ඒ වනෝද්‍යාන භාරකාර මහතා අපට අනුකම්පා කළේය.

“වැඩිපුර ඉන්න කට්ටියට visit කරන්න ආව අය විදියට ටිකට් එකක් කඩමු!”
අපේ නඩේට ඕනෑ හැමෝම එක තැනක ඉන්නටය. අමතරව වියදම් කරන්නට වීම ගණනක් නැත. ඒ විදියට කෙරෙන්නට කතාබහ කෙරී ටිකට් කඩන අතරේ පාලක මහතාගේ ගෙදර අයත් ඇවිදින්ය. ලොක්කා අපටත් ඔවුන්ව හඳුන්වා දුන්නේය.

එක බැල්මෙන්ම මට හුඟක් දේවල් පෙනිණි. 

“අම්මට සිරි!” ලොක්කාගේ බිරින්දෑත් ගැබිනියකි. කොහාට ගියත් කාට-කාට හෝ කොක්ක ගහන්නේ මාය. දුරකථන අංක ඉල්ලාගන්නේ මාය. කොටින්ම නොනිල විදියට වුණත් PR වැඩ සේරම මට පැවරිලාය.

මතකයි නේද, සුනාමියක් එන්න ගිහින් වැලිකන්දේ පන්සලට ගිය හෙයියම්මාරුව. අර අඩ නිරුවත් අංගනාවගේ ගෙදර රූපවාහිනියෙන් මුල් පිටුව බැලූ හාමදුරුවන්ට වඳින්න වුණේ! 
මං ඉක්මනටම චමනිව පැත්තකට කරගත්තේ ‘සුමන්ත්‍රණයක්’ කරන්නටය.

එතකොට ගැබිණියකවී හිටි චමනී නංගි (එදා) හා දූලා තිදෙනා (අද)............. 
එතකොට චමනිත් ගැබිනියකි!

“චමනී, මෙහෙ ලොක්කගේ පවුලටත් බබෙක් හම්බ වෙන්න ඉන්නවා වගෙයි. අපි නවතින තැන ඉඳලා එයාලගෙ ක්වාටර්ස්වලට මහා දුරක් නැහැ. නංගි, ඔයා ඒ ගෑනු කෙනාත් එක්ක කතාවට වැටිලා අපෙත් එක්කම එයාලටත් කෑමට එන්න කියන්නකො.”

ටිකක් ඇඹරුණු චමනි දුන්නේ negative උත්තරයකි. “අනේ නිමල් අයියේ, ඔයාම කියන්න. මට ලජ්ජයි!”

ලබාගන්නට හැකි හොඳම චාන්ස් එකක් මඟ හරවා ගත යුතුද? මා ලොක්කාගේ පවුලේ උදවියත් එක්ක කතාවට වැටුණේ චමනී නංගීත් කැන්දාගෙනය. කතාවේ ටිකක් යද්දී මම හීය විද්දෙමි!

“කොච්චර එකක්ද අඳුනාගන්න ලැබෙන එක. මේ නෝනා මහත්තයත් අපේ මේ නංගි වගේම ඉන්න එකේ එන්නකෝ අපිත් එක්ක කෑම ටිකක් කන්න..... ඔය අසනීපෙ තියෙන කාලෙට ඉතින් බවලත්තු කැමතියිනේ පිට තැන්වල උයන කෑම කන්න! මේ චමනි නංගි නම් එහෙමයි.....”

ඒ මානුස්ස දෝණිය ඇඹරුණේ පුදුමාකාර ලජ්ජාවකිනි. ඇය ‘හා’ කිව්වෙත් නැත. ‘බෑ’ කිව්වෙත් නැත!

ඔහොම අසනීප වෙලා ඉන්න කාලෙට ආසයිනේ පිට තැනක උයන කෑම කන්න!
ඉතින් නැවතෙන තැනට ගිහින් උයා-පිහා ඉවර වෙලා අපි බලා හිටියෙමු. භාරකාර මහත්තයලාගේ පාටක් නැත. මං ඒ වනවිට අපත් සමඟ හොඳටම කුලුපගවී හිටි ‘ට්‍රැකර්’ සොහොයුරාට පැත්තකට කතා කරගත්තේ බැරිම තැනය; “බඩගිනියි නිමල් අයියේ, අපි කමුද?” කියලා දෙතුන් දෙනෙක්ම ඇහුවාටත් පස්සෙය. 

මගේ කතාවට කන්දීගෙන උන් ට්‍රැකර් ඔළුවේ අත ගසාගත්තේය.

