1. වස් කවි කීම - පළමු කොටස
 2. වස් කවි කීම - දෙවෙනි කොටස
 3. වස් කවි කීම - තෙවෙනි කොටස
 4. නොදෙන්න හිටි රන් පදක්කම
 5. නීච කුමන්ත්‍රණේ
 6. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -පළමු කොටස
 7. මංජුලගේ 'මරියා'ට මම පැටලුනෙමි -දෙවෙනි කොටස
 8. තුම්පනේ, මාතර, බදුල්ලේ කියලා වෙනස්යැ
 9. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... -පළමුවෙනි කොටස
 10. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - දෙවෙනි කොටස
 11. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - තෙවෙනි කොටස
 12. නැණ ලැබ ගත්තෙමි; ඔහු සෙවණේ හිඳ... - හතරවෙනි කොටස
 13. අඟුල්මල් දහනය - පළමුවෙනි කොටස
 14. අඟුල්මල් දහනය - දෙවෙනි කොටස
 15. අඟුල්මල් දහනය - තෙවෙනි කොටස
 16. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පළමුවෙනි කොටස
 17. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දෙවෙනි කොටස
 18. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - තෙවෙනි කොටස
 19. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හතරවෙනි කොටස
 20. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පස්වෙනි කොටස
 21. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හයවෙනි කොටස
 22. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - හත්වෙනි කොටස
 23. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - අටවෙනි කොටස
 24. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - නවවෙනි කොටස
 25. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහවෙනි කොටස
 26. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 27. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දොළොස්වෙනි කොටස
 28. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහතුන්වෙනි කොටස
 29. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහතරවෙනි කොටස
 30. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - පහළොස්වෙනි කොටස
 31. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දහසයවෙනි කොටස
 32. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලෝමා - දාහත්වෙනි කොටස
 33. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහඅටවෙනි කොටස
 34. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - දහනවවෙනි කොටස
 35. වැරැදි බෝනස් එක - මල්ටිපල් මයෙලොමා - විසිවෙනි කොටස
 36. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - පළමුවෙනි කොටස
 37. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - දෙවෙනි කොටස
 38. හරි හුරතල් විනාකිරි සංග්‍රාමය - තෙවෙනි කොටස
 39. වීරයා ගෙදරද? - පළමුවෙනි කොටස
 40. වීරයා ගෙදරද? - දෙවෙනි කොටස
 41. වීරයා ගෙදරද? - තෙවෙනි කොටස
 42. වීරයා ගෙදරද? - සිව්වෙනි කොටස
 43. වීරයා ගෙදරද? - පස්වෙනි කොටස
 44. ගණිත ගැටේ - පළමුවෙනි කොටස
 45. ගණිත ගැටේ - දෙවෙනි කොටස
 46. ගණිත ගැටේ - තෙවෙනි කොටස
 47. ගණිත ගැටේ - සිව්වෙනි කොටස
 48. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - පළමුවෙනි කොටස
 49. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - දෙවෙනි කොටස
 50. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - තෙවෙනි කොටස
 51. දෙපා අවසඟ පාපන්දු පිස්සා - සිව්වෙනි කොටස
 52. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පළමුවෙනි කොටස
 53. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - දෙවෙනි කොටස
 54. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - තෙවෙනි කොටස
 55. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - සිව්වෙනි කොටස
 56. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - පස්වෙනි කොටස
 57. ශ්‍රී ලංකා not Vs England - හයවෙනි කොටස
 58. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -හත්වෙනි කොටස
 59. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -අටවෙනි කොටස
 60. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -නවවෙනි කොටස
 61. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහවෙනි කොටස
 62. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -එකොළොස්වෙනි කොටස
 63. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දොළොස්වෙනි කොටස
 64. ශ්‍රී ලංකා not Vs England -දහතුන්වෙනි කොටස
 65. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -පළමු කොටස
 66. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -දෙවෙනි කොටස
 67. JVP නිමල්ගෙ දානෙත් එපා! -තෙවෙනි කොටස
 68. චිත්තම්මා
 69. ආදර පූජාසනේ...- පළමුවෙනි කොටස
 70. ආදර පූජාසනේ...- දෙවෙනි කොටස
 71. ආදර පූජාසනේ...- තෙවෙනි කොටස
 72. ආදර පූජාසනේ...- සිව්වෙනි කොටස
 73. ආදර පූජාසනේ...- පස්වෙනි කොටස
 74. ආදර පූජාසනේ...- හයවෙනි කොටස
 75. ආදර පූජාසනේ...- හත්වෙනි කොටස
 76. ආදර පූජාසනේ...- අටවෙනි කොටස
 77. ආදර පූජාසනේ...- නවවෙනි කොටස
 78. ඇස් පෑදේවා! - පළමුවෙනි කොටස
 79. ඇස් පෑදේවා! - දෙවෙනි කොටස
 80. ඇස් පෑදේවා! - තෙවෙනි කොටස
 81. අන්දොස් මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 82. අන්දොස් මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 83. අන්දොස් මංගල්ලේ - තෙවෙනි කොටස
 84. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පළමුවෙනි කොටස
 85. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - දෙවෙනි කොටස
 86. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - තෙවෙනි කොටස
 87. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - සිව්වෙනි කොටස
 88. සුමානෙක හුටප්පර- කියන්නෙමි එකතු කර - පස්වෙනි කොටස
 89. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - පළමුවෙනි කොටස
 90. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - දෙවෙනි කොටස
 91. ළඟට එන්නෙපා, මට කොරෝනා! - තෙවෙනි කොටස
 92. පොඩි නිමල්ට ලොකු නිමල් මාමාගෙන්.....
 93. නොසොයමි නුඹව අම්මේ ආපහු නාව!
 94. දහතුනේ මාරකේ...Thirteen Lives
 1. අජාසත්ත - පළමු කොටස
 2. අජාසත්ත - දෙවෙනි කොටස
 3. අජාසත්ත - තෙවෙනි කොටස
 4. අජාසත්ත - හතරවෙනි කොටස
 5. අජාසත්ත - පස්වෙනි කොටස
 6. කෙලින් සනා - පළමු කොටස
 7. කෙලින් සනා - දෙවෙනි කොටස
 8. කෙලින් සනා - තෙවෙනි කොටස
 9. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පළමු කොටස
 10. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දෙවෙනි කොටස
 11. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - තෙවෙනි කොටස
 12. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හතරවෙනි කොටස
 13. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - පස්වෙනි කොටස
 14. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හයවෙනි කොටස
 15. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - හත්වෙනි කොටස
 16. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - අටවෙනි කොටස
 17. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - නවවෙනි කොටස
 18. පේව්මන්ට් එකේ රජවී - දහවෙනි කොටස
 19. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පළමුවෙනි කොටස
 20. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දෙවෙනි කොටස
 21. මඩ ගොහොරුවක පචවී - තෙවෙනි කොටස
 22. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හතරවෙනි කොටස
 23. මඩ ගොහොරුවක පචවී - පස්වෙනි කොටස
 24. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හයවෙනි කොටස
 25. මඩ ගොහොරුවක පචවී - හත්වෙනි කොටස
 26. මඩ ගොහොරුවක පචවී - අටවෙනි කොටස
 27. මඩ ගොහොරුවක පචවී - නවවෙනි කොටස
 28. මඩ ගොහොරුවක පචවී - දහවෙනි කොටස
 29. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - පළමුවෙනි කොටස
 30. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - දෙවෙනි කොටස
 31. ඉඳියාප්ප ගන්නවාද? - තෙවෙනි කොටස
 32. ඉඳියාප්ප ගන්නවද? - හතරවෙනි කොටස
 33. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පළමුවෙනි කොටස
 34. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දෙවෙනි කොටස
 35. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - තෙවෙනි කොටස
 36. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - සිව්වෙනි කොටස
 37. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - පස්වෙනි කොටස
 38. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හයවෙනි කොටස
 39. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - හත්වෙනි කොටස
 40. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - අටවෙනි කොටස
 41. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - නවවෙනි කොටස
 42. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දහවෙනි කොටස
 43. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - එකොළොස්වෙනි කොටස
 44. දිව්‍ය අංගනි සේ මම සැරැසී - දොළොස්වෙනි කොටස
 45. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පළමුවෙනි කොටස
 46. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක්- දෙවෙනි කොටස
 47. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - තෙවෙනි කොටස
 48. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - සිව්වෙනි කොටස
 49. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - පස්වෙනි කොටස
 50. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හයවෙනි කොටස
 51. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - හත්වෙනි කොටස
 52. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - අටවෙනි කොටස
 53. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - නවවෙනි කොටස
 54. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - දහවෙනි කොටස
 55. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 56. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දොළොස්වෙනි කොටස
 57. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහතුන්වෙනි කොටස
 58. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහතරවෙනි කොටස
 59. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -පහළොස්වෙනි කොටස
 60. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහසයවෙනි කොටස
