1. වස් කවි කීම - පළමු කොටස
 2. වස් කවි කීම - දෙවෙනි කොටස
 3. වස් කවි කීම - තෙවෙනි කොටස
 4. නොදෙන්න හිටි රන් පදක්කම
 5. නීච කුමන්ත්‍රණේ
 6. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -පළමු කොටස
 7. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -දෙවෙනි කොටස
 8. තුම්පනේ, මාතර, බදුල්ලේ කියලා වෙනස්යැ
 9. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... -පළමුවෙනි කොටස
 10. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - දෙවෙනි කොටස
 11. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - තෙවෙනි කොටස
 12. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - හතරවෙනි කොටස
 13. අඟුල්මල් දහනය - පළමුවෙනි කොටස
 14. අඟුල්මල් දහනය - දෙවෙනි කොටස
 15. අඟුල්මල් දහනය - තෙවෙනි කොටස
 16. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පළමුවෙනි කොටස
 17. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දෙවෙනි කොටස
 18. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - තෙවෙනි කොටස
 19. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හතරවෙනි කොටස
 20. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පස්වෙනි කොටස
 21. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හයවෙනි කොටස
 22. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හත්වෙනි කොටස
 23. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - අටවෙනි කොටස
 24. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - නවවෙනි කොටස
 25. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහවෙනි කොටස
 26. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 27. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දොළොස්වෙනි කොටස
 28. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහතුන්වෙනි කොටස
 29. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහතරවෙනි කොටස
 30. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පහළොස්වෙනි කොටස
 31. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහසයවෙනි කොටස
 32. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහත්වෙනි කොටස
 33. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහඅටවෙනි කොටස
 34. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහනවවෙනි කොටස
 35. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - විසිවෙනි කොටස
 36. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - පළමුවෙනි කොටස
 37. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - දෙවෙනි කොටස
 38. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - තෙවෙනි කොටස
 39. වීරයා ගෙදරද? - පළමුවෙනි කොටස
 40. වීරයා ගෙදරද? - දෙවෙනි කොටස
 41. වීරයා ගෙදරද? - තෙවෙනි කොටස
 42. වීරයා ගෙදරද? - සිව්වෙනි කොටස
 43. වීරයා ගෙදරද? - පස්වෙනි කොටස
 44. ගණිත ගැටේ - පළමුවෙනි කොටස
 45. ගණිත ගැටේ - දෙවෙනි කොටස
 46. ගණිත ගැටේ - තෙවෙනි කොටස
 47. ගණිත ගැටේ - සිව්වෙනි කොටස
 48. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - පළමුවෙනි කොටස
 49. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - දෙවෙනි කොටස
 50. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - තෙවෙනි කොටස
 51. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - සිව්වෙනි කොටස
 52. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පළමුවෙනි කොටස
 53. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - දෙවෙනි කොටස
 54. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - තෙවෙනි කොටස
 55. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - සිව්වෙනි කොටස
 56. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පස්වෙනි කොටස
 57. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - හයවෙනි කොටස
 58. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -හත්වෙනි කොටස
 59. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -අටවෙනි කොටස
 60. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -නවවෙනි කොටස
 61. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහවෙනි කොටස
 62. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -එකොළොස්වෙනි කොටස
 63. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දොළොස්වෙනි කොටස
 1. අජාසත්ත - පළමු කොටස
 2. අජාසත්ත - දෙවෙනි කොටස
 3. අජාසත්ත - තෙවෙනි කොටස
 4. අජාසත්ත - හතරවෙනි කොටස
 5. අජාසත්ත - පස්වෙනි කොටස
 6. කෙලින් සනා - පළමු කොටස
 7. කෙලින් සනා - දෙවෙනි කොටස
 8. කෙලින් සනා - තෙවෙනි කොටස
 9. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පළමු කොටස
 10. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දෙවෙනි කොටස
 11. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - තෙවෙනි කොටස
 12. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හතරවෙනි කොටස
 13. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පස්වෙනි කොටස
 14. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හයවෙනි කොටස
 15. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හත්වෙනි කොටස
 16. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - අටවෙනි කොටස
 17. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - නවවෙනි කොටස
 18. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දහවෙනි කොටස
 19. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පළමුවෙනි කොටස
 20. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දෙවෙනි කොටස
 21. මඩ ගොහොරුවක පචවී - තෙවෙනි කොටස
 22. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හතරවෙනි කොටස
 23. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පස්වෙනි කොටස
 24. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හයවෙනි කොටස
 25. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හත්වෙනි කොටස
 26. මඩ ගොහොරුවක පචවී - අටවෙනි කොටස
 27. මඩ ගොහොරුවක පචවී - නවවෙනි කොටස