“අනේ නිමල් මහත්තයෝ, අපේ සර්ගේ නෝනාව හෙට අනිද්දම ඔපරේෂන් කරන්නයි ඉන්නේ. බබෙක් හම්බ වෙන්න ඉන්නවා නෙවෙයි ඔය. බඩේ ලොකු ගෙඩියක්!....”

දොළදුක් දාන පාරමිතාව නිසා වෙන්නට ගිය වැරැද්ද ගැන තවමත් මට බැනුම්ය! 
“මූට කට තියාගෙන ඉන්න බැරිවට, එදා තව ඩිංගෙන් අපිට පන්සලක තමයි ඉන්න වෙන්නේ. (එදා චමනිගේ කුසේ හිටි බාලම දූ සිඟිත්තත් දැන් ලොකු කෙල්ලකි!)

එහෙම දේවල් සිද්ද වෙලා වුණත්, දොළදුක් ගාය ඇති බවලතියන් ගැන මගේ හිතේ ඇතිවෙන දුක්ගාය නැතිවෙලා නැත. 

ඒ වගේම දුකක් විහාර මහ දේවින්නාන්සේගේ දොළදුක ගැනත් හිතේ නළියයි. ඒ වෙන මොකවත් හින්දා නොවේ. ලෝකයේ පැරණිම ලිඛිත ඉතිහාසය ඇත්තේ අපටයි කියා උදම් අනද්දී, ඒ ඉතිහාසයේම මෙවන් අසික්කිත කෑලිත් තියෙන නිසාය.   

විහාර මහ දේවියගේ අසික්කිත දොළදුක..................
“.....ඒ දැක සන්තුෂ්ට වූ රජ්ජුරුවෝ වෙළුසුමනයන්ට බොහෝ සත්කාර කොට රන්තැටියක් ගෙන්වා එහි කඩුව සේධූ පැන් පුරා රන්මිණිකොඬොල් සහිත දෙමළහිස්දෙක පිටැ බිසවුන් සිටුවා තිසාවැවින් ගෙන ගිය පැනින් ඉස් සෝධා නාවා රන්තැටියෙන් පැන් පොවා මානෙල්මල් පැළඳවූහ. එකෙණෙහි බිසවුන්ට දොළ සංහිඳිණ.............”

‘කුසගිනි හැදුණට ඉඳුල් නොකව් - තණකොළ නුබුදිති සිංහ පැටව්
කොඳ මල් නොපිපෙයි ගිරි මුඳුනේ - ගව තෙල් නොදමයි රන් බඳුනේ’ කියලා සී.ටී. ප්‍රනාන්දු ගායකයා ගයා තියෙන්නේ කාකවර්ණතිස්ස රාජ්‍ය සමයෙන් ගොඩ කාලයකට පස්සෙය.

ඒ ගීතයවත් අහලා තිබුණා නම්, ඒ රජ්ජුරුවන් සතුරු සෙනෙවියන් දෙන්නාගේ මිනී ඔළුගෙඩි දෙක ‘රන් තැටියක’ නොතියනවා ඇත. 
වෛශ්‍යා නලඟනකගේ ඉල්ලීමක් ඉටු කරන්නට ස්නාවක ජුවාම්තුමාගේ හිස රන් තැටියක තබා යැවූ කතාවක් කිතුණු සාහිත්‍යයේත් එයි! 
රජවරු කළත් ඒවා නොහොබිනා වැඩය. ඒත් එහෙව් නොහොබිනා වැඩම; එදා රජවරුන් වහන්සේලා කළ දේවල්ම අදත් කෙරෙයි.

මෙන්න මෙතැනදී නම් මගෙනුත් වරදක් වෙලා වගෙය. කොළඹ පුරපතිනිය මහජනයාගේ බදු මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 57 ක් වැය කොට ‘සුපිරි toilet එකක් හැදීම ගැන වරක් විවේචනාත්මකව කීවෙමි. අනේ, මට දැන් ඒකට සමාව ඉල්ලන්න වෙලාය. මොකද එයාලා කන-බොන හැටියට ‘xන්නේ’; පහරන්නේ අශූචි වෙන්නට බැරි හින්දාය. 

ඒ ආරංචිය වඩාත් අපූරුවට කියා තිබුණේ ‘කවි ගුණදාස’ය.    

කවි ගුණදාසගේ ඒ ආරංචිය................
‘කවි ගුණදාසගේ පෝස්ට් එක’ මට එවූ නලින් මධුශංඛට තුති පුදමිනි මං ඒ පෝස්ටුව මගේ බ්ලොගය හැඩ කරන්නට යොදාගන්නේ! 

පාලකයන් හැමදාම ඔහොමය. අපත් එහෙමය. 