 61. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දාහත්වෙනි කොටස
 62. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහඅටවෙනි කොටස
 63. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -දහනවවෙනි කොටස
 64. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිවෙනි කොටස
 65. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඑක්වෙනි කොටස
 66. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිදෙවෙනි කොටස
 67. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිතුන්වෙනි කොටස
 68. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහතරවෙනි කොටස/a>
 69. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිපස්වෙනි කොටස
 70. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහයවෙනි කොටස
 71. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිහත්වෙනි කොටස
 72. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිඅටවෙනි කොටස
 73. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -විසිනවවෙනි කොටස
 74. මෝස්‌තර එක්ක හත් වසරක් -තිස්වෙනි කොටස
 75. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පළමුවෙනි කොටස
 76. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -දෙවෙනි කොටස
 77. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -තෙවෙනි කොටස
 78. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -සිව්වෙනි කොටස
 79. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -පස්වෙනි කොටස
 80. තණමල්විල කොල්ලගෙ යටිබඩ -හයවෙනි කොටස
 81. කපුටු ගෙත්තම නං... -පළමුවෙනි කොටස
 82. කපුටු ගෙත්තම නං... -දෙවෙනි කොටස
 83. පතාගෙන ඇවිත්...- පළමුවෙනි කොටස
 84. පතාගෙන ඇවිත්...- දෙවෙනි කොටස
 85. පතාගෙන ඇවිත්...- තෙවෙනි කොටස
 86. පතාගෙන ඇවිත්...- සිව්වෙනි කොටස
 87. පතාගෙන ඇවිත්...- පස්වෙනි කොටස
 88. පතාගෙන ඇවිත්...- හයවෙනි කොටස
 89. පතාගෙන ඇවිත්...- හත්වෙනි කොටස
 90. පතාගෙන ඇවිත්...- අටවෙනි කොටස
 91. පතාගෙන ඇවිත්...- නවවෙනි කොටස
 92. පතාගෙන ඇවිත්...- දහවෙනි කොටස
 93. පතාගෙන ඇවිත්...- එකොළොස්වෙනි කොටස
 94. පතාගෙන ඇවිත්...- දොළොස්වෙනි කොටස
 95. පතාගෙන ඇවිත්...- දහතුන්වෙනි කොටස
 96. පතාගෙන ඇවිත්...- දාහතරවෙනි කොටස
 97. කෝච්චියේ හොර ගෙඩියා
 98. Brighton Marathon - දිව්වද හයියෙන්
 99. බ්‍රොයිලර් මනමේ! -පළමුවෙනි කොටස
 100. බ්‍රොයිලර් මනමේ! -දෙවෙනි කොටස
 101. ඒනං ඔයාට අපිව විස්වාස නෑ!
 102. ගස් නැති රටේ
 103. හොන මුත්තක්ද බලන්නේ?
 104. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - පළමුවෙනි කොටස
 105. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දෙවෙනි කොටස
 106. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - තෙවෙනි කොටස
 107. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - සිව්වෙනි කොටස
 108. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - පස්වෙනි කොටස
 109. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - හයවෙනි කොටස
 110. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - හත්වෙනි කොටස
 111. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - අටවෙනි කොටස
 112. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - නවවෙනි කොටස
 113. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දහවෙනි කොටස
 114. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - එකොළොස්වෙනි කොටස
 115. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දොළොස්වෙනි කොටස
 116. සුප්පා දේවිගෙ බඩේ මයිල් - දහතුන්වෙනි කොටස
 117. මට වෙච්ච දේ - පළමුවෙනි කොටස
 118. මට වෙච්ච දේ - දෙවෙනි කොටස
 1. මීන සංහාරය
 2. ගස්සලා යවමුද? -පළමුවෙනි කොටස
 3. ගස්සලා යවමුද? දෙවෙනි කොටස
 4. ගස්සලා යවමුද? තෙවෙනි කොටස
 5. ගස්සලා යවමුද? හතරවෙනි කොටස
 6. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -පළමු කොටස
 7. අකල් මරණෙකට හවුල් වී -දෙවෙනි කොටස
 8. අනේ කුරුලු කූඩුවලට ගහන්නෙපා කැට කැබිලිති
 9. ආවොත් නොයා බැරිය! - පළමු කොටස
 10. ආවොත් නොයා බැරිය! - දෙවෙනි කොටස
 11. ආවොත් නොයා බැරිය! - තෙවෙනි කොටස
 12. මගේ චූස් - මටම චූස්
 13. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- පළමුවෙනි කොටස
 14. මගෙන් මංගල යෝජනාවක්.....- දෙවෙනි කොටස
 15. අනේ පාලි, තව චුට්ටක්....
 16. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - පළමුවෙනි කොටස
 17. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - දෙවෙනි කොටස
 18. රේස්වලින් රේස් එකට පිම්මක් - තෙවෙනි කොටස
 19. හයටත් කලින්........ - පළමුවෙනි කොටස
 20. හයටත් කලින්........ - දෙවෙනි කොටස
 21. හයටත් කලින්........ - තෙවෙනි කොටස
 22. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පළමුවෙනි කොටස
 23. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - දෙවෙනි කොටස
 24. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - තෙවෙනි කොටස
 25. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - සිව්වෙනි කොටස
 26. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - පස්වෙනි කොටස
 27. දුකේ දුක හිතෙන කතන්දරේ - හයවෙනි කොටස
 28. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - පළමුවෙනි කොටස
 29. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - දෙවෙනි කොටස
 30. යකුන් බලන්නට ගිය යක්කු - තෙවෙනි කොටස
 31. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පළමුවෙනි කොටස
 32. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - දෙවෙනි කොටස
 33. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - තෙවෙනි කොටස
 34. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - සිව්වෙනි කොටස
 35. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - පස්වෙනි කොටස
 36. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හයවෙනි කොටස
 37. දුන්හිඳ අද්දර මාරකේ - හත්වෙනි කොටස
 38. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -පළමුවෙනි කොටස
 39. නෑනා නැතත් කල දවසක් ..... -දෙවෙනි කොටස
 40. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පළමුවෙනි කොටස
 41. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-දෙවෙනි කොටස
 42. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-තෙවෙනි කොටස
 43. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-සිව්වෙනි කොටස
 44. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-පස්වෙනි කොටස
 45. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හයවෙනි කොටස
 46. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-හත්වෙනි කොටස
 47. කොරෝනා කොරපු; කොරන හරිය!-අටවෙනි කොටස
 48. මගෙ ඡන්දෙට මිලක් දියෝ!
 49. එකෙන්ම ඇති වුණා....
 50. දහතුනේදී...- පළමුවෙනි කොටස
 51. දහතුනේදී...- දෙවෙනි කොටස
 52. දහතුනේදී...- තෙවෙනි කොටස
 53. දහතුනේදී...- සිව්වෙනි කොටස
 54. දහතුනේදී...- පස්වෙනි කොටස
 55. දහතුනේදී...- හයවෙනි කොටස
 1. නීල බිඟු කැල
 2. නිල් බෘංගයන්ගේ වස වැරැද්දක්
 3. සමුදුරු මූර්තිය
 4. දහ බලු කතා වස්තුව- පළමුවැනි කොටස
 5. දහ බලු කතා වස්තුව- දෙවෙනි කොටස
 6. මගේ දෛවය මගේ රිස්සට...
 7. කූචු කුචයියෝ
 8. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - පළමු කොටස
 9. අපේ කුණු අපට එපාවී.... - දෙවෙනි කොටස
 10. දියවිනි ඉනාව- පළමුවැනි කොටස
 11. දියවිනි ඉනාව- දෙවෙනි කොටස
 12. දියවිනි ඉනාව- තෙවෙනි කොටස
 13. දියවිනි ඉනාව- හතරවෙනි කොටස
 14. දියවිනි ඉනාව- පස්වෙනි කොටස
 15. සිඳු දකින සඳ - පළමුවෙනි කොටස
 16. සිඳු දකින සඳ - දෙවෙනි කොටස
 17. සිඳු දකින සඳ - තෙවෙනි කොටස
 18. රැජින COLOMBO එයි! - පළමුවෙනි කොටස
 19. රැජින COLOMBO එයි! - දෙවෙනි කොටස
 20. රැජින COLOMBO එයි! - තෙවෙනි කොටස
 21. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - පළමුවෙනි කොටස
 22. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - දෙවෙනි කොටස
 23. අම්මගෙ රෙද්දෙ මමාස් - තෙවෙනි කොටස
 24. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - පළමුවෙනි කොටස
 25. විරූපීට රැවටෙන්නේ සුරූපි කියලා - දෙවෙනි කොටස
 26. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - පළමුවෙනි කොටස
 27. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - දෙවෙනි කොටස
 28. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - තෙවෙනි කොටස
 29. කොහොඹ කොළ කැවූ රාම් පූර් කා ලක්ෂ්මන් - හතරවෙනි කොටස
 30. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 31. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - දෙවෙනි කොටස
 32. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -තෙවෙනි කොටස
 33. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හතරවෙනි කොටස
 34. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - පස්වෙනි කොටස
 35. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් -හයවෙනි කොටස
 36. පත්තෑයාට පෙත්තෙන් - හත්වෙනි කොටස
 37. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- පළමුවෙනි කොටස
 38. මාතර තානායමේ අමු හෙලුවෙන්...- දෙවෙනි කොටස
 39. හරෝහරා - පළමුවෙනි කොටස
 40. හරෝහරා - දෙවෙනි කොටස
 41. හරෝහරා - තෙවෙනි කොටස
 42. හරෝහරා - සිව්වෙනි කොටස
 43. හරෝහරා - පස්වෙනි කොටස
 44. හරෝහරා - හයවෙනි කොටස
 45. හරෝහරා - හත්වෙනි කොටස
 46. හරෝහරා - අටවෙනි කොටස
 47. හරෝහරා - නවවෙනි කොටස
 48. හරෝහරා - දහවෙනි කොටස
 49. හරෝහරා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 50. හරෝහරා - දොළොස්වෙනි කොටස
 51. හරෝහරා - දහතුන්වෙනි කොටස
 52. හරෝහරා - දාහතරවෙනි කොටස
 53. හරෝහරා - පහළොස්වෙනි කොටස
 54. හරෝහරා - දහසයවෙනි කොටස
 55. හරෝහරා - දාහත්වෙනි කොටස
 56. හරෝහරා - දහඅටවෙනි කොටස
 57. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-පළමු කොටස
 58. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-දෙවෙනි කොටස
 59. හිස් රැල්ලක් නොවී හස රැල්ලක් වේවා!-තෙවෙනි කොටස
 60. දොළහ වෙද්දී.... පළමු කොටස
 61. දොළහ වෙද්දී.... දෙවෙනි කොටස
 62. දොළහ වෙද්දී.... තෙවෙනි කොටස
 63. දොළහ වෙද්දී.... සිව්වෙනි කොටස
 64. දොළහ වෙද්දී.... පස්වෙනි කොටස
 65. දොළහ වෙද්දී.... හයවෙනි කොටස