 28. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දහවෙනි කොටස
 29. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - පළමුවෙනි කොටස
 30. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - දෙවෙනි කොටස
 31. ඉඳියාප්ප ගන්නවාද? - තෙවෙනි කොටස
 32. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - හතරවෙනි කොටස
 33. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පළමුවෙනි කොටස
 34. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දෙවෙනි කොටස
 35. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - තෙවෙනි කොටස
 36. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - සිව්වෙනි කොටස
 37. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පස්වෙනි කොටස
 38. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හයවෙනි කොටස
 39. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හත්වෙනි කොටස
 40. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - අටවෙනි කොටස
 41. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - නවවෙනි කොටස
 42. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දහවෙනි කොටස
 43. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - එකොළොස්වෙනි කොටස
 44. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දොළොස්වෙනි කොටස
 45. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පළමුවෙනි කොටස
 46. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක්- දෙවෙනි කොටස
 47. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - තෙවෙනි කොටස
 48. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - සිව්වෙනි කොටස
 49. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පස්වෙනි කොටස
 50. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හයවෙනි කොටස
 51. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හත්වෙනි කොටස
 52. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - අටවෙනි කොටස
 53. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - නවවෙනි කොටස
 54. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - දහවෙනි කොටස
 55. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 56. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දොළොස්වෙනි කොටස
 57. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහතුන්වෙනි කොටස
 58. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහතරවෙනි කොටස
 59. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -පහළොස්වෙනි කොටස
 60. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහසයවෙනි කොටස
 61. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහත්වෙනි කොටස
 62. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහඅටවෙනි කොටස
 63. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහනවවෙනි කොටස
 64. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිවෙනි කොටස
 65. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඑක්වෙනි කොටස
 66. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිදෙවෙනි කොටස
 67. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිතුන්වෙනි කොටස
 68. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහතරවෙනි කොටස/a>
 69. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිපස්වෙනි කොටස
 70. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහයවෙනි කොටස
 71. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහත්වෙනි කොටස
 72. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඅටවෙනි කොටස
 73. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිනවවෙනි කොටස
 74. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -තිස්වෙනි කොටස
 1. මීන සංහාරය
 2. ගස්සලා යවමුද? -පළමුවෙනි කොටස
 3. ගස්සලා යවමුද? දෙවෙනි කොටස
 4. ගස්සලා යවමුද? තෙවෙනි කොටස
 5. ගස්සලා යවමුද? හතරවෙනි කොටස
 6. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -පළමු කොටස
 7. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -දෙවෙනි කොටස
 8. අනේ කුරුලු කූඩුවලට ගහන්නෙපා කැට කැබිලිති
 9. ආවොත් නොයා බැරිය! - පළමු කොටස
 10. ආවොත් නොයා බැරිය! - දෙවෙනි කොටස
 11. ආවොත් නොයා බැරිය! - තෙවෙනි කොටස
 12. මගේ චූස් - මටම චූස්
 13. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- පළමුවෙනි කොටස
 14. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- දෙවෙනි කොටස
 15. අනේ පාලි, තව චුට්ටක්....
 16. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - පළමුවෙනි කොටස
 17. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - දෙවෙනි කොටස
 18. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - තෙවෙනි කොටස
 19. හයටත් කලින්........ - පළමුවෙනි කොටස
 20. හයටත් කලින්........ - දෙවෙනි කොටස
 21. හයටත් කලින්........ - තෙවෙනි කොටස
 22. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පළමුවෙනි කොටස
 23. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - දෙවෙනි කොටස
 24. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - තෙවෙනි කොටස
 25. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - සිව්වෙනි කොටස
 26. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පස්වෙනි කොටස
 27. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - හයවෙනි කොටස
 28. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - පළමුවෙනි කොටස
 29. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - දෙවෙනි කොටස
 30. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - තෙවෙනි කොටස
 31. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පළමුවෙනි කොටස
 32. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - දෙවෙනි කොටස
 33. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - තෙවෙනි කොටස
 34. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - සිව්වෙනි කොටස