උන්ගේ වැරැදි දැක-දැක, උන්ට බැණ-බැණ උන්ටම මනාපය ලකුණු කොට උන්වම දිනවමු! ඉතින් උන් පොංගල් කෙළින එක වැරැදිද? රසික ඔයාලා වටවලංගුවේ; වංකගිරියේ ගෙනියමින් මේවා කියනවාට සමාවෙන්න. මේවා කියවන්නට ඔයාලා deta පුච්චන බව නොදන්නවා නොවේ. ඒත් මෙහෙමවත් මේවා නොකියා හිත හදා ගන්නේ කොහොමද?

හැබැයි දැන්, අපේ ගැටවර-ගැටවරියන් ඉස්සරට වඩා ගොඩාක් හොඳය.

එයාලා ඉන්නේ අවදියෙනි. ඇස් ඇරගෙනය. නැති නම් මුහුණු පොතේ මේ වාගේ පින්තූර වැටෙන්නේ නැත. මේ පෝස්ට් එකේ credit එක ‘ප්‍රයිවෙට් කැම්පස් - අපේ සෙට් එකට’ය! 
මේ උපහාරය එවන් පිරිසට පුදන්නේ ඔවුනගේ - අවදියෙන් හිඳින්නන්ගේ වෑයම අගය කරමිනි. 

ඔහොම යං..... දිගටම යං..... ‘මහීෂ වන්දනාව’ නවතින තෙක් දිගටම .............

මහීෂ වන්දනාව තුරන් වෙන තෙක් අපේ රටට සුගතියක් නම් .....................
මේ ‘හරක් මානසිකත්වය’ නිසාම අපට ‘යටි පෙළ’ පෙනෙන්නේ නැතැයි කියලාය මට හිතෙන්නේ. විහාර මහ දේවියට හැදුණු දොළදුක සිංහල ජාතියටත් නිගා දෙවන්නකියි කියනවා මා දැක නැත. (එහෙම තියෙනවා නම් දැකලා නැතිකම මගේ වරදක් වෙන්නට ඉඩ තිබේ.) 

මෙහෙම ‘රීරි’ වෑස්සෙන දොළදුකක් ගැන තවත් එකම-එක තැනක විතරයි මං නම් දැකලා තියෙන්නේ. බිම්බිසාර දේවින්නාන්සේටයි ඒක ඇති වුණාය කියන්නේ, අජාසත්ත කුමාරයා පිළිසිඳගත් වෙලාවේ. ඒකත් හතුරෙකු මරලා නෙවෙයි. 
තමන්ගෙම සැමියාගේ; බිම්බිසාර රජ්ජුරුවන්ගේ ලේ බොන්නයි.

ඒ වගේ දොළදුකක් අම්මාට ඇති කරවපු අජාසත්ත රජතුමා නම් අපායට ගිහිල්ලලු නැවතුණේ, පීතෘ ඝාතක පාප කර්මය හිංදා. එතකොට අපේ දුටුගැමුණු මහ රජ්ජුරුවෝ.....?

රජවෙන ගොඩක් දෙනා පිරිමි. 
බුදු පදවිය ලබන්න පුළුවනිත් පිරිමින්ට විතරයිලු. 
එතකොට අම්මලාට බුදුවෙන්න ඕනේ නම් පිරිමි ආත්ම භාවයක් ලබන්න වෙනවා! කොහොමද පිරිමියෙක් අම්මා කෙනෙක් වුණොත්?

ගැබක් දරා සිට පිරිමි දරුවෙකුට උපත දුන් තරුණයා වයිලි.................
Wyley Simpson පිරිමි දරුවෙකු උත්පාද කරලා. වයිලිට අවුරුදු 28යි. එයාගේ ආදරවන්තයා Stephen Gaeth ටත් 28යි. ඉන්නේ ඇමරිකාවේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ. බබා ‘රෝවන්’ මෙලොව එළිය දැක්කේ ගිය අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර්වල. හැබැයි වයිලි උපතින්ම පිරිමියෙකු නෙවෙයි. හෝර්මෝන ප්‍රතිකාර අරන් පිරිමියෙකු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක්.

වයිලිට දොළදුකක් ඇතිවුණු බවක් ඒ පුවතේ කොතැනකවත් තිබුණේ නැහැ. ගැහැනුන්ගෙනුත් දොළදුක ඇතිවෙන්නේ ආසියාතික රටවල ස්ත්‍රීන්ට විතරයිද? ඒ විස්තරේ ඒකේ තිබ්බේ නැහැ.