 66. මාරක හී පහර පළමුවෙනි කොටස
 67. මාරක හී පහර දෙවෙනි කොටස
 68. මාරක හී පහර තෙවෙනි කොටස
 69. මාරක හී පහර සිව්වෙනි කොටස
 70. මාරක හී පහර පස්වෙනි කොටස
 71. මාරක හී පහර හයවෙනි කොටස
 72. මාරක හී පහර හත්වෙනි කොටස
 73. මාරක හී පහර අටවෙනි කොටස
 74. මාරක හී පහර නවවෙනි කොටස
 75. රටටම බැඩ උලෙන දා - පළමුවෙනි කොටස
 76. රටටම බැඩ උලෙන දා - දෙවෙනි කොටස
 77. Un දොස් මංගල්ලේ -පළමුවෙනි කොටස
 78. Un දොස් මංගල්ලේ -දෙවෙනි කොටස
 79. ටිකිරි මාමට මනාලියෙක්
 80. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - පළමු කොටස
 81. ඉරෙන් හඳෙන් - එළිය අරං...
 82. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 83. මටත් ඉඩ දෙන්න ඔබෙ ගී සඳැල්ලේ - තෙවෙනි කොටස
 84. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- පළමුවෙනි කොටස
 85. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- දෙවෙනි කොටස
 86. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....- තෙවෙනි කොටස
 87. හෙනහුරු ගුණ්ඩු- බත්තලං....-සිව්වෙනි කොටස
 88. කියන්න කවි කර ආවේ මහතුනි....
 89. අවුරුදු දෙදොහක විත්ති
 90. උතුමාණෙනි, 200 Halla Ho සහ අරගලය
 91. සතුටේ ‘සතුට’ සොයන ගමන්....-පළමුවෙනි කොටස
 92. සතුටේ ‘සතුට’ සොයන ගමන්....-දෙවෙනි කොටස
 93. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -පළමුවෙනි කොටස
 94. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -දෙවෙනි කොටස
 95. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -තෙවෙනි කොටස
 96. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -සිව්වෙනි කොටස
 97. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -පස්වෙනි කොටස
 98. හරෝහරා! හතරවෙනි සැරේටත්... -හයවෙනි කොටස
 1. සීයයි..!
 2. මරිසි මංගල්ලේ - පළමුවෙනි කොටස
 3. මරිසි මංගල්ලේ - දෙවෙනි කොටස
 4. සැවුළු සංහාරය - පළමුවෙනි කොටස
 5. සැවුළු සංහාරය - දෙවෙනි කොටස
 6. සැවුළු සංහාරය - තෙවෙනි කොටස
 7. සැවුළු සංහාරය - හතරවෙනි කොටස
 8. සැවුළු සංහාරය - පස්වෙනි කොටස
 9. සැවුළු සංහාරය - හයවෙනි කොටස
 10. සැවුළු සංහාරය - හත්වෙනි කොටස
 11. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි කොළඹදී හිට් වෙයි! - පළමුවෙනි කොටස
 12. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - දෙවෙනි කොටස
 13. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - තෙවෙනි කොටස
 14. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - සිව්වෙනි කොටස
 15. යාල රිලවුන් පැන්නූ පූරි හිට් වෙයි! - පස්වෙනි කොටස
 16. දුකයි! අන්තිම දුකයි!! සත්තෙන්ම හිරිකිතයි!!!
 17. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - පළමුවෙනි කොටස
 18. දිසානායකලගෙ ටිකිරි මොළේ - දෙවෙනි කොටස
 19. Neil හඳට - Sunil කරඬුවට - waල්ල බිමට
 20. වීරයා පණ පිටින්...........
 21. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - පළමුවෙනි කොටස
 22. Desert Rose, අරවින්ද හා reiki - දෙවෙනි කොටස
 23. කොටවන කතන්දරේ
 24. ඒකත් මංගල මුත්තමං!
 25. බක්කරේගේ Pork දානය - පළමුවෙනි කොටස
 26. බක්කරේගේ Pork දානය - දෙවෙනි කොටස
 27. පණ බේරපු කිරිල්ලී - පළමුවෙනි කොටස
 28. පණ බේරපු කිරිල්ලී - දෙවෙනි කොටස
 29. පණ බේරපු කිරිල්ලී - තෙවෙනි කොටස
 30. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පළමුවෙනි කොටස
 31. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - දෙවෙනි කොටස
 32. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - තෙවෙනි කොටස
 33. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - සිව්වෙනි කොටස
 34. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - පස්වෙනි කොටස
 35. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හරං කත්වා! - හයවෙනි කොටස
 36. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- පළමු කොටස
 37. බය වෙන්නෙපා, ඔයා එකයි, මං එකයි!- දෙවෙනි කොටස
 38. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පළමු කොටස
 39. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - දෙවෙනි කොටස
 40. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - තෙවෙනි කොටස
 41. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - සිව්වෙනි කොටස
 42. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - පස්වෙනි කොටස
 43. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හයවෙනි කොටස
 44. හැඟුම් දඩමීමාට වහංවී - හත්වෙනි කොටස
 45. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පළමු කොටස
 46. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-දෙවෙනි කොටස
 47. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-තෙවෙනි කොටස
 48. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-සිව්වෙනි කොටස
 49. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-පස්වෙනි කොටස
 50. ඩිංගෙන් Hong Kong හිරේ!-හයවෙනි කොටස
 51. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පළමුවෙනි කොටස
 52. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - දෙවෙනි කොටස
 53. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - තෙවෙනි කොටස
 54. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - සිව්වෙනි කොටස
 55. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - පස්වෙනි කොටස
 56. ඇල්ලට පරෙයියන්, බිල්ලට ඩිංගෙන් - හයවෙනි කොටස
 57. දාහතර වෙද්දී... - පළමුවෙනි කොටස
 58. දාහතර වෙද්දී... - දෙවෙනි කොටස
 59. දාහතර වෙද්දී... - තෙවෙනි කොටස
 60. දාහතර වෙද්දී... - සිව්වෙනි කොටස
 61. දාහතර වෙද්දී... - පස්වෙනි කොටස
 62. දාහතර වෙද්දී... - හයවෙනි කොටස
 63. දාහතර වෙද්දී... - හත්වෙනි කොටස
 64. දාහතර වෙද්දී... - අටවෙනි කොටස
 65. දාහතර වෙද්දී... - නවවෙනි කොටස
 66. දාහතර වෙද්දී... - දහවෙනි කොටස
 67. ප්‍රේමණීය චාරිකාවක් - පළමුවෙනි කොටස
 68. ප්‍රේමණීය චාරිකාවක් - දෙවෙනි කොටස
 69. පහළොවේදී...- පළමුවෙනි කොටස
 70. පහළොවේදී...- දෙවෙනි කොටස
 71. පහළොවේදී...- තෙවෙනි කොටස
 72. පහළොවේදී...- සිව්වෙනි කොටස
 73. පහළොවේදී...- පස්වෙනි කොටස
 74. පහළොවේදී...- හයවෙනි කොටස
 75. පහළොවේදී...- හත්වෙනි කොටස
 76. පහළොවේදී...- අටවෙනි කොටස
 77. පහළොවේදී...- නවවෙනි කොටස
 78. පහළොවේදී...- දහවෙනි කොටස
 79. පහළොවේදී...- එකොළොස්වෙනි කොටස
 80. නාමල් බේබිට නිදිගෙන්...
 81. පැය 69 - 1 = 68 ගෝඨා ගෝ ගමේ උපවාසය
 82. උපවාස කුටියේ, වතුරෙන් යැපුණු පැය 68 දී...
 83. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- පළමුවෙනි කොටස
 84. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- දෙවෙනි කොටස
 85. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- තෙවෙනි කොටස
 86. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- සිව්වෙනි කොටස
 87. උපවාසේ වෙන අස්සේ...- පස්වෙනි කොටස
 1. අසිරිමත්වූ දේකි - පළමුවෙනි කොටස
 2. අසිරිමත්වූ දේකි -දෙවෙනි කොටස
 3. අසිරිමත්වූ දේකි -තෙවෙනි කොටස
 4. අසිරිමත්වූ දේකි -සිව්වෙනි කොටස
 5. අසිරිමත්වූ දේකි -පස්වෙනි කොටස
 6. අසිරිමත්වූ දේකි -හයවෙනි කොටස
 7. අසිරිමත්වූ දේකි -හත්වෙනි කොටස
 8. අසිරිමත්වූ දේකි -අටවෙනි කොටස
 9. අසිරිමත්වූ දේකි -නවවෙනි කොටස
 10. අසිරිමත්වූ දේකි -දහවෙනි කොටස
 11. අසිරිමත්වූ දේකි -එකොළොස්වෙනි කොටස
 12. අසිරිමත්වූ දේකි -දොළොස්වෙනි කොටස
 13. අසිරිමත්වූ දේකි -දහතුන්වෙනි කොටස
 14. යුවති කිරිල්ලී -පළමුවෙනි කොටස
 15. යුවති කිරිල්ලී -දෙවෙනි කොටස
 16. යුවති කිරිල්ලී -තෙවෙනි කොටස
 17. යුවති කිරිල්ලී -සිව්වෙනි කොටස
 18. යුවති කිරිල්ලී -පස්වෙනි කොටස
 19. යුවති කිරිල්ලී -හයවෙනි කොටස
 20. යුවති කිරිල්ලී -හත්වෙනි කොටස
 21. යුවති කිරිල්ලී -අටවෙනි කොටස
 22. යුවති කිරිල්ලී -නවවෙනි කොටස
 23. යුවති කිරිල්ලී -දහවෙනි කොටස
 24. යුවති කිරිල්ලී -එකොළොස්වෙනි කොටස
 25. යුවති කිරිල්ලී -දොළොස්වෙනි කොටස
 26. යුවති කිරිල්ලී -දහතුන්වෙනි කොටස
 27. යුවති කිරිල්ලී -දාහතරවෙනි කොටස
 28. යුවති කිරිල්ලී -පහළොස්වෙනි කොටස
 29. යුවති කිරිල්ලී -දහසයවෙනි කොටස
 30. යුවති කිරිල්ලී -දාහත්වෙනි කොටස
 31. යුවති කිරිල්ලී -දහඅටවෙනි කොටස
 32. යුවති කිරිල්ලී -දහනවවෙනි කොටස
 33. යුවති කිරිල්ලී -විසිවෙනි කොටස
 34. යුවති කිරිල්ලී -විසිඑක්වෙනි කොටස
 35. යුවති කිරිල්ලී -විසිදෙවෙනි කොටස
 36. යුවති කිරිල්ලී -විසිතුන්වෙනි කොටස
 37. යුවති කිරිල්ලී -විසිහතරවෙනි කොටස
 38. යුවති කිරිල්ලී -විසිපස්වෙනි කොටස
 39. යුවති කිරිල්ලී -විසිහයවෙනි කොටස
 40. හිනා වෙන්න හිනා - පළමුවෙනි කොටස
 41. හිනා වෙන්න හිනා - දෙවෙනි කොටස
 42. හිනා වෙන්න හිනා - තෙවෙනි කොටස
 43. හිනා වෙන්න හිනා - සිව්වෙනි කොටස
 44. හිනා වෙන්න හිනා - පස්වෙනි කොටස
 45. හිනා වෙන්න හිනා - හයවෙනි කොටස
 46. හිනා වෙන්න හිනා - හත්වෙනි කොටස
 47. හිනා වෙන්න හිනා - අටවෙනි කොටස
 48. හිනා වෙන්න හිනා - නවවෙනි කොටස
 49. හිනා වෙන්න හිනා - දහවෙනි කොටස
 50. හිනා වෙන්න හිනා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 51. හිනා වෙන්න හිනා - දොළොස්වෙනි කොටස
 52. හිනා වෙන්න හිනා - දහතුන්වෙනි කොටස
 53. හිනා වෙන්න හිනා - දාහතරවෙනි කොටස
 54. හිනා තවත් හිනා - පළමුවෙනි කොටස
 55. හිනා තවත් හිනා - දෙවෙනි කොටස
 56. හිනා තවත් හිනා - තෙවෙනි කොටස
 57. හිනා තවත් හිනා - සිව්වෙනි කොටස
 58. හිනා තවත් හිනා - පස්වෙනි කොටස
 59. හිනා තවත් හිනා - හයවෙනි කොටස
 60. හිනා තවත් හිනා - හත්වෙනි කොටස
 61. හිනා තවත් හිනා - අටවෙනි කොටස
 62. හිනා තවත් හිනා - නවවෙනි කොටස
 63. හිනා තවත් හිනා - දහවෙනි කොටස
 64. හිනා තවත් හිනා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 65. හිනා තවත් හිනා - දොළොස්වෙනි කොටස
 66. ‘හොඳටම කරලා’, අපටම කෙළලා යන්නයි මුන්දැල සැරසෙන්නේ
 67. මැංචෝසන් චාරිකා - පළමුවෙනි කොටස
 68. මැංචෝසන් චාරිකා - දෙවෙනි කොටස
 69. මැංචෝසන් චාරිකා - තෙවෙනි කොටස
 70. මැංචෝසන් චාරිකා - සිව්වෙනි කොටස
 71. මැංචෝසන් චාරිකා - පස්වෙනි කොටස
 72. මැංචෝසන් චාරිකා - හයවෙනි කොටස
 73. මැංචෝසන් චාරිකා - හත්වෙනි කොටස
 74. මැංචෝසන් චාරිකා - අටවෙනි කොටස
 75. මැංචෝසන් චාරිකා - නවවෙනි කොටස
 76. මැංචෝසන් චාරිකා - දහවෙනි කොටස
 77. මැංචෝසන් චාරිකා - එකොළොස්වෙනි කොටස
 78. මැංචෝසන් චාරිකා - දොළොස්වෙනි කොටස