 35. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පස්වෙනි කොටස
 36. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හයවෙනි කොටස
 37. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හත්වෙනි කොටස
 38. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -පළමුවෙනි කොටස
 39. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -දෙවෙනි කොටස
 40. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පළමුවෙනි කොටස
 1. නීල බිඟු කැල
 2. නිල් බෘංගයන්ගේ වස වැරැද්දක්
 3. සමුදුරු මූර්තිය
 4. දහ බලු කතා වස්තුව- පළමුවැනි කොටස
 5. දහ බලු කතා වස්තුව- දෙවෙනි කොටස
 6. මගේ දෛවය මගේ රිස්සට...
 7. කූචු කුචයියෝ
 8. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - පළමු කොටස
 9. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - දෙවෙනි කොටස
 10. දියවිනි ඉනාව- පළමුවැනි කොටස
 11. දියවිනි ඉනාව- දෙවෙනි කොටස
 12. දියවිනි ඉනාව- තෙවෙනි කොටස
 13. දියවිනි ඉනාව- හතරවෙනි කොටස
 14. දියවිනි ඉනාව- පස්වෙනි කොටස
 15. සිඳු දකින සඳ - පළමුවෙනි කොටස
 16. සිඳු දකින සඳ - දෙවෙනි කොටස
 17. සිඳු දකින සඳ - තෙවෙනි කොටස
 18. රැජින COLOMBO එයි! - පළමුවෙනි කොටස
 19. රැජින COLOMBO එයි! - දෙවෙනි කොටස
 20. රැජින COLOMBO එයි! - තෙවෙනි කොටස
 21. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - පළමුවෙනි කොටස
 22. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - දෙවෙනි කොටස
 23. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - තෙවෙනි කොටස
 24. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - පළමුවෙනි කොටස
 25. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - දෙවෙනි කොටස
 26. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - පළමුවෙනි කොටස
 27. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - දෙවෙනි කොටස
 28. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - තෙවෙනි කොටස
 29. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - හතරවෙනි කොටස
 30. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 31. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - දෙවෙනි කොටස
 32. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -තෙවෙනි කොටස
 33. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හතරවෙනි කොටස
 34. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පස්වෙනි කොටස
 35. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -හයවෙනි කොටස
 36. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හත්වෙනි කොටස
 37. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- පළමුවෙනි කොටස
 38. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- දෙවෙනි කොටස
 39. හරෝහරා - පළමුවෙනි කොටස
 40. හරෝහරා - දෙවෙනි කොටස
 41. හරෝහරා - තෙවෙනි කොටස
 42. හරෝහරා - සිව්වෙනි කොටස
 43. හරෝහරා - පස්වෙනි කොටස
 44. හරෝහරා - හයවෙනි කොටස
 45. හරෝහරා - හත්වෙනි කොටස
 46. හරෝහරා - අටවෙනි කොටස
 47. හරෝහරා - නවවෙනි කොටස
 48. හරෝහරා - දහවෙනි කොටස
 49. හරෝහරා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 50. හරෝහරා - දොළොස්වෙනි කොටස
 51. හරෝහරා - දහතුන්වෙනි කොටස
 52. හරෝහරා - දාහතරවෙනි කොටස
 53. හරෝහරා - පහළොස්වෙනි කොටස
 54. හරෝහරා - දහසයවෙනි කොටස
 55. හරෝහරා - දාහත්වෙනි කොටස
 56. හරෝහරා - දහඅටවෙනි කොටස
 57. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-පළමු කොටස
 58. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-දෙවෙනි කොටස
 59. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-තෙවෙනි කොටස
 60. දොළහ වෙද්දී.... පළමු කොටස
 61. දොළහ වෙද්දී.... දෙවෙනි කොටස
 62. දොළහ වෙද්දී.... තෙවෙනි කොටස
 63. දොළහ වෙද්දී.... සිව්වෙනි කොටස
 1. සීයයි..!
 2. මරිසි මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 3. මරිසි මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 4. සැවුළු සංහාරය - පළමුවෙනි කොටස
 5. සැවුළු සංහාරය - දෙවෙනි කොටස
 6. සැවුළු සංහාරය - තෙවෙනි කොටස
 7. සැවුළු සංහාරය - හතරවෙනි කොටස
 8. සැවුළු සංහාරය - පස්වෙනි කොටස
 9. සැවුළු සංහාරය - හයවෙනි කොටස
 10. සැවුළු සංහාරය - හත්වෙනි කොටස
 11. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි කොළඹදී හිට් වෙයි! - පළමුවෙනි කොටස
 12. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - දෙවෙනි කොටස
 13. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - තෙවෙනි කොටස
 14. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - සිව්වෙනි කොටස
 15. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - පස්වෙනි කොටස
 16. දුකයි! අන්තිම දුකයි!! සත්තෙන්ම හිරිකිතයි!!!
 17. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - පළමුවෙනි කොටස
 18. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - දෙවෙනි කොටස
 19. Neil හඳට - Sunil කරඬුවට - waල්ල බිමට
 20. වීරයා පණ පිටින්...........
 21. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - පළමුවෙනි කොටස
 22. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - දෙවෙනි කොටස
 23. කොටවන කතන්දරේ
 24. ඒකත් මංගල මුත්තමං!
 25. බක්කරේගේ Pork දානය - පළමුවෙනි කොටස
 26. බක්කරේගේ Pork දානය - දෙවෙනි කොටස
 27. පණ බේරපු කිරිල්ලී - පළමුවෙනි කොටස
 28. පණ බේරපු කිරිල්ලී - දෙවෙනි කොටස
 29. පණ බේරපු කිරිල්ලී - තෙවෙනි කොටස
 30. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පළමුවෙනි කොටස
 31. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - දෙවෙනි කොටස
 32. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - තෙවෙනි කොටස
 33. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - සිව්වෙනි කොටස
 34. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පස්වෙනි කොටස
 35. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - හයවෙනි කොටස
 1. අසිරිමත්වූ දේකි - පළමුවෙනි කොටස
 2. අසිරිමත්වූ දේකි -දෙවෙනි කොටස
 3. අසිරිමත්වූ දේකි -තෙවෙනි කොටස
 4. අසිරිමත්වූ දේකි -සිව්වෙනි කොටස