ඔන්න ඕක තමා වැරැද්ද. විස්තරයක් ලියද්දි සේරම ලියවෙනවයැ, සමහර දේවල් මඟ හැරෙනවා. වැරැදීම මිනිස් ගතියකි කිව්වට, දෙවියන්ට වුණත් වැරැදෙනවා.

එළාර රජතුමාගේ පුත්තරයත්; වීදිවිඩාන්ගන් (Veedhividangan) කුමාරයත් මදාවියෙක් වගේ රාජකීය අශ්ව කරත්තේ එළවද්දී ඒකට යටවෙලා වහු පැටියෙක් මැරුණානෙ. මව් එළදෙන ගිහින් ‘යුක්තියේ සීනුව’ නාද කළාට පස්සේ රජතුමා පුතණ්ඩියාවත් ඒ අස්ස කරත්තෙටම යට කරලා මැරෙව්වලු. 

ඒ ගමන ශිව දෙවියන් අර වහු පැටියාටයි, කුමාරයටයි දෙන්නටම ආයෙමත් පණ දුන්නලු.

එහෙම කරපු ශිව දෙවියන්වත් ඇයි ද්වන්ද යුද්ධයෙදි තරුණ දුටුගැමුණු කුමාරයා අතින් ඝාතනය වුණු වියපත් එළාර රජතුමාට ආයෙම පණ නොදුන්නේ කියලයි මං හැමදාම හිතන්නේ. එහෙම කරන එක නේද සාධාරණේ? 

ඒ ද්වන්ද යුද්ධයේදී තරුණ දුටුගැමුණු අතින් වයසක එළාර ............ 
(ඉතිහාස කතාන්දරවල ඔහොම කිව්වට එළාර ලොක්කත් දැන් ඉන්න ලොක්කන් වගේම අස්ස කරත්තෙ වැරැද්දට ඉදිරිපත් කළේ ‘බිලි බෝයි’ කෙනෙක්වත්ද, පුතාව බේරාගන්න. ඒ මදාවියාව ආයෙම කල-එළියට ගෙනෙන්න ශිව දෙවියන්වත් abuse කළාද මන්දා!)

දමිළ ඉතිහාසය ලියන අය එළාර රජතුමාව නග්ගලා තියනවා වගේම සිංහල රචකයනුත් දුටුගැමුණු රජතුමාව උත්කර්ෂයට නංවනවා. සමහර වෙලාවට රජවරුන් පණ පිටින් ඉඳිද්දීම ගොනාටත් අන්දවනවා. 

ඒක කොයි තරම් අපූරුවට කෙරෙනවද කියනවා නම්.........

“............... කාවන්තිස්සරජ්ජුරුවෝ මතු බුදු වන මෛත්‍රෙය බුදුන්ට බුදු වෙන ජාතියෙහි පිය වන්නාහ. විහාරමහාදේවී මව් වන්නාහ. මෙ ම දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවෝ ඔබට දකුණත් සව් වන්නාහ. තිස්ස නම් මලණුවෝ ඒ බුදුන්ට වමත් සව් වන්නාහ......” 
ඥාති සංග්‍රහය එතැනින්වත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. කාවන්තිස්ස රජ්ජුරුවන්ගේ නංගි අනුලා, දුටුගැමුණු රජතුමාගේ පුත්‍ර සාලිය විතරක් නෙවෙයි; භාණ්ඩාගාරික සංඝ ඇමැතිතුමාත් මෛත්‍රී බුදුන් කාලේදී ගොඩ යනවලු! එහෙම කියන්නේ මං නෙවෙයි. 
ධර්මකීර්ති සංඝරාජ නාහිමියෝ ‘සද්ධර්මාලංකාරය’ ලියද්දී.

භාණ්ඩාගාරිකයත්....? හාමුදුරුවරුන්ට ආණ්ඩුවේ සල්ලිවලින් කදමලු උස්සගෙන ගිහිල්ලද එච්චර පිනක්?

හොර මඟුලකදී ලියැවුණු හොර ලියුමකින් මුල පිරී, සුනාමියකටත් රජ මඟුලකටත් සුපිරි ඝාතන රැසකටත් හේතු වුණු ඒ කතාවේ දොළදුක ගැන මගේ තිබුණු විචිකිච්චාවෙන්; තිබුණු දුකෙන් ටිකාක් දැන් අඩුවෙලා වගෙය. 
ඒ, මේ පෝස්ටු මාලාව ලියමින් ‘භාව විරේචනය’ක් කළ බැවිනි. හැබැයි දැන් තවත් සැකයක් හදවතේ තෙරපෙයි. මෛත්‍රී බුදුන් කාලේ දුටුගැමුණු පරපුරම ගොඩ යයිද?