Thursday, August 25, 2022

මැංචෝසන් චාරිකා - දහතුන්වෙනි කොටස

ඉතිං ඔහොම අප්‍රභංස, විලම්බීත, කෙරුවාවල් අස්සේ වුණත් අපි කියාගෙන ආව කතාවත් කියන්න ඕනි නෙව. හැබැයි දැන් නෙවෙයි. මේ posts මාලාවේ ඊළඟ; අවසාන කොටසින්!

එහෙම කිව්ව වගේම, මෙන්න ගරු ගම්භීර- වියත්- ප්‍රබුද්ධ- රසකාමී රසික රසිකාවනි, මේ පෝස්ටු මාලාවේ හමාර බණවර... (කැමතියි නං අහලම ඉන්න.) 

ඔය හැම තෙනම ගහන ගැහිල්ල නොවෙයි!

ඇදගෙන යන්න ගොන් නම දෙනයි. තුන් දෙනා තුන් දෙනා තුන් පේළියකට බැඳල ඉන්නෙ. ඉස්සරහ පේළියේ ඉන්නව යෝධ ගොනෙක්- වැදගත් සතෙක්. නම ජෝන් මොව්මොස්කි.

අනිත් ගොන් නිකං සුළු මුලාදෑනි. එකෙකුටවත් අර වගෙ විසේස නමක් කාරිය නෑ.
ඔක්කොටම ගමනට පිටත් වෙන්න ඉස්සර ලාඩම් ගස්සල.

ඔය හැම තෙනම ගහන ගැහිල්ල නොවෙයි. ලාඩමට ගත්තෙ මිනී ඔළු. මේ වැඩේටම කපා ගත්තු ඔළුවලට එක එක කකුල රිංගවල, සිමෙන්ති බදාමෙකින් හයි කරලයි තියෙන්නෙ. දැන් හරියටම ඔළු කටුව හරක් කුරේම කොටහක් වගෙයි.

මිනී ඔළු ලාඩම් දැම්මහම සත්තුන්ට පුදුම යෑමක් යන්න ඇහැකි. ඕන වතුරකින්, මූදක් උඩින්- ඇහි පිල්ලන් ගහන පරක්කුවෙන් ලිස්සල යනව.

කදිම රටාවකට බොත්තම් අල්ලල, රත්තරං ගාංචු දාපු පටිවලින් ගොන්නු ගලතල තියෙන්නෙ. ගොන්නු නම දෙනාගෙ ඔළු ගෙඩි උඩ ඇණ තියාගෙන වාඩි වෙලා, කරත්ත බාස්ල නම දෙනෙක් අඬහැර තිය තියා දක්කනව- එකෙක් වඳුරෙක් තරම ඇති රැහැයියො.

සරීර කූඩුවේ තරමටම අඬ ඇතුව සීපද කිය කියා යනව. උලමගෙ සිංදුව ඊට වැඩිය මිහිරියි!

නැකත් වෙලාවට හැම පැත්තෙන්ම සංගීතෙ ඇහෙද්දි, තෝන් ලණුව අතට අරං කසේ පාරක් වැනුව.

වැඩි සද්දයක් නැතුව වේගෙන් අද්දන්න ඇහැක් වෙන්න රතේ රෝදෙකට හයි කරල ඇති දුනු දහදාහකට ඉහළ ගාණක්. ඒකත් මුළු ලෝකෙම තියෙන සූක්සම ඔරලෝසු දුසිමක දුනුවලටත් වැඩිය සූස් විදිහටයි.
රතේ පිට පැත්තෙ දජ, පතාක, මල් දම් කියන කොයිවයෙනුත් සරහල.

නැකත් වෙලාවට හැම පැත්තෙන්ම සංගීතෙ ඇහෙද්දි, තෝන් ලණුව අතට අරං කසේ පාරක් වැනුව. යානාව දියත් උණා. පැය තුනකින් එංගලන්තෙ ගොඩබිමයි, වයිට් දූපතයි අතරට ගිහින් නැවතුණ.
දවස් හතරක් මෙතෙන මිඩංගු උණා, මගෙ ආරස්සාව යටතේ යන්න හිටිය කණ්ඩායමක් එනකං. ඒ කලක ඉඳන් බෝල්ටික් මුහුදට යන්න හරිබරි ගැහිච්චි යුද්ද නැව් කණ්ඩායමක් - ඒක වරහත් වෙලා, දැන් මේ මගෙ පස්සෙන් මද්යදරණි මූදට යාගන්න!

හොන්ඩර දෙකේ තුනේ විසාල කොකු ජාතියකින් නැව් ඔක්කොම අපේ වාහනේ රෝදවලට ඇමිණුණා. බොහොම ලේසි වැඩේ. හිතූ ගමන් ඇමිණෙණව. හිතූ ගමන් ගැලවෙනව.

නැව්වල කාල තුවක්කුවලින් ආචාර වෙඩි මුරයක් තිබ්බ. තුන් සැරයක් හුරේ දැම්ම. මම කසේ අතට ගත්ත. ඔන්න!
පෙරළගෙන යන්න ගත්ත. උස්සපු කසේ පාත් කරන කලියෙන් අපි ඔක්කොම ජිබ්රෝල්ටා ගල ගාව.

නැව් හමුදාව කොකු ඔක්කොම ගලව ගත්ත. මම ඒ මුලාදෑනින්ට අවසර දීලා පිටත් කෙරුව, තනියම යන්න ආපු දිහාවට යා ගන්න.

ඩේසි ආච්චී ගෙනිහින්ද මන්දා...  

මගෙ අලුත් පන්නෙ වාහනේ දැකල මුළු බලකොටුවම උඩ ගිහිල්ල හිටිය. එතෙන නිලදාරීන්ගෙ වදෙන් බේරෙන්න බැරුව මම ගොඩ බැස්ස. ගොඩ බැහැල මේ කළුගල් කෑල්ල ආයෙත් සැරයක් බලා ගත්ත.

(ඔය කළුගල් කෑල්ල කියද්දී මට මතක් වෙන්නෙ කිලෝ 510 නිල් මැණික් ගල් පොකුර! අර රුපියල් කෝටි 5,000 ලන්සුවකුත් ඇවිත් තිබුණේ... ඒත් දුන්නේ නැහැනෙ. ඊට වැඩි ගාණකට වික්කද- නැතිනං කාගෙ හරි සේප්පුවක් ඇතුළේ හොරෙන්ම නිධන් වෙලාද- ඩේසි ආච්චී ගෙනිහින්ද මන්දා... දන්න-කියන ඇත්තෙක් ඉන්නවා නං මේ මටත් කියලා එවන්නකො, තරහ නැතිව.)
කොයි තරං අපරාදයක්ද? එලොව මෙලොව දෙකටම නැති මේ කළුගල වෙනුවෙන් වෙඩි බේත්වලට පුච්චපු සල්ලියෙන්- ලෝකේ ඕනෑම තැනකින් ගන්න තිබුණ නේද මේ වගෙ දෙකක් වටින ඉඩම් කෑල්ලක්?

රතේට නැඟිල ආයිත් මෙලෝ සිහියක් නැතුව දැක්කුව, මද්යදරණි මුහුද හරහා කැන්ඩියා දූපතට. එහෙදි රජකමක් ඇඟට කඩා වැටෙන්න වගෙයි. රුසියාවට විරුද්ද යුද්දෙට සහබාගි වෙන්න කියල, තුර්කියෙ මහ වාසලෙන් ආරාදනාවක්. මට ලැබෙන ගතමනාව?
කැන්ඩියා දූපත මගෙ තනි බුත්තියට පවරල දෙන්න.

දූපතක්ම පවරල දෙන්න? යුද්දයකදී පැත්තක් ගන්නවා නං ‘කාසි වඳ වෙන විත්තිය’ මේ මෑතකදීත් හොඳට පෙනුණා.
නැති වෙන්න දේවල් තියෙන ඇත්තන්, නැති වෙන්න දෙයක් නැති ඇත්තන්ව පරද්දන්න බොරු වළවල් කපමින්; උගුල් අටවමින් ඉන්න සමයයි දැන් උදා වෙලා තියෙන්නේ. බිය ගැන්වීම් එහෙමත් කෙරෙන! ඒ සෙල්ලම්වල එපිසෝඩ්ස් ටික තවම ඉවර නෑ... දැන්ම ඉවර වෙන එහෙකුත් නෑ.
ඒ අතරේ දැන් තමයි ‘ආදරයේ අරගලය’ ගැනයි, වෙච්ච හා වෙච්චි නැති දේවල් ගැනයි විමර්ශනශීලී විග්‍රහයන් කෙරෙන්නේත්.

කිසියම් අර්බුදයකදී කලබල වෙලා හැඟීම්බර වෙලා මෝඩයෙක් වගේ හත් පොලේ ගාගන්නේ නැතිව තත්ත්වය හොඳට ඇනලයිස් කරලා අත්දැකීම්වල මතක සමග ගලපා....

චන්දිම ගෝමස් මහත්තයා ලියලා තිබුණා අපූරු blog post එකක්. ලංකාවට what happened? එදා අද සහ හෙට පලිඟු බෝලයෙන්’
පෝස්ටුව වගේම comments ටිකත් හරබරයි. මෙන්න ඩිංගක්. කියවපුවාම හිතට දැනෙනවා නං, ගිහින් කියවල බලන්නකො.

ඔබ ජීව විද්‍යාව හදාරා තියෙනවා නම් දන්නවා ඇති මිනිස් මොළයේ ඉස්සරහින් තියෙන කොටස (Prefrontal Cortex) පූර්ණ වශයෙන් වර්ධනය වෙන්නේ වයස අවුරුදු 25 ක් වත් වෙනකොටයි. ඒ කොටස තමයි අපට ඥානයදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසියම් අර්බුදයකදී කලබල වෙලා හැඟීම්බර වෙලා මෝඩයෙක් වගේ හත් පොලේ ගාගන්නේ නැතිව තත්ත්වය හොඳට ඇනලයිස් කරලා අත්දැකීම්වල මතක සමග ගලපා තීරණ අරගෙන කටයුතු කරන්න හැකියාව දෙන්නේ මොළයේ ඒ ඉදිරි කොටසෙන්. බුද්ධිමත්ව වැඩ කරනවා කියන්නේ ඒකෙන්. මම මේ කියන්නේ ඉතාම සරලව.

සාමාන්‍යයෙන් ටීන් වයසේ ඉඳලා අවුරුදු විසිපහ අතර කාලය තුළ තරුණ තරුණියන් මෝඩ අවදානම් සහගත සහ ජෝක් වැඩ කරන්නේ ඒ ඉදිරිපස කොටස තවම හරියට වර්ධනය වෙලා නැති නිසයි. ලංකාවේ ඔය රැඩිකල් කියලා වචනයක් දාගෙන චාටර් වෙන වැඩ කරන්නේ ඒකයි.

සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 30 පැනලා වයස යනකොට මොළයේ මේ ඉදිරිපස කොටස සහ අනෙකුත් කොටස් සමග හැදෙන ස්නායු සම්බන්ධතා තහවුරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මයලින්වලින් ඒ ස්නායු සෛල වටවෙලා විද්‍යුත් රසායනික සම්බන්ධතා තීව්‍ර වෙනවා.
එතකොට ඕනෑම දෙයක් ගැන තීරණ ගන්නකොට මොළයේ විවිධ කොටස් අතර සම්බන්ධයෙන් සමබරව හිතනවා. අවදානම් සළකා බලනවා. තාවකාලික කික් එකක් එන මෝඩ වැඩ කරන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට හිතනවා.