Thursday, September 27, 2018

අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - පළමුවෙනි කොටස


“ඔන්න අයියේ, මං හිතාගෙන ඉන්නවා මීට පස්සෙ හැම මාස දෙකකටම සැරයක්වත් weekend එකක කොහේ හරි යනවාමයි කියලා. යමු නේද?” අයස්මන්ත පීරිස් දොස්තර මහත්තයා කිව්වේය. “මං වැඩ කරන හැටියට ස්ට්‍රෙස් එක හරි වැඩියි. ටිකක් හරි රිලැක්ස් වෙන්නම ඕනේ.” බොක්කෙන්ම වැඩ කරද්දී එහෙමය. අවුරුදු දෙක තුනකට ඉස්සර අයස්මන්ත එහෙම කිව්වත් ඒක නොකෙරුණා හා සමානය.

අයස්මන්ත මහත්තයාලට පොඩි විවේකයකදී ලොකු ට්‍රීට් එකක්....
හිතාගෙන ඉඳීමත්, ක්‍රියාත්මක වීමත් අතර ලොකූ පරතරයක් ඇත. ජීවිතය අපට දේවල් තිලිණ කරන්නේ ඒකටම ඕනෑ හැටියටය. එතකොට අර plan කරන් ඉන්නා එව්වා ඔක්කොම කැලේය.

වෙනදා වාගේම එදාත් අපි දෙන්නා හම්බන්තොට යන්නට සූදානම් වීමු. වෙනදා වගේම කිව්වේ, මාසයකට වතාවක්, වතාවතක් පරිද්දෙන් මට හම්බන්තොට රෝහලට යන්නට තිබෙන බැවිනි. ඒ බෙහෙත් ගන්නටය. (‘වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා’ පෝස්ටු කියෙව්වා නම්, මා ඇයි එහෙ යන්නේ කියන සේරම විස්තර ඔයාලා දැනටමත් දනී.) 

මේ වතාවේ ගමනට ගවීනුත් එකතු වුණේය. එතකොට නෙවිලුයි, ගවීනුයි, මායි ..... සේරම තුන් දෙනෙකි.

උදේ හතරයි විස්සට මහරගමින් අධිවේගයේ යන මාතර බස් එකට නැංගාම හයට මාතරය. එතනින් හයයි පහට තිස්ස බස් එක අල්ලා ගත්තාම අටයි කාල වෙද්දී අප හම්බන්තොටය.

එතකොටත් අපේ අක්ෂි වෛද්‍ය විශේෂඥතුමා වැඩ පටන් අරන්ය. “පව්නේ නිමල් අයියේ, සමහරු එන්නේ රෑ ඉඳලා. උදෙන්ම පටන් ගත්තාම ඒ මිනිස්සුන්ට දවල් වෙද්දී ගෙදර ගිහින් ඉන්න පුළුවන්!” අයස්මන්ත ඒ ගැන කියන්නේ එහෙමය.

අසංගලාගේ කුටුම්බය.....
එහෙමට වැඩ තිබ්බත්, ඔහු අප ගැනත් අමතක කරන්නේ නැත. අපි බස් එකෙන් බහිනකොටත් අසංග එතනය. නිකම්ම නොවේ! දොස්තර මහත්තයාගේ වාහනයත් අරගෙන ඇවිත් බලාගෙන ඉන්නේ අපිව ඉස්පිරිතාලයට එක්කං යන්නටය.