හොර ලියුමකින් ඇරැඹී එළාර යුද්ධයෙන් කෙලවර වුණු කතාවක් ජයසිරි සේමගේ ශිල්පියාගේ සිතුවමින්....... 
වන්නාටය! සැක-සංකා නොසිතුව මැනැව සබඳ නිදි. විය හැක්කේමය!! මතු නොව දැනුදුත්; වර්තමානයෙහිදීත් මෛත්‍රී සංහතියම දුකින් තොර වෙමින් ඉසුරු සම්පත්, බාර් ලයිසන්, හෝටල් ඉදිකිරීමේ නිදහස හා අනේක වරදාන ලැබීම ඊට සාක්ෂි යයි හුදී ජනයා විසින් දත යුත්තේමය෴

14 comments:

 1. https://face2faceafrica.com/article/meet-the-great-warrior-woman-of-guadeloupe-who-fought-against-french-troops-in-1802-while-pregnant

  ReplyDelete
  Replies
  1. ලින්ක් එකට ගිහින් කියෙව්වා. ස්තුතියි Pra.

   ඒක කියවද්දියි හිතුණේ, මෙච්චර කරුණුත් ඒවා තියෙන තැනුත් දන්නා එකේ ඇයි ඒවා පරිවර්තනය කිරීමක්වත් නොකරන්නේ; ඉඳහිටවත්.

   Delete
 2. ඔය බබාලා හම්බවෙන්න ඉන්න අයට කෑම දෙන ලෙඩේ මටත් තියෙනවා.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඊට ඉස්සෙල්ලත් ඉතින්.....

   Delete
  2. ඔය හිටපු ගමං කියවෙන්නෙ ස්වර්ණාට එහෙම කවපු හැටි.....

   Delete
 3. හැලපේ, Pra, ඔන්න මං නම් මේවා දැක්කෙත් නැහැ; කියෙව්වෙත් නැහැ; ඇහුනෙත් නැහැ; දන්නෙත් නැහැ!

  ReplyDelete
 4. මට හෙණ ආසාවක් තියෙනව අපේ මහාවංශයෙ තියෙන ඉතිහාසය ඔය වගේ යථාර්ථවාදි විදිහකට ආපහු ලියන්න. ඇනටෝල් ෆ්‍රාන්ස්ගෙ පෙන්ග්වින් දිවයින කියෙව්හම ඒක කල්පනා උනේ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඉතින් ලියන්නකෝ ඩ්රැකී, මාත් හරිම ආසයි එහෙම වෙනත් කෝණයකින් බලලා ලියන දේවල් කියවන්න.

   Delete
 5. අර වගේ හාමුදුරුවෙක් අපේ පන්සලෙත් උන්නා අපි සෙට් එක දවසක් මහරෑ උන්නාන්සෙ පන්සල ගාව ගෙදරකට වඩින්ඩ යද්දි අල්ලලා පන්සලේ ගේට්ටුව ගාව අඹ ගහේ බන්ධනය කරලා සැතපෙන්න සැළැස්සුවා...

  අපේ පන්සලේ වැඩසිටින ගරුතර සංඝරත්නය-
  1. ත්‍රිපිටක වාගීශ්වර කුපාඩියාවේ කීර්තිශ්‍රී ආනන්ද නායක ස්ථවිර
  2. ගල්බෝතලේ ගුණානන්ද අනුනායක ස්ථවිර
  3. කොල්ලන්කාරදෙණියේ චන්දානන්ද ස්ථවිර

  ReplyDelete
  Replies
  1. //අඹ ගහේ බන්ධනය කරලා//
   ඩ්රැකී, නීච කුල බන්ධනේ වෙන්ටැ!

   Delete
 6. අපේ හාමිනේ පුපුරන්න ඔන්න මෙන්න මහත් වෙලා උන්න කාලෙක අපි බස්, කෝච්චි, මෙට්‍රෝ යන වතාවක් ගානෙ කට්ටිය නැගිටලා සිට් දෙන කාලයක් තිබ්බ .. උන්දැ ඇඹරෙනවා මට පැලෙන්න හිනා :-D

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඇයි, මහත අයට සීට් එක දෙනවා නං තමුන්නාන්සේට ....

   Delete
  2. ඒ හිත් උණු වෙන්නෙ බවලත් උදවියට විතරයි නෙව

   Delete
  3. කණ්ඩා, එහෙමත් වෙද්දී එයාලා සම තැන ඉල්ලනවා.

   Delete

පසුගිය මාසයේ වැඩිම පිවිසුම්