ඒ නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ආයතනයක වුණත් තීන්දු තීරණ ගැනීමට අවුරුදු 35 ටවත් වැඩි වයස්වල අය යොදාගන්නේ.

ඔවුන් හැසිරුණේ උන්මාදයකින් වගේ. මේකත් ඒ වයසේ ලක්ෂණයක්. එනම් තමන්ගේ සමවයසේ අය ගොඩක් ඉන්නකොට...

අපි දැක්කා ලංකාවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට බලය ලබා දීමට ක්‍රියාත්මක වූ මේ අරගලය තුළ මේ හැසිරීම්. මොළයේ ඉදිරි කොටස හරියට වර්ධනය නොවුණු තරුණ තරුණියන් තමයි එහි වැඩිපුරම හිටියේ. කෝච්චිවලින් වැඩිපුරම කොළඹ ආවේ ඔවුන්. අවාසනාවකට දැන් ඒ සමහරු හිරේ. ඔවුන් හැසිරුණේ උන්මාදයකින් වගේ.

මේකත් ඒ වයසේ ලක්ෂණයක්. එනම් තමන්ගේ සමවයසේ අය ගොඩක් ඉන්නකොට විවිධ ආකාරයේ හැකියාවන් ශිල්ප, ජෝක් කරලා කට්ටිය පුදුම කරවන නැත්නම් හිනස්සන ගතිය එම වයස් වල සාමාන්‍ය පුරුද්දක්. කොළු ගැටව් ඔය විකාර වැඩ එහෙම කරනවා ගැටිස්සියන්ට පේන්න.
ටික්ටොක් යූටියුබ් ෆේස්බුක් ලයිව් ඇවිල්ලා තමන්ගේ විවිධ ආකාරයේ හැකියාවන් පෙන්වන්නේ ඒකයි. ඒක මානව හැසිරීම් රටාවේ ප්‍රාථමික මේටින්ග් චර්යාවක්.

සාමාන්‍යයෙන් වාමාංශික මතධාරීන් ලෝකයේ කොහෙත් විප්ලවවලදී යොදාගැනෙන්නේ මෙන්න මේ වයසේ සෙට් එක.

ජේවීපී පෙරටුගාමී පක්ෂ විසින් අපේ මවු රට ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හැමදාම කඳුළු ගෑස් ජල ප්‍රහාර කන්න දක්කන්නේ මෙන්න මේ ජීවවිද්‍යාත්මක කාරණය අවභාවිතා කරලා. මොකද ඔවුන්ගේ මොළය තවම පූර්ණ වශයෙන් වර්ධනය වී නැති නිසා ඒ තමන්ට කරන අපයෝජනය තේරුම් ගන්න ඔවුන්ට බැහැ. ඔවුන් හිතන්නේ ඔවුන් කරන්නේ වීරකමක් කියලයි...’

නිවැරදි පියවර තබමින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න නං මේ වගේ කරුණු හැම එකක්ම දැන හිටීම වැදගත් වෙනව නේද? එතකොට අගතියකට නොයා- දෙගිඩියාවකින් තොරව වැඩ කරන්න පුළුවනි.

ඒ පාර රට දෙවනත් කරගෙන ගොහින් ක්ලියෝපැට්රාගෙ ඉඳිකටුව කියල කියන හතරැස් ටැඹේ ඇමිණුණා!

එක පාරටම මගෙ හිත දෙගිඩියාවට හිටිය. අහක දාන්න පුළුවන්ද, කීයත් වටින දූපත් පිංචක්? සීනිවලින්, වයින්වලින් පිරිලා ඉතිරෙන රටක් නොවැ? අනිත් අතට නැඟෙනහිර ඉන්දියා වෙළෙඳ සමාගමට මේ ජාවාරමෙන් වෙන්න යන පාඩුව මතක් උණහම කීයටවත් එපා කියල හිතා ගත්ත.

කැන්ඩියා දූපතේදී හොඳට සප්පායම් වෙලා පිටත් වෙච්චි ටික වෙලාවකින්, මිසරෙට ළඟා උණා. මූදුකරේට වෙන්න මේ රට බොහොම පාතයි. ඉතිං, රට ඇතුළට එනකං මම දන්නෙම නෑ. ආපු පාරට, පොම්පේයි කියන රෝම අදිපතිය ගොඩ නංගපු කුලුන වාහනේ රෝදවල පැටලිච්චි. ඒකට උහුලන්න බැරි තරමට අලාබහානි සිද්ද උණ.

ආයිත් පිම්මක් දැක්කුව!
ඒ පාර රට දෙවනත් කරගෙන ගොහින් ක්ලියෝපැට්රාගෙ ඉඳිකටුව කියල කියන හතරැස් ටැඹේ ඇමිණුණා. (ඒක තමයි පස්සෙ අහුලගෙන ගිහිං ලන්ඩන් නුවර ගංකණ්ඩියේ හිටවල තියෙන්නෙ.)

මගෙ වාහනේ ඒ මඩ වගුරෙයි, මේ මඩ වගුරෙයි වැටි-වැටී බැරි පුළුවන් ගායෙන් ඉස්සරහට ගියා. මගෙ අහිංසක ගොන්නු මෙහෙම තෙනදී කර අරින ජාතියෙ නෙවෙයි.

සූවස් පාරෙ ඔය තියෙන බිම් කෑල්ල හරහා රතේ ඇදගෙන රතු මූදට කිට්ටු කළා. අපේ වාහනේ ගිය පාරට ඒ දිගටම පොඩි පහේ ඇලක් හෑරුණා. ඔය ඇල පොඩ්ඩ තමයි, අර මුළාවැල් පාග ගත්තු ඩිටෝ සාමි කියන්නෙ, මද්යදරණියෙ ඉඳල රතු මූදට ටොලමි රජවරු කප්පාපු ඇලේ නස්ටාවසේසයි කියල. මේකේ හැබෑ කත්තුරු කවුද?
මගෙ වාහනේ! සුරංගනා අග්ර මහේසිකාවුන්ගේ මංගල රතේ!

දිගටම සුබ පැත්මෙ තුඩුවට යනකල් මූදෙන් යන්න හිතා ගත්ත.

ආදි කාලෙ මිසර දේසෙ පුදුමාකාර කරුමාන්තකාරයො හිටියයි කියල කතාවක් නං තියෙනව. ඒ උණාට දැන් නං මගෙ වාහනේට දාන්න අලුත් දුනු ටිකක් හදා දෙන්න පුළුවන් එකෙක් නෑ; යන්තරේ සුළු සුළු පරස් හරි ගස්සන්න සමතෙක් නෑ.

මෙහෙම දුනු පණ නැති අබලන් රතේකින් ගොඩබිම හරහා, නයිල් ගඟ ඉස්‌මත්තෙ තියෙන කිරිගරුඬ පරුවත උඩින් යන එක අවදානම් හින්ද- දිගටම සුබ පැත්මෙ තුඩුවට යනකල් මූදෙන් යන්න හිතා ගත්ත. එහෙදි බැරි වේයැ, ඕලන්දක්කාර කම්මල්කාරයොයි වඩුවොයි ටික දෙනෙක් අල්ල ගන්න. ඒත් නැත්තං ඉංගිරිසිකාර කරුමාන්තකාරයො ටිකක්වත්.

උන් ලව්ව හොඳ හැටි රතේ මකුළු දැල් කඩවගෙන, කෙළින්ම රට මැද්දට ඇදෙන්නයි මගෙ අදහස.

ගොඩබිමේ වාගෙ නෙවෙයි, දිය උඩ යනකොට රෝදවලට කිසි අමාරුවක් නෑ. නැප්චූන් කියන මූදු දේවතාවගෙ රතේ වාගෙ විදුලි වේගෙන් රැල්ල උඩින් යන්න ගත්ත. රතු මූදෙන් දියත් කරල, අපි නිකං බලන්නත් එක්ක පිම්ම ඇල්ලුව- බාබල්මැන්ඩල් දුර්ගේ හරහා අප්රිකාවේ බස්නාහිර වෙරළට.
ඇලෙක්සැන්ඩර් රජ්ජුරුවන්ටවත් තිබුණෙ නෑ, ඔය පැත්තට පය තියන්න එඩිතරකමක්!

ඇලෙක්සැන්ඩර් කොහෙද මගෙ අහලකට එන්නෙ?

දක්කගෙන ගියා හුළඟේ වේගෙන්. තුඩුව හරියේ මූද අද්දර නවත්තන්න ගිය ගමන, කරුමෙට- ළඟටම එනකං පිම්ම ඇල්ලුව.
දැන් මේස කන්ද කියල ඉංගිරිසිකාරයෝ කියන පරුවතේ හැප්පිල, මගෙ රතේ දකුණු පැත්තෙ රෝද ටික පොඩි පට්ටම් උණ. යන්තරේ තවමත් දුවනව. ඒ ගමනට පරුවතේ හරි මැද්දෙන් දෙදරුම් කාල, කෝම් පිට්ටුවක් වගෙ තිබිච්ච ඉඟටිය කෑල්ල මූදට වීසි වෙලා ගියා. කලින් උලට තිබිච්ච පරුවතේ මුඳුන මේකෙන් සමතලා වෙලා- මේසෙක හැඩහුරුකමට හිටිය හින්ද තමා, මේකට ඔය මේස-කන්ද කියල කියන්න පටන් ගත්තෙ.

උඹයි මගේ නංගි කියල - පද හදනා අය දන්නෑ!
අපි හරි සමර්ථයි පෙනෙන පෙනුමෙන්ම යමක් මනින්න- ඒව නම් කරන්න- ඒව විග්‍රහ කරන්න. ඊටත් වැඩිය සමර්ථයි ඒ කියන පමාවෙන්ම එව්වා පිළිගෙන එව්වට ප්‍රතිචාර දක්වන්නත්.

මේසයක් වගේ පෙනෙන නිසා මේස කන්ද කියනවා වගේ ලෙහෙසි නැහැනේ මනුස්සයන් අඳුනගෙන නම් කරන්න. ඒක කොයි තරම් පරෙස්සමෙන් කරන්න වෙනවද කියල පහුගිය දවස්වල පෙනුණා තරුණ හාමුදුරුවන් වහන්සේ කෙනෙක්, තමන්ගේ එක කුස උපන් සහෝදරිය එක්ක උදේ පාන්දර මහරගම පිළිකා රෝහලට එන අතරේ කවුදෝ අරගත්තු වීඩියෝ එකෙන්. එයාලා ආවේ ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න අම්මව බලන්න...

කයි-කතන්දර පැටව් ගහන අතරේ, ඇත්ත ඉක්මනින් එළිදරව් වුණ නිසා හොඳයි... ඒ ෆොටෝ එක නිසා ‘ඇතිලිවැවේ දීපානන්ද හාමුදුරුවන් වහන්සේ’ ලියූ අපූරු කවි සංකල්පනාවක් කියවලා ඉවර වෙලා අපි යමු, පොතේ අන්තිම පරිච්ඡේදයට.