අසංග එක විදියක allrounder කෙනෙකි. ඔහු ගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් කරයි. ගොඩාක් දොස්තර මහත්වරුන්ගේ රියදුරු රාජකාරියත් (නසාර් වගේම තාවකාලිකව) කරයි. ඒ ගොල්ලොන්ගේ සාදවලදී කෑම-බීම, අඩුම-කුඩුම සේරම ගෙනත් දෙයි. හුඟ වෙලාවට එව්වා උයා-පිහා දෙන්නෙත් අසංගමය. අසංග අයස්මන්ත මහත්තයාට පණ ඇරලාය. ඒකේ වාසියත් අපටමය. ඇයි, අපිත් දොස්තර මහත්තයාගේ යාළුවොනේ? (නසාර් ගැන පස්සේ කියන්නෙමි.)

ලොකුම දේ අසංග හම්බන්තොට නාඳුනන කෙනෙක් නැති එකය. ලොක්කෝ- සොක්කෝ කවුරුනුත් එක්ක ගැවසෙන අසංග ‘නියම දුක්ගන්නා රාළ’ කෙනෙකි. ඔහු අපව රෝහලට රැගෙන යයි. ඒ වෙලාවට අයස්මන්තව අල්ලා ගන්නවා තියා කතා කරන්නවත් පුළුවන්කමක් නැත. ඒත් සේරම වැඩ අසංගට පවරලාය. 

අසංගත් නූලට-රූලට ඒ ඔක්කොම කරන්නේ “... නැත්තං දොස්තර මහත්තයට යකා නඟිනවනෙ” කියමිනි.


.... දොස්තර මහත්තයට යකා............
අයස්මන්ත පීරිස් දොස්තර මහත්තයාගේ යකා ගැන හම්බන්තොට දිස්තිරික්කයම දන්නවා වගෙය. ඉස්පිරිතාලයේ නම් කියන්නට දෙයක් ඇත්තෙම නැත. එහෙම නැතිවත් බැරිය. 

නැතිව දවසකට ලෙඩුන් සිය ගණන් බලන්නට පුළුවනිද? අක්ෂි වෛද්‍ය සායනයේත්, වාට්ටුවෙත් සේරෝමලා දොස්තර මහත්තයා යකා බැඳගෙන වාගේ කරන වැඩ කන්දරාවටම හරියන්නට, ගැළපෙන්නට සැරසී හිඳිති. ඒ නිසාම දෙයියන්ගේ අඩවියේදී වාගේ කටවත් වරද්දා නොගන්නට පරෙස්සම් වෙති.

ඉස්පිරිතාලයට යන අතරේම අසංග වැරැදි වැඩක් කරයි. වාහන එලවන අතරේ ෆෝන් calls ගැනීම වැරැද්දය, ඒ. 

එහෙම ගන්නේ ‘අමරා මිසීටය’. ඉතින් අපි ඉස්පිරිතාලයට ඇතුළු වෙනකොටත් අමරා මිසී එතනය. දාහක් රාජකාරි මැද්දේ ඇය මා කැටුව ගිහින් රුධිර පරීක්ෂණවලට අවශ්‍ය ලේ ගැනීම්, එව්වා පරීක්ෂණාගාරයට බාර දීම් සේරමත් කරයි; කරවයි.
අමරා මිසී මේ සේරම කරන්නේ....
අමරා මිසී මේ සේරම කරන්නේ දොස්තර මහත්තයා කියා ඇති නිසාම නෙවෙයිලු. මට ඇති විශේෂ කරුණාව හින්දාලු. මාව අවුස්සන්නට එහෙම කියන්නේ අපේම දෙතුන් දෙනෙකි. (පේනවා නේද, අමරා මිසී?) 

එයාලාගේ වැරැද්දක් නැත. වැරැද්ද සිද්ධවී තියෙන්නේ එයාලට රන් කිරි කට ගාන වෙලාවේය. හදිස්සියට රත්තරන් උරච්චි කරලා ඇත්තේ පඩික්කමේ අතුල්ලලාය. නැතිනම් අච්චර උදව් කරන  අර අහිංසක මිසීටත් පදයක් හදාවිද?

“දැන් නිමල් අයියලට උදේට කාලා-බීලා එන්න වෙලාව තියෙනවා. blood reports රෙඩි වුණාම මං නෙවිල්ට කෝල් එකක් දෙන්නම්!” එතනින් අමරා මිසී කරන මගේ රාජකාරිවල  පළමු වටය හමාරය. (මට මොබයිලයක් නැත. ඉතින් මේ ගමන්වලදී නෙවිල් මගේ කෝඩිනේටර් job එකත් කරයි!).

ඕනෑම කෙනෙක් තවකෙකුගේ මුවෙන් පිටවෙනවා අහන්නට කැමැතිම වචනය තමන්ගේ නමලු. හොඳට හිතලා බැලුවොත් නම් ඒක ඇත්තය. 

ෆේස්බුක් නිර්මාතෘ මාර්ක් සකර්බර්ග් ඔය කාරණාව හොඳටම දැනගෙන ඉන්න ඇති කියා මට විශ්වාසය.

මමම මගේ දිහා බලා......
fb එකට යන අපි නිතරම බලන්නේ අප ගැන අනෙක් අය කොතරම් තකනවාද කියා කියලාය. වැඩිම දෙනෙක් ඒකට දාන්නේ එක-එක ඉරියව්වලින්, එක-එක ඇඳුම්වලින්, එක-එක තැන්වලදී අරගත් තම-තමන්ගේ ෆොටෝස්ය. මමම මගේ දිහා බලන එව්වාය, සෙල්ෆිය. වැඩිම දෙනෙක් අපේ එව්වාට likes දානකම් අපි බලා ඉන්නේ කොච්චර ආසාවෙන්ද?

ඉතින් ‘මා’ ළඟට වැඩියෙන්ම මිනිසුන් ප්‍රිය කරන වදන ‘අම්මා’ලු. (භාෂා විශේෂඥයෝ කියන්නේ එහෙමය. හැබැයි ‘අම්මා’ මිස ‘අම්මට’ නෙවේ! තමුන්ගේ වාග් කෝෂයේ අම්මාට වචනය නිතරම යොදන්නේ නම් ‘බාසා වෙල්ලෝය!’). හුඟක්ම භාෂාවල මව හඳුන්වන වචනය අම්මා- මා- මදර්- මමී- මමා- උම්මා- වගේ එක කිට්ටුවෙන්ම හඬ නැංවෙන එව්වාය.

ඒ නිසාමද කොහෙද වෙළෙඳ ප්‍රචාරණයෙදීත් ‘අම්මාගේ කැමැත්ත’, ‘අම්මාගේ තේරීම’ හිටු කියා යොදා ගැනේ. සංචාරකයන් අද්දවා ගැනීමටත් මෙහෙම කළ තැනක් ගැන මා දැනගත්තේ, අප මෙවර හම්බන්තොට ගිය ගමනේදීය. 

‘මමාස්’. කොහොමද, නම වගේම තැනත් ලස්සනද?

නම වගේම තැනත්............
ඉතින්  අපි ඉස්පිරිතාලෙට යන ගමනේදී රෝහල ඉස්සරහ කොහේ හරි තැනකින්; අයිල කඩයකින් කඩයප්පම් කෑමක් කන්නට මං හරි කැමතිය. මොන? නෙවිල් ඒ ආසාව ගැන අයස්මන්තට, සුජානි නංගීට, අසංගට විතරක් නොවේ නසාර්ටත් කියයි. “මූට මැස්සෝ වහපු නැති කෑම ඇලර්ජික්ලු.”

ඉතින් කොහොම මගේ දොළ සංසිඳුවා ගන්නද? ඒක පැත්තක තිබ්බත් සුජානි නංගීගෙ හිත රිද්දන්න ඇහැකිද? 

“නිමල් අයියලා හෙට එනවා නේද?” කියා කලින් දවසෙම කෝල් කරලා අහන්නේ ඇයමය. ඒ අක්ෂි වෛද්‍ය විශේෂඥ අයස්මන්ත පීරිස් දොස්තර මහත්තයා මට නිර්දේශ කර ඇති විදියට, ‘අනුමත ආහාර වේලක්’ හදා දෙන්නටය. වැඩිම දවසක අප උදේ කෑම ගන්නේ එහෙන්ය. 

ඒ විතරක් නොවේ. රුධිර පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබෙන තුරු, පොඩි විවේකයක් ගෙන ‘රිප්‍රෙෂ්වී’ යළි පණ ලබාගන්නෙත් එහෙදීය.

“ඔන්න තමුසේ ලෙඩේ හොඳ කරගන්නෙ එහෙම නැහැ ඕං. අපිටත් මෙහෙම පිනා චාන්ස් එකක් නැති වෙයි, තමුසෙට සනීප වුණොත්!” නෙවිල් කියන්නේ හිතන දෙයම නොවේ. කට තියාගෙන ඉන්න බැරිකමටය. 

එයා සුජානි නංගිලාව පසසන්නේ එහෙමය. අනෙක, මේ ගමන්- සත්කාර විඳිලි හින්දාම දැන් සුජානි නංගිගේ සැමියා සාන්ත විතරක් නොවේ, උයන්නට එන ඥානකුමාරිත් අපේ යහළුවෝය.

සුජානි නංගි, සාන්තයි පුතණ්ඩියායි එක්ක.....
“මං අද එන්න නෙවෙයි මහත්තයෝ හිටියේ. ඒත් නෝනා කිව්වාම මහත්තයල එනවයි කියලා, අද ආවා!” සමහර දවසට ඥානකුමාරි කියයි. 