පොඩි සාදුගෙ කෙල්ල

සිවුරෙ ගහල නැති හින්දා
මමයි උඹේ අයිය කියල
නංගියෙ ඈතින් ඉඳපන්
පදේ හැදෙයි කෙල්ල කියල

අම්මා දන්නවා වුණත්
උඹයි මගේ නංගි කියල
පද හදනා අය දන්නෑ
එක අම්මගෙ දරුවො කියල

ගින්න නිසා දුමක් නැගෙයි
පොඩි සාදුගෙ කෙල්ල කියල
හිත හදපන් ඉවසීමේ
පාරමිතා පිරුව කියල

බුදුන් පුදන මම දන්නව
හරි වැරැද්ද මොකක් කියල
උඹ පලයන් මගෙ නංගියෙ
කඳුළු මල්ල බිමින් තියල 

දහඅටවෙනි පිම්ම
චන්ද්‍ර වංශික ගෝත්‍රයක්

කලින් ආපු රතේ අලුත්වැඩියා කරන්න කම්මල්කාරයන්ට පවරල, ඒරොප්පාකාරයො තුන් හතර දෙනෙකුත් අල්ල ගෙන- මම ගියා, හිතාගෙන ආපු හැටියටම රට ඇතුළට යන්න.

දවාලට කැලෑ වැදිල මදියි නොකියන්නම දඩයම් කරනව. රාත්තිරියට කඳවුරු බැඳගෙන...

තුඩුව පලාතෙ ඕලන්ද ආණ්ඩුවෙන් අපට හරි සැලකිලි. අපේ ගමනට හැම උදව්වක්ම දුන්න. එකත් එකට ඕලන්දේ මහ රජුරුවන් වහන්සෙ මේ ගැන කියල එවන්න ඇති කල්-තියා.

ඒක මේක කොහොම උණත්, වැදගත් මහතුන්ට වාගෙ සලකල වයින් කනාත දෙක තුනකුත් තෑගි කළා.

අපි යන හරියෙ රටේ පොළොව ගැන නං කියන්න වරදක් නෑ. දුරාවතේ තෙනක් ඇරෙන්න, අනිත් හැම අඟලකම ඕනෑම වගාවක් දාන්න පුළුවන් හැඩයි පේන්නෙ.
මේ පළාතේ ඉන්න සුවදේසිකයොයි, කොටෙන්ටොට්වරුයි ගැන විස්තර ලාබෙට කියවන්න ලැබෙන හින්ද මොනවටද, මගෙ කට මාන්සි කරවන්නෙ?
රට ඇතුළට වෙන්න වෙන්න නං ඔක්කොම වෙනස්. මිනිස්සුන්ගෙ පෙනුමත් අමුතුයි. ගතිගුණයි, කෙරුවාවයි දෙකම වෙනසියි!

තාරුකාවලයි, කොම්පාසුවෙයි පිහිටෙන් තමා අපි පාර බලා ගත්තෙ. දවාලට කැලෑ වැදිල මදියි නොකියන්නම දඩයම් කරනව. රාත්තිරියට කඳවුරු බැඳගෙන ගුළි ගැහිල නිඳා ගන්නව- සත්තුන්ගෙන් බේරෙන්න.
එක දවසක් උදේ පටන් ගත්තු ගමන්- රෑ වෙනකං හතර වටේටම ඇහෙන්න උණේ සිංහයන්ගෙ ගර්ජනාව. කන්දෙන් කන්දට වැදිල, දෝංකාර නැඟ නැඟ එනව. වනන්තරේ කවුරුත් එකතු වෙල අපිව පිළිගන්න සූදානං වෙනවද කියලත් හිතුණ.
එදා දවසේ අපි ඉස්සරහට ගියෙ බොහොම සීරු-මාරුවෙන්. අපේ දඩයක්කාරයො තවලමෙන් අත දිග සෙව්වෙන් එහාට පය තිබ්බෙ නෑ. එදා රෑත් වෙනද හැටියටම නිඳා ගත්ත, වටේට ආරස්සාවට වැටකුත් බැඳගෙන.

මෙහෙම තෙනකදි ගන්න මම ගෙනත් තිබුණ ලොකු තාර පීප්පයක්. ඕකෙ පැත්තකින්...

කොට්ටෙට ඔළුව තියන්න හම්බ උණේ නෑ; වටේටම ජාතික ගීය කිය- කියා කිට්ටු කරනවා... සිංහයො දාහකට නං අඩු නෑ!
අඩි සීයකට වැඩි ඈතකත් නෙවෙයි. අපේ හරක් තමා හොඳටම බය  උණේ. මර බෙටි දාගෙන වෙව්ලන්න ගත්ත.

හැමෝටම තුවක්කු අතට අරං සීරුවෙන් ඉන්න නියම කළා. මං කියනකං වෙඩි තියල කලබල කරන්න බෑ. මෙහෙම තෙනකදි ගන්න මම ගෙනත් තිබුණ ලොකු තාර පීප්පයක්. ඕකෙ පැත්තකින් හිලක් විදල වටේටම පෙරළගෙන ගියා, තාර පටියකුත් කඳවුර වටේ හිටින්න. තාර පටියට ඇතුළෙන් වෙඩි බේත් වටේකුත් හැලුවා.
දැන් ඉතිං උන්දැල ආපුවාවෙ!

මේ බයානක සත්තුත් අපේ හය්ය දැනගෙනද කොහෙද කිට්ටු උණේ හුඟක් පරෙස්සමින්- හිමිහිට. බූමි කම්පාවකට දෙවෙනි නැති විදිහෙ ගෙරවිල්ලකුත් ගොරවගෙන ඔක්කොමල එක ගාණට අඩි තිය තියා ආව. ඇවිල්ල ඇවිල්ල හතර ගාතෙම තාර ගොඩේ එරුණහම, ලේද කියල ඉව කර කර හොම්බත් ඔබාපි!
කකුල්වල වාගෙ මූණු පුරාත් තාර තට්ටුවක්.

ඔන්න! සිංහයො පරපුරම එක පෙළට ඉඳන්, අපි දිහාවට මාරක පිම්ම පනින්නයි බලන්නෙ. මමත් පිස්තෝලෙ අරං වෙඩි බේත් වළල්ලට අල්ලල ගැස්සුව.
බට කැලේට ගිනි ගත්තහෙ පට පට ගාල හැම පැත්තෙන්ම පුපුරන්න හිටිය. සිංහ රැළෙන්ම එක ළතෝනියයි. හතර ගාතෙට පිං දිදී දුවනව නේද? තව මොහොතෙන් ඈත වනන්තරේ පුරාම කෙඳිරි ගගා යනව පේන්නෙ, බලන්න ලස්සන පන්දම් පාලියක්!
තාර ගෑවිච්ච මූණුයි, කකුලුයි පත්තු කර ගෙනනෙ, උන් දිව්වේ.

දැන් සිංහ දඩයමේ යන්නයි. ඔක්කොටම අණ දුන්න හැම පැත්තෙන්ම සිංහයො ලුහු බඳින්න.
උන්ගෙම පන්දම් එළිය අපට පාර පෙන්නුව. වටින් ගොඩින් එළිය වැටීගෙන එනකොට පිච්චිල, නැත්නං අපේ වෙඩි කාල සිංහයො එකෙක් නෑර කම්මුතුයි. එයින් පස්සෙ ඒ ගමන හමාර කරනකං සිංහයෙකුගෙ කටහඬක්වත් ඇහුණේ නෑ.

ඔහොම ගිහිං ගිහිං අපි වැටුණ; මහා වාලුකා කාන්තාරෙකට. ඉමක් කොණක් නැති තැන්නක්.  

ඒ තියා කිසිම නපුරු සතෙක් නෑ, අපි යන පැත්ත පළාත බැලුවේ.

ඉස්තානේ හැටියට කස්තානේ දාන එකේ මහිමෙ තමා!
බයානකම සත්තුන්ට උණත් මතක හිටින්න පාඩමක් ඉගැන්නුව.

ඔහොම ගිහිං ගිහිං අපි වැටුණ; මහා වාලුකා කාන්තාරෙකට. ඉමක් කොණක් නැති තැන්නක්. බැලූ බැලූ හැම පැත්තකටම සාගරේ වගෙ විහිදෙනව. ගහක් කොළක් නෑ, අනුපානට තණකොළයක් තරමවත් හොයා ගන්න නෑ. පදමට හීන් වෙච්ච සුදු වැල්ලට රත්තරං කුඩක් හාමු වෙලා. වී ඉහපු ගාණට හැම තෙනම පුංචි පුංචි මුතු ඇට. රත්තරං කුඩෙන්වත්, මුතු ඇටවලින්වත් අපට වැඩක් වෙන හැඩක් නෑ.
එංගලන්තෙට ආපහු යන්න වෙන්නෙ තව කොයි කාලෙකින්ද?

ඇස් දිස්ටියට අහු වෙන නොවෙන තරං ඈත දුමක් නඟින්න වාගෙ පෙනුණ. චීනක්කන්නාඩිය දාල බැලින්නං, වැල්ල අවුස්සල- අහස පොළොව එකට ගලතගෙන එන හුළි හුළඟක්.
මම වහාම මගෙ හවුල්කාරයන්ට කිව්වා, කොටන් හිටවල පොඩි මැස්සක් අටවන්න කියල. මාන්සි නං තමා. ඒ වුණත් කියන්න ඉස්සෙල්ල වැඩේ කරල ඉවරයි. අපි ගාව තිබිච්ච ලී කොට වටේට අහුරල ලෑලිවලින් හෙවිල්ලුව. මේක වෙන බව දැනගෙනමයි අපි ඔය කැලෑ ගස් උස්සං ආවේ.

මැස්ස යටට රිංගන්නත් කලියෙන් වැල්ල ගලා එන්න පටන් ගත්ත. ඒක එක අතකින් කුණාටුවක්. අනිත් අතින් මූද ගොඩ ගලා ඒමක්. හුස්ම ගන්න නැවතිල්ලක් නැතුව, ඒ ආපු පැත්තෙන්ම එකාකාර ගලන්න හිටිය දවස් තුනක්ම. අපේ මැස්ස හොඳ හැටි යට වෙලා. අපි ඔක්කොම පණ පිටින් පස් වහල දාලා. වළ ඇතුළේ ඌස්ණෙ  දරා හිටින්න බෑ.

මීයො වාගෙ හාරල හාරලා ආයිත් මනුස්ස ලෝකෙට පහළ උණා.  

කන් දිහාල බැලුවහම සද්දයක් නැති හින්ද අපි දැනගත්ත කුණාටුව නැවතිච්ච විත්තිය.

මීයො වාගෙ හාරල හාරලා ආයිත් මනුස්ස ලෝකෙට පහළ උණා. හොඳ වැලි වරුසාවක් වැහැල තියෙන්නෙ.

හුළඟ පටන් ගනිද්දි තිබුණ වැලි කඳු ගැඩලි ගොඩැලි මොකවත් නෑ. මහ මූදේ රැල්ල ගහන්න වාගෙ එක තාලෙට වැලි ඉහිරිච්ච තැනි තලාවක්. බැදිච්ච වැල්ලට යට වෙලා තිබුණ අපේ වාහනෙයි, සිව්පාවොයි මතු කරගෙන යහතින් පිටත් උණා.

ඔය මාදිලියෙම වැලි කුණාටු බර ගාණක් ඊට පස්සෙත් පැන නැංගා. කලින් මන්තරේම මතුරල ඔක්කොගෙන්ම ගැලවුණ.

දැන් මේ වැලි තැනිතලාව දිගේ හැතැප්ම නව දාහකට වැඩිය එන්න ඇති- අව් දාරණේ. ආසාවට කකුල තෙමා ගන්න ඇලක් දොළක් නෑ. වැහි පොදයක් දැකපු කාලයක් මතක නෑ. මෙහෙව් අපායක වැටිච්ච අපට උන්නත් එකයි මළත් එකයි කියල හිතුණ.

ටිකක් දුර යනකොට බොහෝම ඈත මතු වෙන්නෙ කඳු වැටියක්.
දැකපු දැකිල්ලටම ඉහේ මලක් පිපුණ. ළං වෙන්න වෙන්න කඳු වැටිය පුරාම තනිකර නිල්ල. ගහකොළවලින් හිඟයක් නෑ. කඳුහෙල් අතරෙ මල්වලින් පිරිච්ච මේ ගස් දකින එකට වැඩිය තවත් ඇහැට සනීපයක් ඇද්ද මේ වෙලාවෙ? තාල වර්ගෙ ගස් ගොන්න ඊටත් අලංකාරයි. ඒරොප්පෙ තියෙන්නෙ මොන ගස්ද ඒවා දිහා බැලුවහම?

හැම ජාතියකම ගඩාගෙඩි කැලේට වැවෙනව. මුවෝ, බැටළුවෝ, මී හරක් පොදි පිටින් එහෙ මෙහෙ දුවනව. ගස්වල ලැගගෙන අඬන කුරුල්ලන්ගෙ නාදෙ කණට මී පැණි වත් කරන්න වගෙ.
මේ වගෙ කැලෑවක අයිනක් අල්ලල ඉන්න ඇත්නං ඒකත් සැපයි!

රාජකීය ආයිත්තමින් සරසපු ලොකු ඔටුවෙක් පිටිනුයි රජ්ජුරුවො යහපත් උණේ.

කන්දක් හැබෑ නං පල්ලමකුත් තියෙනවනෙ. කන්ද බැස්සහම වැටිච්ච මිටියාවතේදි, විඳපු දුකට හරි යන්න දවස් හත අටක්ම සැප අරං, ඔය රටේ රාජදානියට යන්න පිටත් උණ.

රාජදානිය තියෙන්නෙ විසාල ගඟක් අද්දර.

රජ්ජුරුවො පිරිවරත් එක්ක පෙරහරකින් අපට පෙර ගමන් කළා. රාජකීය ආයිත්තමින් සරසපු ලොකු ඔටුවෙක් පිටිනුයි රජ්ජුරුවො යහපත් උණේ.
අනිත් හැමෝම රාජ ගවුරවයෙන් පයින්මයි එන්නෙ.

උන්වහන්සෙ රටේ වැඩි දෙනාගෙ හැටියට තරමක් උහයි. අඩි හතරයි අඟල් තුනක් හිටීවි. මූණ අනිත් අයගෙ තාලෙමයි, හිම කැටිය වගේ සුදට සුදේ. රජ්ජුරුවන්ට ඉස්සරහින් රටේ නම් දරාපු සංගීතකාරයො කණ්ඩායමක් ගමන් කරනව. ඒක ඒ රටේ චාරිත්තරයක්.

අපේ සෙනඟට අඩි පනහක් තියා පෙරහර නැවතුණා.

අතේ තිබිච්ච තුවක්කුවලින් වෙඩි මුරයක් තියල, හොරණෑ පිඹල අපිත් ආචාර කළා. තවලම නවත්තල බිමට බැහැල, සේවකයන් දෙන්නෙක් විතරක් එක්ක මම උන්වහන්සෙ ඉස්සරහට ගියා.
රජ්ජුරුවෝ හොඳ ගති-සිරිත් පිළිපදින උත්තමයෙක්. ඔටුව පිටින් බැහැල ඉස්සරහට ආවා.
ඇවිත්, මං වාගෙ දේස දේසාන්තරවල නම ගිය ගමන්කාරයෙක් පිළිගන්න ලැබිච්ච එක පූරුවෙ වාසනාවක් කියල කියාපි!

 ‘ස්ර්ග්නාහ් ද්නා ස්කුහ්ටො

ඒ මදිවට තමන්ගෙ රාජ්ජෙදී හිතේ හැටියට හැසිරිලා විනෝද වෙන්න ඉඩ දෙනවයි කියලත් අවසර ලැබිච්චි.

රජ්ජුරුවන්ට මුළු හිතින්ම ඉස්තුති කරල, මේ තරම් දියුණු සිස්ට සම්පන්න ජනතාවක් අප්රිකාවේ රට මැද්දෙදි මුණ ගැහීම කොච්චර සන්තෝසයක්ද කියලත් මම කියා හිටිය.

මේ මිනිස්සු හඳේ පදිංචිකාරයන්ගෙ ගෝත්තරේකින් පැවැත එන බව මට ඒත්තු ගියා. මොකද හඳේ කතා කරන මුල් බාසාවයි, මද්දියම අප්රිකාවේ කතා කරන බාසාවයි එක වගේමයි.
ඒ ගොල්ලන්ගෙ අකුරු බලා ගන්න කැමතියි නං මෙන්න ඒ බාසාවෙන් ලියාපු වගන්තියක්.

මේ අකුරු පරීක්සා කරන්න මම පුරා විද්යාක්ඥයෙකුට පංගාර්තු කරලයි තියෙන්නෙ.

හඳේ මිනිස්සුයි, සිතියන්කාරයොයි අතරෙ කොච්චර කිට්ටුවර නෑදෑකමක් තියෙනවද කියල උන්නැහේ ඇහේ පැලවෙන්න ඔප්පු කරාවි, උන්නැහැගෙ මීළඟ පොත ලියනකොට. මේ සිතියන්කාරයො උපන් හඳවියක රුසියාවට අයිති හරියක ජීවත් උණේ නෑ. මද්දියම අප්රිකාවෙමයි හිටියෙ. ඒ කාරණේ සහසුද්දෙටම පෙන්නුම් කරන්න මගෙ යාළුවට සාක්කි තියෙනව.

අර කලින් පෙන්නපු වගන්තිය සිංහල අකුරෙන් ලිව්වොත් මෙන්න:

‘ස්ර්ග්නාහ් ද්නා ස්කුහ්ටො’
තේරුම- ‘සිතියන් ජාතිකයෝ දෙවියන්ගෙන් පැවැත එන්නෝය.’

මේ වගන්තිය අදත් බලා ගත්තැහැකි පිරමිඩයක කොටාල තියෙනව- අප්රිකාවේ මැද්දස්සට වෙන්න, නයිජර් ගඟේ ඉස්‌මත්තෙ.
විස්වාස ගන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නව නං දෙපයින් ගොහිං, දෑහින් බලලා හිත හදා ගන්න එකයි. අපෙන් දොසක් නෑ!

අවුරුද්දක් තිස්සේ ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික සඟරාව කියවන මටත් තවම මඤ්ඤං ඒ සඟරාවේ හෙඩිම දැක්කම. සිසිල - සිනුවර සිංහල සාර සංග්‍රහය!සිනුවර කියන්නේ...

ඔය කිව්වෙ හමාර තමා! දැන් ඉතිං කවුරුත් එක්ක නැඟිටිමු.

ආයි - බෝ - වන්!

හුඟක් මිනිස්සු ජීවත් වුණත් මළා වගෙයි. තව සමහරු මැරිලත් දිගටම ජීවත් වෙනවා, මිනිසුන්ගේ හිත්වල. අනේ! මටත් ඩී.බී. කුරුප්පු මහත්තය වගේ මැරිලත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම්....

වෙන මොනවා නැති වුණත් කරුණාසේන ජයලත් මහතාගේ ‘ගොළු හදවත’ නවකතාව ආදරවන්තයන්ව කුල්මත් කරවනකල්ම කුරුප්පු මහත්තයත් අදෘශ්‍යමානව ජීවත් වෙනව නෙව. ඒ නවකතාවට වස්තු බීජය වුණේ ජයලත්- පද්මා- කුරුප්පු තුන්දෙනානෙ.

1963 මැංචෝසන් චාරිකා පොතේ සිංහල අනුවාදය පළ කරවපු ඩී.බී. කුරුප්පු මහතා 2017 ජුනි 23 වැනිදා ජන්මාන්තරගත වුණා... අවුරුදු පහකුත් ඉකුත් වෙලා. ඒත් කුරුප්පු මහත්තයාව තවමත් සිහිපත් කරවන අය අපමණයි! මං වහන්සේ ‘ආවොත් නොයා බැරිය’ posts තුනෙන් ඒ රාජකාරිය කළා වගේ නෙවෙයි, අවුරුද්දක් පාසා ‘ඩී.බී.කුරුප්පු අනුස්මරණ කෙටිකතා තරගාවලිය’ක් පවත්වන්නත් එතුමාගේ හිතවතුන් කටයුතු යොදනවා.

ඒකෙත් හැටි! ඒ විත්තිය ‘සිසිල’ සඟරාවෙන් දැක්කත් ඒ ගැන ලියන්න හිතුණේ අදයි. තරගෙට කෙටි කතා යවන්න නං කාලෙ මදි තරං. පිටපත් බාර ගන්නා අවසාන දවස අගෝස්තු 31නෙ.

හැමෝම සිසිල සඟරාව කියවන එකක්යැ? දැන් ඒ ගැන ඔත්තුවවත් ඔයාලට කියන්නෝනි නේද?
අවුරුද්දක් තිස්සේ ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික සඟරාව කියවන මටත් තවම මඤ්ඤං ඒ සඟරාවේ හෙඩිම දැක්කම. ‘සිසිල - සිනුවර සිංහල සාර සංග්‍රහය!’ සිනුවර කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාව වෙන්නැති. සඟරාව සංස්කරණය කරන්නෙ එහෙ ඉන්න රසික සූරියආරච්චි හිතවතා නෙව. (
රසිකොලොජි බ්ලොගය ලියන්නෙත් උන්නැහේ!)

සිලඞ්ග්නාහ් ද්නා චාන්ද්ඃ සිංහඃහ්ටො

ඔයාලටත් නොමිලේ එවන ‘සිසිල’ පිටපතක් ගෙන්න ගන්න කැමතියි නම්, මෙන්න රසික එවල තිබ්බ පණිවිඩේ ගෙඩිය පිටින්ම.

"සිසිල" මාසික සඟරාවට වසරක් පිරේ.  මේ සමග මා ඔබ වෙත එවන්නේ සඟරාවේ දොළොස්වෙනි කලාපයයි.