ඇය නැති දවසක වුණත් අපට උදේ- දවල් දෙකටම සුජානිලගේ ගෙදරින් දානය වරදින්නේ නැත! එහෙම දවසට උදෙන්ම නැඟිට සුජානි නංගී අපට උයා තබයි. එයාත් දැන් අපේම මිතුරියක් වුණාට අයස්මන්ත මහතාගේම කාර්ය මණ්ඩලයේය. ඉන්නේ රෝහල පෙනෙන මානයේය.

ඉතින් ඔහොම සුහද හිත මිතුරු-මිතුරියන් සමඟ හම්බන්තොටදී කෙරෙන ප්‍රතිකාර හොඳටම වැඩ කරයි. වෙදකම වගේම හෙදකමත් අපූරු හින්දාය ඒ. ඔන්න මං එහෙම කිව්වාම හම්බන්තොට උදවිය සන්තෝසෙන් උඩ පනින්න එහෙම එපාය. 

අලි-ඇතුන් වගේ ඉන්න ඕනෙය. එහෙම කිව්වේ හිතා-මතාමවත් අලි-ඇත්තුන්ට අඟලක්වත් උඩ පනින්නට බැරි නිසාය. (හම්බන්තොට  ඉන්න අලින්ට වුණත් ඒ තියරිය වලංගුද මන්දා!) ඒකටත් එක්ක බලුමැක්කෝ! උන්ට තමුන් වාගේ 200 ගුණයක් උඩ පනින්නට පුළුවන්ලු.

ඔන්න, අපි කාට-කාටත් ආදුරුසේට ගන්න හොඳ උපදේශ කවියකුත් තියෙන්නේ උඩ පැනිල්ල ගැන.... දන්නවා වුණත් ආයෙම මතක් කරගනිමුද ආයුබොවන්ලා.

බො  රැ ල් ලේ  තරම  දැනගෙන උඩ           පනිනූ
ගො ඩැ ල් ලේ  තරම  දැනගෙන ළිඳ           කපනූ
  ඩු  ල්  ලේ   තරම  දැනගෙන කද            බඳිනූ
    න්  ගේ   තරම  දැනගෙන              දවසරිනූ

උඩ පැන්නොත් බිම..........
ඔය කවිය නම් අපි දන්නෙමු. ඒත් නොදන්නේ අපේ තරමය! අයස්මන්ත මහත්තයාත් ඒ වාගෙමය.

මං කියන්නේ, එයා තමන්ට තියෙන වැඩ කන්දරාව දන්නේ නැත කියන කාරණාවය. ඒ නිසාම මං වගේ හැච්චො-බැච්චො සේරමලගේ උවන්දිරම්වලටත් කර ගහයි. ඒ මිත්‍ර සම්පත්තිය උතුම් කොට සලකන හින්දාය. ඉතින් කොහොමද ට්‍රිප් යන්නේ?

ඒත් ගිය මාසේදිමයි මේක යෝජනා වුණේ; “මේක හරි යන්නේ නෑ අයියේ. මේ වතාවේ බෙහෙත් ගන්න ආවාම, අඩුම තරමේ එදා රෑට විතරක් හරි ගල් වෙන්න ඕනේ!” ඒ යෝජනාව ආවේ පීරිස් දොස්තර මහතාගෙන්. 

නෙවිලුත් ‘හා’ කිව්වේ එක පයින්. එයාලටත් එක දිගටම වැඩ, වැඩ, වැඩලු. “රස්සාවත් එපා වෙලා යන තරමට වැඩ!” කියලයි ඒ හාදයා කියන්නේ.

වැඩ තිබ්බත්, කන්කෙඳිරි නොගා ඉඳ-හිටවත් නිවාඩු හොයා ගන්නා ගවීනුත් stress එක නිවා ගන්නේ ‘කොහේ හරි’ යන එකෙනි. පිස්සු හොඳ එක! කාට හරි, රස්තියාදුවට බර අපව එහෙම පෙනෙන්නත් පුළුවනිය.

ඒ අස්සේ දොස්තර මහත්තයා මට රහසකුත් කියාපි!

“අයියේ, එදාට මගේ ලෙඩ්ඩු ටිකකට පොඩි උපදේශන වැඩ සටහනක් තියෙනවා. දැන් ඉන්න හුඟාක් ඇස් ලෙඩ්ඩුන්ට දියවැඩියාවත් තියෙනවාමයි. බෙහෙත්වලින් විතරක්ම ඒක අඩු කරනවාට වැඩිය හොඳයි, කෑමෙනුත් ඒක control කර ගන්න එක. දැන් අයියටත් ඒ මෙතඩ් එක හරි ගියේ. ඉතින් එදාට අයියාත් පොඩි ලෙක්චර් එකක් කරන්න ඕනේ, ඩයබිටික් ලෙඩ්ඩුන්ට ගැළපෙන කෑම ජාති ටිකක් හදා ගන්න හැටි ගැන.... ඔයා හදන ඩයට් එකෙන් නෙවිලගෙයි, ගවීන්ගෙයි බරත් අඩු වුණේ, මාස හයට කිලෝ තිහක්-තිස්පහක් විතර. එතකොට කැමති අය try කරලා බලයිනේ!”

කාට හරි හොඳක් වෙනවා නම් මොකට පස්ස ගහන්නද? මම ‘හා’ කිව්වෙමි.

උපදේශන වැඩ සටහනේදී......
“ලොකුම වැඩේ, එදාට නෙවිලයි, ගවියයි දෙන්නවත් ස්ටේජ් එකට නග්ගවමු. හැබැයි ඒ වෙලාව එනකල් අයියා මේක කාටවත් කියන්න බැහැ. ඔන්න දැන්මම කිව්වා එහෙනං. මං දන්නවනේ නිමා කොලුවට රහසක් තියාගෙන ඉන්න අමාරු බව!”

අයස්මන්ත කීවේ ඇත්තය. මා හිටියේ කට කොකිය-කොකියාය. ඒත් රහස නම් කිව්වේ නැත. අනතුරු ඇඟෙව්වා විතරය. මෙහෙමය. දවසක් ගවීනුත් ඉන්නා විටකදීම නෙවිල් මොකක්දෝ එකකට මට පාරම් බෑවේය. මට යකා නැංගේය. 

“තමුසේ ඕනෙවට වැඩිය කට ගහගෙන ආවට බලනවා තමුසෙට වෙන දේ, තව සුමානයක් යන්න කලින්.”

“ඇයි, මට මොනවා වෙන්නද?”

“මං කිව්වට බලනවකො. තමුසෙගෙ ඔළුවේ ඉන්න උකුණෝවත් දන්නේ නෑ නෙවිල් අනුරසිරිට වෙන්න යනදේ.” මා කීවේ එච්චරය. ඉතිරි ටිකත් කියන්නටම හිතුණා වුණත් දත් මිටි කාගෙන නිස්සද්දව හිටියෙමි. (නෙවිල් වැඩියෙන් කැපී පේන්නට ඉස්සරහට පනින වරිගයේ නොවේ! ලජ්ජාකාරයෙකි!!) සමහරුන් නම් පේවී ඉන්නේ අනුන්ගේ ඔටුන්නක් අරන්, තමන්ම හරි දාගෙන නම- තැන ගන්නටය.

අනුන්ගේ ඔටුන්නක් හරි තමන්ම දාගෙන..........
මා නෙවිල්ට අවසන් දිනුම් පදය කිව්වේ අර මහත්තුරු දෙන්නාවම ස්ටේජ් එකට නැග්ගුවාට පස්සේය! stage එකෙන් බැස්සට පස්සේ නම් නෙවිල් මුණු-මුණු ගගා කුණුහරුප දෙක-තුනක්ම වායු ගෝලයට මුදා හැරියේය. මගෙ මොකෝ? එව්වා මගේ ඇඟේ ඇලෙන්නේ නැති හින්දා මට නම් කිසිම වගක් නැත.

දොස්තර මහත්තයාත් මා වාගේමය. කුණුහරුපෙන් බැන්නත් ගණනක් නැත.

“මොකක්ද  පx ඔය හුxx වැඩේ?” කියලා නෙවිල්ට කියවුණාම අපි බඩ අල්ලාගෙන හිනා වුණෙමු! 

නෙවිල් එහෙම කිව්වේ, ‘මං හෙට උදේ දහය වෙද්දී කොළඹ ඉන්න ඕනේ මචං.’ කියලා අයස්මන්ත කී වෙලාවේය. මට බෙහෙතුත් අරගෙන, සුජානි නංගිලාගේ ගෙදරින් අවේලාවේ සප්පායම්වී ආපසු එන්නට සැරසෙන විටය අයස්මන්ත ‘කඩි ගුලට උණු අළු දැම්මේ’.

මගේ පෝස්ටු 75ක් කියවා ඇති නිසාම දැන් මා කියන්නට යන්නේ මොකක්දැයි හිතාදර ඔබ දනී! ඔබ හරිය. සෙස්ස පස්සටය!

2 comments:

 1. රෙද්දෙ මමාස් නේන්නං ... කතාව යන්නේ කොහේටද කියල මේ බලන්නෙ :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. දෙවෙනි කොටසත් කියෙව්වනේ. දැන් තේරෙනවා නේද කණ්ඩා?

   Delete