මෙවර සඟරාවේ පිටු හතළිහකි. කියවන්න, කරුණාකර ඔබේ අවංක ප්‍රතිචාරය ලබා දෙන්න. සිංහල කියවීමට කැමති ඔබේ මිතුරන් අතරේ බෙදා හරින්න. ඉදිරි කලාප පිටපත් අවැසි අයට පහත ලිපිනයට ඊ-මේලයක් එවන්නැයි කියන්න.
sisila.sangarawa@gmail.com

ඔය මදැයි!
‘සිලඞ්ග්නාහ් ද්නා චාන්ද්ඃ සිංහඃහ්ටො’
තේරුම- ‘සිංහල ජාතිකයෝ චන්ද්‍ර වංශික සිංහලයන්ගෙන් පැවැත එන්නෝය.’ කියලා කියමින් මේ සීරීස් එක ඉවර කරනවා.
(අර කියමන නිකම්ම නෙවෙයි, මම හඳේ බාසාවෙන් කිව්වෙ හොඳේ. හේතු සහිතව! පණ පිටින්ම සනිදර්ශනයක් තියෙන නිසයි මගේ ළඟමත්. මක් කිව්වා? .... දකින්න කැමතියි?

මං පිටිපස්ස හැරිල ඉන්න වෙලාවක බලා ගන්නවලකො- මගෙ හිස මුඳුනෙම තියෙනවා සාක්කිය, දිළිසි-දිළිසී) ෴0෴

38 comments:

 1. සිඩ්නි නුවර

  ReplyDelete
 2. එපා වුනා... එපා වුනා...
  මැංචෝසන් එපා වුනා
  ඉවර වුනා.. ඉවර .වුනා..
  ඇතියන්තන් ඉවර වුනා...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔන්න ඔ්ක තමා මං කිව්වෙ, මැංචෝසන් පොත මැදක ඉඳං අර මුල හරියෙ තියෙන රසය නැති වෙලා අතිශයෝක්තිය වැඩි වෙනව.

   Delete
  2. ඒ ඇබැද්දිය මට වුනත් සිද්ද වෙන දෙයක්. හිටි ගමන් යන පාර ඉවර වෙනවා වගේ දැනෙනවා....
   ඒ නිසායි මම නං තවමත් ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නේ ලියන්න ඕනි විදිහ- යෙදිය යුතු උපක්‍රම ආදිය ගැන.

   මං ගොඩක් ෆොටෝස් හොයාගන්නේ Pinterest අඩවියෙන්. එක පාරක් ගියාම හැමදාම ඊමේල් එකක් එවනවා අලුත් ෆොටෝ ගැන කියවෙන. ඒ වගේමයි ලෝකේ තියෙන ඕනෑම විෂයයක් ගැන පින්තූරත් හොයා ගත්තැකි, ඒවා පළවුණු තැනුත් එක්කම.
   ඉතිං මට එනවා How to write a story යටතේත් වැදගත් කරුණු. මේ ළඟදී එහෙම ආව දෙකක් මගෙ ලියන මිතුරන් දෙන්නෙකුට යැව්වා එයාලටත් වැදගත් වේය කියා හිතලා.
   වාසනාවන්! එක්කෙනෙකුගෙන් අද වෙනකල් කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නෑ, අනිකා අහල තිබ්බා 'මේ මොකක්ද බං' කියලා.

   මං හිතන්නේ රාස්ෆ් - කුරුප්පු මහත්තුරු ලියන කාලේ ඒ වගේ guide lines වෙනම හොයාගෙන තියෙන්න නැතිව ඇති.
   තුන් දෙනාටම ස්තුතියි බෝලයක් උස්සලා දුන්නාට.

   Delete
 3. දැන් මේ සීරියස් එක ඉවරකොල්ල ඊළඟට පටන් ගන්න සීරියස් එක මොකැයි... නිදිතුමෝ

  ReplyDelete
  Replies
  1. නමියා සමඟ පාද යාත්‍රා බයි නි.දි.

   Delete
  2. නමී, එක post එකක් නං ලියමින් ඉන්නේ. එක කොටසයි. ටිකාක් වෙනස් වැඩක් එක්ක... ලබන සතියේ පබ්ලිෂ් කෙරෙයි.

   ප්‍රසන්න කියලා තියෙනවා වගේමයි. පාද යාත්‍රා ගැන ලියන posts ඉවර කරන්නත් ඕනිනේ.

   Delete
 4. නිදි තව ලිපි දෙකක් දැම්මට පස්සෙ මං දාන්නං "නිදි ගෙ මාරාලේ" ඈ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. මාත් කියවන්න බලාගෙනයි ඉන්නේ!

   Delete
 5. සිසිල නං මටත් එනව. කියෝනවත් එක්ක.

  ReplyDelete
  Replies
  1. මාත් ගහනව එකක්. "බූමිතෙල්" කියල.

   Delete
  2. බොට ඒක ගහන්න ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල අඩුවෙනකල් ඉන්න වෙනව.

   Delete
  3. අම්මප තව ටික දවසක් බලල, බ්ලැක් මාකට් හරි අරං ගහනව!

   Delete
  4. ගහන්නේ ගැරඬි එළවන්නෙයි?

   Delete
  5. මටත් එනවා .. කියවන්න වෙන්නේ නැහැ

   Delete
 6. ස්තුතියි නිදි!

  සිසිල = සි(නුවර) සි(ංහ)ල

  සිනුවර = සි(ඩ්නි) නුවර

  සිනුවර නම හැදෙන්න හේතුව මෙන්න:
  https://rasikalogy.blogspot.com/2015/04/sydney-renamed.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. ස්තුතියි රසික.
   පසුගිය සිසිල කලාප තුනෙන්ම මගෙ හද සසල කළ නිර්මාණ කීපයක් ගබඩාවට දාගෙනයි ඉන්නේ, මතු වැඩ තකා!

   Delete
 7. ඉවරද ? සැනසුම් සුසුමන් පාවීලා --විහිළුවට මචෝ , නියම ලිපියක්. අර ප්‍රොෆ් ගෝමෙස් ගේ කතාව වසන්ත මුදලිගේ අතිගරු මහත්මයට කියල යැව්වා නම්.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔව්මයි අජිත්, චන්දිම ගෝමස් මහත්තයාගේ post එක ඉතාම කාලීන එකක්. හුඟක් අය ඒවා කියවන්නේ නැතිම තරම්. කියෙව්වත් ඒවා ගැන හිතන්නේ නැතිව වගෙයි.
   අපේ රටේ ඉන්නේ එක පාටක කන්නාඩි දාගෙන ඉන්න- ජීවිතේට වෙන අදහස් දැනගැනීමට නොසිතන- ආකෘතිගත වෙච්ච අයනේ.

   Delete
 8. Replies
  1. Spam වෙලත් නෑ මෙන්ඩා මහත්තයෝ- හෙරොයින් හොයාගෙන ගිහින්ද දන්නෑ!

   Delete
 9. මේ අන්තිම කොටස නිමල් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන විදිහ හරිම රසවත්. පෝස්ට් මාලාවක් ඉවර කරද්දි දෙන්න ඕනෙ bang එක සහිතව ඉවර කරලා.

  මැන්චෝසන් 'අතිශයෝක්තිය හා බොරුව' අපිට හිතට එච්චර වදින්නෙ නැත්තෙ ඒවා අපි ජීවත්වෙන දැන් කාලයට වඩා පිටිපසින් තිබීම නිසා වෙන්න ඇති. හැබැයි මිනිස්සු 'නවීන' බොරු හා අතිශයෝක්තියට කොච්චර කැමතිද කියලා තේරුම් ගන්න පාර දිගේ වගේ නාට්ටියක් බැලුවම පුලුවන්. නාට්ටියක යූ ටියුබ් කමෙන්ට්ස් වලින් රටක මිනිස්සු හිතන විදිහ තේරුම් ගන්න එක වැරදියි, නමුත් එතන කමෙන්ට්ස් වල වැඩිපුර පේන්නෙ බොරුවට වශී වෙලා බොරුවෙන්ම හදාගත් සිහින ලෝකෙ ජීවත්වෙන ස්වරූපයක්.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ස්තුතියි Lotus,
   මිනිස්සු සදාකල්ම දැන-දැනම බොරුවලට කැමතියි, බොරුවලට රැවටෙන්නත් කැමතියි. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ.
   ඉස්කෝලේ යන්නත් කලින් ඉඳලනෙ අපේ ළමයි බොරුවලට පුරුදු කරන්නේ.

   Delete
  2. බොරුව කියන දේ නැත්නම් මේ ලෝකෙට පැවැත්මක් නැති වෙනවලු නිදි මාමෙ,

   ඉතින් බොරුව කියන දේ අත්‍යාවශ්‍ය දෙයක්......

   Delete
 10. මැචෝසන් කතාව මුල ඉදලම කියවන්න නම් බැරි උනානෙ නිදි මාමෙ,

  කොහොම හරි නියමයි ඉතින්🥰👌

  අර චන්දිම ගොමස් කියපු කතාවෙ; ඕනිම දේක හොඳ නරක දෙකම තියෙනවනෙ.
  ඉතින් එහෙම සංවර්ධනය සම්පූර්ණ නොවුණ මොලයක් තියෙන නිසාම ඒකේ වාසි ප්‍රයෝජනත් ඕනි තරම් තියෙනවා, ඉතින් වැඩිහිටි ; දැන උගත් පරම්පරාව මේ තරුණයිට දේවල් තෙරුම් ගන්න, ඉගෙන ගන්න තව හොඳ සහයෝගයක් දෙන්න ඕනි කියලා තමයි මගෙ නම් අදහස.....

  ReplyDelete
  Replies
  1. වාදයක් නෑ නවීන්!
   ඕනෑම නරකක වුණත් චූටිම හොඳක් හරිත් හැංගිලා තියෙනවා තමා...
   වැඩිහිටි පරම්පරාව හා තරුණ පරපුර අතර ගැටුම, එකිනෙකා වටහා නොගැනීම නං කවදාවත් නැති වෙන එකක් නැහැ කියලයි මට හිතන්නේ.

   Delete
  2. ඒකත් ඇත්ත, හැබැයි නිදි මාමෙ ඒ ගැටුම ඉවර කරගන්න ඕනි තොරතුරු අන්තර්ජාලෙ ඕනි තරම් තියෙනවා.

   ඒත් දැන් බුද්ධියට ලොකු ඉඩක් නෑ වගේ මට නම් පේන විදියට😞
   හැමදේම තම තමන්ට ආස විදියටම, ලේසි විදියටම කරන්න කියලා තමයි මිනිස්සුන්ට පොලඹවන්නෙ ඒකෙන් නම් පේන හොඳට වඩා ලොකු නරකක් වෙනවා වගේ

   Delete
  3. තව තව දේ පෙනෙයි වියපත් වෙද්දී... නවීන්.

   Delete
  4. වයසට ගියාට පස්සෙ පෙනිල වැඩක් නෑ නෙ නිදි මාමෙ😒

   Delete
 11. https://komitaldrackeya.blogspot.com/2022/08/blog-post_28.html?m=1 ආයෙත් එන්න

  ReplyDelete
 12. මැන්චෝසන් චාරිකා මම කියවල නැහැ .. මේකෙත් අන්තිම නේ මේ බලන්නේ .. කියවීම සම්පුර්ණයෙන්ම වගේ ඇන හිටලා තිබ්බේ පහුගිය කාලේ

  ReplyDelete
  Replies
  1. කියවීම විතරක් නෙවෙයිනේ පැතුම්, ලිවීමත් ඇණ හිටලානේ තිබ්බේ පහුගිය කාලේ... දැන් ලියමු නේද අයිමත්....

   Delete

පසුගිය මාසයේ වැඩිම පිවිසුම්